Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

6.2.2007, Benedikt XVI.

Poselství ke Světovému dni nemocných

V neděli 11. února 2007 si připomeneme XV. světový den nemocných. Papež Benedikt XVI. při této příležitosti vydal poselství, ve kterém obrací pozornost zvláště na péči o nevyléčitelně nemocné. "Povzbuzuji vás nazírat na utrpení ukřižovaného Krista a ve spojení s ním se obracet k Otci v naprosté důvěře, že veškerý život, a zvláště ten váš, je v jeho rukou." vybízí papež nemocné.
 
Drazí bratři a sestry,
11.2.2007, v den, kdy církev slaví liturgickou památku Panny Marie Lurdské, se bude v Soulu v Koreji konat XV. Světový den nemocných. Některá shromáždění, konference, pastorační setkání a liturgické oslavy budou probíhat za účasti zástupců korejské církve, zdravotnického personálu, nemocných a jejich rodin. Církev se znovu dívá na ty, kdo trpí, a obrací svou pozornost na nevyléčitelně nemocné, z nichž se mnozí nacházejí v terminální fázi nemoci. Nacházejí se na každém kontinentu a zvláště na místech, kde jsou chudoba a různé těžkosti příčinou nesmírné bídy a utrpení. Vědom si tohoto utrpení budu duchovně přítomen na Světovém dni nemocných, spojen s těmi, kdo se setkají, aby diskutovali o ranách, kterými jsou nevyléčitelné nemoci v našem světě, a povzbuzovali křesťanská společenství v jejich úsilí a svědectví o Pánově soucitu a milosrdenství.

Nemoc s sebou nutně přináší okamžik krize a závažné konfrontace s osobní situací člověka. Pokrok lékařské vědy často poskytuje potřebné nástroje, jimiž lze čelit alespoň fyzickým aspektům této problematiky. Lidský život však má svá vnitřní omezení a dříve či později skončí smrtí. Je to zkušenost, k níž je povolána každá lidská bytost a na niž se musí připravovat. Navzdory pokrokům vědy však nelze najít lék na každou nemoc a v nemocnicích, v hospicích i v domovech na celém světě se setkáváme s utrpením mnoha našich nevyléčitelně nemocných bratří a sester, kteří jsou často v terminální fázi své nemoci. Kromě toho mnoho milionů lidí na světě stále ještě žije v podmínkách zdraví škodlivých, bez přístupu k nezbytné základní lékařské péči. Důsledkem toho je, že počet lidských bytostí považovaných za "nevyléčitelně nemocné" se velmi zvýšil.

Církev touží podpořit nevyléčitelně nemocné a lidi v terminální fázi jejich choroby, a proto vybízí k sociální politice stejné pro všechny, která by přispěla k odstranění příčin mnoha nemocí. Naléhavě žádá zlepšení pomoci pro umírající a pro ty, kdo nemohou počítat s žádnou lékařskou péčí. Je nutné prosazovat politiku vytvářející takové podmínky, za nichž by lidské bytosti dokázaly snášet i nevyléčitelné nemoci a čelit smrti důstojným způsobem. V této souvislosti je třeba znovu zdůraznit nezbytnost většího počtu center paliativní péče, která by poskytla integrální opatrování a nabízela nemocným lidskou pomoc i potřebný duchovní doprovod.

To je právo každé lidské bytosti, o jehož obranu se všichni máme zasazovat.

Chci povzbudit úsilí těch, kdo každodenně pracují při zajištění odpovídající a láskyplné asistence u nevyléčitelně nemocných, lidem v terminální fázi nemoci i jejich rodinám.

Církev následuje příklad dobrého Samaritána, a proto vždy projevovala mimořádnou starost o nemocné. Prostřednictvím svých jednotlivých členů i institucí stále stojí nablízku trpícím a umírajícím a snaží se zachovat v tak důležitých momentech lidského života jejich důstojnost. Mnozí z členů zdravotnického personálu, pastorační pracovníci, dobrovolníci i instituce na celém světě slouží neúnavně nemocným v nemocnicích, v jednotkách paliativní péče, na ulicích měst, v rámci projektů domácí péče i ve farnostech.

Nyní se obracím na vás, drazí bratři a sestry, kteří trpíte nevyléčitelnými nemocemi a dospěli jste až do terminální fáze své choroby. Povzbuzuji vás nazírat na utrpení ukřižovaného Krista a ve spojení s ním se obracet k Otci v naprosté důvěře, že veškerý život, a zvláště ten váš, je v jeho rukou. Uvědomte si, že všechna vaše utrpení ve spojení s Kristem se ukáží jako plodná pro potřeby církve a světa. Prosím Pána, aby posilnil vaši víru v jeho lásku zvláště během zkoušek, jimž čelíte. Doufám, že všude tam, kde jste, vždy nacházíte povzbuzení a duchovní posilu potřebnou pro vaši víru a pro cestu vedoucí blíže k Pánu života. Prostřednictvím kněží a pastoračních spolupracovníků vám chce církev pomáhat a být po vašem boku ve chvíli, kdy to potřebujete, a tak zpřítomňovat Kristův láskyplný soucit s těmi, kdo trpí.

A nakonec prosím všechna církevní společenství po celém světě, zvláště ta, která se věnují službě nemocným, aby i nadále – s pomocí Panny Marie, Uzdravení nemocných – vydávala účinné svědectví o láskyplné péči Boha, našeho Otce. Kéž Blahoslavená Panna, naše Matka, potěší nemocné a podpoří ty, kdo jako milosrdní Samaritáni věnují svůj život léčení fyzických a duchovních ran trpících. Spojen s vámi v myšlenkách a v modlitbě vám uděluji své apoštolské požehnání na znamení síly a pokoje v Pánu.

Vatikán, 8.12.2006

***

Další texty k tématu nemoc naleznete zde
Témata: Nemoc

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 20. 8.

Iz 56,1.6-7; Žalm 67; Řím 11,13-15.29-32
Mt 15,21-28

Obvykle se při čtení dnešního evangelia lidé pozastavují nad podivným přístupem Ježíše, protože jedná jako člověk tvrdého srdce. A skutečně tak naoko jedná! Proč? Protože o chvíli dříve slyšeli apoštolové argumentaci farizejů a tvrdé odsouzení nedodržování Zákona (Tóry). Nikde nebyla ani stopa po milosrdenství, pochopení… Tak černobílý Boží zákon není! Na vyprávění o pokorné cizince je to zřejmé. Příběh je velmi aktuální i dnes, protože se v naší zemi a v Evropě setkáváme s cizinci, které snadno odsuzujeme. Ježíš nechválí lhostejnost či hloupost! Ale poukazuje na tvrdé srdce, které se neumí slitovat. Žádný předpis o morálce či liturgii nesmí pomíjet smysl normy a chápání širokého kontextu, pro který norma vznikla.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...