Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

Jmenný rejstřík

kardinál Tomáš Špidlík SJ

 • Kříže na hrobech (Tomáš Špidlík) (tematický text)
 • 1. neděle adventní C / Tehdy uvidí syna člověka přicházet (kázání)
 • 18. neděle v mezidobí C / Svatá bezstarostnost (Lk 12,13-21) (kázání)
 • 2. neděle adventní C / Hlas volajícího na poušti / Špidlík (kázání) - Výraz „hlas volající (nebo volajícího) na poušti“ se stal příslovečným. Znamená člověka, který něco hlásá, ale kterého společnost nepřijímá, kterého přestanou brát vážně. Zkušenost z dějin ukazuje, že to bývá osud velkých myslitelů, umělců, proroků po dobu jejich života. Dává se jim za pravdu až později. V době, kdy mluví, se jejich řeči nehodí do ostatních programů. Působí proto rušivě.
 • 2. neděle postní C / Proměnění Páně (kázání)
 • 2. neděle velikonoční B / Komu hříchy odpustíte... (kázání)
 • 2. neděle velikonoční C / Nevěřící Tomáš (Jan 20,19-31) (kázání) - V češtině užíváme jen jednoho výrazu: víra. Proto myslíme, že tu jde o jednoduchý pojem. Hebrejština tu má slovník daleko bohatší. Ta mnohost tedy naznačuje, že tu jde o skutečnost složitější, než se napohled zdá.
 • 24. neděle v mezidobí / Umění odpustit (Mt 18,21-35) (kázání)
 • 3. neděle adventní C / Kdo má dvoje šaty, dej tomu, kdo nemá žádné (kázání)
 • 3. neděle velikoční C / Láska k Bohu nadevšecko (kázání)
 • 33 . neděle v mezidobí B / Slavnost Krista Krále (kázání)
 • 5. neděle velikonoční B / Vinný kmen a ratolesti (kázání)
 • 6. neděle velikonoční / Zůstaňte v mé lásce (Jan 15, 9-11) (kázání)
 • Benedikt XVI. o odkazu Otce kardinála Tomáše Špidlíka (článek) - Mezi posledními slovy, která pronesl zesnulý kardinál Špidlík, byla tato: „Celý život jsem hledal Ježíšovu tvář, a nyní jsem šťastný a klidný, protože odcházím, abych Ho uviděl“.
 • Církevní právo a obrácení kardinála Newmana ke katolické církvi (článek) - Aneb: proč je v církvi tolik paragrafů a nařízení? Ptali se mladého muže, který se chystal na studie do Říma: „Copak tam budete dělat?“ – Studovat církevní právo“. – „Trvá to dlouho?“ „Tři nebo čtyři roky“. – Je těch církevních zákonů tolik, že to zabere tolik času ke studiu?“ – „Celý Kodex a ještě víc“. Z těch, kdo se dotazovali, to už jeden nevydržel a prohodil: „Já jsem vždycky slyšel, že studovali právo zákoníci a farizeové, Kristus Pán naopak prohlásil, že je ke spasení potřeba jenom lásky k Bohu a k bližnímu. Proč je tedy v církvi tolik paragrafů a nařízení?“
 • Co křesťanští kazatelé zamlčují (Tomáš Špidlík) (článek) - Věčnost není skokem do neznámé budoucnosti.
 • Genealogie Ježíšova (Tomáš Špidlík) (článek) - Když čteme Ježíšovu genealogii, dlouhou řadu Spasitelových předků, přijde nám snadno pochybnost: jaký smysl má tato série hebrejských jmen, která nám už nic neříká a která těžko vyslovujeme? Víme, že genealogická řada má velký smysl pro šlechtice, aby dokázali, jak daleko do minulosti sahají kořeny jejich rodiny. Faraónové a jiní teokratičtí vládcové šli v dokazování svého původu ještě dál. Ukazovali, že jejich kmen pochází od bohů, a že tedy mají právo vládnout ostatním.
 • Historicita zpráv o Ježíšově dětství (Tomáš Špidlík) (tematický text)
 • Humor je přirozenou ochranou proti všem druhům fanatismu (článek) - Podle mne je humor přirozenou ochranou proti herezi a všem druhům fanatismu. Proč totalitní režimy nesnášejí humor? Protože berou jako absolutní něco, co je pouze relativní, částečné. Humor ale to, co se zdá absolutní, relativizuje, a proto se i prostřednictvím vtipů lidé brání. A naopak, humor dělá dobrou službu i v náboženských principech – ukazuje, že jejich ideologický výklad není poslední, že je potřeba postoupit výš ke smyslu duchovnímu.
 • Kardinál Špidlík o tradicionalismu (článek) - Zdravá a falešná tradice Origenes přirovnával falešné tradicionalisty k Židům chodícím plakat ke zdi zbořeného jeruzalémského chrámu. Jiní se zase divili, jaké nesmysly vyčtou heretici ze samotného Písma. Svatý Basil na to odpovídá: Knihám o zemědělství rozumí zemědělec, lékařským zase lékař. Písmo a tradice jsou duchovní, a proto jim rozumí jenom ten, kdo má Ducha svatého. Praví nositelé tradice jsou světci a ti také otevírají nové cesty působení Ducha – tak tomu bylo a je v celé historii církve.
 • Kardinál Tomáš Špidlík: Farizeismus je věčné pokušení křesťanů (článek) - Evropská kultura beznadějně propadla formalismu, právním principům. ... Dobře je známe z denního života, a tak není divu, že také věřící jsou v neustálém pokušení chápat tímto způsobem i svou víru.
 • Kardinál, kterému se podařilo ovlivnit Alexeje Čepičku, nechvalně známého komunistického ministra z padesátých let (článek) - Tomáš Špidlík devadesátiletý Kardinál Tomáš Špidlík dnes slaví 90. narozeniny. On sám již před lety vysvětlil, proč je důležité, ba žádoucí dožít se tohoto věku: je prý statisticky dokázáno, že po devadesátce umírá velmi málo lidí. Humor je všeobecně známým a typickým znakem jeho osobnosti. Není však samoúčelný a odhaluje netušené souvislosti. Dobře to vědí zejména posluchači Vatikánského rozhlasu, na jehož vlnách již neuvěřitelných 58 let nepřetržitě každý týden promlouvá.
 • Komu hříchy odpustíte... (Jan 20, 19-31) (článek) - Byl v Itálii proces se starým nacistou, odpovědným za vraždu lidí na konci světové války. Uplynulo od té doby už padesát let, ale chytili ho teprve nyní. Bývalý důstojník SS se objevuje jako 82 letý dědeček, i když si hledí uchovat při procesu vojenské chování. Obyčejní lidé posuzují ten proces různě. Jsou ti, kteří se staví k té události pozitivně. Je to pěkné, že po tolika letech přece jen spravedlnost triumfuje ve státě. Jiní zase akci odsuzují.
 • Křest Páně (článek) - „Jste pokřtěn?“ ptali se jednoho mladíka. „Babička říká, že ano, že mně ona zanesla do kostela. Já se ovšem na to nemohu pamatovat.“ Je ten rozhovor příznak doby?
 • Křest Páně (Tomáš Špidlík) (tematický text) - Když Kristus poslal učedníky do celého světa, aby křtili (Mt 28, 19), slíbil jim, že bude s nimi a že jim pošle Ducha svatého.
 • Mravní učení evangelia – šílená ideologie? (článek) - Evangelium se dá žít pouze v živém spojení s živým Kristem, a ne jenom jako moralistická příručka, jak to předkládal Tolstoj a jak to parodizuje Dostojevskij v postavě Myškina, který se nakonec zblázní. Jak by mohl být blaženým například chudý, když po boku nemá Krista, který mu nabízí svou blaženost i uprostřed bídy.
 • Nelogické rozdělení světa na profánní a posvátný (článek) - Snad žádné jiné slovo není tolik konfúzní jako výraz “svět”. I v biblické mluvě najdeme dvojí postoj: asketický, který se “světa” zásadně zříká, a dogmatický, pro který je “svět” stále uskutečňované slovo Stvořitele.
 • O lásce se mluví mnoho... (článek) - Když se Ježíš připravoval k odchodu ze světa a loučil se s apoštoly po poslední večeři, pronesl tato slova: „Zůstaňte v mé lásce!“ Pochopili učedníci, co tím chtěl říci?
 • Pravý a falešný ekumenismus (článek) - Už teď, v našich časech, je pravá Církev jen jedna. Dekret 2. vatikánského koncilu o ekumenismu však připouští různé stupně, kterými je kdo s ní spojen. Duch svatý totiž proniká do lidí ponenáhlu a postupně, a proto také ti, kteří jej přijmou, se ponenáhlu a postupně s Církví sjednocují. Plnost Církve bude ale možná až na konci věků, až bude Kristus ve všech a ve všem.
 • Pravý a falešný ekumenismus (článek) - Už nyní je církev jen jedna. Jsou však různé stupně, kterými je s ní kdo spojen. Duch svatý totiž proniká do lidí ponenáhlu a postupně, a proto také ti, kteří jej přijmou, se ponenáhlu a postupně s církví sjednocují. Plnost církve bude ale možná až na konci věků, až bude Kristus ve všech a ve všem. Ekumenismus hledá různé stupně spojení, aby je posílil a rozmnožil podle plánů Boží Prozřetelnosti – aby tak dospěly až k plnosti. Již jedna předkoncilní encyklika mluvila o přináležitosti k církvi neuvědomělou touhou. Teolog Karl Rahner pak tyto lidi nazýval anonymními křesťany.
 • Pravý a falešný ekumenismus (článek) - Už nyní je církev jen jedna. Jsou však různé stupně, kterými je s ní kdo spojen. Duch svatý totiž proniká do lidí ponenáhlu a postupně, a proto také ti, kteří jej přijmou, se ponenáhlu a postupně s církví sjednocují.
 • Pravý a falešný ekumenismus (Tomáš Špidlík) r. 2011 (tematický text) - Falešný ekumenismus je snaha zaretušovávat rozdíly a hledat vnější jednotu zapřením něčeho z vlastní víry.
 • Proč ještě církev slaví svátek Krista Krále (Tomáš Špidlík) (tematický text) - Proč ještě církev slaví svátek Krista Krále, když už dnes skoro žádní králové neexistují? Zařazuje se tím liturgie do minulosti, ztrácí aktuálnost?
 • Přítomnost Boží v eucharistii (Tomáš Špidlík) (tematický text) - Bůh je přece všude. Proč by měl být zvláštním způsobem přítomen v hostii, v posvěceném chlebě. To by znamenalo, že jinde už není přítomen, nebo alespoň ne tak jako v eucharistii?
 • Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. (Tomáš Špidlík) (kázání)
 • Slavnost Nejsvětější Trojice / Sláva Bohu (kázání) - Kolikrát se modlíme „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému“! Duchovní autoři nás povzbuzují, abychom své skutky dělali ke slávě Boží. Uvědomujeme si, co to má znamenat?
 • Spolupracujeme na svém zmrtvýchvstání (článek) - O povolání k životu a Kristově vítězství nad smrtí Námitka, kterou pronesl jeden student v debatě, je hodně bizarní, typicky studentská, tak ji také brali ostatní a smáli se mu. Ale mě nakonec napadlo, že tu je přece jenom motiv, nad kterým bychom se měli zamyslit. Co tedy ten student řekl? Bylo to po kázání o tom, že je smrt trest za hřích. On k tomu dodal: Dnes i církev bojuje za to, aby byl zrušen trest smrti ve společnosti i za těžké zločiny. A Pán Bůh má trestat smrtí i malé děti za dědičný hřích? To je přece nelogické!
 • Tomáš Špidlík se dožívá devadesáti let (článek) - Ve čtvrtek 17. prosince 2009 se dožívá devadesáti let kardinál Tomáš Špidlík SJ. Oslav, které se k tomuto významnému jubileu konají, se v Římě zúčastnil také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, který si kardinála Špidlíka vybral jako kazatele při oslavách svých 75. narozenin.
 • Zmrtvýchvstání - výraz křesťanské naděje (článek) - Vypravuje se žert o tzv. superprogresivních teolozích. Měli se sejít na tajném místě a promluvit si o tzv. křesťanských mytologiích.
 • Zmrtvýchvstání - výraz křesťanské naděje (Tomáš Špidlík) (článek) - Vypravuje se žert o tzv. superprogresivních teolozích. Měli se sejít na tajném místě a promluvit si o tzv. křesťanských mytologiích. Jednomu z nich se klade do úst tento výrok: „Kopal jsem v Jeruzalémě potají v místě Ježíšova hrobu. Ke svému překvapení jsem tam našel zbytky kostí muže z 1. století naší éry. Důkaz je tedy jasný. Vypravování evangelií o Kristově vzkříšení je mytologie, výraz naděje, nic víc.“ Druzí teologové prý však protestovali: „To není možné!“
 • Zmrtvýchvstání - výraz křesťanské naděje (Tomáš Špidlík) (tematický text) - Učedníci považovali za své hlavní poslání vydat svědectví o tom, že Ježíš vstal z mrtvých. Proč by to dělali, proč by za to chodili na smrt, když by to byl jenom mytologický výraz lidské naděje?

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 23.8.

Sd 9,6-15; Mt 20,1-16

Komentář k Sd 9,6-15: Neužitečný bodlák že má vládnout nad stromy? Ale neověnčí jednou jeho pichlavé roští tvář Božího Syna?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...