Barvy lásky

Manželství a krása Boží

Cesta k víře

Snad každý z nás má ve svém okolí někoho příbuzného nebo známého člověka, na kterém mu záleží, kterého by rád přivedl k víře. Je to přání úctyhodné a dobré, ale jak víme, není vždy splnitelné. Mnozí tedy hledají nějaký šikovný způsob, nějakou kouzelnou formulku nebo zaručeně úspěšný postup, jak toho dosáhnout, aby ten nebo ta, na kterém mi záleží, konečně uvěřil.

Aleš Opatrný

Cesta víry I. díl - Příprava na křest a první svaté přijímání

Pomůcka k přípravě dospělých na křest a na biřmování.

Pomůcka k přípravě dospělých na křest a na biřmování.

Pascal Thomas

Cesta víry II. díl

Publikace Příprava na biřmování

Dary ducha Ježíšova II

Biblické rozjímání o křesťanské zkušenosti apoštola Pavla s Duchem svatým

Následující oddíly jsou biblickým rozjímáním o křesťanské zkušenosti apoštola Pavla s Duchem svatým.

Norbert Baumert

Duch svatý a ekumenismus

Týden modliteb za jednotu křesťanů pro rok 1998

Duch svatý v dokumentech 2. vatikánského koncilu

Nauka o Duchu svatém prolíná celé koncilové učení

Nauka o Duchu svatém prolíná celé koncilové učení

Aleš Opatrný

I darebák má duši

Vychovaný ulicí, zachráněný Bohem

Křest Duchem svatým

Vyznáváme dva křty - jeden vodou a jeden Duchem?

Mnozí katolíci jsou nervózní z termínu „křest v Duchu svatém“, aby nedocházelo k matení a záměně se křtem vodou, tedy svátostným křtem. Mohlo by to vypadat, že vyznáváme dva křty - jeden vodou a jeden Duchem.

Michael Slavík

Laudato si´ - přemítání nad encyklikou (Pavel Nováček)

Přemítání nad encyklikou Laudato si´ papeže Františka

Vzhledem ke globálnímu zhoršování stavu životního prostředí se papež František obrací ke každému člověku této planety, nejen ke křesťanům nebo členům katolické církve. Navazuje tak na papeže Jana Pavla II., který vyzval ke „globální ekologické konverzi“.

Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.)

O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve

O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve. Průřez encyklikou.

Jan Pavel II.

Malý kurz duchovní péče o nemocné

Nejen teorie, nejen praxe...

Malý pokračovací kurz základů péče o nemocné...

Aleš Opatrný

Manželství - od snů k realitě

Nejen ten, kdo řeší otázky platnosti ztroskotaných manželství, ale každý, kdo se chce hlouběji zamyslet nad problémy manželství v katolické církvi, zde najde řadu informací a podnětů k úvahám. Jde o náročnou četbu, která není vzdálena praktickým otázkám života.

Michael Slavík

Maria v Novém zákoně (Vojtěch Kohut)

Devět zamyšlení nad novozákonními výpověďmi o Panně Marii

Vojtěch Kohut

Milosrdenství Boží a milosrdenství i nemilosrdenství lidské

Úvahy a podněty k zamyšlení

Série podnětů k zamyšlení pro upevnění a rozšiřování víry v Boží milosrdenství v každodenním životě. Text je rozdělen do tří částí: 1/Milosrdný Bůh a nemilosrdní my sami 2/ Skutky milosrdenství dnes 3/ Bůh vychovává k milosrdenství

Aleš Opatrný

Modlitba a velikonoční Tajemství

Právě modlitba oživovala Ježíšovo mesiášské poslání a jeho velikonoční exodus

„Božský Učitel ukázal, že právě modlitba je tím, co oživovalo jeho mesiášské poslání a jeho velikonoční exodus.“

Jesús Castellan Cervera

Modlitba argentinských nocí

Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě.

Nebudu nikdy dobrým teologem, pokud budu jen studovat názory jiných, psát vybroušené rešerše a nikdy nepocítím žízeň živé bytosti po Bohu. Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě. Takto se ale s Bohem nikdy nesetkám; jako nezainteresovaný turista, který si během své životní vycházky po Zemi sem tam zmáčkne spoušť a vytvoří fotografii. Jsem vášnivá bytost, toužící a hladovějící po Bohu, toužící nalézt smysl věcí, jsem uvnitř světa, nikoli mimo něj.

Marek Orko Vácha

Modlitba při katechezi

Nemá-li dítě z rodiny ani prvé základy víry (vztahu!), ani základní zkušenost s vírou dospělých, ani zkušenost s jejich modlitbou, je v tomto stavu neschopné modlitby - je schopno se jen modlitbu naučit jako říkanku a na daný povel ji odříkat.

Nemá-li dítě z rodiny ani prvé základy víry (vztahu!), ani základní zkušenost s vírou dospělých, ani zkušenost s jejich modlitbou, je v tomto stavu neschopné modlitby - je schopno se jen modlitbu naučit jako říkanku a na daný povel ji odříkat.

Aleš Opatrný

Pán Ježíš

Různé aspekty Ježíšova života.

Různé aspekty Ježíšova života.

Romano Guardini

Papež František

Život a výzvy

Kdo je papež František? – Syn italských přistěhovalců do Argentiny, k jehož rysům vždy patřila pokora a starost o ty nejchudší. V knize se dočteme o jeho rodině, jak to bylo s jeho studiem chemie, proč se musel naučit vařit i mnohé další zajímavosti. Zkušený italský novinář představuje nejen životní cestu papeže Františka, ale i výzvy, které před něj staví jeho nový úřad. Nevyhýbá se ani citlivým tématům katolické církve dneška.

papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Saviero Gaeta

Pastorační péče o nemocné

Malá příručka pastorační péče o nemocné / P. ing. Aleš Opatrný / Tyto stránky jsou tedy určeny všem, kdo pomáhají nemocným křesťanům na jejich cestě nemocí a na jejich cestě k Bohu. Jsou psány spíš pro laiky, tedy neobsahují to, co se specifickým způsobem

O nemocného, a zvlášť o člověka těžce nemocného, má pečovat a pomáhat mu na jeho cestě každý, kdo je mu nablízku a kdo je toho schopen. Tyto stránky jsou tedy určeny všem, kdo pomáhají nemocným křesťanům na jejich cestě nemocí a na jejich cestě k Bohu. Jsou psány spíš pro laiky, tedy neobsahují to, co se specifickým způsobem týká kněze a jeho služby.

Aleš Opatrný

Příprava ke svátosti smíření

Základní vysvětlení jednotlivých částí svátosti pokání a ´zpovědní zrcadla´ pro dospělé.

Předkládaný text nabízí několik myšlenek pro orientaci, ze kterých si každý může vybrat to, co pro svou situaci právě potřebuje. Dále základní vysvětlení jednotlivých částí svátosti pokání, jak je uvádí liturgická kniha „Obřady pokání“. A potom obsahuje čtyři pomůcky ke zpytování svědomí - „zpovědní zrcadla“ pro dospělé.

Aleš Opatrný

Příprava na biřmování

Příprava na biřmování. Pomůcka pro ty, kdo vedou přípravu s několika schématy příprav.

Příprava na biřmování, nebo k novému zasvěcení / Cesta víry II. díl

Pomůcka k přípravě dospělých na křest a na biřmování. Tuto pomůcku upravilo Pastorační středisko Praha z původního textu Pascala Thomase, přeloženého Markétou Klímovou. (I.díl publikace Cesta víry - Příprava na křest a první svaté přijímání NALEZNETE v hesle Křest)

Příprava na manželství

Soubor přednášek. Pohled na základní prvky manželství z pozice katolické církve.
Publikaci vydalo Pastorační středisko.

TEXT PUBLIKACE
Příprava na manželství
 NALEZNETE ZDE - na www.vira.cz

Aleš Opatrný

Příprava rodičů na křest dítěte

Rozhovor s rodiči o křtu či příprava na něj je mnohdy pro rodiče dítěte prvá, nebo až po dlouhé době opakovaná příležitost k setkání s knězem, církví, s oblastí náboženského života.

Rozlišuj duchy

Jsme-li zasaženi Božím voláním a naplněni jeho Duchem, dá se v nás všechno do pohybu. Pavel to vyjadřuje velmi pádně: "Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu." (Fp 3,7). Tím se mění mnoho způsobů chování, které nám dosud byly samozřejmé, a my přechodně upadneme do velké nejistoty. To staré už neplatí, ale ani jsme se ještě nenaučili s novým životem zacházet, protože zatím neznáme jeho zvláštnosti. Především ten, kdo na začátku nové cesty dostal darem velkou radost a určitou lehkost ve styku s Pánem, je překvapen, když to zdánlivě zase pomine nebo když v něm vzniknou dokonce protikladné pocity jako smutek a znechucení.

Scala paradisi: Osmitýdenní škola modlitby

Praktický průvodce IV. částí Katechismu katolické církve s doprovodnou četbou spisu br. Guiga: Scala paradisi (Stupně k ráji). Určeno pro farní kurzy modlitby.

Praktický průvodce IV. částí Katechismu katolické církve s doprovodnou četbou spisu br. Guiga: Scala paradisi (Stupně k ráji). Určeno pro farní kurzy modlitby.

Petr Hruška

Sekty jako pastorační problém i úkol

Soubor zkušeností a pastoračních námětů či zásad pro pracovníky v pastoraci

Soubor zkušeností a pastoračních námětů či zásad pro pracovníky v pastoraci a pro všechny, kteří se v rámci pastorační péče nebo pedagogické práce dostávají do styku s lidmi nějakým způsobem sektami ovlivněnými.

Aleš Opatrný

Skupinová práce s Katechismem katolické církve

Pomůcka, která má vést k dobrému využití základních opěrných bodů celého textu

Aby práce s katechismem nebyla snad monotónním předčítáním či nekonečnou debatou nad jedním problémem, předkládá se zde pomůcka, která má vést jednak k dobrému využití základních opěrných bodů celého textu, jednak k tomu, aby účastníci skupiny byli při seznamování se s látkou aktivní.

Svátost pokání a smíření

V lednu 1999 uspořádala v premonstrátském klášteře v Želivi komise České biskupské konference pro přípravu Velkého jubilea roku 2000 kurz pro kněze na téma „Návrat k Otci“, který se realizuje zejména ve svátosti smíření. Této svátosti byla pak věnována největší část přednášek a prakticky všechna setkání v pracovních skupinách. Na tomto místě podáváme texty všech přednesených referátů, případně podkladů a k nim a výběr podnětů, které byly předneseny ve skupinách.

Symbolika čísel v Bibli

Jakou roli hrála čísla v myšlení a životě starověkých lidí, na jejichž odkaz v mnoha ohledech navazujeme?

Tokijské květy

Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem

Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně (AO)

Chceme-li porozumět utrpení v našem vlastním životě, chceme-li získat křesťanský pohled na utrpení, pak není možné dívat se jen na ukřižování, bez návaznosti vzkříšení.

Chceme-li porozumět utrpení v našem vlastním životě, chceme-li získat křesťanský pohled na utrpení, pak není možné dívat se jen na ukřižování, bez návaznosti vzkříšení. Chceme-li porozumět celkově svému životu, pak tam musí být obojí.

Aleš Opatrný

Uzdravení a pověření uzdravovat podle Nového zákona (Norbert Baumert)

Pověření církve uzdravovat?

"Všechny je uzdravil..." (Mt 12,15). Toto biblické poselství je pro dnešní církev výzvou. Myšlení poznamenanému přírodními vědami je totiž často zatěžko přijmout skutečnou událost uzdravení, jež bible dosvědčuje. Zprávy o uzdravení jsou dnes z teologických a exegetických důvodů rozebírány pouze z hlediska jejich teologické výpovědi a jsou při tom mnohdy hodnoceny jako pouhé „obrazné výpovědi“.

Norbert Baumert

Velká válka 1914 -1918 a západní civilizace

První světová válka byla v mnoha směrech zásadnější událostí než druhá světová válka

První světová válka byla v mnoha směrech zásadnější událostí než druhá světová válka, která byla spíše již jen dovršením války první. První světová válka představuje pro pochopení dějin západní civilizace a pro porozumění současné situaci Evropy klíčový problém a událost. Proto má cenu se zamýšlet nad příčinami, průběhem a důsledky první světové války.

Tomáš Petráček

Víra, která přemáhá svět

Přednáška pronesená v Londýně 27. června 2005

Roku 2005 byl P. Raniero Cantalamessa pozván jako přednášející do Londýna na Mezinárodní konferenci evangelizačních kurzů Alfa, kde se shromáždili vedoucí mnoha křesťanských církví z celého světa. Jeho promluva na téma víra v Ježíše Krista v dnešním světě byla vskutku prorocká a měla velký ohlas.

Raniero Cantalamessa

Zrození očistce

Víra v očistec předpokládá víru v nesmrtelnost a vzkříšení

Víra v očistec předpokládá víru v nesmrtelnost a vzkříšení

Jacques Le Goff

[nahoru]

NAVRCHOLU.czMapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2017

© 2000 - 2016 Pastorace.cz