Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Trojice (nejsvětější)

Křesťané věří v jednoho Boha ve třech osobách („Trojice“). „Bůh není samota, nýbrž dokonalé společenství“ (Benedikt XVI.). Křesťané se nemodlí ke třem různým bohům, nýbrž k jedinému Bohu – Otci, Synu Ježíši Kristu a Duchu svatému. Proto jsou křesťané křtěni „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Bůh tedy není osamělá bytost. Bůh v Trojici je společenství, věčné sdílení lásky. Podle Božího modelu je také člověk orientován na vztahy, sdílení, účast a lásku. (srov. Youcat čl. 35, 122)

 • V Bohu tři vyslovují: TY (článek) - Každý člověk je osobou jen jednou: své valstní a jedinečné "já" vyslovuje jako jedinec. V Bohu jsou tři, kteří je vyslovují. Chce-li člověk říci "ty", musí vyhledat jiného člověka; Bůh naproti tomu nachází toho, k němuž promlouvá, ve svém vlastním životě. Člověk potřebuje druhého člověka, aby vzniklo společenství, a je proto v každém smyslu závislý. Bůh má naproti tomu společenství sám v sobě.
 • Bůh je ´rodina´ tří Osob (tematický text) -  Bůh je „rodina“ tří Osob, které se mají tolik rády, že tvoří jednotu. Tato „božská rodina“ není do sebe uzavřená, nýbrž otevřená, sdílí se ve stvoření a v dějinách, vstoupila do světa lidí a povolává všechny, aby se stali její součástí.
 • Jak prezentuje Bůh sám sebe, aneb Nejsvětějjší Trojice (článek) - Tajemství Nejsvětější Trojice se často vykládá tak, že se nejprve řekne, že je Bůh v Trojici jediný (nebo jeden Bůh ve třech osobách) a potom se toto těžko pochopitelné, "nastolené" tajemství s větším nebo menším úspěchem vykládá. Posluchač je třeba nakonec nějak zdolán, takže je ochoten říci, že už věc chápe, ale ve skutečnosti často nechápe téměř nic.
 • Model ideálního soužití lze najít v Bohu (článek) - V Nejsvětější Trojici nalézáme  odpověď na to, co je to skutečné společenství...
 • Mrazivé slovo Trojice (článek) - Teologové s velkou námahou vynalezli pro Boha falešně aritmetické, mrazivé slovo Trojice – a ono přitom jde o neuhasínající život plný radosti a vitality.
 • Nebylo by lepší učení o Trojici vynechat? (článek) - K. Rahner prohlásil, že kdyby se vynechalo učení o Trojici, nic by se v životě mnoha křesťanů nezměnilo. Bohužel musíme konstatovat, že je to asi pravda. Ne že by „učení o Trojici“ nemělo význam pro náš život, naopak!
 • Nejsvětější Trojice není produkt lidských úsudků (tematický text) - Bůh není něco vágního, náš Bůh není nějaký „sprej“, je konkrétní, nikoli abstraktní a má jméno: „Bůh je láska“, nikoli sentimentální, pocitová, ale láska Otce, který je u zrodu každého života, láska Syna, který umírá na kříži a vstává z mrtvých, láska Ducha, který obnovuje člověka i svět. Nejsvětější Trojice není produkt lidských úsudků, nýbrž tvář, kterou zjevil Bůh samotný, nikoli z výše nějaké profesorské katedry, ale sdílením člověčenství. 
 • Nemáme právo si volně vybírat svou představu Boha. (Louis Evely) (tematický text) - Dogma o Nejsvětější Trojici by mělo být odpovědí na všechny naše obavy, na všechnu naši úzkost. "Milují se ..." ... Přikázání vzájemné lásky není odděleno od zjevení trojice. Je to totéž. ...Neexistuje blaženost samotářů.  
 • Tajemství Trojice je nepochopitelné, a přece tak prosté! (článek) - Říká se, že tajemství Nejsvětější Trojice je nepochopitelné, a snad tomu tak doopravdy je! A přece je tak prosté, když ho žiješ! Když ho zakoušíš, není nic, co by bylo jasnější a pravdivější.
 • Trojice - tajemství; teologie; v Bohu tři vyslovují já, r. 1999 (tematický text) - Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách...
 • 10. Dříve než byl Abrahám, já jsem (J 8,58) (kapitola z knihy) - Já a Otec jsme jedno. Tato slova jsou pro Židy něčím nepochopitelným. Evangelista dodává: Židé se chápali kamenů, aby jej kamenovali.
 • Bůh s námi (KGI) (tematický text) - Jak „různorodá“ je Boží skutečnost! Trojjedinost Boha není žádná lidská spekulace – koho by napadlo si takto představovat Boha! Ale právě takto se Bůh zvěstoval. Křesťané věří, že Bůh nepoužil Ježíše jen jako nějakou masku, jako by se prostě převlékl za tuto lidskou postavu. Jádrem víry je, že Ježíš je tímto Bohem. Duch svatý není podle křesťanského přesvědčení jen „síla vycházející od Boha“, nýbrž on je Bůh sám.
 • Duch svatý (Raniero Cantalamessa) (tematický text) - Abychom vysvětlili, kdo je Duch svatý, musíme rozlišit dvě roviny, jak je ostatně vždy vymezují Písmo svaté i teologie: rovinu Nejsvětější Trojice a rovinu dějin.
 • K úvaze o Trojici (A. Opatrný) (tematický text) - Jaký je vlastně Bůh, ve kterého věříme? Blízký nebo vzdálený? Snadno pochopitelný, nebo zcela tajemný? Nám podobný, nebo nám nijak a v ničem nepodobný? Tak a podobně se můžeme ptát hodně dlouho. Ale dnešní svátek nám dává ještě jinou odpověď. Říká: Bůh je Trojjediný. Jsme z toho hned moudřejší? Sotva.
 • Kdo je Duch svatý, v čem je odlišný od ostatních Božských osob ? (Louis Evely) (tematický text) - Otec se obrací k Synovi a Syn k Otci, a s tak mohutnou silou a radostí, že z toho tryská další osoba. Duch je láska a výměna mezi Otcem a Synem.
 • Křest Páně neslavíme kvůli křtu (článek) - Svátek Křtu Páně je zakončením vánoční doby. Jak souvisí křest s tajemstvím narození?
 • Nejsvětější Trojice / Stůl slova - Aleš Opatrný (kázání) - Židé znali jednoho Boha a neznali Trojici a že byli i tak vynikajícím věřícím národem. Vynikali tím, že neměli spoustu božstev jako jejich sousedé, že věřili v jednoho, neviditelného, jedinečného, věrného Boha, měli s ním z dějin své důležité zkušenosti. A přece pro ně byl Bůh při vší blízkosti poněkud vzdálený, do jeho vnitřního života nevstupovali ani se ho nedotýkali.
 • O znamení kříže (R. Guardini) (tematický text) - Je to znamení naší spásy, při kterém oslovujeme Nejsvětější Trojici. Prosíme touto krátkou modlitbou o pomoc při nesení osobního kříže, ale i o to, abychom započatý čas prožili ve společenství lásky a vzájemného obdarovávání, jak je tomu mezi jednotlivými osobami Nejsvětější Trojice.
 • Pedagogický výklad tajemství Trojice (Aleš Opatrný) (tematický text) - Nejde o to, v kázání tajemství Trojice "vysvětlit" (to stejně nejde), jde o to, člověka do tajemství života Božího, do tajemství Zjevení a tedy do tajemství Trojice uvádět. Což nejde udělat ani jedním kázáním, ani přednáškou. Dějiny spásy totiž postupovaly vskutku pedagogickým způsobem.
 • Romano Guardini o Trojici (tematický text) - Každý člověk je osobou jen jednou: své valstní a jedinečné "Já" vyslovuje jako jedinec. V Bohu jsou tři, kteří je vyslovují. ... Chce-li člověk říci "ty", musí vyhledat jiného člověka; Bůh naproti tomu nachází toho, k němuž promlouvá, ve svém vlastním životě.
 • Slavnost Nejsvětější Trojice (aktualita) - Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý.
 • Slavnost Nejsvětější Trojice - C / Stůl slova (kázání) - Křesťan zpravidla není tím, kdo může podat logické a vědecké vysvětlení pravdy o Bohu ve třech osobách, ale křesťan je tím, kdo trojjediného Boha zná a kdo ho ve svém životě dál a dál poznává. Kdo mu víc a víc rozumí, protože žije s ním a také v něm.
 • Slavnost Nejsvětější Trojice / Dar Otce, Syna a Ducha (kázání) - Duch chce vtáhnout celou naši existenci (vztahy, práci, přání, plány, ale i hříchy - aby je totiž "spálil očišťujícím žárem svého ohně") do života Trojice. Jinými slovy - Bůh chce v Duchu obejmout celou šíři našeho života
 • Slavnost Nejsvětější Trojice / Stůl slova - Aleš Opatrný (kázání) - Znalost Trojice není uspokojením naší zvědavosti vůči Bohu, ale je vyzváním k účasti na vnitřním tajemství Božím. Účastí na životě Božím roste naše poznání Trojjediného Boha.
 • Slavnost Nejsvětější Trojice C / Nebylo by lepší učení o Trojici vynechat? (kázání) - A náš obyčejný život? Byl by méně obyčejný a šedý, kdybychom „viděli a prožívali“, že nežijeme my… ale samotná Trojice si učinila v naší vnitřní svatyni „místo k přebývání“ – v nás je její svatostánek! Místo svaté!
 • Tajemství Nejsvětější Trojice je tak prosté! (článek) - Říká se, že tajemství Nejsvětější trojice je nepochopitelné, snad tomu tak doopravdy je!
 • Trinitární vyznání (Walter Kasper) (tematický text) - Z Trojice vyplývá základní model křesťanské spirituality
 • Trojice (nejsvětější) (soubor tematických textů) - Víra všech křesťanů má svůj základ v Trojici. (Sv. Cesarius z Arles)
 • Třetí Osoba Trojice, anebo první Osoba Plurálu? (článek) - Ve světle zjevení Nejsvětější Trojice nám věta „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil; stvořil je jako muže a ženu“ odhaluje svůj konečný význam, který byl až do příchodu Krista tajemný a nejasný. Jaký vztah může existovat mezi „ke svému obrazu“ a „jako muže a ženu“? S biblickým Bohem přece nelze spojovat myšlenku pohlaví, Bůh není ani mužského, ani ženského rodu.
 • 1. Obecně - Trojice v KKC (tematický text) - Křesťané jsou křtěni "ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého"
 • 2. Zjevení Boha jako Trojice (KKC) (tematický text) - Seslání osoby Ducha po Ježíšově oslavení48 zjevuje plnost tajemství Nejsvětější Trojice.
 • 3. Svatá Trojice v nauce víry (v KKC) (tematický text) - Tajemství Nejsvětější Trojice je ústřední tajemství víry a křesťanského života.
 • Citáty z knihy: Der Heilige Geist (Yves Congar) (tematický text) - Bůh je skála, Kristus je Beránek, Duch je živoucí voda. Ale Bůh není minerál, Kristus není zvíře, Duch není tekutina.
 • Citáty z knihy: Krédo (Louis Evely) (tematický text) - Přikázání vzájemné lásky není odděleno od zjevení Trojice. Máme být láskou, protože Bůh je Trojice. V křesťanství není místa pro blaženost samotářů.
 • Co koná Duch svatý (Raniero Cantalamessa, Saverio Gaeta) (tematický text) - Stručně bychom mohli shrnout působení Ducha svatého do těchto oblastí: je Bohem, který se zpřítomňuje v dějinách, je Bohem, který v dějinách aktivně působí, když inspiruje proroky a připravuje zjevení, je tím, který nám dal při vtělení Ježíše Krista a vedl jeho kroky a který byl Kristem poslán církvi jako Duch života.
 • Dogma o svaté Trojici (Louis Evely) (tematický text) - Dogma o svaté Trojici nám zjevuje, že Bůh je zcela dar, pohyb, rozmach ke druhému...
 • Duch svatý (článek) - Jak slavit Ducha Svatého, když je vztahem, láskou mezi Otcem a Synem?
 • Duch svatý v křesťanovi působí pokoj, lásku a radost (článek) - To je křesťanské povolání: zůstávat v Boží lásce.  Dýchat a žít z onoho kyslíku , žít z onoho vzduchu. Zůstávat v Boží lásce. 
 • Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu (článek) - Hrdá, poněkud bouřlivá a cholerická dívka Alžběta Catezová vstoupila ve věku 21 let do karmelitánského kláštera. Pro její život bylo klíčové setkání s  P. Valléem, který ji pomohl pochopit vazbu mezi  vírem lásky, který zakoušela ve své duši, a tajemstvím Trojice: „Celá Nejsvětější Trojice je ve tvé duši.“
 • Křest Páně/ Trojice - otevřené nebe (kázání) - Kristus zjevoval Otce a Ducha postupně, stejně tak i sebe a celou Trojici...
 • Literatura k tématu (tematický text)
 • Nebylo by lepší učení o Trojici vynechat? (Angelo Scarano) (tematický text) - K. Rahner prohlásil, že kdyby se vynechalo učení o Trojici, nic by se v životě mnoha křesťanů nezměnilo
 • Proč ikony nepotřebují rám? (článek) - Základní informace o významu a symbolice ikon V posledních letech na ikony i u nás narážíme čím dál více. V obchůdcích s devocionáliemi se již objevují celkem běžně, i když častěji jde pouze o přelakované tištěné reprodukce lepené na dřevo. Zvláště u kontemplativně založených křesťanů získávají na oblibě. Většina lidí si však s nimi nějak neví rady, zdají se jim „takové divné“, což je jistě tím, že je to věc východních křesťanů, takže proč se tím vlastně zabývat. Není to „naše“. Ráda bych těmito řádky přiblížila alespoň základy symboliky ikonopisu a pomohla ujasnit si odlišnosti ikon od západních obrazů.  
 • Různé citáty k tématu Trojice (tematický text)
 • Setkání ve slovech (článek) - Dialog,  toto „setkání ve slovech“, je vyjitím ze sebe, přijetím druhého, sjednocující a zároveň osvobozující komunikací dvou osob. Původ, příchod a budoucnost, které charakterizují příběh lásky, v něm nacházejí své vyjádření a stávají se jazykem.
 • Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus B) / dětská promluva (kázání)
 • Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus B) / přímluvy (kázání)
 • Slavnost Nejsvětější Trojice (Řím 5,1-5; Jan 16,12-15; doplňkové texty ) (kázání) - Lidské srdce, sídlo lidské lásky, se stává přijímací nádobou vylité Boží lásky
 • Slavnost Nejsvětější Trojice / Sláva Bohu (kázání) - Kolikrát se modlíme „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému“! Duchovní autoři nás povzbuzují, abychom své skutky dělali ke slávě Boží. Uvědomujeme si, co to má znamenat?
 • Slavnost Nejsvětější Trojice B - námět na dětské kázání (kázání)

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 22.8.

Sd 6,11-24a; Mt 19,23-30

Komentář k Sd 6,11-24a: Povolání Gedeona je provázeno jeho nejistotou. Ano, povolání samotným Bohem je tak velká věc, že bych se i já rád ujistil o jeho pravosti. Mám však právo nahradit víru jistotou?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...