Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

liturgický rok

 • Úvod do adventní doby / Dnešní člověk a očekávání Božího příchodu (kázání) - Advent není především dobou pokání, ale hlavně oslavnou památkou vtělení a teprve na tomto základě také radostným očekáváním parusie (druhého Kristova příchodu).
 • Advent nám pomáhá (článek) - Adventem začínáme nový liturgický rok, tedy  novou cestu Božího lidu  s Ježíšem Kristem, naším Pastýřem, který nás vede dějinami k naplnění Božího království. Jako v životě každého z nás je třeba se neustále znovu vydávat na cestu, pozvedat se a opětovně nacházet smysl cíle vlastní existence, neustále obnovovat horizont, ke kterému se ubíráme.  Horizont naděje!  
 • r. 2004 /opět advent, význam církevního roku/ (tematický text) - Celý okruh církevních svátků („liturgický“ či „církevní rok“) přichází na pomoc naší paměti: každoročně vyvolává dějinné Boží činy a události a nechává je působit v našem životě. Liturgický rok není pouze úsilím nenechat tyto události zapomenout.
 • Veliké zklamání: Ježíš není králem dle našich představ (článek) - Pro Židy i pro apoštoly bylo veliké zklamání, že Ježíš, jejich král, nebyl králem tak, jak si to představovali. Například když Ježíš vstupuje do Jeruzaléma: nasedne na osla, dopravní prostředek chudých, nikoliv na královského oře. Zajisté má moc, ale zachází s ní jinak, než bychom s ní zacházeli my.
 • 07. Úvod ke svátostem. Liturgie. Iniciační svátosti I. (kapitola z knihy)
 • Co znamená: K+M+B (článek) - Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), vždy doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě se žehnají domy, při čemž se na dveře křídou píší písmena C+M+B + letopočet. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat : Kristus požehnej tomuto domu.
 • Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob (2.2.) (aktualita) - Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob.
 • Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.) (aktualita) - Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do církve vrátit. V církvi došlo k názorovému rozporu: někteří byli pro shovívavý přístup k odpadlíkům, zatímco jiní žádali přísný postup a čistky.
 • Katolické specifika, zvyky a zvláštnosti (KGI) (tematický text) - Stále znovu narážíme na totéž: vnější projevy, viditelná znamení prohlubují duchovní život, na druhé straně však mají smysl jen tehdy, jestliže nejsou samoúčelné, nýbrž jsou výrazem vnitřního smýšlení.
 • Na Hromnice o hodinu více (článek) - 2. února se v katolických kostelích světí svíce. Od pradávna existoval zvyk, 40. den po Kristově narození slavit událost z Ježíšova dětství, kde zaznělo, že Kristus je světlo k osvícení národů (srov. Lk 2, 22 – 39). Proto se po bohoslužbách konal průvod se svícemi. Kristus – Slunce – světlo lidského nitra…
 • Období během roku (cyklus A) (kategorie kázání)
 • Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.) (aktualita) - Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem jeho existence a nejhlubším motivem celé jeho apoštolské práce. Ježíš Kristus může utvářet i náš vlastní život. (Benedikt XVI.)
 • Panna Maria Bolestná – příležitost k oslavám (článek) - Podívejte na církevní kalendář. Samý svátek! Církev však neslaví jenom svátky radosti. V rytmu církevního roku jde jak o utrpení a umírání, tak i o narození nebo vítězství nad smrtí.
 • Panna Maria Růžencová (aktualita) - Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.
 • Petr a Pavel (svátek 29.6.) (aktualita) - Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým životem
 • Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.) (článek) - Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dá t.
 • Slavnost Nejsvětější Trojice (aktualita) - Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý.
 • Tato voda stéká do pouště a končí ve slaných vodách a jejich voda je tím uzdravena (článek) - P od chrámovým prahem prýštila voda. Anděl mi řekl: "Tato voda, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena"  (srov. Ez 47,1-2.8-9.12 ).  Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě.
 • 3. neděle v mezidobí - C / přímluvy (kázání) - V tomto posvátném dni, zasvěceném našemu Bohu, předstupme před Pána s radostí, klaněním (1) a pokornými prosbami:
 • Biblický průvodce postními nedělemi cyklu C (kázání) - Malý biblický průvodce postními nedělemi cyklu C. P. Petr Hruška (1998)
 • ´TŘI KRÁLOVÉ´ - NÁPLŇ A VÝZNAM SVÁTKU (článek) - SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ Od starokřesťanských dob byly náplní tohoto svátku tři události: 1) zjevení Krista - krále pohanům („Třem králům“), 2) Ježíšův křest v Jordánu, 3) proměnění vody ve víno v Káně Galilejské.
 • 11. neděle v mezidobí - C / přímluvy (kázání) - Jako Bohem milovaní, ospravedlnění vírou v Krista Ježíše, vzývejme našeho nebeského Otce:
 • Biřmování (soubor tematických textů) - Ten, kdo nás staví na pevný základ v Kristu..., je Bůh. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil. (srv. 2 Kor 1,21-22)
 • Bohu můžeme tykat. Úvaha ke svátku Zvěstování Páně (25.3.) (článek) - Bůh od nás není daleko, nezůstává neznámý, neskrývá se v hádance jako potenciální nebezpečí. Bůh je nám nablízku, je nám tak blízko, že se stává dítětem a my můžeme tomuto Bohu tykat.  (Benedikt XVI.)
 • Čím větší pán, tím větší mumraj... (článek) - Nešlo by, aby se Bůh zjevil světu srozumitelně? Aneb svátek Zjevení Páně - neboli svátek "Tří králů" V lidech je odedávna přesvědčení, že se významné věci a významní lidé musí představovat za význačných okolností. Ceremonie královských dvorů, oslavy božstva, přivítání slavných osob apod., to všechno byly, popřípadě dodnes jsou velké a okázalé události. Čím větší pán, tím větší mumraj, sláva, vzruch kolem, tím větší podívaná. A tak nás může někdy i mrzet, že křesťanství za tímhle vším jaksi pokulhává. Neměl by se význam Kristův, velikost Boží, závažnost křesťanství ukázat nějak víc a jasněji, tak, aby to nemohl nikdo přehlédnout!? Nešlo by to nějak, aby se Bůh zjevil světu srozumitelně, aby bylo všem jasné, o jak velkou událost jde? Nebylo by to nakonec na prospěch lidstvu? Abychom si nevymýšleli, podívejme se na dnešní svátek.
 • Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství (aktualita) - Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000.
 • Hromnice: střetnutí chaosu a světla (článek) - Druhého února se slaví svátek Hromnic - prastarý církevní svátek. Jeho bezprostředním podnětem je připomínka toho, že Maria a Josef donesli Ježíše čtyřicátý den po narození do chrámu v Jeruzalémě k předepsané oběti očišťování.
 • Jak prožít Velikonoce? (článek) - Velikonocemi můžeme projít, aniž se   setkáme  s Kristem ...
 • Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme ukázat na Boží světlo (tematický text) - Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme ukázat na Boží světlo toho, jenž přichází, od něhož pochází světlo všeho, co svítí, neboť on zahání temnoty nejtemnější a hojností věčného světla všechno osvěcuje. 
 • Každoroční slavnost zasvěceného života 2.2. (tematický text) - Světový den zasvěcených osob Každoroční slavnost zasvěceného života ustanovená papežem Janem Pavlem II. v roce 1997 na 2. února (na svátek Uvedení Páně do chrámu), má trojí cíl: slavnostně chválit Pána a děkovat mu za veliký dar zasvěceného života, šířit poznání a úctu pro zasvěcený život ze strany všeho Božího lidu, slavit společně a slavnostně divy, které Pán působí v zasvěcených osobách.
 • Křest Páně A / Stůl slova - Aleš Opatrný (kázání) - Dnešní biblické čtení více vypovídá o tom, kdo je Ježíš (Otcův Syn a zachránce hříšníků, který se staví mezi ně!), než o tom, co se s ním dělo u Jordánu.
 • Křest Páně - námět na dětské kázání (kázání)
 • Křest Páně neslavíme kvůli křtu (článek) - Svátek Křtu Páně je zakončením vánoční doby. Jak souvisí křest s tajemstvím narození?
 • Malý kurz pastorace (09): Bible v liturgické a pastorační činnosti (článek) - V liturgii i v ostatní pastorační činnosti se věřící setkává s Biblí stále. Setkává se ale různým způsobem a tyto různé způsoby mají různé přednosti i různá omezení. Je třeba s nimi počítat, přednosti využívat a omezení vyrovnávat jinými vhodnými způsoby práce s Biblí.
 • Na Popeleční středu se věřícím dělá na čele znamení kříže (článek) - Na Popeleční středu se po evangeliu žehná popel a přítomným se jím dělá na čele znamení kříže. Popel symbolizuje obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní stará formule při udělování popelce.
 • Nanebevstoupení Páně (aktualita) - Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" - devět dní modliteb před Slavností seslání Ducha svatého.
 • Od adventu do adventu - Křesťanské putování rokem (tematický text) - Drobná útlá knížečka Jana Kotase s ilustracemi Martiny Špinkové provází děti celým rokem.  
 • Oheň a světlo o Velikonocích (článek) - Křesťané v prvních staletích přejali od pohanů zvyk vítat večerní světlo zapalované lampy zvoláním: Buď pozdraveno, dobré světlo, buď pozdraveno milované světlo. Křesťané v záři lampy svítící do přicházející noci viděli světlo Krista, slunce, které nezapadá.
 • PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ (tematický text)
 • Popeleční středa, půst (tematický text) - Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Začátek postního období byl v 6. či 7. století přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, protože neděle není chápána jako postní den. Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec).
 • Postní doba - k čemu?! (článek) - Ve svém čtyřicetidenním trvání má postní doba nedocenitelnou a očividnou moc. Upomíná nás na určité události, které formovaly život a dějiny starého Izraele a které mají i pro nás hodnotu.
 • Postní doba z jiného úhlu (článek) - Je důležité, aby se křesťan v postní době zabýval především Bohem samotným...  
 • Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce? (aktualita) - Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce?
 • Rodina se skládá z lidí, tedy z hříšníků (článek) - Na adresu rodiny bývá v církevním prostředí řečena řada vznešených slov a položena bývá řada oprávněných, ale obtížných požadavků. Rodina je prostředí, které může být a mnohdy bývá krásné, které ale nikdy není ideální.
 • Slavnost Zvěstování Páně / Petr Šabaka (kázání)
 • Svátek Křtu Páně, neděle po 6. lednu (článek) - Po dlouhá staletí očekával Izrael příchod slíbeného Mesiáše, který měl lidstvu přinést velkorysou a nezrušitelnou smlouvu s Bohem. Tuto smlouvu přináší a sám na sobě plně uskutečňuje Boží Syn. Ježíš Nazaretský se připojil k zástupu hříšníků, kteří na břehu Jordánu čekali na přijetí křtu pokání.
 • Svátek sv. Tomáše (3.7.) (aktualita) - "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."
 • Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), K+M+B (aktualita) - Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B, resp K+M+B
 • Svatí Cyril a Metoděj (5.7.) (aktualita) - svátek 5.7.
 • Světový den zasvěcených osob (2. 2.) (tematický text) - 2. únor, svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), je v katolické církvi slaven i jako den díkůvzdání za povolání k zasvěcenému životu. Papež Jan Pavel II. spojil tento liturgický svátek, který připomíná Ježíšovo zasvěcení, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidstvu.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 22.8.

Sd 6,11-24a; Mt 19,23-30

Komentář k Sd 6,11-24a: Povolání Gedeona je provázeno jeho nejistotou. Ano, povolání samotným Bohem je tak velká věc, že bych se i já rád ujistil o jeho pravosti. Mám však právo nahradit víru jistotou?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...