Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

minulost

 • 08. Duchovní obtíže na cestě (tematický text) - Svěříš-li svou minulost do rukou psychiatra, napíše ti prášky na spaní. Svěříš-li svou minulost do rukou psychologa, bude tě učit, jak na ni zapomenout. Svěříš-li svou minulost do rukou Ježíše, uzdraví ji.
 • Pohřbená minulost v srdci Kristově... (článek) - "Když vložíme svou důvěru v Ducha svatého, můžeme jít neustále kupředu, od jednoho začátku k druhému, protože Bůh pohřbívá naši minulost v srdci Kristově a sám se ujímá naší budoucnosti. ... Co by člověka čekalo bez odpouštějící lásky a bez smíření?" (Bratr Roger Schutz)... 
 • Sebemenší minulá událost nás určitým způsobem zformovala a navždy poznamenala (Henri Boulad) (tematický text) - Sebemenší minulá událost nás určitým způsobem zformovala, navždy poznamenala, proto tvoří část naší věčnosti. 
 • Vzpomínání na život s Bohem v naší minulosti nám dodává odvahu (článek) - Vzpomínání na život s Bohem v naší minulosti nám dává odvahu k cestě s Bohem dnes i zítra. (komentář k encyklice Lumen Fidei, § 9b)
 • 07. Úvaha VI - Poznejme Ježíše, chceme-li poznat Boha (kapitola z knihy) - Co zažíváme teď, je do veliké míry formováno tím, co se odehrálo v našem životě dříve...
 • Co křesťanští kazatelé zamlčují (Tomáš Špidlík) (článek) - Věčnost není skokem do neznámé budoucnosti.
 • Křesťan nefalšuje minulost (Václav Malý) (tematický text) - Křesťanem je ten, kdo se neutíká k falšování minulosti, ale je připraven jít dál navzdory tíži toho, co učinil.
 • Minulost (Henri J. M. Nouwen) (tematický text) - Jakmile budeme jednou vzpomínat na svou minulost s vděčností, budeme svobodně posláni do světa hlásat druhým dobré zprávy.
 • Péče o existenciální a spirituální potřeby pacienta (Aleš Opatrný) (tematický text) - Obecná představa příbuzných těžce nemocného bývá: nemocný potřebuje především lékařskou péči - a to i v situacích, kdy už léčit prakticky nelze (postava lékaře v bílém plášti je i dnes mnohdy vnímána téměř kulticky). Dále buď rozptýlení ("aby na to všechno nemyslel"), nebo klid až izolaci. Okolí nemocného zpravidla nevnímá, že by nemocný měl v závěru svého života ještě nějaké úkoly, které má naplnit.
 • Přítomný okamžik (podle Michaela Quista) (tematický text) - Chceš-li v životě uspět, vrať minulost do rukou Božích, přenech mu i budoucnost a žij s Ním v plnosti každý přítomný okamžik, jeden za druhým.
 • r. 2000, resp. 2001 /třetí tisíciletí, vstříc nejisté budoucnosti, Kristus je stále s námi/ (tematický text) - Ježíš, který uzdravil malomocného, osvobodil lidi spoutané démony a odpustil setníkovi i cizoložné ženě, nezměnil svůj postoj ani k nám dnes. Jistota křesťanů tváří v tvář vždy nejisté budoucnosti není ve změně „poměrů“, ani v žádných politicích, ani v nějakých proroctvích, ani v nás samotných, ale je ve věrném Bohu ! Ježíš Kristus je Pánem minulosti, přítomnosti i budoucnosti. On nepůsobil jen v minulosti, působí i dnes a bude působit v budoucnosti! On je pánem dějin. A to i osobních dějin a budoucnosti každého z nás.
 • Síly temnoty (Henri J. M. Nouwen) (tematický text) - Víra dovoluje poznat, že naděje je skutečnější než zoufalství, víra je skutečnější než nedůvěra a láska je skutečnější než strach. S  nevyřešenou minulostí se nemůžeme svobodně pohnout k budoucnosti. 
 • Smysl minulosti a budoucnost (Henri Boulad) (tematický text) - Radostná zvěst, kterou Kristus přišel zvěstovat člověku, velká novina, kterou svět očekává, je, že - vykoupení je možné. - budoucnost se před námi otevírá - člověk není uzavřen ve své minulosti, - člověk není uzavřen ve svém hříchu. 
 • Zbavit se minulosti (Anselm Grün) (tematický text) - Musíme ustavičně opouštět svou minulost,abychom mohli být otevřeni pro budoucnost.
 • 01. Úvod - spiritualita (tematický text)
 • 23. Ježíš nám říká: odpuštění osvobozuje. (kapitola z knihy)
 • 48. Křesťanský rok (kapitola z knihy)
 • 5. neděle postní (kázání) - Jednal Bůh pouze v minulosti? Pomůže i nyní?
 • 5. Vychováváme pro zítřek nebo pro včerejšek? (kapitola z knihy)
 • Citáty z knihy: Setkání s Ježíšem (Vladimír Boublík) (tematický text) - Člověk může hledat - a ve skutečnosti stále hledá Ježíše, který je budoucnost světa. 
 • Co pro jezuitu znamená být papežem? Papež František odpovídá (článek) - Nedůvěřuji rozhodnutím, přijatým bez rozmyslu. Nikdy nedůvěřuji prvnímu rozhodnutí, tedy první věci, která mě napadne, když mám něco rozhodnout. Většinou je to chybná volba. Musím čekat, vnitřně hodnotit a dopřát si potřebný čas.  Tradice a vzpomínka na minulost nám mají pomáhat k tomu, abychom měli odvahu otevírat Bohu nové prostory. Kdo v současné době stále hledá disciplinární řešení, kdo přehnaně tíhne k věroučné „jistotě“, kdo se umíněně snaží obnovovat zašlou minulost, ten má statickou a regresivní mentalitu. 
 • Ježíš Kristus je Pánem minulosti, přítomnosti i budoucnosti (článek) - Ježíš Kristus je Pánem minulosti, přítomnosti i budoucnosti. On nepůsobil jen v minulosti, působí i dnes a bude působit v budoucnosti! On je pánem dějin. A to i osobních dějin a budoucnosti každého z nás.
 • Klerikalismus a legalismus v církvi (papež František) (článek) - Pán vždycky svůj lid v obtížných momentech, v nichž byl lid zdrcen, opatroval skrze proroky. Prorok je člověkem tří dob: příslibu z minulosti, kontemplace přítomnosti a odvahy ukázat cestu k budoucnosti. Chybí-li v církvi proroctví, chybí Boží život a převládá klerikalismus – prohlásil papež František.
 • Malý kurz pastorace (16): Senioři v církvi – pastorovaní a pastorující (článek) - Starý zákon viděl stáří jako výsledek Božího požehnání a cenil si bohatství zkušeností, kterých člověk nabyl. Ostatně i v současné době kultury, které považujeme z pohledu Evropy za primitivní, cení stáří jako jednoznačnou hodnotu. V Evropě se pohled na stáří vyvíjel v posledních zhruba sto letech jinak.
 • Mladí křesťané jako součást farnosti (Aleš Opatrný) (tematický text)
 • Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody (aktualita) - Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text přinášíme v plném znění (opatřený redakčními mezititulky)
 • Naše osobní dějiny jsou dějinami Boží lásky k nám (papež František) (článek) - Když se modlíme, nezapomínejme na svoji minulost...
 • Proč chceš čekat na zítřek, abys žil? (článek) - Existuje jen jediný prostředek, jak nepromarnit svůj život: vložit se cele a osobně do přítomného okamžiku. ... Lidé ve skutečnosti žijí plně jen několik měsíců ze svého života. A v osmdesáti letech pak shledávají jen těchto několik okamžiků svého života na dlani. Proč nežijí svůj život? Stále myslí, že život je tu jen pro zítřek, že je třeba připravit "svou budoucnost". Proč chceš čekat na zítřek, abys žil? Jednoho dne už pro tebe zítřek nebude a tys vlastně nikdy nežil.
 • Silvestr a bilance roku (Karl Rahner) (článek) - Na Silvestra je poslední den jednoho roku. A proto se sluší, abychom se s tímto rokem křesťansky rozloučili. V hloubi svého srdce musí každý provést takové rozloučení sám. Neboť každý člověk se odlišuje od ostatních. Každý prožitý rok jednoho člověka se proto odlišuje od toho, jak jej prožil člověk jiný. Bůh vede každého jeho cestou.
 • Vděčnost (Henri J. M. Nouwen) (tematický text) - Jakmile budeme jednou vzpomínat na svou minulost s vděčností, budeme svobodně posláni do světa hlásat druhým dobré zprávy. Tak jako Petra neochromila jeho zapření, ale, provždy odpuštěna, se stala novým zdrojem jeho víry, mohou se i naše nezdary a zrady změnit ve vděčnost a umožnit nám stát se posly naděje.
 • Vidíš, jak jsi neschopný... (článek) - Kolik těch, kdo následují Krista, je souženo minulou nebo přítomnou vinou? Stále znovu se tím trápí, a když se přistihnou u nějaké chyby, napadne je myšlenka: "Vidíš, jak jsi neschopný", "je to s tebou marné" nebo "z tebe nikdy nic nebude"! Takové myšlenky nic nevyjasňují ani nebudují, proto nejsou od Boha.
 • 5. neděle postní C / V tenatech smrti (kázání)
 • Cesta za hranice a na svobodu (kapitola z knihy)
 • Citáty z knihy: Co v mých knihách není (Viktor E. Frankl) (tematický text)
 • Vliv svatováclavské tradice na náboženský život v Čechách (článek) - Několik generací (od dob protektorátu) bylo vychováváno tak, že nevnímalo kontinuitu českých dějin v její plnosti, a vnímalo ji jen útržkovitě nebo téměř vůbec ne.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 24. 9.

Iz 55,6-9; Žalm 145; Flp 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16

Když budeme číst celý text Mt 19,16 – 20,34, pak nám vysvitne, že nejde o problematiku výkonu dělníků, ale o skutečnosti trefně popsané příslovím: Co je doma, to se počítá. Vše začalo setkáním Ježíše a bohatého mládence. Ten se svého majetku nedokázal zříci. Bohatství bylo pro něj jistotou, která mu dala ve volném čase možnost pěstovat sport nebo třeba víru. Nešlo o odevzdání svého života Bohu, ale neriskantní krůčky postavené na splnění předpisů. Učedníci se za Kristem vydali, věnují mu všechno, ale jsou velice omezení ve svých schopnostech i možnostech. Možná nemají ani tolik kvalit jako onen bohatý muž. Mají šanci? Ve verši 20,15 se výslovně říká, že Pán je dobrý. Podstata problému je v odvaze vsadit vše na Pána, zbytek Bůh zařídí sám!

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku