Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

odpuštění, smíření

 • Prosba o odpuštění není jen prosbou o prominutí, nýbrž uvědoměním si hříchu (papež František) (tematický text) - Kdo chce prosit Boha o odpuštění, musí uplatňovat učení Otčenáše: upřímně litovat svých hříchů, vědět, že Bůh vždycky odpouští a se stejnou velkorysostí srdce sám odpustit druhým.
 • Zdravotní stav člověka neovlivňuje jen psychická, ale i duchovní stránka (článek) - V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku i na tělesný život člověka. Na základě laboratorních pokusů psychologové zjistili zajímavé souvislosti mezi odpouštěním a činností imunobiologického aparátu. Ukazuje se, že ti lidé, kteří neodpustí člověku, který jim něco zlého udělal, se vlastně poškozují („mstí“) na vlastním organismu.
 • 23. Ježíš nám říká: odpuštění osvobozuje. (kapitola z knihy)
 • A mně jsi nikdy nedal ani kůzle! (článek) - Bůh je velkorysejší, miluje a odpouští mnohem víc, než si umíme představit.
 • Biskup a marnotratný kněz (tematický text) - Sestra Briege McKenna vypráví:  Jednou během kněžských rekolekcí, které vedla, ji jeden z kněží poprosil o modlitbu...
 • Co se na zemi nepodařilo, může být později uzdraveno (článek) - Pamatovat na smrt, připomínat si vlastní smrtelnost a pomíjivost pozemského způsobu života patří od nejstarších dob ke křesťanské tradici. Když budeme pamatovat na smrt, můžeme žít tak, abychom se nikdy nemuseli konfrontovat s bolestným vědomím, že je příliš pozdě. 
 • Exploze letadla a tři opuštěné děti (tematický text) - Před několika lety v oblacích nad Coloradem explodovalo letadlo společnosti United Airlines.  Někdo v něm ukryl bombu a všichni, kteří byli na jeho palubě, zahynuli.
 • Chceš se někomu pomstít? (článek) - Ty, který se chceš mstít, podívej se na Štěpána. Byl svatý Štěpán člověk nebo Bůh? Byl to člověk, celý člověk, právě jako ty. To, co však učinil, nemohl učinit bez pomoci toho, kterého i ty vzýváš.
 • Modlitba odpuštění z Ravensbrücku (tematický text) - Tato modlitba byla nalezena v koncentračním táboře v Ravensbrücku nedaleko mrtvého těla mladého muže...
 • Most smíření (tematický text) - Není tomu tak dávno, co dva bratři, kteří žili na dvou sousedících statcích, měli spor. Byl to první vážný problém po čtyřiceti letech...
 • Nabízí nám Ježíš něco jiného, než chceme? (článek) - Otázku, v jaké oblasti člověk potřebuje vykoupení především, zodpovídá sám Ježíš, a to ve chvíli, kdy mu čtyři muži spustili ze střechy k nohám chromého, kterého kvůli davu lidí nemohli pronést dveřmi.
 • Odpouštění nejenom chrání rodiny před rozpadem, ale zušlechťuje společnost (papež František) (tematický text) - Každé odpuštění zaceluje trhliny domu a upevňuje jeho zdi. 
 • Odpouštíme-li, začne se náš život měnit (článek) - Na evangeliu je strhující právě odpuštění, které dává Bůh a kterým nás zve, abychom i my si navzájem odpouštěli. Jednoho dne, přesně si na něj pamatuji, jsem v soumraku pozdního letního večera pozoroval tlumené světlo, když na krajinu padal stín. Tehdy jsem si řekl: Začni u sebe, rozhodni se, že nebudeš vynášet přísné soudy, snaž se spíš pochopit druhé než být pochopen, a nalezneš radost.
 • Odpuštění – setkání s milosrdným Bohem (tematický text) - Odpuštění je léčivá Boží odpověď na lidskou bezmoc vůči hříchu. 
 • Odpuštění a jeho pravidla. Proč odpouštět, žehnat a milovat (nepřátele). (Elias Vella) (tematický text) - Když člověku odpouštím, dělám něco, z čeho mám větší užitek já než osoba, které odpouštím. Více pomáhám sobě, protože se odpoutávám od něčeho, co v mém životě bylo překážkou.
 • Odpuštění těm, 'kteří nám to v církvi kazí' (článek) - Snad každý katolík, který upřímně miluje svou církev, má často pocit, že by to skoro šlo, nebýt těch... a toho... apod. Zkrátka každý vidíme někde v církvi skupinu lidí, u nichž bychom byli raději, kdyby se k nám nehlásili, protože podle našich představ o církvi jsou to „zmatkaři“, případně bludaři.
 • Pozdravení pokoje - eucharistie (tematický text) - Zastupoval jsem nemocného kněze v jedné farnosti. Během vstupní písně přišla do kostela mladá maminka se dvěma malými dětmi, chlapcem a děvčátkem. 
 • Rodina vychovává k odpouštění (citát) - Odpuštění je podstatou lásky, která dovede chápat pochybení a zjednávat nápravu.
 • Uzdravení vztahů, které jsme zatížili svým hříchem (Vojtěch Kodet) (článek) - "Je důležité, abychom ani před sebou, ani před zpovědníkem, natožpak před Bohem nehráli divadlo, vyvarovali se všech zbožných frází a předstoupili před Pána opravdu takoví, jací jsme, s touhou po proměně, kterou si sami nedáme."  Potkat v životě moudrého a citlivého zpovědníka není vůbec samozřejmé. O radostech i strastech této části kněžské služby hovoříme s karmelitánem P. VOJTĚCHEM KODETEM.
 • Velikonoce v pekle (článek) - Velikonoce v pekle  zajateckého tábora Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali. 
 • Velmi konkrétní Václavův odkaz pro každého z nás (článek) - Jak promlouvá svatý Václav do našeho života? Asi nebudeme následovat tohoto světce zrovna v statečném hájení českého území. Ale jeden velmi konkrétní Václavův odkaz pro každého z nás existuje...
 • Vina a její odstranění - pohled z pozice teologie katolické církve (článek) - Práce s vinou se neomezuje v katolické církvi jen na téma povětšinou nejznámější, kterým je zpověď čili svátost pokání. Zacházení s vinou vyrůstá z celé křesťanské nauky a souvisí s ní.
 • Vypočítavost a ne smíření (tematický text) - Jakýsi starý muž se jednoho večera procházel po mořském břehu a našel tam kouzelnou lampu. 
 • Židovka a gestapák (tematický text) - V době, kdy už Němci ustupovali před Rusy, probudilo doktora jednou v noci ze spánku hlasité bušení na domovní dveře. Vzal si župan a šel otevřít.  Za dveřmi stál německý důstojník na útěku, který potřeboval najíst a vyspat. 
 • ´…a přece mi odpustil´ - příběh ze španělské občanské války (tematický text) - Ve Španělsku nemilosrdně zuřila občanská válka (1936-1939). Znesvěcené kostely, hořící vesnice, znetvořené mrtvoly ukazovaly cestu, kterou se ubíralo rudé vojsko (republikáni). 
 • 24. neděle v mezidobí / Odpuštění plodí odpuštění (kázání)
 • 24. neděle v mezidobí / Umění odpustit (Mt 18,21-35) (kázání)
 • 43. Ježíš vybízí ke smíření a odpuštění (kapitola z knihy)
 • Bělogvardějec a kněz (tematický text) - Po ruské revoluci roku 1917 zuřila po několik let v Rusku občanská válka. Po pusté krajině se tehdy toulal jeden pravoslavný pop a narazil na skupinu bělogvardějců, kteří se chystali zastřelit jednoho bolševika.
 • Bílé kapesníky (tematický text) - „Jeden muž měl dva syny a mladší z nich…“ (Lk 15,11-32) začal brát drogy, stal se závislým a nakonec odešel z domova s tím, co mu nepatřilo: všechno utratil a onemocněl AIDS.  
 • Bohoslužba není náhražkou obrácení (citát)
 • Bůh je větší než jakýkoliv hřích - text i video (článek) - Zeptám se: kdo je větší? Bůh nebo hřích? Bůh! A kdo nakonec zvítězí? Bůh nebo hřích? Bůh. Toto se musíme naučit! (papež František)
 • Být bližním znamená (citát) - utopit v moři Božího milosrdenství všechny podoby zášti, hořkosti a postranních zájmů.
 • Co čekat ve zpovědi ? (článek) - Celý život se učíme přijímat svátost pokání v plné šíři, tak jak ji Ježíš ustanovil. To znamená očekávat od Boha všechno to, co mi Bůh může při svátosti smíření dát. Není to jenom odpuštění hříchů, smazání vin. Tak jako nás hřích narušuje v naší podstatě, tak svátostí pokání jsme znovu vnitřně tvořeni v syny nebeského Otce, v děti Boží. Hříchy způsobily zranění nás samotných, ať už v rovině vztahové, emoční či v rovině vzpomínek. To všechno svátost pokání může uzdravit.
 • Duch svatý nám dodává odvahu nepřestat sázet na rodinu (papež František) (tematický text) - Dnes vidíme a prožíváme na různých frontách, že rodina je oslabována a zpochybňována. Má se za to, že jde o model už překonaný, pro nějž není místo v naší společnosti, která pod záminkou modernosti stále více upřednostňuje systém založený na izolovanosti. 
 • Etymologicko teologická úvaha nad pojmy hřích a dluh (článek) - Jedno z velkých témat filosofie je snaha vymezit, co nebo kým je člověk. Obtížnost otázky vedla k mnoha odpovědím a některé definice měli i politický dopad.
 • Exorcista a filosof Sante Babolin o ´tekutém´ ďáblu (tematický text) - Nikdy jsem nepochyboval o ďáblově existenci a jeho vlivu na člověka, ale jejich váhu jsem skutečně pochopil až od té doby, co sloužím jako exorcista. Ďábel se skrývá v chaosu, jeho zbraní je zmatek...
 • Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby (článek) - V mém životě nastalo období, kdy jsem neměl čas na osobní modlitbu. Byl jsem farářem a měl jsem mnoho povinností a spoustu práce. Vypravil jsem se tedy za svým duchovním vůdcem a otevřel jsem mu srdce.
 • Jak jsi pochybná, církvi, avšak jak tě přesto miluji! (tematický text) - „Jak jsi pochybná, církvi, avšak jak tě přesto miluji! Jak jsi mě nechala trpět, avšak tolik ti dlužím! Chtěl bych tě vidět zničenou, avšak potřebuji tvou přítomnost. Tolik skandálů jsi vyvolala, avšak tys mi umožnila pochopit svatost! Neviděl jsem na světě nic temnějšího, tolik zkompromitovaného, falešnějšího, ale na druhou stranu jsem se nedotkl ničeho čistšího, velkorysejšího, krásnějšího.“
 • Ježíš - Boží Syn - učení - smrt - zmrtvýchvstání (KGI) (tematický text) - My křesťané se od nepaměti nezajímáme ani tak o oficiální zdůvodnění Ježíšovy smrti, naše otázky míří hlouběji. Co bylo smyslem této smrti? Není jeho smrt v křiklavém rozporu s jeho životem? Znamená snad nakonec kříž ztroskotání Ježíše i jeho poselství?
 • Ježíš chápe naše slabosti a naše hříchy. (citát)
 • Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment. Je to síla. (papež František) (článek) - Bůh na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; nezapomínejme na to. Stále nás milosrdně očekává. Nemějme strach se k Němu přiblížit! Má milosrdné srdce. Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy, On nám vždycky odpustí. Je čirým milosrdenstvím. Jděme za Ježíšem!
 • Jidáš (článek) - Kdyby Jidáš Iškariotský svým založením netíhl k velkým věcem, Ježíš by ho asi nepovolal mezi dvanáct apoštolů...
 • Kdo jen ostře kritizuje druhé, škodí sám sobě (Jan Zlatoústý) (článek) - Kdo přehlíží vlastní provinění, a naproti tomu se snaží hledat a ostře kritizovat chyby druhých, škodí si. Především tím, že přehlíží a zmenšuje vlastní prohřešky, a pak tím, že vyvolává nepřátelství a zášť kvůli všem svým povýšeným soudům a stává se den ze dne nelidštějším a krutějším.
 • Kdo odmítá odpustit druhému (citát) - Kdo odmítá odpustit druhému člověku, ukazuje, že dostatečně nepoznal závažnost svého vlastního hříchu.
 • Komu hříchy odpustíte... (Jan 20, 19-31) (článek) - Byl v Itálii proces se starým nacistou, odpovědným za vraždu lidí na konci světové války. Uplynulo od té doby už padesát let, ale chytili ho teprve nyní. Bývalý důstojník SS se objevuje jako 82 letý dědeček, i když si hledí uchovat při procesu vojenské chování. Obyčejní lidé posuzují ten proces různě. Jsou ti, kteří se staví k té události pozitivně. Je to pěkné, že po tolika letech přece jen spravedlnost triumfuje ve státě. Jiní zase akci odsuzují.
 • Kristova láska naplňuje naše srdce a činí nás tak schopnými stále odpouštět (citát) - Tweet papeže Františka (2. 5. 2015)
 • Lumen Fidei, komentáře a zamyšlení k některým paragrafům (40 - 60) Aleš Opatrný (tematický text) - Lumen fidei - komemtář § 40 - 60
 • Milosrdenství začíná (tematický text) - Nakolik přijímám Boží milosrdenství, natolik je mohu dávat dál. 
 • Muslim u katolického kněze (tematický text) - Jednou za mnou přišel muslim s velmi zvláštním problémem: “Můj život je plný okultismu. Přišel jsem za vámi, abyste mě osvobodil.” 
 • Naděje, kterou přináší křesťanství, zcela mění pohled na život i na smrt (článek) - Tyto dny by nám měla prozářit ryzí křesťanská naděje. Naděje ve vzkříšení. “Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli......Ale Kristus z mrtvých stal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.“ (srov. 1Kor 15,17.20). Naděje, kterou přináší křesťanství, zcela mění pohled na život i na smrt.
 • Nepředstírat svatost (papež František) (tematický text) - Pokrytečtí světci mají starost o to, aby se také v nebi zdáli něčím víc; posvěcení hříšníci se i navzdory zlu, kterého se dopustili, učí prokazovat více dobra. Není pochyb o tom, koho preferuje Bůh, řekl papež František...
 • Neskrýváme něco před Bohem? (tematický text) - Jako malému dítěti se mi jednou dostal do ruky zapalovač..., schoval jsem ho, ale  strašně jsem se bál, aby ho rodiče neobjevili.
 • Nesnáším svou spolužačku! – příběh odpuštění (tematický text) - Jednou se mi stalo, že za mnou přišla šestnáctiletá dívka a řekla mi: “Nesnáším svou spolužačku.” A čekala na moji reakci. 
 • Nevidomá žena – o odpuštění (tematický text) - Jednou jsem se modlil s nevidomou ženou. Byla velice nešťastná. 
 • Odpuštění (citát) - je žitá víra.
 • Odpuštění (kapitola z knihy) - Nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem
 • Odpuštění není plodem náhlého rozhodnutí vůle, (citát) - ale procesem, který si vyžaduje dost času.
 • Pavel se zrodil ze Štěpánova odpuštění (papež František) (tematický text) - Mohli bychom se ptát: k čemu je odpuštění? Je to jen dobrý skutek anebo něco přináší? Odpověď nacházíme například ve Štěpánově mučednictví.
 • Pokud se nemodlíme, zavíráme Pánu dveře, aby nemohl nic dělat (Papež František) (článek) - Marta pracovala, ale nemodlila se. Prvním úkolem v životě je modlitba. Ne však papouškování.
 • Proces odpuštění - stupeň vyjednávání (tematický text) - Jednou jsem psal něco do novin a zmínil jsem tam jméno jistého člověka. Šlo jen o žert, ale zřejmě jsem toho člověka dostal do podivné pozice, jeho se to dotklo a velmi se na mě rozzlobil. 
 • Proč někteří lidé stále hledají chyby a nedostatky druhých (článek) - Americký kardinál Fulton Sheen upozorňuje, že tím, že člověk  vytěsní a vyloučí  svou osobní vinu , má potřebu přenášet své skutečné, byť nepřiznané, viny na druhé. Čím víc popírá svůj vlastní hřích, tím víc chyb nachází na druhých. Takový člověk pak shání drby, loví senzace, pomlouvá a vše kritizuje.
 • Proč se zpovídáme? A proč je to dobré? (článek) - Pro člověka je  nesporně  užitečné, když se zamyslí nad kvalitami a nekvalitami vlastního života.
 • Proč Svatý rok milosrdenství? Co je jeho smyslem? (papež František) (článek) - V naší době hlubokých změn je potřeba zviditelnit znamení přítomnosti a blízkosti Boží. Slavit Svatý rok milosrdenství znamená učinit znovu středem našeho osobního života a našich komunit Ježíše Krista, milosrdného Boha. Nic není důležitější než volit Jeho milosrdenství, Jeho lásku, Jeho jemnocit, Jeho objetí, Jeho pohlazení!
 • Projevit odpuštění - po odmítnutém těhotenství (tematický text) - Jedna moje asistentka za mnou přišla velmi nazlobená. Kdykoli za ní přijde nějaká žena a řekne jí, že podstoupila potrat, místo toho, aby s ní soucítila a pomohla jí, cítí v sobě vůči ní velký hněv a nechápe proč. 
 • Promiň - konec mlčení (tematický text) - Jak jsem s ním mohla vydržet takových let? Přemýšlí žena ležící vedle svého manžela. Ten upřeně pozoruje strop ložnice...
 • Přinášíš-li svůj dar (tematický text) - Paní kostelnice v neděli čekala na pana faráře v zákristii, odevzdala mu klíče od kostela a prohlásila: "Když jste mi toto udělal, vzdávám se služby!"  
 • Půst jako šance... (článek) - Půst jako šance něco pustit / upustit / vypustit / odpustit / připustit a napustit
 • Rodiče malíře Rubense (tematický text) - Roku 1570 seděl otec Jan Rubens v antverpské věznici a čekal, až pro něj přijde kat. Kvůli cizoložství byl odsouzen k smrti.
 • Takové odpuštění nestojí za nic (tematický text) - Dvě sestry se před mnoha lety rozkmotřily.  Když se Aleně blížila osmdesátka, začalo Martě vyčítat svědomí.  
 • Ten, kdo odpouští, poskytuje Bohu úvěr (citát) - a Bůh všechno zaplatí.
 • Ti, kdo nevěří v zázraky, nemohou věřit v odpuštění. (citát) - Skutečné odpuštění je zázrak milosti Boží.
 • Tři dýmky – o hněvu (tematický text) - ​ Kdysi člen jednoho kmene předstoupil rozzuřeně před náčelníka a sdělil mu, že se rozhodl pomstít se nepříteli za těžkou urážku. 
 • Usilujme o mír v situacích, ve kterých se denně nacházíme (papež František) (článek) - Navzdory každému opačnému zdání je na každé úrovni a v každé situaci vždycky možná svornost
 • V církvi jsou stále rozsévači rozepří, kteří rozdělují a ničí (článek) - Jednota křesťanských společenství, křesťanských rodin je svědectvím toho, že Otec poslal Ježíše. A dosáhnout jednoty v nějaké křesťanské komunitě, farnosti, biskupství, nějaké instituci a křesťanské rodině je snad jednou z nejtěžších věcí. 
 • Vděčnost otevírá cestu k dobrému životu ve vztazích (papež František) (tematický text) - Slova: „dovolíš?“, „děkuji“ a „promiň“ otevírají cestu k dobrému životu v rodině, k pokojnému životu. Jsou to jednoduchá slova, ale jejich užití v praxi není tak snadné! Mají v sobě velkou sílu, mají moc ochránit domov i uprostřed tisícerých těžkostí a zkoušek; jejich absence však ponenáhlu působí trhliny, které mohou domovu přivodit i zkázu.
 • Viditelné znamení odpuštění - svátost smíření (článek) - Jestliže přijímáme Boha jako nekončící lásku, která se zjevuje v Ježíši Kristu, pochopíme nutnost stálé vnitřní proměny a očišťování. Láska Boží totiž umožňuje člověku pochopit podstatu každého provinění a nevěrnosti. Naše hříchy nám ale mohou být odpuštěny, protože Ježíš vzal z lásky k nám naše nepravosti na sebe. "Byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily" (Iz 53,5).
 • Vina, hřích, odpuštění, zpověď (KGI) (tematický text) - Změněné vědomí viny  Církev a odpuštění  Zpověď  Zábrany vůči zpovědi  Život z odpuštění 
 • Zpověď u Dona Bosca (tematický text) - Jeden člověk z Turína se zpovídal Donu Boskovi a dostal otázku:  „Jak dlouho jste nebyl u zpovědi?"
 • ´Blaze milosrdným´ (tematický text) - Slovo „milosrdný“ může mít dva trochu odlišné významy. Předně jsme milosrdní vůči lidem v nouzi. Máme si všímat hladových, nemocných, vyděděných, neoblíbených nebo osamělých, a máme jim prokazovat milosrdenství. Za druhé máme být milosrdní vůči lidem, kteří nám ublížili, a to i v případě, kdyby je měl stihnout spravedlivý trest. 
 • 28. neděle v mezidobí B / Opustit, či neopustit? (kázání) - Mistr skutečně vyslovuje velmi závažné varování: je těžké vejít do království jako bohatý.
 • 3. BOHOSLUŽBA - Nemocný sedlák (tematický text) - Farář sedlákovi musel položit několik otázek, protože Haselbauer znal plno hříchů, kterých se dopustili sousedé, ale na své vlastní hříchy měl špatnou paměť.
 • 7. Od zpovědi, formující svědomí, k výchově svědomí, které vede k obrácení (Adolf Pintíř) (kapitola z knihy)
 • Církev - svátost lásky a milosrdenství (tematický text) - Přikázání milosrdenství se netýká pouze křesťana jako jednotlivce, platí také pro církev jako takovou. Poselství církve se musí projevovat konkrétní praxí a kulturou milosrdenství v celkovém životě církve.
 • Dej Ježíšovi příležitost, aby tě skrze zpověď uzdravil... (článek) - Ten, kdo se nesnaží usmířit sám se sebou, s Pánem i s druhými lidmi, je člověkem „rozbitým“. Svátost smíření či jiným slovem svátost pokání nebo také zpověď nemocným umožňuje, aby znovu získali ztracenou úplnost a to, co se rozbilo, opravili. Spolu s pomazáním nemocných patří tato svátost ke svátostem uzdravování.
 • Jan Pavel II. vyzval k modlitbě za odpuštění teroristům (článek) - Během generální audience 11.9. 2002 vyzýval papež věřící, aby se modlili nejen za oběti, ale aby se jako křesťané modlili také "o milosrdenství a odpuštění pro původce masakru z 11. září minulého roku". Ve spontánní prosbě na konci audience pak prosil o smilování za tolik nespravedlností, jež poskvrňují lidské pokolení:
 • Je zřejmé, že člověk, který nezakusil bolest nad svými poklesky (citát) - a není usmířen s Bohem, bude jen stěží milosrdný.
 • K čemu je odpuštění? (papež František) (citát) - Mohli bychom se ptát: k čemu je odpuštění? Je to jen dobrý skutek anebo něco přináší? Odpověď nacházíme například ve Štěpánově mučednictví.
 • Kdybych měl čekat na příjemné a pozitivní pocity, až budu chtít začít odpouštět, (citát) - budu čekat celý život.
 • List Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 2002 (článek) - Drazí kněží! 1. S dojetím v srdci se na vás již tradičně obracím o Zeleném čtvrtku, téměř jako bych spolu s vámi usedal okolo stolu ve večeřadle, v němž Pán Ježíš slavil s apoštoly první eucharistii – dar, který dal celé církvi, dar, který třebaže skryt pod svátostnými způsobami, jej „opravdu, sku-tečně a podstatně“ zpřítomňuje (Tridentský koncil, DS 1651) v každém svatostánku a ve všech zeměpisných šířkách. Před touto neobyčejnou přítomností se církev od svého počátku sklání s hlubokou úctou: „Adoro te devote, latens Deitas“. Od počátku se nechává nést duchovním vzepě-tím světců a jako nevěsta se usebírá k důvěrnému projevu víry a lásky. „Ave verum corpus natum de Maria Virgine“.
 • Loupežná vražda a zpovědní tajemství (tematický text) - Portugalsko roku 1910.  Na věži farního kostela právě odbíjela půlnoc. Farář Ribeira chtěl právě opustit svou pracovnu, když zazněl zvonek. Asi nějaký těžce nemocný, pomyslel si.  
 • Milosrdenstvím se nedokazuje, jak se kdo cítí, ale jak se rozhodne (tematický text) - Co je podmínkou Božího milosrdenství ve Starém i Novém zákoně? Je to vztah. Bůh je milosrdný, soucitný, miluje člověka. Ale zároveň je na člověka náročný. Přeje si, abychom jeho milosrdenství přijali jako „pevné milosrdenství“ a sami projevili na oplátku chesed – oddanou zbožnost, věrnost i v okamžicích, kdy se zbožně necítíme. 
 • Modlitba za zemřelé - původ a jak ji správně chápat (tematický text) - Mezi druhy přímluvné modlitby patří také modlitba za zemřelé. Při každé mši se minimálně dvakrát na ně vzpomíná, při přímluvách a v eucharistické modlitbě, pak také v denní modlitbě církve. Také celý první listopadový týden je zacílen na pomoc zemřelým. Kde má tato modlitba své kořeny a jak se má správně chápat?
 • Nemůže odpustit ten, (citát) - kdo nezakusil, že mu je odpuštěno.
 • Nenávist křiví naši osobnost (citát) - Existuje celá řada praktických důvodů, proč nežít v nenávisti, zášti (a proč dokonce milovat i své nepřátele).
 • O odpuštění (tematický text)
 • Odpuštění tzv. odpadlíkům (tematický text) - Bývalí bohoslovci, řeholníci
 • Odvolávám - svátost nemocných a svobodní zednáři (tematický text) - Velmistr belgických zednářů Verhaegen vymyslel nový zákon - do budoucna žádného nemocného svobodného zednáře nemohl navštívit kněz a u jeho postele měli držet stráž tři jiní zednáři.
 • Papež František: ´Kdo opravdu trpí, není sterilní případ, modleme se za něj srdcem!´ (článek) - Saduceové mluvili o ženě z Markova evangelia ( Mk 12,18–27 ) jako o sterilním laboratorním případu, bez emocí. Byla to pro ně otázka morálky.
 • Paradoxně je mnohem jednodušší odpuštění v rovině duchovní a duševní. (citát) - Existují totiž lidé, kteří tvrdí, že odpustili srdcem, ale nechtějí ani slyšet či vyslovit jméno osoby, která jim ublížila.
 • PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ (tematický text)
 • Poslední hodina rabiho Susji (tematický text) - Rabi Susja přišel jednou do vesnického hostince a zůstal tam přes noc. Když se večer ocitl v místnosti sám, začal zpívat, jak bylo jeho zvykem, různé chvalozpěvy.
 • Pramen radosti je v tomto: (citát) - milovat a odpouštět.
 • Proces odpuštění - stupeň přijetí - příběh znásilněné ženy (tematický text)
 • Proč Bůh dopouští smrt nevinného? (tematický text) -  Náhle zazvonil telefon a hlas na druhém konci mi sdělil, že našeho pětiletého syna Craiga přejelo auto.
 • Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce? (aktualita) - Když se řekne Velikonoce, většině lidí se zřejmě vybaví pomlázka, vajíčka a volné pondělí. Proč se ale v názvu „Velikonoce“ skrývají slova veliký a noc? Co to má společného se svátky jara? Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce?
 • Prosba o odpuštění není jen prosbou o prominutí, (citát) - nýbrž uvědoměním si hříchu (papež František)
 • Přežila jsem - strhující výpověď o zradě, nenávisti, víře a odpuštění (článek) - Až do onoho osudného dne roku 1994 se Immaculée domnívala, že se narodila v ráji. Překrásná krajina, hory zahalené v mlze, zelená údolí a jiskřivá jezera, jemný větřík vanoucí z kopců, pronikající cedrovými lesy a vonící po liliích. Ne nadarmo Rwandu němečtí osadníci koncem 19. století nazvali "zemí věčného jara". Immaculée vyrostla v kruhu milované a věřící rodiny. Její bratři na ni nedali dopustit, laskaví rodiče dbali na vzdělání, a když dcera získala stipendium na univerzitě, všichni společně oslavovali.
 • Příběh zneužité dívky - o lesbické lásce (tematický text) - Problém byl v tom, že jako dítě byla pohlavně zneužita. To v ní vyvolalo velký hněv vůči mužům. Tento problém postupně narůstal, až se stala lesbičkou. Mnozí jí říkali, že je už pozdě, že tato nemoc je pro ni druhou přirozeností. Nebyla to její druhá přirozenost, byla to rána, která potřebovala uzdravit.
 • r. 2013 Ježíš nebyl vychrtlý asketa. Co je důležitější než půst... (tematický text) - My křesťané vlastně ani nemáme nějaký vzor velkého postu. Ježíš nebyl vychrtlý asketa. Neodmítl žádné pozvání k jídlu, neodolal dobře propečené rybě na břehu Genezaretského jezera, dokonce ho obviňovali z toho, že je žrout a pijan vína. Jen jedinkrát se postil, hned na počátku své veřejné činnosti, když si chtěl udělat jasno ve svém poslání.
 • Skvělá knížka do kapsy - o zpovědi (aktualita) - Jak potěšit zpovědníka (odkaz na ikarmel.cz)
 • Slavnost sv. Václava / Nikdy nezahyne národ… (kázání) - Velmi konkrétní Václavův odkaz pro každého z nás
 • Slohové cvičení (tematický text) - Učitelka očekávala Matyášovi rodiče. Pozvala je do školy, protože si s nimi chtěla pohovořit o chlapcově zhoršeném prospěchu a o jeho podivném a roztržitém chování ve škole.  
 • Svátost pokání je jedním z cenných pokladů církve, (citát) - neboť pouze prostřednictvím odpuštění se skutečně obnovuje svět.
 • Terorismus a odpuštění, aneb křesťanský a islámský pohled (článek) - Neděle 16.9.01 Texty evangelia o odpuštění (Lk 15) nám kladou neúprosné otázky pro všední život. Teď zvlášť. Shrneme-li reakce lidí na tragédie v USA zachycené sdělovacími prostředky, najdeme kromě mnoha projevů smutku, zděšení, obav nemálo tvrdých slov o pomstě a odvetě. Prastará touha po vykořenění zla v úplnosti a třeba tou nejbrutálnější silou se zcela pochopitelně dostává u mnohých na pořad dne.
 • Ukradený diamant - o aragonském králi (tematický text) - Jednou šel král se svými dvořany ke klenotníkovi. Zatímco se bavil s obchodníkem, prohlíželi si dvořané šperky.  Když opustili obchod, přiběhl za nimi rozčilený klenotník. Hlásil králi, že se pohřešuje drahocenný diamant.
 • Vina, hřích, odpuštění, zpověď (KGI) (tematický text)
 • Vojtěch Kodet: Kdo vlastně vyhrál prezidentské volby? (aktualita) - Ať už náš kandidát vyhrál nebo prohrál, je velmi dobře, že jsme se jako křesťané začali o politiku více zajímat a za politiky se více modlit. Bylo by moc dobře, kdybychom v tom pokračovali a také se více začali Boha ptát, co máme dělat my. (odkaz na vojtechkodet.cz)
 • Vyznání hříchů nám přináší pokoj (Papež František) (citát) - Vyznání hříchů pro nás může být náročné, přináší nám ale pokoj. Jsme hříšníci a potřebujeme Boží odpuštění.
 • Ztráta schopnosti obrátit se (Antonio Donghi) (tematický text)

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat odkaz známému

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

 

 

Náhodný tip

Předávat modlitbu skrze přá...
"Mám přítele, jenž by se rád modlil. Neumí to. Jak byste mu to ukázal?"...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2017

© 2000 - 2016 Pastorace.cz