Jsem ten, koho miluje Kristus - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

židovství, židé, judaismus

 • 1. Duch svatý v judaismu (kapitola z knihy)
 • 31. neděle v mezidobí B / Petr Šabaka (kázání) - Zbožní židé se snažili dodržovat více jak šest set různých přikázání vyplývajících z Tóry. A předmětem mnoha každodenních sporů byla hierarchie těchto přikázání. Zcela nepochybně se vytvářely školy, proudy, trendy, uskupení, která mezi sebou disputovala či soupeřila. Zákoník chtěl po Ježíši, aby se profiloval, chtěl, aby ho mohl zařadit do nějaké škatulky. Ježíš však proklouzl.
 • Ježíš ve světle kumránských textů (Kurt Schubert) (tematický text) - Nejzřetelnější rozdíl mezi Kumránem a Ježíšem spočíval v tom, že zatímco u esejců vedlo očekávání eschatologického Božího království k radikálnímu vyostření Zákona, takže např. i záchrana života v sobotu znamenala nedovolenou práci, vedl u Ježíše tentýž eschatologický postoj k silné relativizaci významu Zákona.
 • Židovství a křesťanství v tajemství smlouvy / Biblicko-teologická meditace / Jan Samohýl (tematický text) - Ježíš je prostředník Nové smlouvy, nového sňatku. Smyslem Boží smlouvy je berít , bytostné spojení člověka s Bohem. Na tuto skutečnost poukazuje i křesťanská liturgie. Denně se v kostelech po celém světě znovu zpřítomňuje Ježíšova svatba s lidstvem.
 • Apoštol Pavel pochopil, že křesťané nejsou zrádci (článek) - Pavel byl v mládí zapřisáhlým nepřítelem nového hnutí založeného jako Kristova církev. Byl jejím nepřítelem, protože v ní viděl ohrožení věrnosti (židovské) tradici Božího lidu, vedeného vírou v jediného Boha. Izraelité platili tuto věrnost krví...
 • Dobrovolně na smrt - židovský odboj za války (tematický text) - Bylo to za druhé světové války. Po celé Evropě byli štváni, odvlékáni a zabíjeni Židé.  Židovští účastníci odboje se zoufale snažili osvobodit své bratry. 
 • Ježíš Kristus král - svrchovaný Pán nad všemi politickými režimy (článek) - Od dvacátých let XX. století slaví církev svátek Krista Krále. Ustanovil jej v době sílící sekularizace papež Pius XI. jako den, který má připomínat svrchovanost Kristovy vlády nad všemi politickými režimy
 • Štěpánův případ způsobil oddělení církve od židovství (tematický text) - Vystoupení „bouřlivého“ Štěpána vyvolalo mezi židy a křesťany bolestné, avšak nezbytné rozštěpení.
 • Útočiště - záchrana židů za války (tematický text) - Za druhé světové války byli Židé i v Holandsku pronásledováni a museli se skrývat.
 • Vztah Apoštola Pavla k židovskému zákonu (článek) - Apoštol Pavel se ve svém listu Galaťanům snaží přesvědčit galatské křesťany o jedné věci. A to je otázka správného vztahu k židovskému zákonu. Zatímco adresáti listu jsou v nebezpečí, že uvěří těm, kteří jim namlouvají, že je třeba zachovávat také aspoň některé předpisy židovského zákona, apoštol Pavel jasným způsobem zdůrazňuje, že k ospravedlnění před Bohem vede jediná cesta, a to je cesta víry v Ježíše Krista.
 • Jediným křesťanským postojem vůči Židům je úcta a láska (článek) - Nový vatikánský dokument zdůrazňuje úzké bratrské vztahy mezi židovstvím a křesťanstvím.
 • Křesťanství nelze porozumět bez židovských kořenů (článek) - Křesťanství nelze porozumět bez znalostí svatých spisů židovství. To je jeden z výsledků mezinárodního kongresu "Jan Pavel II. a dialog církve v 21. století". Kongres pořádala koncem dubna římská univerzita "Regina Apostolorum" ve spolupráci s katolickým studijním programem washingtonského "Center for Ethics and Public Policy". Partnerem jednání byl kanadský rabín a teolog David Novak a z katolické strany sekretář Papežské biblické komise a profesor novozákonní exegeze na Papežském biblickém institutu jezuita P. Albert Vanhoye.
 • r. 2013 Holocaust: vzpoura proti Bohu (tematický text) - Benedikt XVI. u příležitosti návštěvy Osvětimi 28. května 2006 veřejně hovořil o Osvětimi jako o „zločinu proti Bohu a člověku, jenž v dějinách nemá obdoby.“
 • V nové Ježíšově smlouvě je naplněn příběh Božího manželství (článek) - V nové Ježíšově smlouvě je naplněn příběh Božího manželství. Křesťanské shromáždění je staronovou nevěstou připravenou k zasnoubení. Církev je novou nevěstou, připravenou na Beránkovu svatbu.
 • Zemřela česká řeholnice židovského původu „Nina“ Schwarzová (aktualita) - Významná postava podzemní církve, aktivní v protikomunistickém odboji i v pozdějším chartistickém hnutí.
 • Židovka a gestapák (tematický text) - V době, kdy už Němci ustupovali před Rusy, probudilo doktora jednou v noci ze spánku hlasité bušení na domovní dveře. Vzal si župan a šel otevřít.  Za dveřmi stál německý důstojník na útěku, který potřeboval najíst a vyspat. 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 17.8.

Joz 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21 – 19,1

Komentář k Joz 3,7-10a.11.13-17: Archa je symbolem Boží přítomnosti uprostřed jeho lidu. I dnes je Bůh před námi. Nechám se jím předcházet a doprovázet?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20.7.2017) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z...