Mimo Krista pro vás neexistuje nějaká jiná pravá hodnota - archív citátů

4.9.2013, 14:24

Vychází další číslo časopisu Studia theologica

O čem píší Studia theologica 2/2013

 

Bůh nenávidí rozvod, říká prorok Malachiáš (Mal 2,16) a Ježíš jeho slova dosvědčuje. Manželství se ale přesto rozpadají a církev je postavena před otázku, jak být milosrdná i věrná Ježíšovu odkazu. Dominik Opatrný ukazuje, jak Ježíšova slova aplikovali ve svých církevních obcích apoštol Pavel a evangelisté Matouš, Marek a Lukáš. Nakonec sleduje, jak se tyto tři tradice promítly do současné církevní praxe.

 

Je jáhen nehotovým knězem? Mohl by jeho úkol zastat stejně dobře někdo jiný? Martin Fujdl se ve svém kvalitativním výzkumu zajímal o názory věřících ve farnostech. A co se ukázalo? Na jednu stranu je potřeba dál vysvětlovat, v čem spočívá jáhenská služba. Na druhou stranu jsou ale věřící s působením jáhnů ve farnostech spokojeni.

 

I u církevního soudu existuje právo na obhajobu. Monika Menke sleduje, jak je toto právo zajišťováno ve všech fázích soudního procesu, a dochází k zhodnocení: Právo na obhajobu vychází z principu presumpce neviny. Jeho nevýhodou ale je, že dává obžalovaným možnost neúměrně protahovat soudní proces, pokud se rozhodnou využívat všech možností a lhůt.

 

Adventisté sedmého dne nemají v České republice mnoho věřících, přesto je ale jejich působení významné. Tato denominace má svůj počátek v 19. století v takzvaném milleritském hnutí. Prostředí, v němž se církev adventistů rozvinula do své dnešní podoby, se značně lišilo od našeho a je pro Čechy někdy obtížně srozumitelné. K většímu pochopení jistě přispěje článek Bedřicha Jeteliny, který analyzuje, jak adventisté zdůvodňují a chápou svou misii.

 

Bláznovství kříže a teokratický model pozemské moci nestojí proti sobě, ale doplňují se. Mnohotvárná Boží jednota, jak ji muslimové znají z Koránu, je analogií křesťanského trojjediného Boha. Tyto a další provokativní myšlenky nachází Vít Machálek v dílech dvou britských orientalistů W. M. Watta a K. Cragga.

 

Moderní věda nerada mluví o tom, co se nedá změřit. Ale i mezi analytickými filosofy jsou tací, kteří se nebojí pustit do svých teorií boha. Například Alvin Plantinga. Vlastimil Vohánka podává průřez současné teistické filosofie a navzdory všem pochybnostem dochází k přesvědčení, že filosofická teologie žije.

 

Teologie E. Schillebeeckxe bezesporu nepatří k těm nejlehčím. Lucie Kolářová ale přehledně seznamuje čtenáře s antropologií tohoto originálního vlámského teologa.

 

Postoj křesťanských myslitelů k socialismu nebyl nikdy jednotný. O polemice Josefa Zvěřiny s názory evangelického teologa Josefa Lukla Hromádky, seznamuje čtenáře Vojtěch Novotný.

 

Stavěla se Česká teologie 19. století tmářsky a zpátečnicky k poznatkům moderních věd? Jasným Ne odpovídá Ctirad Václav Pospíšil a své tvrzení dokládá příklady z astronomie, kosmogonie a kosmologie.

 

www.studiatheologica.eu

 

 

Obsah čísla

Ctirad Václav Pospíšil: Česká katolická teologie v období 1850–1930 a astronomie, kosmogonie a kosmologie

Vojtěch Novotný: Josef Lukl Hromádka

Lucie Kolářová: K antropologickému projektu v teologii E. Schillebeeckxe

Vlastimil Vohánka: Filosofická teologie žije    

Vít Machálek: Nový přístup k islámu a jeho Prorokovi u křesťanských orientalistů W. M. Watta a K. Cragga          

Bedřich Jetelina: Východiska a důsledky adventistické evangelizace „hlavního proudu“

Dominik Opatrný: Ježíšovy výroky proti rozvodu jako podnět pro současnou diskusi v katolické církvi          

Martin Fujdl: Přijetí jáhnů věřícími ve farnostech      

Monika Menke: Právo na obhajobu v kanonickém trestním procesu

 

Interpretace Bible v raném křesťanství

Pavel Dudzik: Martyrologické příběhy ve 2. a 4. knize makabejské

a jejich možný vliv na řecké křesťanské mučednické texty

Jan A. Dus: Biblické citace v Pseudo-Ignácově Listu Efezským

Jana Plátová: Clemens Alexandrinus Epistularum Ioannis apostoli interpres

Vít Hušek: Ježíšovo příbuzenstvo u Ambrosiastera

David Vopřada: Dobrý had a jelen        

 

Recenze

Marcela Andoková: Rečnícke umenie sv. Augustína v kázňach k stupňovým žalmom (Róbert Horka)

Zpráva o mezinárodním projektu Analytická teologie (Kateřina Brichcínová)

 

STUDIA THEOLOGICA
Studia theologica je recenzovaný odborný teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci několika českých a slovenských teologických fakult:
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého,
Teologické fakulty Jihočeské univerzity,
Teologické fakulty Trnavské univerzity
a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

www.studiatheologica.eu

 

Čtení z dnešního dne: Neděle 22. 10.

Iz 45,1.4-6; Žalm 96; 1 Sol 1,1-5b
Mt 22,15-21

V textech 21.–25. kapitoly Matoušova evangelia jde o všechno. Farizeové a znalci zákona nepřijímají Ježíšovo poselství, neuvěřili. Ale již nezbývá žádný čas na vysvětlování. Ježíš tedy velmi ostře usvědčuje tyto „vzorné“ věřící, kteří jím pohrdají a napadají ho, jako by byl falešný prorok, z jejich pokrytectví. Sami se považují za čisté před Bohem. A právě tito lidé ukazují před zástupem, že jejich vzorné plnění Tóry je pochybné hned v prvním a největším přikázání. Vždyť žádný Izraelita nesměl mít u sebe obraz člověka ani zvířete, protože to bylo považováno za modloslužbu. Proto si Ježíš vyžádá denár od nich a nikoli od někoho z učedníků ani ho nevytáhne z vlastní kapsy. Pán tak přesně vystihne, oč v této situaci jde: slepé plnění Tóry nevede ke spáse. Podstatné je, proč a pro koho úkony naší víry děláme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Duchovní cvičení: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“

(20. 10. 2017) Přijeďte 27.10. – 29.10. do Rožmitálu pod Třemšínem si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a...

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci
(20. 10. 2017) V termínu 10. – 11. listopadu proběhne v olomouckém Regionálním centru druhý ročník Konference o evangelizaci...

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2017) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web...

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

(19. 10. 2017) Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4,...

Koncert na smrtelné posteli

Koncert na smrtelné posteli
(16. 10. 2017) Řeholní sestra Ann Lynn chodí každý týden do nemocnice v Bronxu a při jedné návštěvě se setkala s dvaadvacetiletou Joy....

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola