Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí,  - archív citátů

20.2.2014, 15:55

Vyšlo nové číslo Studia theologica 15/4

Teologický časopis několika teologických fakult

O čem píší Studia theologica 15/4

 

 

„I tvou vlastní duší pronikne meč!“ Známé Simeonovo proroctví se dočkalo řady interpretací. Jejich přehled ve svém článku podává Petr Mareček.

Petr Mareček: Simeonova slova v Lk 2,35a

 

Tomáš Akvinský převzal Aristotelovo pojetí duše, ale v jedné zásadní otázce se od Filosofa odchýlil: lidská duše podle něj může existovat i oddělená od těla. To je jedna ze zvláštností Tomášova pojetí lidské osoby, které vysvětluje Tomáš Machula.

Tomáš Machula: Pojetí lidské osoby u Tomáše Akvinského

 

Ústředí svazů katolické Charity v Praze vydávalo několik let po válce časopis příznačně nazvaný Charita. Rudolf Svoboda a Jan Hendrych připravili studii mapující osudy tohoto periodika od jeho založení přes infiltraci komunistů do redakce až po jeho neodvratné zrušení.

Rudolf Svoboda – Jan Hendrych: Časopis Charita a jeho proměny v letech 1946–1951

 

Je tomu právě půl století od chvíle, kdy otcové Druhého vatikánského koncilu schválili konstituci o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium. František Kunetka si při této příležitosti klade otázku, co jsme již z koncilního odkazu naplnili, kde máme ještě dluh a kde se dnes vracíme zpátky před koncil.

František Kunetka: Reforma liturgické reformy?

 

„Nejenom ti, kdo žijí v panenství a v celibátu, ale také ti, kdo jsou spojení v manželství, si mohou zasloužit věčnou blaženost, když žijí z pravé víry a činí skutky, které se líbí Bohu.“ Tato slova Čtvrtého lateránského koncilu jsou klíčem pro pochopení díla významného středověkého barcelonského právníka Rajmunda z Peňafortu. Jeho Summu o manželství analyzuje ve svém příspěvku Jiří Kašný.

Jiří Kašný: Rajmund z Peňafortu: De matrimonio

 

První Kodex kanonického práva přinesl zásadní změny do fungování církevních soudů. Tuto obnovu, započatou roku 1917, ilustruje Monika Menke na příkladu Olomoucké arcidiecéze, a to až do nástupu komunistické moci roku 1948.

Monika Menke: Výkon soudní moci v olomoucké arcidiecézi v letech 1917–1948

 

„Tradice církve jasně stvrzuje přirozený právní charakter manželství a také skutečnost, že manželství patří ze své podstaty do oblasti spravedlnosti v mezilidských vztazích.“ Tak vysvětluje právní charakter manželství Benedikt XVI. Andrzej Pastwa ve svém článku podrobněji rozebírá personalistickou obnovu manželského práva, a to jak za papeže Benedikta, tak za jeho předchůdce Jana Pavla II.

Andrzej Pastwa: Kanonické manželství v proudu personalistické obnovy

 

Před několika dny vydala Mezinárodní teologická komise nový dokument nazvaný „Bůh Trojice, jednota lidí: Křesťanský monoteismus proti násilí“. Na podzim loňského roku se konalo na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci symopozium k dokumentu předcházejícímu: Teologie dnes. Účastníci nahlíželi na text z různých úhlů: od biblistiky po dogmatiku, od religionistiky po fundamentální teologii. Soubor příspěvků věnovali dr. Eduardu Krumpolcovi k jeho 70. narozeninám.

Soubor příspěvků z Mezinárodního sympozia nad dokumentem MTK Teologie dnes

Pocta Eduardu Krumpolcovi u příležitosti jeho 70. narozenin

Eduard Krumpolc: Dialog mezi teologií a ostatními vědami

Ctirad Václav Pospíšil: Co dává a nabízí křesťanská teologie ostatním vědám

Gloria Braunsteiner: Vitalita kresťanskej Tradície na pozadí dokumentu Teologie dnes z roku 2011

Jaroslav Franc: Dialog církve se světem: Nová náboženská hnutí jako znamení doby v dokumentu Teologie dnes

Tomáš Klíč: Sensus fidei – referenční bod katolické teologie

Ladislav Tichý: „Pravda evangelia“ v dokumentu Teologie dnes a u Apoštola Pavla

Dominik Opatrný: Moudrost a její limity očima Mezinárodní teologické komise

František Urban: Katechismy o Marii – nárys mariánské tématiky v katechismech vydaných po Tridentském a Druhém vatikánském koncilu

Radomír Bužek: Nauka o očistci na Tridentském koncilu

 

Recenze

Jakub Kříž - Václav Valeš: Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi: Komentář (Stanislav Přibyl)

 

www.studiatheologica.eu

 

 

STUDIA THEOLOGICA
Studia theologica je recenzovaný odborný teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci několika českých a slovenských teologických fakult:
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého,
Teologické fakulty Jihočeské univerzity,
Teologické fakulty Trnavské univerzity
a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

www.studiatheologica.eu

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 19.3. slavnost sv. Josefa

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Řím 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a nebo Lk 2,41-51a

Komentář k Mt 1,16.18-21.24a : Spravedlivý muž, který svou snoubenku nechtěl vystavit ostudě. Kéž se podobně ujímá těch, kdo jsou ohroženi, kéž se zastává Kristovy církve, kde je pronásledována. V jeho postoji jej chci napodobovat…

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...