Naše křehkost není překážkou působení Boží milosti, naopak... - archív citátů

29. 4. 2009

Duch dialogu mezi křesťanstvím a buddhismem

V evropském kontextu přelomu 19. a 20. století se začal zvyšovat všeobecný zájem o buddhismus, a to v souvislosti s rozvíjejícím se kolonialismem a objevením nových kulturních světů. Zároveň ne vždy dokonalé znalosti o buddhismu propagovali mnozí filozofové jako Arthur Schopenhauer či Friedrich Nietzsche jakožto budoucí duchovní alternativu ke křesťanství. Následný proces sekularizace v Evropě doprovázel zájem o orientální meditace, které se skutečně stávaly duchovní alternativou pro únik duše z pozic uzavřeného a deterministického ateistického materialismu.
Pro některé křesťanské myslitele se stal buddhismus výzvou k hlubšímu poznání a reflexi, aby dokázali lépe komunikovat s lidmi, kteří se těmito proudy vážně zabývali ? a to bez předchozích předsudků či ?démonizace? druhé strany.

Setkání křesťanství a buddhismu bylo důležitým duchovním fenoménem 20. století, který přinesl nové výzvy pro duchovní život. Jedním z průkopníků dialogu mezi křesťanskou a buddhistickou spiritualitou byl trapistický mnich Thomas Merton, který dialog uskutečňoval zejména na rovině setkání mezi křesťanskými a buddhistickými kláštery. Přestože jeho dialog mezi mnichy a vlastní meditace o zenu byly přijímány s počátečními rozpaky, Druhý vatikánský koncil otevřel mezináboženskému dialogu cestu dokořán. Deklarace Nostra aetate o buddhismu píše:

Buddhismus ve svých rozmanitých formách uznává radikální nedostatečnost tohoto proměnlivého světa. Učí, jakou cestou mohou lidé se zbožnou a důvěřivou myslí buď dojít stavu dokonalého osvobození, anebo ? ať vlastním úsilím, ať s vyšší pomocí ? dospět k vrcholnému osvícení. (?) Katolická církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté. S upřímnou vážností se dívá na jejich způsoby chování a života, pravidla a nauky. Ačkoliv se v mnohém rozcházejí s tím, co ona věří a k věření předkládá, přece jsou nezřídka odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi (Nostra Aetate, čl. 2).

Dialog se stal nejen organizačně-technickou záležitostí, ale též duchovní cestou vycházející z křesťanství. Duch dialogu inspiroval k setkávání těchto dvou duchovních světů, aby si lidé společně naslouchali a vytvářeli mezi sebou mosty porozumění. Vznikla mnohá centra křesťansko-buddhistického dialogu. Jedním z protagonistů těchto setkání byl jezuita Hugo M. Enomiya-Lassalle, který se stal v Japonsku jedním z hlavních znalců zen buddhismu, jenž podle jeho poznání může být ? za předpokladu správného duchovního vedení ? pomocnou meditační technikou pro křesťanskou spiritualitu.

Papež Pavel VI. v den Letnic roku 1964 ustanovil Sekretariát pro nekřesťany, který byl v roce 1988 pojmenován Papežská rada pro mezináboženský dialog. Zlomové bylo mezináboženské setkání v Assisi, které zorganizoval papež Jan Pavel II. v roce 1986, aby lidé v odlišnosti svých duchovních tradic hledali společnou zodpovědnost za mírové soužití mezi národy. Z buddhistických představitelů zde byl tibetský dalajláma. Od tohoto setkání se v katolické teologii mluví o takzvaném ?duchu Assisi?, tedy o duchovní atmosféře vzájemného setkání, která má za cíl reflektovat vlastní víru a v otevřeném dialogu hledat ve svém náboženství duchovní kořeny pro mírové soužití. Během setkání se náboženští představitelé v respektu a jinakosti vyznání snažili nalézt duchovní potenciál, který má zablokovat negativní vášně vedoucí člověka k nepřátelství, konfliktu a válce. V žádném případě zde nedocházelo k synkretizmu či vytváření nějakého nového náboženství, které by relativizovalo zjevenou Pravdu.

Z článku Karla Sládka ?Křesťanská a buddhistická spiritualita ? dialog v jinakosti? (Studia theologica 35, č. 1 [2009]: s.71?72).www.studiatheologica.eu

Studia theologica je teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult: Cyrilometodějské teologické fakulty Palackého univezity v Olomouci, Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě a Katolické teologické fakulty Karlovy Univerzity v Praze (od roku 2005). Od založení v roce 1999 jsou příspěvky v něm uveřejněné recenzovány.

Obsahem časopisu jsou studie a články z všech hlavních teologických disciplín, jako biblická teologie, systematická teologie, pastorální teologie, náboženská výchova, ekumenická teologie, církevní dějiny atd. Mnohé z nich navíc sledují interdisciplinární pohled a dotýkají se tak náboženských, filosofických, psychologických, sociologických a kulturních věd.

Časopis uveřejňuje vědecké studie a články. Přijímají se do něj původní, jinde nepublikované příspěvky. Příspěvek musí splňovat kritéria uvedená v tomto dokumentu. Autor redakci sdělí adresu svého zaměstnání, která je uvedena v tiráži.

Časopis vydává Univerzita Palackého v Olomouci. Vychází čtyřikrát do roka: v březnu, červnu, říjnu a prosinci.Redakční rada

Za Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého:
Mgr. Vít Hušek, Th.D., Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. a ThLic. Dominik Opatrný

Za Teologickou fakultu Jihočeské univerzity:
Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. a Doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Za Teologickou fakultu Trnavské univerzity:
prof. RNDr. Ladislav Csontos, PhD. a doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD.

Za Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy:
prof. Dr. Albert-Peter Rethmann a Mgr. Peter NovitzkyOdpovědný redaktor

ThLic. Dominik OpatrnýKontakt

Redakce Studia theologica
CMTF UP
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
E-mail: st(at)cmtf.upol.cz

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 18.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro mě jeden ze znaků její pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18. 1. 2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám domorodých národů,...

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2018) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.