Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

22. 2. 2005

Fyzické zdraví není všechno

Vatikán. Pod heslem ?Kvalita života a etika zdraví? bylo zahájeno plenární zasedání Papežské akademie ?Pro Vita?. Jak uvedl Jan Pavel II. v listu účastníkům setkání, jde o mimořádně důležité téma, zvláště s ohledem na současnou kulturu přinášející řadu pochybností morálního charakteru. Stále častěji je kvalita života ztotožňována pouze s ekonomickou prosperitou, neomezeným konsumem a fyzickou atraktivností, na úkor duchovního a náboženského rozměru lidské existence.
Svatý otec si všímá základního významu ?kvality? ve vztahu k lidskému životu. Jde o teologickou pravdu o člověku jako bytosti stvořené k Božímu obrazu, která je jednotou těla a ducha. Vedle kvality se proto musí objevit pojem důstojnosti, který se týká lidského života od počátku do konce, bez ohledu na vnější podmínky, stav zdraví nebo omezení. Teprve když vezmeme v úvahu tento antropologický základ, lze mluvit o jiné úrovni porozumění kvalitě života, která zahrnuje fyzický, psychologický a sociální rozměr.

Dnešní svět bohužel často přijímá koncept kvality života značně pokroucený nebo výběrový ? píše Papež. To je nebezpečné zvláště pokud jde o osoby, které ještě nebo již nemohou vyjádřit svou vůli. Podobně deformovaný je také koncept zdraví. Jeho pojem by měl zahrnovat harmonickou koexistenci fyzického, psychologického a duchovně-morálního rozměru člověka. Příkladem vícerozměrnosti jsou případy závislosti nebo epidemie Aids, kde vchází do hry jak zdravotní péče, tak i morální odpovědnost.

Jan Pavel II. zároveň připomíná, že zdraví není absolutním dobrem, zejména pokud jím rozumíme výlučně dobrý fyzický pocit. Takové pojetí může zpochybnit například existenci počatého života. Zdraví je nutné pojímat jako fyzicko-psychologickou a duchovní rovnováhu člověka. Její narušení se odrazí nejen v dobru jedince, ale povede také k obecné degradaci mezilidských vztahů. ?Zdá se, že současná společnost se po mnoha stránkách stává obětí blahobytu, který sama vytvořila. ? čteme v papežském poselství k účastníkům plenárního zasedání Papežské akademie ?Pro Vita.? Ještě větší množství lidí padá za oběť chorobám, které mají původ v chudobě a ničení životního prostředí. Všechny síly vědy a poznání na celém světě by se měly zmobilizovat ve službě pravému dobru člověka a společnosti, ve světle základního kriteria důstojnosti lidské osoby, v niž se zrcadlí obraz samotného Boha.?

(job)***


Se svolením převzato z: webu české sekce Vatikánského rozhlasu

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...