Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

15. 6. 2004

Manželství, rodina a etika, II. brněnské bioetické dny 9. - 10. 10. 2004

Hlavní témata: Zdravé rodičovství. Muž a žena v manželství. Etické aspekty používání embryonálních a dospělých kmenových buněk. Genetické inženýrství. Prenatální diagnostika. Oplodnění mimo těla ženy. Plánované rodičovství dnes. Zdravotně sociální problémy současné rodiny. Péče o nemocné doma a v instituci.
Přednášející

Hlavní referáty přednesou přední domácí i zahraniční odborníci. Ze zahraničních hostů pozvání mezi jinými přijali biskup Mons. prof. Anthony Fisher, OP, z Austrálie, biskup Mons. Dr. med. Klaus Küng a Dr. Günter Danhel z Rakouska, Mario Živkovič z Chorvatska, Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., MUDr. Ivan Wallenfels a MUDr. Štefan Horvath ze Slovenska.

Svou aktivní účast také přislíbili biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. Petr Chalupa, Th.D., poslanec Tomáš Kvapil, předseda Společnosti pro lékařskou etiku České lékařské společnosti MUDr. PhMgr. Jan Payne, přednosta Biologického ústavu LF MU v Brně prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. a generální vikář Biskupství brněnského Mons. Jiří Mikulášek.

Přednášet budou z CMTF UP doc. Albert J. Beneš, Th.D., doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D., Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D., dalšími řečníky budou PhDr. Pavel Navrátil, PhD., MUDr. Marie Svatošová, MUDr.Ladislav Kubíček, MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D., ThLic. MUDr. Bogdan Sikora, prof. PhDr. Jaroslav Šturma, CSc., Mgr. David Macek a další.

Místo a doba konání

Konference se koná v Kongresovém centru Masarykovy univerzity v budově Lékařské fakulty MU, Komenského nám. Č. 2. Začíná v sobotu 9. 10. v 9.00 hod. a končí v neděli v 16.00 hod.

Zasílání přihlášek

K účasti je možno se přihlásit nejvhodněji e-mailem na adrese bioetika@volny.cz, případně dopisem zaslaným na adresu: Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno. Prosíme uvést jméno a příjmení, titul, instituci, přesnou adresu včetně PSČ, a pokud možno také e-mail a telefon.

Ubytování

Komfortní ubytování zajišťuje Cestovní kancelář Via Petrov, Kozí 8, 602 00 Brno, telefon: 4221 4021, fax: 4221 3774, e-mail: viapetrov@viapetrov.cz. Podařilo se však zajistit také ubytování typu studentských kolejí, které lze objednat u pořádajícího bioetického centra Hippokrates. Závazně lze ubytování přislíbit všem, kteří přihlášku a platbu odešlou do 30. 6. 2004.

Hippokratovská přednáška

Prof. Dr. Anthony Fisher: Embryonální kmenové buňky – nová šance pro nemocné?

Celoživotní vzdělávání lékařů

Česká lékařská komora zařadila konferenci do systému celoživotního vzdělávání s odpovídajícím kreditním hodnocením. Požadavek na vystavení certifikátu o účasti je třeba uvést na přihlášce.

Organizační zajištění

Z pověření pořadatelů organizaci jednání zajišťuje Bioetické centrum Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno, e-mail: bioetika@volny.cz.
Koordinátor prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Účastnický poplatek a další informace

Konference je určena širokému okruhu zájemců. Účastnický poplatek činí 330,- Kč. Je splatný do 31. 8. 2004, avšak při úhradě do 15. 7. 2004 je snížen na 260,- Kč. Opravňuje k účasti na konferenci, a také k odběru Sborníku přednášek a abstrakt. Stornovací poplatek při odhlášení do 31.8. 2004 činí 30,- Kč. Při pozdějším odhlášení se registrační poplatek nevrací, kongresové materiály však budou na vyžádání zaslány poštou. Studenti, přihlášení do 15. 7. 2004, mají vstup na konferenci zdarma, počítá se však s jejich drobnou pomocí při konferenci.
Registrovaným účastníkům budou další informace zaslány nejpozději do 15. 9. 2004. Průběžně se stav příprav zveřejňuje na internetové stránce www.volny.cz/bioetika .

Přihlášky

Zasílají se e-mailem na adresu bioetika@volny.cz, případně poštou na adresu: Bioetika, Míčkova 59, 614 00 Brno. Na těchto adresách je možno si také vyžádat podrobnější informace.

Pořádají

Bioetické centrum Hippokrates, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU, Studentské centrum Vysokoškolského katolického hnutí v Brně, OSL České lékařské komory Brno-město, Biskupství brněnské, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně – Společnost pro lékařskou etiku, Kolegium katolických lékařů, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Rádio Proglas pořádají pod záštitou rektora Masarykovy univerzity k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny konferenci s mezinárodní účastí.

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.