Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

11. 4. 2002

Očištění lidové zbožnosti ve světle Bible

Direktář o lidové zbožnosti a liturgii
Nový dokument s názvem "Direktář o lidové zbožnosti a liturgii. Principy a směrnice" představili 9.4. prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Jorge Arturo Medina Estévez a arcibiskup Francesco Pio Tamburrino, sekretář této kongregace.
Vatikán/VIS: Kardinál Medina připomněl, že již II. vatikánský koncil zdůrazňoval, aby "kulturní projevy byly slučitelné s právem a normami církve a zůstávaly ve shodě s liturgií, určitým způsobem z ní vycházely a směřovaly k jejímu hlubšímu prožívání". Jak kardinál podtrhl, z těchto požadavků zřetelně vyplývá důležitost poznání autentických hodnot lidové zbožnosti, ochrany jejího bohatství, očištění v případech, kde je toho zapotřebí, objasnění náboženských praktik ve světle Písma a jejich orientace vzhledem k liturgii, aniž bychom stavěli jedno proti druhému.

"Jestliže v průběhu času či díky změnám mentality a společnosti přestane být zřejmý křesťanský charakter těchto kulturních projevů, nebo pokud převáží jejich vnějškové projevy nad vnitřním obsahem, je na pastýřích církve, aby v nich znovuobjevili živé pouto víry a života v Kristu."

Lidová zbožnost je chápána spíše jako záležitost privátní, než veřejná. Direktorium představuje odpověď na otázky po autentickém významu takových gest a znamení, jakými jsou např. oblékání náboženského roucha, líbání sakrálních symbolů, konání poutí apod. Na závěr vyslovil prefekt naději, že "tento dokument přispěje ke duchovnímu růstu života křesťanů, který je účinně rozvíjen prostřednictvím slavení mše a všemi ostatními formami modlitby, které mají v eucharistickém společenství svůj pramen a k němu směřují".

Arcibiskup Tamburrino zdůraznil, že Direktář je dokumentem pastorálního charakteru. Není kompletním katalogem projevů lidové zbožnosti v jednotlivých zemích, ale spíše nastiňuje základní návody k jejich užívání. Je úkolem biskupů vypracovat normy a praktické pokyny, při uvážení místních tradic a zvyklostí k vyjádření zbožnosti a náboženského cítění v jejich diecézi.

Direktář má dvě části, kterým předchází předmluva (objasňující téma tohoto dokumentu), komu je Direktář určen, principy a jazyk lidové zbožnosti. V první části nalezneme odkazy na historii, magistérium církve a teologická vyjádření, která uvádějí lidovou zbožnost do souvislosti s liturgií. V druhé části je pojednáno o některých speciálních projevech lidové zbožnosti jako např.: úcta, kterou církev prokazuje Matce Páně, uctívání andělů, světců; modlitby za spásu zesnulých; poutě a projevy zbožnosti v chrámech.

Cílem Direktáře není ustanovení nových norem, ale zdůraznění teologických a liturgických principů - současně s jejich praktickou aplikací - ve světle plodného propojení mezi liturgií a lidovou zbožností, tak, jak o to usiloval II. vatikánský koncil a jak je to stále uskutečňováno v praxi křesťanských společenství.


****

Se svolením převzato z tiskového servisu ČBK: tisk.cirkev.cz

Čtení z dnešního dne: Sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Sk 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33

Komentář k Mt 14,22-33: Ochota k následování. Potom ale zachvácení strachem a nedostatkem víry. A nakonec: Ježíšova záchrana před vlnami a zklidnění vichru. Dodnes v církvi stejné pořadí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...