Láska se neutužuje, když za ní není třeba bojovat. - archív citátů

15. 8. 2001 , Jan Pavel II.

Poselství Jana Pavla II. mládeži k XVII. SDM v Torontu 2002

„Vy jste sůl země…Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,13-14)

Drazí mladí přátelé!

1. Mám v živé paměti všechny ty nádherné okamžiky, které jsme společně sdíleli v Římě během Jubilea roku 2000, kdy jste jako poutníci přišli k hrobce apoštolů Petra a Pavla. V dlouhých zástupech a v tichosti jste prošli Svatou branou a připravili jste se k přijetí svátosti smíření; při večerní vigilii a ranní mši na Tor Vergatě jste prožili hlubokou duchovní zkušenost a zažili církev; s posílenou vírou jste se vrátili do svých domovů s misijním posláním, které jsem vám svěřil: abyste se na úsvitu nového milénia stali odvážnými zvěstovateli evangelia.
Světový den mládeže se stal důležitou součástí vašeho života zrovna tak, jako života celé církve. Vyzývám vás, abyste se začali připravovat na již sedmnácté slavení této velké mezinárodní události, která se bude konat příští rok v létě v kanadském Torontu. Bude to další příležitost setkat se s Kristem, přinést svědectví o jeho přítomnosti v současné společnosti a stát se budovateli „civilizace lásky a pravdy“.

2. „Vy jste sůl země… Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,13-14) - to je téma, které jsem určil pro příští Světový den mládeže. Tato dvě podobenství o soli a světle, která nám Ježíš sdělil, jsou ve svém významu velmi bohatá a vzájemně se doplňují. Ve starověku byly sůl a světlo chápany jako základní prvky lidského života.

„Vy jste sůl země…“ Jednou z hlavních funkcí soli, jak dobře víme, je pokrm okořenit, dát mu chuť a vůni. Tento obraz nám připomíná, že se skrze křest celé naše bytí zásadně proměnilo, protože bylo „ochuceno“ novým životem, který pochází od Krista (srv. Řím 6,4). Solí, díky níž je naše křesťanská identita zachována i ve velmi sekularizovaném prostředí, je milost křtu, skrze niž jsme znovuzrozeni. Tím žijeme v Kristu a jsme schopni odpovědět na jeho volání, abychom nabídli „sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou“ (Řím 12,1). Ve svém dopise křesťanům v Římě sv. Pavel naléhá, aby dali jasně najevo, že jejich způsob života a myšlení je odlišný od jejich současníků: „Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“ (Řím 12,2)

Od pradávna je sůl používaná jako prostředek k uchovávání pokrmů. A vy jako sůl země, jste povoláni k tomu, abyste zachovali víru, kterou jste obdrželi, a předali ji nedotčenou druhým. Vaše generace je obzvláště naléhavě vyzývána k tomu, aby opatrovala a uchovávala celistvost pokladu víry (srv. 2 Sol 2,15; 1 Tim 6,20; 2 Tim 1,14).

Objevujte své křesťanské kořeny, poznávejte historii církve, prohlubujte svou znalost duchovního dědictví, které vám bylo předáno, následujte kroky svědků a učitelů, kteří šli před vámi! Pouze tím, že zůstanete věrni Božím přikázáním, smlouvě, kterou Kristus zpečetil svou krví prolitou na kříži, se stanete apoštoly a svědky nového tisíciletí.

Je vlastní lidské přirozenosti - především pak mladým - hledat Absolutno, smysl a naplnění života. Drazí mladí, nespokojujte se s ničím menším než s těmi nejvyššími ideály! Nenechte se odradit těmi, kdo jsou zklamáni životem a kdo jsou hluší k nejhlubším a nejopravdovějším touhám jejich srdce. Máte právo být rozčarováni neupřímnou a bezcennou zábavou a pomíjejícími módními výstřelky a nízkými životními cíli! Pokud budete horlivě dychtit po Bohu, budete schopni čelit průměrnosti a konformismu, tolik rozšířeným v dnešní společnosti.

3. „Vy jste světlo světa…“ Pro ty, kdo první slyšeli Ježíšova slova, stejně jako pro nás, symbol světla vyvolává touhu po pravdě a žízeň po plnosti poznání, které jsou hluboce vtisknuty v každém lidském tvoru.

Když se světlo ztlumí nebo nadobro zhasne, není možné nadále vidět skutečnost takovou, jakou doopravdy je. V hluboké noční tmě pak člověk může být snadno vystrašen a cítit se ohrožen a netrpělivě čeká na ranní úsvit. Drazí mladí, je na vás, abyste se stali ranní hlídkou (srv. Iz 21,11-12) ohlašující příchod slunce, kterým je vzkříšený Kristus!

Světlo, o kterém Ježíš v evangeliu hovoří, je světlo víry, nezištný Boží dar, který osvěcuje srdce a očisťuje mysl. „Neboť Bůh, který řekl: ´Ať ze tmy zazáří světlo!‘, zazářil i v našem srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři.“ (2 Kor 4,6). Proto slova, kterými Ježíš zjevuje svou identitu a poslání: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ (J 8,12) jsou velmi důležitá.

Osobní setkání s Kristem osvítí novým světlem život, postaví nás na pravou cestu a učiní z nás jeho svědky. Tento nový způsob nazírání na svět a na lidi, který pochází od Něho, nám dá hlouběji vstoupit do tajemství víry, jež není pouhou snůškou teoretických pouček, které je třeba rozumem uznat a přijmout za své, ale naopak, je zkušeností, kterou máme vstřebat, a pravdou, kterou máme žít, solí a světlem celé existence. (srv. Veritatis Splendor, 88)

V této sekularizované době, kdy mnoho našich současníků myslí a žije, jako by žádný Bůh neexistoval, nebo jsou zlákáni takovými formami náboženství, které se vymykají zdravému rozumu, jste to právě vy, drazí mladí přátelé, kdo musíte znovu dát najevo, že víra je osobním rozhodnutím, které postihuje celý váš život. Ať je evangelium rádcem a kritériem všech vašich životních plánů a rozhodnutí! Pak se stanete misionáři vším, co děláte a říkáte, a ať pracujete a žijete kdekoli, budete znamením Boží lásky, důvěryhodnými svědky milující přítomnosti Krista. Vždy mějte na paměti: „Když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu,“ (Mt 5,15)!

Jako sůl dává chuť pokrmu a světlo ozařuje temnotu, tak svatost dává životu smysl a stává se odrazem Boží slávy. Kolik světců - také mezi mladými - lze v historii církve napočítat! Ve své lásce k Bohu zazářily jejich hrdinské ctnosti před světem, a tak se staly modelem života, k jehož následování církev všechny vyzývá. Vzpomeňme některé z nich: sv. Anežka Římská, Ondřej Phú Yen, Pedro Calungsod, Josephine Bakhita, Terezie z Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Francisco Castelló Aleu či Kateri Tekakwitha, mladá dívka z kmene Irokézů nazývaná „Lilie Mohawků“. Prosím Trojjediného Boha, aby na přímluvu tohoto velikého zástupu svědků učinil z vás, drazí mladí, světce třetího tisíciletí!

4. Nejdražší, nastal čas přípravy na XVII. Světový den mládeže. Vyzývám vás, abyste si přečetli a prostudovali apoštolský list Novo millennio ineunte, který jsem napsal na počátku roku, aby doprovázel všechny pokřtěné na této nové etapě života církve a lidstva: „Nové století a nové tisíciletí začíná v Kristově světle. Ne všichni ale toto světlo vidí. Máme nádherný a náročný úkol být jeho ´odleskem‘.“ (čl. 54)

Ano, nyní je ten pravý čas misií! Ve vašich diecézích a farnostech, ve vašich hnutích, asociacích a komunitách Kristus volá právě vás. Církev vás vítá a přeje si být vaším domovem, vaší školou společenství a modlitby. Studujte slovo Boží a nechejte jím osvítit vaši mysl a vaše srdce. Čerpejte sílu z milosti svátosti smíření a eucharistie. Navštěvujte Pána v onom „setkání srdcí“, kterým je eucharistická adorace. Den po dni budete mít nový elán, který vám dá sílu povzbuzovat trpící a přinášet světu mír. Je mnoho lidí zraněných životem, vyčleněných z ekonomického pokroku, bez domova, bez rodiny, bez práce; mnozí se ztrácejí ve světě falešných iluzí nebo přicházejí o veškerou naději. V rozjímání nad světlem vyzařujícím z tváře vzkříšeného Krista se naučíte žít jako „synové světla a synové dne“ (1 Sol 5,5), a tak ukážete světu, že „ovoce toho světla totiž (záleží) ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v (životě podle) pravdy.“ (Ef 5,9).

5. Drazí mladí přátelé, se všemi, kdo můžete, si dáme schůzku v Torontu. V srdci velkoměsta, kde se střetává mnoho různých kultur a náboženství, vyznáme Krista jako jediného Spasitele a všeobecnost tajemství spásy, kterého je církev svátostí. Odpovědí na naléhavou výzvu Pána, který si toužebně přeje, „aby všichni byli jedno“ (J 17,11), bude modlitba za plné společenství křesťanů v pravdě a lásce.

Přijďte rozeznít ulice Toronta radostnou zprávou, že Kristus miluje každého člověka a přivádí k plnosti každý dotek dobra, krásy a pravdy přítomný v lidstvu. Přijďte povědět světu o vaší radosti ze setkání s Kristem, o vaší touze poznávat ho stále více, o vašem úsilí zvěstovat evangelium o spáse až na konec země!

Kanadská mládež spolu se svými biskupy i civilními autoritami je už připravena přivítat vás s velkou vřelostí a pohostinností. Za to jim všem z celého srdce děkuji. Ať tento první Světový den mládeže na počátku nového tisíciletí přinese všem poselství víry, naděje a lásky!

Provázím vás svým požehnáním a každého z vás, vaše povolání a vaše poslání odevzdávám Marii, Matce církve.

Castel Gandolfo, 25 července 2001

JAN PAVEL II.

Čtení z dnešního dne: Neděle 24. 6.

Iz 49,1-6; Žalm 139; Sk 13,22-26
Lk 1,57-66.80

Dnešní slavnost je nejen oslavou jedince, který sehrál v dějinách spásy zajímavou roli. Nepřipomínáme si ani tolik jednoho člověka, jako spíše vidíme celek dějin spásy, tedy událostí, které znamenají i naši záchranu. Bůh v nich využívá různé lidi a různé prostředky, aby na konci mohl každý člověk spatřit Boží slávu. Z tohoto pohledu jsou Janovy příběhy také součástí našeho, mého života. Lze říci, že s početím Jana se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen Janově mučednické smrti, ale nezvykle i jeho narození. Od dnešního dne přesně za půl roku budeme slavit narození Krista. Slavnost se tak stává i určitým odkazem na Vánoce.

Zdroj: Nedělní liturgie

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Nové vydání INu je na světe

Nové vydání INu je na světe
(23. 6. 2018) Prázdninové číslo časopisu IN! je tady.

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2018) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2018) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se...

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

(17. 6. 2018) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal prvním americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce...

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13. 6. 2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství. Tato knížka chce...

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2018) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký...