Naše křehkost není překážkou působení Boží milosti, naopak... - archív citátů

27. 1. 2005 , Anna Kopová, Aleš Opatrný

Rozhovor s Mons. Alešem Opatrným o Roku eucharistie

Papež vyhlásil v říjnu 2004 Rok eucharistie. Co to znamená? K čemu nás papež vybízí a co z toho vyplývá pro každého z nás? Zeptali jsme se biskupského vikáře pro pastoraci Mons. Aleše Opatrného Th.D.
 
Můžete nám v prvé řadě připomenout význam eucharistie?

Zkusím to říct co možná nejobyčejnějšími slovy: slavení eucharistie, čili mše svatá, je vrcholným a nejplnějším setkáním, které v církvi konáme, a to hned několikanásobným. Setkáváme se při ní jako Ježíšovo společenství v jeho jménu a on, jak slíbil, je uprostřed nás. Setkáváme se ke slyšení Božího slova a k vrcholné oslavě Boží, k největšímu díkůvzdání, jakého jsme schopni. Setkáváme se s Ježíšem, naším Vykupitelem, pod způsobou chleba a vína. Setkáváme se s tajemstvím našeho vykoupení – s působící Ježíšovou obětí. Náš problém: nenechat si toto úžasné setkání – pro mnohé z nás tak snadno dostupné – zevšednět nebo překrýt druhořadými věcmi.V čem má být Rok eucharistie jiný, výjimečný?

Jan Pavel II. ve svém listě Mane nobiscum Domine, který vydal k zahájení Roku eucharistie, v podstatě nevyzývá k ničemu výjimečnému, spíš k tomu, co by mělo být „normální“. Totiž k co nehlubšímu porozumění této svátosti, k překonání povrchní zvykovosti a nedbalosti všeho druhu, k ušlechtilému a pravdivému slavení a k prohloubenému chápání tohoto nevyčerpatelného tajemství Kristovy lásky. Jinak řečeno: vyzývá nás k výjimečně dobrému chápání, slavení a prožívání toho, co má být a mnohdy je v životě katolíka „normální“ (přičemž „normální“ zde neznamená „obyčejné“ nebo „bezcenné“!).Papež vkládá ve svém listě iniciativu do rukou „pastýřů místních církví“. Jak tedy Rok eucharistie probíhá v naší arcidiecézi?

Papež ve svém listě píše, že slavení Roku eucharistie nemá rušit diecézní pastorační program. Proto se v pražské arcidiecézi nechystají k Roku eucharistie žádné mimořádné a nápadné akce a snažíme se sladit program Roku eucharistie s probíhajícím dlouhodobým programem „Obnova farnosti“, kde jsou pro toto období hlavními tématy pokání, Boží slovo, modlitba a sdílení. Tedy témata s eucharistií související.

Těžiště slavení tohoto roku by mělo být ve farnostech, případně vikariátech. Pro kněze jsou připravována na kněžské dny témata přednášek, uvažujících o eucharistii z různých aspektů, pro vikariátní konference podněty, které se budou realizovat ve farnostech podle jejich možností a potřeb. Tím samozřejmě není dotčena možnost farnosti připravit si i vlastní téma. Na červen bychom rádi připravili témata adorací, které by měly na mysli zejména prosbu za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu a které by se konaly buď jako farní nebo jako vikariátní akce.Jaké z toho vyplývají konkrétní úkoly pro farní společenství?

Začnu trochu školometsky. Ve farnosti by bylo opravdu dobré a užitečné začít tím, co Jan Pavel II. doporučuje – studiem současně platných Všeobecných pokynů k římskému misálu (český překlad vydala Česká biskupská konference, k dispozici také na internetu na www.cirkev.cz). Studium by mělo začít u pana faráře a jeho nejbližších spolupracovníků v liturgii. S tím, co se jich týká, by měli být seznámeni postupně všichni, kdo se na liturgii podílejí, tedy nejen kostelník, varhaník, lektoři a žalmista, ale prakticky všichni účastníci bohoslužeb. Snadno se při tom zjistí, co se v liturgii koná tak, jak se konat má, a co jen tak, „jak se to dělalo vždycky“ (ale nesprávně) nebo co se nekoná... Třeba si potom někdo všimne, že se při slavení mše opravdu nemá poklekat při všech možných a nemožných příležitostech, ale že se má pokud možná vždy podávat z hostií při mši proměněných a jen v nouzi ze zásoby ve svatostánku ... abych uvedl aspoň něco konkrétního.V papežově listě najdeme pojem „eucharistický postoj“ – co to znamená?

Nebudu se snažit o definici, dal bych spíš impuls k jednání. Společenství nebo jednotlivec si může otevřít Katechismus katolické církve, číst si v něm pasáž o eucharistii (od čl. 1322), přemýšlet a povídat si o tom. Tak nenásilně ale dobře můžeme rozšířit své chápání eucharistie a můžeme také vidět, jak daleko jsme se ve vlastním životě dostali ke skutečnému eucharistickému postoji, který by se podobal postoji Ježíšovu. On se v Eucharistii dává a nemá zajištěno, že bude pochopen a že na jeho štědrost bude příjemce reagovat také štědrostí k bližním. A přece se stále dává...
Se svolením převzato ze Zpravodaje Arcidiecéze pražské.(Mane nobiscum Domine – Apoštolský list papeže Jana Pavla II. biskupům, kněžím a věřícím laikům k Roku eucharistie – je k dispozici v Centrální katolické knihovně, Thákurova 3, Praha 6 nebo na internetové adrese http://tisk.cirkev.cz v rubrice Dokumenty.)***

Další texty k tématu eucharistie naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Středa 17.1.

1 Sam 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6

Komentář k Mk 3,1-6: Na Ježíše dávali pozor, aby ho mohli obžalovat. Nekritizuji ty, kdo v jeho církvi konají dobro, ale třeba tím nabourávají mé představy?

Zdroj: Nedělní liturgie

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem Letnic) a je...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2018) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Jiří Reinsberg - výročí úmrtí (+ 6. 1. 2004)

(6. 1. 2018) 6. 1. 2004 zemřel výrazný, legendární a vyhledávaný farář u Panny Marie před Týnem na pražském Staroměstském náměstí a...