Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

7. 3. 2002

Stát a církev v zemích EU - publikace

Kniha podává ucelený a vyčerpávající přehled o vztazích mezi státem a jednotlivými církvemi v zemích Evropské unie.
Praha: Knihu "Stát a církev v zemích EU" (ed. Gerhard Robbers) vydalo nakladatelství Akademie věd ČR Academia (Praha 2002, brož., 368 str., 295 Kč). Do češtiny ji přeložili Petr Kolář a Markéta Kolářová; odbornou revizi provedl doc.JUDr. Jiří R. Tretera.
Publikace je nezbytnou pomůckou pro právníky, politology, religionisty, teology, pro politiky i církevní představitele, stejně jako pro širokou veřejnost, která se o danou problematiku zajímá.

V České republice probíhá již řadu let diskuse nad budoucí úpravou vztahů mezi státem a církvemi. Často se v této souvislosti setkáváme s pojmy odluka, kooperace, restituce majetku apod. Většinou však postrádáme znalost zahraniční úpravy této problematiky a nevnímáme zkušenosti, které sousední státy v minulých desetiletích získaly.

Přední znalci konfesního práva pojednávají ve svých příspěvcích o základních momentech, které určují vztah mezi státem a církvemi v jednotlivých evropských zemích. Své příspěvky přehledně člení na část pojednávající o historických kořenech vzájemných vztahů, právním postavení církví, systému financování, o působení církví v armádě, nemocnicích, věznicích, v médiích i o otázce manželského a rodinného práva. Kniha také obsahuje aktuální informace o změnách, ke kterým v jednotlivých zemích dochází.

Knihu můžete zakoupit u svých knihkupců nebo na adresách:
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 22 35 11
Knihkupectví Academia, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 81 46 21
Knihkupectví Academia, Národní třída 7, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 24 05 47
Knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13, 602 00 Brno; tel: 05/42 21 79 54
nebo v síti knihkupectví Karmelitánského nakladatelství.

Adresa pro zaslání poštou: Nakladatelství Academia, expedice, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6; tel/fax: 02/20 39 05 10; e-mail: expedice@academia.cz.

Kontakt: Michal Holeček, Nakladatelství Academia; tel: 02/24 94 27 66; mobil: 0777/94 77 44; e-mail: holecek@academia.cz

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...