Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

9. 11. 2011 , Dominik Opatrný

Vyšlo další číslo Studia theologica

Studia theologica 45
Podzimní Studia theologica začínají biblickou studií vídeňského katolického biblisty Georga Braulika, který ukazuje, jak Pavel interpretuje Pátou knihu Mojžíšovu ve své diskusi o spravedlnosti (??Spravedlnost z víry? v knize Deuteronomium?).
Na téma spravedlnosti navazuje i sociální učení církve. Roman Míčka v této souvislosti kriticky zkoumá, nakolik jsou politiky Evropské unie s tímto učením slučitelné (?Sociální učení církve a evropská integrace?). Sociální oblasti se věnuje také Michal Opatrný, který se ptá, jak interpretovat nástupní encykliku Benedikta XVI. ve vztahu k požadavkům kladeným na pracovníky církevních Charit (?Pohled encykliky Deus caritas est na pracovníky Charity?).

Další články jsou zaměřeny historicky. Ctirad Václav Pospíšil pokračuje ve své sérii studií o dějinách české teologie (?Trinitární teologie a pneumatologie v díle doktora Richarda Špačka (23. 11. 1864 ? 23. 9. 1925)?). Martin Weis na základě archivního bádání popisuje způsob práce tzv. církevních tajemníků (?Okres na jihu?). Jitka Jovová se vrací k osobnosti olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna, tentokrát ve snaze vysvětlit, proč se ho po vynucené abdikaci zastal zrovna J. S. Machar, ?kritik katolické církve a křesťanství obecně, propagátor volné myšlenky, člověk ?ohrožující církev?? (?Kohnův pucflek?).

Poslední dvě studie se zaměřují na lidské myšlení. Marek Forgáč si v úvodu svého příspěvku klade otázku ?Môže nám koncepcia chápania človeka založená na interpersonálnych vzťahoch pomôcť vysvetliť psychologické dynamiky náboženskej skúsenosti jednotlivcov?? V následujícím textu ukazuje na příkladu dvou teorií, že ano (?Vzťahové ja v psychológii náboženstva?). Martina Štěpinová se zase zaměřila na otázku, jak podle Tomáše Akvinského lidské myšlení konstituuje své jednotlivé pojmy (?Základ struktury lidského myšlení podle sv. Tomáše Akvinského?).

Recenze: Richard Swinburne: Bůh jako vysvětlení (David Peroutka); Ivan O. Štampach: Na nových stezkách ducha (Stanislav Přibyl); Jean Delumeau: Tisíc let štěstí (Zdeněk Duda); Miscellanea Jesuitica III (Pavel Ambros); Daniel Heider: Kdo byl František Suárez? (David Svoboda); Ivo Sperát: Thaumaturga Brunensis (František X. Halas); Agnieszka Rożnowska-Sadraei: Pater Patriae (Petr Kubín).

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...