Největší zbraní, která vám byla dána, je Otcova láska - archiv citátů

20.2.2014 15:55

Vyšlo nové číslo Studia theologica 15/4

Teologický časopis několika teologických fakult

O čem píší Studia theologica 15/4

 

 

„I tvou vlastní duší pronikne meč!“ Známé Simeonovo proroctví se dočkalo řady interpretací. Jejich přehled ve svém článku podává Petr Mareček.

Petr Mareček: Simeonova slova v Lk 2,35a

 

Tomáš Akvinský převzal Aristotelovo pojetí duše, ale v jedné zásadní otázce se od Filosofa odchýlil: lidská duše podle něj může existovat i oddělená od těla. To je jedna ze zvláštností Tomášova pojetí lidské osoby, které vysvětluje Tomáš Machula.

Tomáš Machula: Pojetí lidské osoby u Tomáše Akvinského

 

Ústředí svazů katolické Charity v Praze vydávalo několik let po válce časopis příznačně nazvaný Charita. Rudolf Svoboda a Jan Hendrych připravili studii mapující osudy tohoto periodika od jeho založení přes infiltraci komunistů do redakce až po jeho neodvratné zrušení.

Rudolf Svoboda – Jan Hendrych: Časopis Charita a jeho proměny v letech 1946–1951

 

Je tomu právě půl století od chvíle, kdy otcové Druhého vatikánského koncilu schválili konstituci o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium. František Kunetka si při této příležitosti klade otázku, co jsme již z koncilního odkazu naplnili, kde máme ještě dluh a kde se dnes vracíme zpátky před koncil.

František Kunetka: Reforma liturgické reformy?

 

„Nejenom ti, kdo žijí v panenství a v celibátu, ale také ti, kdo jsou spojení v manželství, si mohou zasloužit věčnou blaženost, když žijí z pravé víry a činí skutky, které se líbí Bohu.“ Tato slova Čtvrtého lateránského koncilu jsou klíčem pro pochopení díla významného středověkého barcelonského právníka Rajmunda z Peňafortu. Jeho Summu o manželství analyzuje ve svém příspěvku Jiří Kašný.

Jiří Kašný: Rajmund z Peňafortu: De matrimonio

 

První Kodex kanonického práva přinesl zásadní změny do fungování církevních soudů. Tuto obnovu, započatou roku 1917, ilustruje Monika Menke na příkladu Olomoucké arcidiecéze, a to až do nástupu komunistické moci roku 1948.

Monika Menke: Výkon soudní moci v olomoucké arcidiecézi v letech 1917–1948

 

„Tradice církve jasně stvrzuje přirozený právní charakter manželství a také skutečnost, že manželství patří ze své podstaty do oblasti spravedlnosti v mezilidských vztazích.“ Tak vysvětluje právní charakter manželství Benedikt XVI. Andrzej Pastwa ve svém článku podrobněji rozebírá personalistickou obnovu manželského práva, a to jak za papeže Benedikta, tak za jeho předchůdce Jana Pavla II.

Andrzej Pastwa: Kanonické manželství v proudu personalistické obnovy

 

Před několika dny vydala Mezinárodní teologická komise nový dokument nazvaný „Bůh Trojice, jednota lidí: Křesťanský monoteismus proti násilí“. Na podzim loňského roku se konalo na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci symopozium k dokumentu předcházejícímu: Teologie dnes. Účastníci nahlíželi na text z různých úhlů: od biblistiky po dogmatiku, od religionistiky po fundamentální teologii. Soubor příspěvků věnovali dr. Eduardu Krumpolcovi k jeho 70. narozeninám.

Soubor příspěvků z Mezinárodního sympozia nad dokumentem MTK Teologie dnes

Pocta Eduardu Krumpolcovi u příležitosti jeho 70. narozenin

Eduard Krumpolc: Dialog mezi teologií a ostatními vědami

Ctirad Václav Pospíšil: Co dává a nabízí křesťanská teologie ostatním vědám

Gloria Braunsteiner: Vitalita kresťanskej Tradície na pozadí dokumentu Teologie dnes z roku 2011

Jaroslav Franc: Dialog církve se světem: Nová náboženská hnutí jako znamení doby v dokumentu Teologie dnes

Tomáš Klíč: Sensus fidei – referenční bod katolické teologie

Ladislav Tichý: „Pravda evangelia“ v dokumentu Teologie dnes a u Apoštola Pavla

Dominik Opatrný: Moudrost a její limity očima Mezinárodní teologické komise

František Urban: Katechismy o Marii – nárys mariánské tématiky v katechismech vydaných po Tridentském a Druhém vatikánském koncilu

Radomír Bužek: Nauka o očistci na Tridentském koncilu

 

Recenze

Jakub Kříž - Václav Valeš: Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi: Komentář (Stanislav Přibyl)

 

www.studiatheologica.eu

 

 

STUDIA THEOLOGICA
Studia theologica je recenzovaný odborný teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci několika českých a slovenských teologických fakult:
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého,
Teologické fakulty Jihočeské univerzity,
Teologické fakulty Trnavské univerzity
a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

www.studiatheologica.eu

 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Jediný Lukáš, „milý lékař“, je v těžké chvíli s Pavlem. Ať je nám vzorem ve stálosti a spolupráci v Církvi. Jeho evangeliu vděčíme mj. za vyobrazení Mariiny osobnosti a za zprávy o Ježíšově dětství.

Zdroj: Nedělní liturgie

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16.10.2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce...

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15.10.2017) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan...

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14.10.2017) ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na...

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13.10.2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13.10.2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se...

Modlete se i za chybující politiky

(9.10.2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7.10.2017) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře)....

Panna Maria Růžencová

(6.10.2017) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.