Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu (2. 2.)

Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2. února), kterým dříve končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě se setkali s prorokem Simeonem, který vzal malého Ježíše do náručí a pronesl: "Nyní Bože propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, světlo k osvícení národů..." Při svátku se světí svíce "hromničky", které si lidé zapalují při modlitbě v těžkých a "temných" chvílích života a které nám mají pomáhat obracet zrak k Jedinému Světlu, které svítí ve všech našich tmách a ve všech tmách tohoto světa... 2. únor je v katolické církvi slaven i jako den díkůvzdání za povolání k zasvěcenému životu.

 • Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob (2.2.) (aktualita) - Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob.
 • Žehnat má každý z nás (článek) - Když Maria s Josefem přinesli své dítě do chrámu, setkali se tam se starcem Simeonem. Ten vzal dítě do náručí, aby je požehnal. A vyslovil i podivuhodná slova o tomto dítěti. Nejhlubším určením každého člověka je to, že slouží druhým ke spáse, aby tak skrze něho mohli dojít uzdravení a dospět k celistvosti.
 • Dítě, které je světlem pro národy, Jozef Porubčan (tematický text) - Už naši předkové si na tento svátek nechali světit svíčky - hromničky. Doma si v těžkých chvílích přírodních pohrom rozsvěcovali jejich maličký plamínek proti oslepujícím bleskům bouřek. Modlili se u nich a věřili že skrze tuto modlitbu mohou být ochráněni proti živlům, které byly pro člověka nepřemožitelné. Tehdy, na první Hromnice, to bylo velmi podobné...
 • Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) (soubor tematických textů) - Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu... (Z liturgie Hromnic) Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice . Dříve jím končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Svátek provází žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu: svíce, která sama sebe stravuje, aby přinesla světlo do temnot (života)... Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom nechodili ve tmách, ale věrně kráčeli po tvých cestách. Svátek Uvedení Páně do chrámu, je v katolické církvi slaven i jako Světový den zasvěcených osob
 • Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme ukázat na Boží světlo (tematický text) - Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme ukázat na Boží světlo toho, jenž přichází, od něhož pochází světlo všeho, co svítí, neboť on zahání temnoty nejtemnější a hojností věčného světla všechno osvěcuje. 
 • Na Hromnice o hodinu více (článek) - 2. února se v katolických kostelích světí svíce. Od pradávna existoval zvyk, 40. den po Kristově narození slavit událost z Ježíšova dětství, kde zaznělo, že Kristus je světlo k osvícení národů (srov. Lk 2, 22 – 39). Proto se po bohoslužbách konal průvod se svícemi. Kristus – Slunce – světlo lidského nitra…
 • Neexistuje temnota, jež by zastínila Boží světlo. Wilfrid Stinissen (nástěnky r. 2006) (tematický text) - Každý člověk má dvojí přirozenost. Je v něm světlo i tma, závdavek Božího života i temnota zla. Obvykle se domníváme, že radost můžeme prožívat jen ve světlých stránkách našeho života. Proto napínáme hodně síly do potlačování svých stinných stránek. Pravdou ale je, že dokonalou radost najde pouze ten, kdo dokázal přijmout i svůj stín, kdo se s ním smířil a svěřil jej Bohu.
 • Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. 2. / Petr Šabaka (kázání)
 • Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. 2. / Vidět Krista … a zemřít (kázání) - Vidět Neapol … a zemřít. To je známé italské rčení - Neapol byla (údajně) tak krásným městem, že nemohlo být pomyšlení o ničem krásnějším. A proto "vrcholem pozemského putování" bylo vidět toto město. V Simeonově případě bychom spíš řekli: Vidět Krista … a zemřít! Setkání s malým dítětem bylo totiž pro Simeona "tím největším, co mohlo být". A jakým že to byl "životní vrchol", to slyšíme v jeho prorockém hymnu.
 • Uvedení Páně do chrámu (kardinál Joachim Meisner) (článek) - Zdravá christologie je vždy viditelná i v realistické mariologii. Příchod Boha - Člověka v Ježíši Kristu se ukazuje v Marii - Bohorodičce. Proto je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) i mariánským svátkem. Zcela právem nese tento svátek ještě druhý název - Očišťování Panny Marie. Kdo chce být a zůstat křesťanem, musí se dívat na Marii. Veškeré její jednání bylo od zvěstování stále namířeno ke Kristu. Přivedla ho do pozemského bytí, doprovázela ho a následovala ho.
 • Bůh působí i v naší temnotě (tematický text) - Bůh působí i v naší temnotě, kde nemáme nic pod kontrolou…
 • Bůh září do mých temnot, Hospodin je mé světlo, koho bych se bál? (nástěnky r. 2003) (tematický text) - Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? Důvěřuj v Hospodina, buď silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina! (Žl 26)
 • Hromnice - začátek přípravy na 1. svaté přijímání (tematický text)
 • Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu (článek) - Hromnice je lidový název svátku "Uvedení Páně do chrámu", který se slaví 2. února. Připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši "Světlo k osvícení národů" - Mesiáše (Lk 2,22-38). Mojžíšův zákon totiž předepisoval, že každý mužský prvorozenec musí být zasvěcen Bohu.
 • Hromnice: střetnutí chaosu a světla (článek) - Druhého února se slaví svátek Hromnic - prastarý církevní svátek. Jeho bezprostředním podnětem je připomínka toho, že Maria a Josef donesli Ježíše čtyřicátý den po narození do chrámu v Jeruzalémě k předepsané oběti očišťování.
 • Literatura (hromnice) (tematický text)
 • r. 2011 Temnota v duši (tematický text)
 • r. 2012 Setkání chaosu a světla (B16) (tematický text)
 • Různé (citáty - hromnice) (tematický text)
 • Různé (PS - hromnice) (tematický text)
 • Uvedení Páně do chrámu (kardinál Joachim Meisner) (tematický text) - Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) je i mariánským svátkem
 • Biblické texty (tematický text)
 • Delší texty (tematický text) -
 • Etapy na Mariině cestě (tematický text) - Hledáme-li v evangeliu člověka, který může být obzvláštním způsobem ukazatelem pro náš život jako křesťanů, setkáme se s Marií. Máme ji před sebou v různých situacích, v situacích, ve kterých se i my znovu nacházíme. Písmo sv. nám mnoho o Marii nemluví. Nepotvrzuje právě tato skutečnost pravost toho, co o ní bylo řečeno, co je tak jednoduché, lidské, běžné a proto tím pravdivější, o čem nelze pochybovat?
 • Hromnice - Svátek Uvedení Páně do chrámu (článek) - Hromnice je lidový název pro Svátek Uvedení Páně do chrámu. Dříve jím končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Tento svátek byl od 10. století obohacen symbolem svěcení svící, které mají významnou symbolickou úlohu. Svíce, která sama sebe stravuje, aby jiným dala světlo...
 • Jděte, já Vás posílám /Gisela Heitz CSJ/ (tematický text) - To je ten svět, kam poslal Bůh svého milovaného syna, to je ten svět, do něhož nás posílá Kristus, zlomený, rozštěpený, nespravedlivý, chudý a nemocný svět! “Jděte, já Vás posílám”.
 • Když se člověk rozhoduje pro Boha, dostává abnormální sílu (článek) - Když Pán Bůh chce po člověku nějaký úkol, když ho chce mít na nějakém určitém místě, tak mu k tomu dá schopnosti a milosti. Rozhovor  se sestrou  alžbětinkou Bohumilou  o cestě do kláštera,  duchovním mateřství  i o vztazích s muži.
 • Kostel nemá být místem smutku! (článek) - Jednou jsme na Hromnice světili svíčky. Při mši svaté za mnou až k ambonu přišla malá holčička a nahlas řekla: „Chtěla bych něco dobrého, sladkého.“ Když jsem to dítě pozoroval, myslel jsem na ty, kteří takovou odvahu nemají. Myslel jsem na ty, kteří jdou do kostela jaksi jen tak, ale pro nic si nejdou, nic nechtějí.
 • Krátké texty, citáty (tematický text)
 • Mariánské meditace (kardinál Joachim Meisner) (tematický text) - V Ježíši Kristu se nebe sklonilo k zemi skrze Marii - vyjádřeno Mariinými slovy: "Sklonil se ke své služebnici."
 • r. 2013 Hromnice: toužit po radosti (tematický text) - Veškerá pozemská radost, ať už přirozená, prostá a zcela lidská, či duchovní, nadpřirozená a božská, není než předtucha, ochutnávka radosti věčné, věčnosti v radosti.
 • r. 2014 Světlo víry (tematický text) - Zkusme si představit rozsvícení světla při cestě temným lesem a ptejme se, jestli nějak podobně vnímáme svou víru. 
 • r. 2015 Na plavbě temným mořem života ... (tematický text) - Na plavbě temným mořem života potřebujeme orientaci a druhé lidi... Ježíš je světlem, které se osvědčilo v protivenstvích...
 • r. 2017 Na Hromnice o hodinu více, aneb Jak umrzlo šest trosečníků (tematický text) - 2. února se v katolických kostelích světí svíce. Od pradávna existoval zvyk, 40. den po Kristově narození slavit událost z Ježíšova dětství, kde zaznělo, že Kristus je světlo k osvícení národů (srov. Lk 2, 22 – 39). Proto se po bohoslužbách konal průvod se svícemi. Kristus – Slunce – světlo lidského nitra…
 • Slavnost seslání Ducha svatého - C / Stůl slova (kázání) - Přijměme - znovu a s plnou vírou - v obdarování Duchem Božím a dejme se do služby smířeni a odpuštění. Diktátorů, rádců, proroků zkázy i jiných neužitečných lidi je na světě vcelku dost. Svědkové Kristovi a vykonavatelé jeho odkazu a poslání jsme ale my, včleněni do církve, nositelé darů jeho Ducha a jeho poslání. Nemůžeme si tedy dovolit zklamat, nemůžeme si dovolit zůstat trvale se svým strachem za zavřenými dveřmi. A také si nemůžeme dovolit vydat se do světa jen na vlastní pěst a ve své vlastní síle.
 • Texty na nástěnky - Hromnice, Uvedení Páně do chrámu (tematický text) - Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde  
 • Zasvěcené osoby prezentují charakteristické rysy Ježíše zasvěceného Otci (Benedikt XVI.) (článek) - Den, kdy církev slaví Ježíšovo uvedení do chrámu, je také Světovým dnem zasvěceného života. Evangelní epizoda, k níž se vztahujeme, je výmluvným znázorněním odevzdání vlastního života.
 • Závěrečné poznámky, myšlenky, literatura, odkazy (tematický text)

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 24.8. svátek sv. Bartoloměje

Zj 21,9b-14; Jan 1,45-51

Komentář k Jan 1,45-51: Co může z Nazareta vzejít dobrého, ptají se i dnes mnozí s pohledem na instituci církve. Kdybychom byli přímí a nebylo v nás lsti, svět by byl také překvapen!

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...