Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

modlitba růžence, růženec

Růženec je osvědčená modlitba Církve. S Marií v něm rozjímáme o důležitých událostech ze života Ježíše Krista. Další info o růženci naleznete na webu www.maria.cz

 • Proč se vůbec modlit růženec ? Guy Gilbert (tematický text) - Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. Myslí si, že já jako moderní kněz, co jde s dobou, to přenechávám „bigotním ženským“. Modlím se ho každý den a rozjímám o něm.  Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením.  
 • Modlitba růžence krok za krokem (tematický text) - Růženec je osvědčená modlitba Církve. S Marií v něm rozjímáme o tzv. tajemstvích (=důležité události) ze života Ježíše Krista.
 • Růženec v komunistickém kriminále (Václav Vaško) (článek) - "Apoštolským" cestám (po vězeňské cele roku 1953) jsem si vyhradil odpoledne. Prochodil jsem desítky kilometrů, ode dveří k oknu, od okna ke dveřím, občas jsem pod oknem postál. Modlil jsem se přitom kompletní růženec. 
 • Úvod (tematický text)
 • Biblický rozjímavý růženec (P. Jan Peňáz) (tematický text) - Biblický rozjímavý růženec - každé tajemství včetně tajemství světla je v něm připomenuto deseti citáty, které se k němu vztahují na různých místech Písma svatého. Je to vlastně růženec s deseti podobami téhož tajemství v každém desátku. Zvláště pro děti je přidána ještě zkrácená podoba s pěti stručnými větami.
 • K růženci jsem mívala silný odpor (článek) - Kdysi jsem v zaměstnání vytvořila statistický program. Při následném prohlížení kódu jsem některé části vyškrtala a některé nakonec hodně zjednodušila, takže se program velmi zkrátil, ale fungoval stále dobře, protože vše podstatné v něm zůstalo. Napadlo mě, že se to dá vztáhnout také na modlitbu růžence.
 • Modlitba růžence má svůj kořen v modlitbě žalmů (dle L. Rupčiče) (tematický text) - Modlitba růžence má svůj kořen v modlitbě žalmů. Křesťané hned od počátku přejali žalmy jako podklad pro svou modlitbu. P rotože ale někteří bratři neuměli číst, vyvinul se časem zvyk modlit se místo 150-ti žalmů 150 "otčenášů" a "zdrávasů". 
 • Papež Jan Pavel II. ustanovil nová růžencová ´tajemství světla´ (tematický text) - Papež Jan Pavel II. navrhl dalších 5 růžencových tajemství, tzv. "Tajemství světla", která jsou inspirována událostmi Kristova veřejného působení.
 • r. 1999 Růženec - modlitba s Marií a k Marii (tematický text) - Růženec je modlitbou, která líčí Marii v jejím spojení s Kristem a jeho vykupitelským posláním. Zároveň je to modlitba k Marii, k naší nejlepší přímluvkyni u jejího Syna. 
 • Rosarium Virginis Mariae - apoštolský list Jana Pavla II. o modlitbě růžence (tematický text) - APOŠTOLSKÝ LIST  ROSARIUM VIRGINIS MARIAE   PAPEŽE JANA PAVLA II.  BISKUPŮM, KNĚŽÍM  A VĚŘÍCÍM  O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Publikaci vydala: Česká biskupská konference s jejímž svolením text uveřejňujeme. Zde tuto publikaci naleznete ve formátu "Word"
 • Růženec (tematický text) - Růženec je meditativní modlitba. Ve skutečnosti se totiž říká jen docela málo slov, která se neustále opakují, tak jako i Ježíš na Olivové hoře opakoval stejnou prosbu. Opakování je řečí milujících – a zápasících.
 • Růženec světla (tematický text) - Rozšiřuje růženec o 5 tajemství
 • SYMPATICKÁ MARIÁNSKÁ ÚCTA SV. TEREZIE Z LISIEUX (Kateřina Lachmanová) (tematický text) - Našlo by se dnes asi dost křesťanů, kteří neví, co si počít s mariánskou úctou. U jiných naopak nabírá tak obrovské důležitosti a přitom tak roztodivných podob, že situaci první zmíněné skupiny ještě ztěžují...
 • 09. Mariánská úcta a etika (kapitola z knihy) - Mnozí věřící soudí, že mariánská úcta patří k duchovnímu životu. Určitý počet lidí v církvi však smýšlí jinak.
 • 1. Malá společenství (tematický text) - Pod slovem „společenství“ mají lidé různé představy - od „buchtových nebo kafových dýchánků“- až po skutečné sdílení života, kde jsou společně sdíleny víra, modlitba, starosti všedního dne. Pokusíme se tedy o ujasnění. 
 • 1. neděle adventní - C / Stůl slova - Aleš Opatrný (kázání) - Nějaký den vesmírného Hospodinova soudu jsme sice ochotni připustit, ale zas tak moc s ním nepočítáme, máme po ruce mnohem obyčejnější a prozaičtější starosti.
 • 31. neděle v mezidobí B / Petr Šabaka (kázání) - Zbožní židé se snažili dodržovat více jak šest set různých přikázání vyplývajících z Tóry. A předmětem mnoha každodenních sporů byla hierarchie těchto přikázání. Zcela nepochybně se vytvářely školy, proudy, trendy, uskupení, která mezi sebou disputovala či soupeřila. Zákoník chtěl po Ježíši, aby se profiloval, chtěl, aby ho mohl zařadit do nějaké škatulky. Ježíš však proklouzl.
 • 5. Symbolika čísel v intervalu 12-1001 (kapitola z knihy) - Symbolika čísel nepatří do nejstarších náboženských představ. V náboženství přírodních národů ji nenajdeme. Začíná se vyskytovat až na určitém, poměrně vyvinutém kulturním stupni, kdy už člověk zná písmo a je schopen tak vysokého stupně abstrakce, aby si
 • Citáty o Marii v katechismu (tematický text) - Ježíšovo jméno je středem křesťanské modlitby. ..
 • Josef Toufar (1902-1950) - heslovitý životopis (tematický text) - „Ten Toufar udělal z obyvatel věřící lidi.“ (slova okresního osvětového inspektora - komunisty Hoskovce)
 • Katolické specifika, zvyky a zvláštnosti (KGI) (tematický text) - Stále znovu narážíme na totéž: vnější projevy, viditelná znamení prohlubují duchovní život, na druhé straně však mají smysl jen tehdy, jestliže nejsou samoúčelné, nýbrž jsou výrazem vnitřního smýšlení.
 • Křesťané se obracejí i k Marii. Někteří k ní ale cestu nenacházejí (článek) - Když Maria po odchodu svého syna ještě žila, jistě ji věřící vyhledávali a svěřovali se do její modlitby. A tak to zůstalo i nadále...
 • Květen - měsíc Panny Marie (aktualita) - Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.
 • Maria (soubor tematických textů) - Maria má raději napodobování než obdivování. (Sv. Terezie z Lisieux)  
 • Maria - pros za nás hříšné - příběh z války (tematický text) - Padly první bomby. Sedíme v pohotovosti v místnosti pro mužstvo. S vážnými a bledými obličeji čekáme na první zásah. Každý ví, že by to byl konec.  
 • Maria bojuje po našem boku (článek) - Matka Ježíšova - oslavená s tělem a duší v nebi – je obrazem i počátkem církve, která se dovrší v budoucím věku. Maria zároveň zde na zemi září před putujícím Božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně.  
 • Maria má raději napodobování než obdivování (článek) - aneb: celý život mi dělalo potíže modlit se růženec! (Sv. Terezie z Lisieux)
 • Mariiny vzpomínky (článek) - Maria žije s očima upřenýma na Krista a každé jeho slovo je pro ni pokladem: „Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk 2,19; srov. 2,51). Vzpomínky na Ježíše, pevně vtištěné do jejího ducha, ji provázely za všech okolností, když ve své mysli znovu prožívala rozličné okamžiky svého života po Synově boku. Právě tyto vzpomínky jsou v jistém smyslu podstatou „růžence“, který Maria během dnů svého pozemského života neustále recitovala.
 • Mauthausen (Kapitola z knihy Štěpán Trochta) (tematický text) - Jméno Mauthausen vzbuzovalo úzkost a hrůzu od roku 1938 do roku 1945. Zdejším koncentrákem a jeho detašovanými "pracovišti" prošlo více než 195 000 vězňů a více než 105 000 z nich zde bylo zavražděno nebo zahynulo ve strašných mukách. 
 • Mládež a růženec (P. Jan Balík) (tematický text) - Potřeba transcendentna a duchovního hledání patří k charakteristickým atributům dnešní mládeže. 
 • Nová růžencová tajemství (tematický text)
 • Panna Maria Růžencová (aktualita) - Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.
 • Příklad matky (kardinál Joachim Meisner) (tematický text) - Víra je směsicí světla a tmy, existuje vždycky jen v koexistenci s nevírou.
 • r. 1998 Velikost Marie (tematický text) - "Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je." (Lk 11,27-28) Kdo slyšel Boží slovo a zachovával ho? Právě Maria. V tom je její nesmírná velikost, ne pouze v příbuzenské blízkosti s Ježíšem.
 • r. 2006 (Růženec v kriminále, řetězový růženec - Václav Vaško) (tematický text) - Modlil jsem se přitom kompletní růženec. O jeho tajemstvích jsem rozjímal nejrůznějším způsobem.
 • Růženec v kriminále (Václav Vaško) (tematický text)
 • S modlitbou je to jako s láskou... (článek) - S modlitbou je to jako s láskou. Na počátku mnoho slov a dohadování.  Pak nastane ticho a každé slovo je dlouho vyčkávané. Jsou chvíle, kdy jsou slova zbytečná.
 • Texty na nástěnky - Maria, růženec (tematický text) - Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde  
 • Velikonoce v pekle (článek) - Velikonoce v pekle  zajateckého tábora Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali. 
 • Vyšel speciální rozjímavý růženec za kněžská povolání (článek) - Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze pořádali v pátek 30. října 2009 v kostele sv. Ludmily v Praze-Vinohrady modlitební večer s názvem „Pojď za mnou!“. Chtěli tím posílit modlitby za povolání a poděkovat těm, kteří se pravidelně za duchovní povolání modlí. K této příležitosti vydali speciální rozjímavý růženec za kněžská povolání, aby takto přispěli k roku kněží.
 • I Maria rostla ve víře (článek) - Je důležité vědět, že i Maria žila z víry, rostla ve víře a byla ve víře také zkoušena. Při tomto dozrávání a dospívání ve víře jí bylo pokrmem Boží slovo. 
 • Křesťanská modlitba se obrací i k Marii (R. Guardini) (tematický text) - Nebyla to dobrá chvíle, když se někteří domnívali, že kvůli pravé úctě k Bohu je třeba přerušit spojení s Kristovou Matkou. K tomu ale nedošlo náhodou. Člověk má totiž sklon přeceňovat to, co miluje. 
 • Mariánské meditace (kardinál Joachim Meisner) (tematický text) - V Ježíši Kristu se nebe sklonilo k zemi skrze Marii - vyjádřeno Mariinými slovy: "Sklonil se ke své služebnici."
 • Milosrdný samaritán (moderní podobenství) (tematický text)
 • Modlitby k Duchu Svatému (tematický text)
 • r. 1998 Maria - texty na nástěnky (tematický text) - Můj vztah k Marii, Ježíšově matce, byl dříve zakalen romantickým kultem.
 • Různé citáty různých autorů k tématu: Maria (tematický text) - Maria, růženec
 • Různé texty k tématu modlitba (tematický text) - Modlitba znamená, že necháváme Boha, aby se stal Bohem v nás, že se vystavujeme jeho činnosti a otvíráme se jeho působení. Když se modlíme, necháváme Boha, aby v našem nitru konal to, co by tam chtěl konat vždy, jen kdybychom mu pro to nechali čas, volnost a příležitost…
 • Šíří se leták s názvem: Růžencové křížové tažení (článek) - Katechetický věstník č. 6 - Pražská příloha AKTUÁLNĚ - Upozornění biskupského vikáře P. ThLic. Aleše Opatrného. V naší arcidiecézi se šíří leták s názvem "Růžencové křížové tažení na obnovu církve a záchranu Českých zemí před bezbožností a nemorálností".
 • Touha po Bohu (Peter Köster) (tematický text) - Ježíš vyhledává mlčení, to ticho, z něhož se rodívá modlitba. 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 20.9.

1 Tim 3,14-16; Lk 7,31-35

Komentář k Lk 7,31-35: Opravdu, dodnes se lidem nezavděčíte. Jednoho kněze kritizují, že je příliš upjatý, další se zas může jevit příliš „světský“. I dnes by se náš Pán setkal s odsuzováním.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.