Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán.

PROTO (καὶ) miluj Pána, svého Boha, 

celým svým srdcem... (Mk 5,29-30)

Jen tehdy, je-li Bůh jediný (sám o sobě i pro mne),
ho mohu a mám milovat celý, nerozdělený,
a tak také být plně sám sebou a nalézat v Pánu spásu.

www.pastorace.cz