Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

6.10.2015 14:02

Synoda není parlament, je prostorem pro Ducha svatého, ne pro kompromisy (papež František)

Chtěl bych připomenout, že Synoda není konference ani rozprava, není ani parlament či senát, ve kterém se má dojít k dohodě.

Synoda je projevem života církve, církve, která kráčí pospolu, aby hleděla na skutečnost očima víry a srdcem Boha – řekl František na zahájení prvního plenárního zasedání synody.

Synodu zahájila už včerejší liturgie ve Vatikánské bazilice. Dnes se její účastníci poprvé sešli v synodální aule. Samotnému zasedání předcházela modlitba břeviáře s hymnem k Duchu svatému.

Rozjímání nad čtením přednesl kardinál Rodríguez Maradiaga z Hondurasu. Zasedání kongregace pak zahájil pařížský arcibiskup v roli delegovaného předsedy. Ujistil papeže, že všichni účastníci synody budou pracovat pod jeho vedením, aby církev byla stále věrnější svému pastoračnímu povolání:
„Navzdory rozdílům, které jsou mezi námi, nechceme prožívat tento čas jako souboj, v němž na místě rozhodčích budou mikrofony a kamery. Chceme naopak, aby to byl čas společného obrácení ve jménu společenství, jehož jsi Ty, Svatý otče, strážcem a služebníkem“ – řekl kardinál Vingt-Trois.

O charakteru synodálního zasedání mluvil rovněž Svatý otec. Zdůraznil, že jeho cílem je kráčet společně v duchu kolegiality a synodálnosti. Vyžaduje to odvahu, otevřenost, pastýřskou a věroučnou horlivost, stejně jako moudrost a upřímnost. Musíme mít stále před sebou dobro církve a rodin a také nejvyšší právo, totiž salus animarum – spásu duší – řekl František:

„Je to církev rozvažující nad věrností pokladu víry, k němuž se nevztahuje jako k muzeu, které je záhodno navštěvovat, dokonce ani pouze střežit, nýbrž jako k živému prameni, u něhož se církev osvěžuje, aby mohla hasit žízeň a osvěcovat poklad života. 
Synoda se ze své podstaty nutně pohybuje v lůně církve a uvnitř svatého Lidu Božího, k němuž náležíme i my jakožto pastýři, neboli služebníci.
Synoda je navíc chráněným prostorem, kde církev zakouší působení Ducha svatého. Na synodě mluví Duch jazykem všech lidí, kteří se nechají vést Bohem, jenž vždy překvapuje, Bohem, který zjevuje maličkým to, co je skryto moudrým a chytrým, Bohem, který stvořil zákon a sobotu pro člověka a nikoli naopak, Bohem, který nechává devětadevadesát oveček, aby hledal jedinou ztracenou ovečku, Bohem, který je vždy větší než naše logika a naše kalkuly.“

Papež nicméně varoval, že Synoda bude místem působení Ducha svatého jedině tehdy, když její účastníci „obléknou apoštolskou odvahu, evangelijní pokoru a důvěřivou modlitbu“:

„Apoštolská odvaha se nenechá zastrašit ani před pokušeními světa, která chtějí v lidských srdcích uhasit světlo pravdy, aby je nahradila malými, pomíjivými světélky, ani před zatvrzelostí některých srdcí, která, navzdory dobrým intencí, oddalují lidi od Boha. Apoštolská odvaha přináší život, nemění náš křesťanský život v muzeum památek. 
Evangelijní pokora se dokáže zříkat svých vlastních zvyklostí a předsudků, aby naslouchala bratřím biskupům a naplňovala se Bohem. Je to pokora, která vztahuje ruku k druhým ne proto, aby na ně ukázala a soudila je, ale aby je uchopila za ruku, povzvedla a nikdy se nad nimi nevyvyšovala. Důvěřivá modlitba je činností srdce, když se otevírá Bohu, když umlčí všechny naše nálady, aby zazněl mírný Boží hlas, jenž promlouvá v tichosti.“

František zdůraznil, že nebudou-li účastníci Synody poslouchat Boha, veškerá jejich slova se stanou neužitečná, nikoho nenasytí. Pokud nás nepovede Duch svatý, všechna naše rozhodnutí budou pouze „dekoracemi“, které namísto aby daly zaznít evangeliu, budou mu zaclánět a ukrývat ho – zdůraznil papež.

„Drazí bratři, jak už jsem řekl, Synoda není parlament, kde se kvůli konsenzu nebo dohodě přistupuje k negociacím, vyjednávání nebo ke kompromisům. Jedinou metodou synody je otevřít se Duchu svatém s apoštolskou odvahou, evangelijní pokorou a důvěřivou modlitbou, aby to byl On, kdo nás povede, bude osvěcovat a stavět nám před oči nikoli naše vlastní názory, nýbrž víru v Boha, věrnost magisteriu, dobro církve a salus animarum (spásu duší).“ 

(job)

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 24. 9.

Iz 55,6-9; Žalm 145; Flp 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16

Když budeme číst celý text Mt 19,16 – 20,34, pak nám vysvitne, že nejde o problematiku výkonu dělníků, ale o skutečnosti trefně popsané příslovím: Co je doma, to se počítá. Vše začalo setkáním Ježíše a bohatého mládence. Ten se svého majetku nedokázal zříci. Bohatství bylo pro něj jistotou, která mu dala ve volném čase možnost pěstovat sport nebo třeba víru. Nešlo o odevzdání svého života Bohu, ale neriskantní krůčky postavené na splnění předpisů. Učedníci se za Kristem vydali, věnují mu všechno, ale jsou velice omezení ve svých schopnostech i možnostech. Možná nemají ani tolik kvalit jako onen bohatý muž. Mají šanci? Ve verši 20,15 se výslovně říká, že Pán je dobrý. Podstata problému je v odvaze vsadit vše na Pána, zbytek Bůh zařídí sám!

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku