Mimo Krista pro vás neexistuje nějaká jiná pravá hodnota - archív citátů

9. 4. 2002 , Richard Machan

Von Balthasar se modlí o Ducha Svatého, aneb blíží se Letnice

Upoutávka na Mezinárodní katolickou revue Communio 3-4 (2000) s tématem "Duch svatý a církev, kterou vydalo nakladatelství Trinitas
První část tohoto dvojčísla naší revue, ve které předkládáme ke studiu a rozjímání dva články z vyznání víry - Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, je věnována Duchu Svatému. Články postupně přechází až ke vztahu mezi Duchem Svatým a Církví. Téma zahajuje modlitba o Ducha Svatého a její komentář od von Balthasara.
Vycházíme z předpokladu, že o Duchu Svatém, jakožto vůbec o Bohu, je možno mluvit pouze za předpokladu, že se mu naslouchá a mluví se s ním v modlitbě. Další články se týkají pozice Ducha Svatého v Písmu (Schlier) a teologického pojednání o osobě Ducha Svatého (Ouellet). Studie od profesorky de Andia se následně týká tématu Pomazání, které je symbolem Ducha Božího již ve Starém zákoně a přechází až do patristické reflexe. Dva následující články se týkají vztahu Ducha Svatého a Panny Marie a další dva vztahu Ducha a Církve.

Vlastní tématika o Církvi je pak ve druhé části. Zde jsme se vědomě snažili vyhnout dnešní inflaci sociologického pojetí Církve, které ji silně redukuje na pouze viditelnou stránku. Z toho důvodu začínáme článkem od H. de Lubaca, jednoho z koncilových otců, který mluví o tajemství Církve. Po něm následuje úvaha R. Machana o některých aspektech církevní struktury, analogicky utvářené dle poslání Krista a jeho vztahu s Duchem Svatým. Kasperův článek poukazuje na jednotu Církve, která není monolitní, nýbrž je to jednota v mnohosti analogicky s Trojicí a jediností Boží. Balthasar poukazuje na nutnost dívat se na Církev a chápat ji z pozice Boží a nikoli jen podle lidského sociologického pojetí. Codův článek ukazuje na vazbu mezi Církví a Kristem. J. Hojda poukazuje na Boží plán s Církví, který byl již před stvořením světa jako cíl celého stvoření, které se uskutečňuje v Duchu. A. von Speyr pak podává další pohled na Církev jako na tajemství. Na konci části o Církvi uveřejňujeme tři příspěvky k dnes často skloňované deklaraci Dominus Iesus. Tyto příspěvky jsou prezentací této deklarace během tiskové konference ve Vatikánu. Samotnou deklaraci nepublikujeme, protože oficiální vydávání nových vatikánských dokumentů v českém jazyce je, dle nás, záležitostí biskupské konference.

Dvojčíslo o Duchu Svatém a o Církvi tedy uzavírá rok 2000, v němž nastaly větší změny ve vydávání, a to především změna vydavatele, kterým se stalo nakladatelství Trinitas. Tyto změny se promítnou i do grafické úpravy naší revue, a to už od příštího ročníku. Další změny budou i ve vnitřní struktuře čísla. Přestože budeme zachovávat tématickou jednotu každého čísla, budeme se snažit zařazovat i reflexe nad některými současnými otázkami či zařadíme články, o nichž soudíme, že je vhodné, aby byly u nás publikovány co nejdříve, byť nezapadají přímo do tématu. Budou otiskovány i recenze a anotace ke knihám, a to i k zahraničním. Další změnou, a to nikoli příjemnou, bude zvýšení ceny čísla na 75 Kč, tedy na 300 Kč za rok. To je především z důvodu nového zákona o placení poštovného.

V publikování budeme pokračovat ve spojení s mezinárodním konsorciem Communio a budeme sledovat i současná témata tohoto konsorcia. Z českých příspěvků se budeme především snažit zachytit ty autory, kteří trvale nepublikují v ostatních teologických časopisech. V příštím ročníku chystáme následující témata: Společenství svatých, Odpuštění hříchů, Slovo Boží a Předávání víry. Je možné, že na místo posledního tématu zařadíme nějaké jiné dle vlastní úvahy a námi reflektované potřeby církve u nás. Pro zajímavost uvádíme ještě témata, která budou na výběr v ostatních světových redakcích: Slovo Boží, Diakonie, Stvoření skrze Něj a pro Něj, Katolický nebo pluralistický?, Předávání víry, Víra, přírodní vědy a metafyzika, Fundamentalismus. Z těchto témat si každá redakce vybírá dle počtu vydávaných čísel ročně.

Vážení čtenáři, přejeme Vám, ať naše revue je pro Vás pomocným orientačním bodem pro katolický pohled na svět a k prohloubení víry, naděje a lásky.


OBSAH CELÉ REVUE

R. Machan - Editorial / Von Balthasar se modlí o Ducha Svatého

Věřím v Ducha Svatého…
H.U. von Balthasar - Prosba o Ducha Svatého
H. Schlier - Duch Svatý jako interpret podle Janova evangelia
M. Ouellet - Duch v trinitárním životě
Y. de Andia - Pomazání
V. Zelinskij - Maria, Duch Svatý a svatost
A. Cunningham - Mariina víra
M.-H. Congourdeau - Duch a Snoubenka
M. Figura - Duch Svatý a Církev

… svatou Církev obecnou
H. de Lubac - V jakém smyslu je Církev tajemstvím
A. von Speyr - Církev jako tajemství
R. Machan - Aspekty Církve
H.U. von Balthasar - Nebeská Církev
P. Coda - Přítomnost Krista v Církvi
J. Hojda - Stvoření a Církev
W. Kasper - Církev - svátost jednoty

Ad Dominus Iesus
J. Ratzinger - Kontext a význam deklarace Dominus Iesus
A. Amato - Kristologický obsah DI
F. Ocáriz - Ekleziologický obsah DI***

Převzato se svolením vydavatele z Mezinárodní katolické revue Communio 3-4/4. ročník 2000
Vydalo nakladatelství Trinitas


Více o Letnicích a Duchu Svatém zde

Čtení z dnešního dne: Neděle 22. 10.

Iz 45,1.4-6; Žalm 96; 1 Sol 1,1-5b
Mt 22,15-21

V textech 21.–25. kapitoly Matoušova evangelia jde o všechno. Farizeové a znalci zákona nepřijímají Ježíšovo poselství, neuvěřili. Ale již nezbývá žádný čas na vysvětlování. Ježíš tedy velmi ostře usvědčuje tyto „vzorné“ věřící, kteří jím pohrdají a napadají ho, jako by byl falešný prorok, z jejich pokrytectví. Sami se považují za čisté před Bohem. A právě tito lidé ukazují před zástupem, že jejich vzorné plnění Tóry je pochybné hned v prvním a největším přikázání. Vždyť žádný Izraelita nesměl mít u sebe obraz člověka ani zvířete, protože to bylo považováno za modloslužbu. Proto si Ježíš vyžádá denár od nich a nikoli od někoho z učedníků ani ho nevytáhne z vlastní kapsy. Pán tak přesně vystihne, oč v této situaci jde: slepé plnění Tóry nevede ke spáse. Podstatné je, proč a pro koho úkony naší víry děláme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Duchovní cvičení: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“

(20. 10. 2017) Přijeďte 27.10. – 29.10. do Rožmitálu pod Třemšínem si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a...

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci
(20. 10. 2017) V termínu 10. – 11. listopadu proběhne v olomouckém Regionálním centru druhý ročník Konference o evangelizaci...

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2017) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web...

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

(19. 10. 2017) Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4,...

Koncert na smrtelné posteli

Koncert na smrtelné posteli
(16. 10. 2017) Řeholní sestra Ann Lynn chodí každý týden do nemocnice v Bronxu a při jedné návštěvě se setkala s dvaadvacetiletou Joy....

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola