Jmenný rejstřík

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

papež Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II., původním jménem Karol Wojtyla, * 18. května 1920, Wadowice, Polsko + 2. dubna 2005 Vatikán, papežem od 16. října 1978 do 2. dubna 2005. Svatořečen byl 27.4.2014. Více: Jan Pavel II.

 • Beze strachu zajeďme na hlubinu internetu (Jan Pavel II., 12.5.2002) (tematický text)
 • Citáty Jana Pavla II. (tematický text)
 • Citáty z knihy: Dar a tajemství (Jan Pavel II.) (tematický text) - Slavení eucharistie je pro každého kněze nejvznešenějším a nejposvátnějším úkonem
 • Citáty z knihy: Nebojme se pravdy (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Cyril a Metoděj: kořeny Evropy (Jan Pavel II.) (článek) - Bratři Cyril a Metoděj, apoštolé Slovanů a spolupatronů Evropy se narodili v Tesalonice v první polovině IX. století a vyrůstali v byzantské kultuře a odvážně přijali úkol evangelizovat slovanské národy Velké Moravy, v srdci Evropy.
 • Čas se naplnil, neboť Bůh vstoupil do dějin; ve víře má čas rozhodující význam (Jan Pavel II.) (tematický text) - V křesťanské víře má čas rozhodující význam. V časových hranicích je stvořen svět, v čase kráčejí dějiny spásy, které dosahují svého vrcholu v "plnosti času" samotného vtělení a svého cíle ve slavném návratu Syna Božího na konci všech časů. V Ježíši Kristu, vtěleném Slovu, se čas stává jakousi dimenzí Boha, který sám o sobě je věčný. Kristovým příchodem začíná "poslední čas" (srov. Žid 1, 2), "poslední hodina" (srov. 1 Jan 2, 18), začíná čas církve, který potrvá až do parúsie.
 • Čest a sláva nesmrtelnému Králi (článek) - Pane Ježíši Kriste, Plnosti časů a Králi věků!  Dej nám  prosté srdce, abychom dokázali poznat, že ty, Syn Nejvyššího, ses stal naším bratrem...
 • Člověk neexistuje pro smrt (Jan Pavel II.) (článek) - Zmrtvýchvstání Ježíše Krista je tak klíčem k pochopení dějin světa i dějin celého stvoření a je hlavně klíčem k pochopení dějin člověka. Člověk, stejně jako celé stvoření, je podřízen zákonu smrti. V listu Židům čteme: "Je určeno, že lidé mají zemřít." (Žid 9,27) Avšak díky tomu, co Kristus učinil, byl onen zákon podřízen zákonu jinému - zákonu života.
 • Člověk neexistuje pro smrt (Jan Pavel II.) (tematický text) - Duch svatý dává křesťanovi chápavost, svobodu a věrnost. Duch svatý nás činí odvážnými.
 • Dar a tajemství (Jan Pavel II.) (tematický text) - Historie mého kněžského povolání? Tu zná především Bůh. Ve své nejhlubší podstatě je každé kněžské povolání velkým tajemstvím, je to dar, který člověka nekonečně přesahuje. Každý z nás kněží to zřetelně zakouší po celý život. Tváří v tvář velikosti tohoto daru cítíme, jak ho nejsme hodni.
 • Definice milosrdenství dle Starého zákona (článek) - Pro definici milosrdenství používají biblické texty Starého zákona především dva výrazy, z nichž každý má co do obsahu jiné zabarvení. Jde o slova  “hesed“  a “rahamim“ . V jazyce Starého zákona nacházíme ale i další výrazy.
 • Díky tobě, ženo! (článek) - Díky tobě, ženo, jen za to, že jsi žena! S vnímavostí, která je vlastní Tvé ženskosti, obohacuješ chápání světa a přispíváš k plné opravdovosti lidských vztahů.
 • Dives in misericordia - encyklika O Božím milosrdenství (kniha) - Jan Pavel II. / 1980
 • Dospělí se Božím cestám musejí učit od dětí: (citát) - z jejich schopnosti důvěřovat a odevzdat se.
 • Duch svatý (Tertio millennio adveniente) (tematický text)
 • ECCLESIA DE EUCHARISTIA (Encyklika Jana Pavla II.) 1.-3. kapitola (tematický text) - II. vatikánský koncil právem prohlásil, že eucharistická oběť je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“.
 • Eucharistie sytí putující církev (článek) - Když o Letnicích církev začala své putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. Kristus v nás darem svého těla a své krve také rozmnožuje dar svého Ducha, vylitého již při křtu a daného jako „pečeť“ ve svátosti biřmování.
 • Evangelní radost (Jan Pavel II.) (tematický text) - Vůbec se nejedná o prostoduchou radost ani o marnou naději.
 • Homilie jana Pavla II. 20.8.2000 k mládeži (tematický text) - postavte eucharistii do středu vašeho života osobního i ve společenství
 • Homilie kard. Ratzingera při pohřbu Jana Pavla II. 8.4. 2005 (tematický text) - „Následuj mě!“ – říká vzkříšený Pán Petrovi jako své poslední slovo, tomuto učedníkovi, vyvolenému, aby pásl jeho ovce. „Následuj mě!“ - tato lapidární Kristova slova lze považovat za klíč k pochopení poselství, jež pochází ze života zesnulého a milovaného Jana Pavla II., jehož tělesné pozůstatky ukládáme dnes do země jako semeno nesmrtelnosti – srdce plné smutku, ale také radostné naděje a hluboké vděčnosti.
 • Internet: nové fórum pro hlásání evangelia (článek) - POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K XXXVI. SVĚTOVÉMU DNI sdělovacích prostředků 12. května 2002 Drazí bratři a drahé sestry! 1. Církev v každé době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa, protože křesťanství zakořenilo na mnoha místech a naučilo se promlou-vat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20). Dějiny evangelizace však nejsou jen otázkou zeměpisného rozšíření; církev totiž musela překročit práh četných kultur, což pro hlásání jediného evangelia Ježíše Krista vyžadovalo novou energii a představivost. Doba velkých objevů, renesance a vynález knihtisku, průmyslová revoluce a zrod moderního světa: i to byly přechodné momenty, které vyžadovaly nové formy evangelizace. Nyní, v době komunikační a informační revoluce, se církev nepochybně ocitá na dalším rozhodujícím prahu. Je proto vhodné, abychom v roce 2002 při tomto Světovém dni sdělovacích prostředků uvažovali nad tématem: „Internet: nové fórum pro hlásání evangelia“.
 • Jan Pavel II. vyzval k modlitbě za odpuštění teroristům (článek) - Během generální audience 11.9. 2002 vyzýval papež věřící, aby se modlili nejen za oběti, ale aby se jako křesťané modlili také "o milosrdenství a odpuštění pro původce masakru z 11. září minulého roku". Ve spontánní prosbě na konci audience pak prosil o smilování za tolik nespravedlností, jež poskvrňují lidské pokolení:
 • Jan pavel II.: Ježíši, ty jsi zdroj jednoty a míru, upevni společenství své církve! (tematický text)
 • Ježíšovo srdce (Jan Pavel II.) (tematický text) - Toto Srdce ukazuje jedinou cestu, jak vyjít ze spirály násilí: cestu pacifikace (uklidnění) duší, vzájemného pochopení a smíření.
 • Každé ráno vzývejme Boha (Jan Pavel II.) (článek) - Otevřme každé ráno pohled na každodenní život, na jeho radosti a na jeho úzkosti tím, že budeme vzývat Boha, aby nám byl nablízku a aby nás vedl svým slovem, které vlévá klid a milost. (Komentář k Žl 118,19)
 • Každé ráno vzývejme Boha (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Kontext a význam deklarace Dominus Iesus (Joseph Ratzinger) (tematický text) - Úcta a respekt k náboženstvím světa jakož i ke kulturám, které přinesly objektivní obohacení podpory lidské důstojnosti a rozvoj civilizace, neumenšuje originalitu a jedinečnost zjevení Ježíše Krista a žádným způsobem neomezuje misionářský úkol Církve.
 • Krátký komentář k Poselství papeže Jana Pavla II. k XIII. Dni nemocných 2005 (článek) - Den nemocných – 11.2. 2005 Tento Den nemocných je v pořadí třináctý. Papež Jan Pavel II. k němu vydává každoročně poselství, které se týká všeobecně nemocných a které také vždy obsahuje určité specifické téma. Toto specifické téma se letos týká problému Afriky, protože hlavní místo slavení letošního dne nemocných je v africkém Kamerunu.
 • Kristus je králem božské Lásky (Jan Pavel II.) (tematický text) - Slavnost Krista Krále vesmíru byla vhodně umístěna na poslední neděli liturgického roku, aby se dalo najevo, že Ježíš Kristus je Pánem času a že v Něm nachází naplnění celý plán stvoření a vykoupení.
 • List Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 2002 (článek) - Drazí kněží! 1. S dojetím v srdci se na vás již tradičně obracím o Zeleném čtvrtku, téměř jako bych spolu s vámi usedal okolo stolu ve večeřadle, v němž Pán Ježíš slavil s apoštoly první eucharistii – dar, který dal celé církvi, dar, který třebaže skryt pod svátostnými způsobami, jej „opravdu, sku-tečně a podstatně“ zpřítomňuje (Tridentský koncil, DS 1651) v každém svatostánku a ve všech zeměpisných šířkách. Před touto neobyčejnou přítomností se církev od svého počátku sklání s hlubokou úctou: „Adoro te devote, latens Deitas“. Od počátku se nechává nést duchovním vzepě-tím světců a jako nevěsta se usebírá k důvěrnému projevu víry a lásky. „Ave verum corpus natum de Maria Virgine“.
 • List Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 2002 (tematický text) - Pán nám svěřil, abychom jej představovali nejen v eucharistické oběti, ale také ve svátosti smíření.
 • Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.) (kniha) - O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve
 • Mane nobiscum Domine - apoštolský list Jana Pavla II. k Roku eucharistie (článek) - Apoštolský list "Mane nobiscum Domine" byl vydán u příležitosti Roku eucharistie, který právě začíná. Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo obsah listu v pátek 8.10.2004.
 • Maria, Matka jednoty křesťanů - Jan Pavel II. (tematický text) - Po nanebevstoupení Pána drželi se pohromadě, společně sdíleli radost, naději, smutek a obavy...
 • Mariánská úcta - vyváženě bez přehánění nebo ukracování (Jan Pavel II.) (tematický text) - S ohledem na potřebu zachovávat v učení o Marii a v jejím uctívání míru a vyváženost, vybízí Koncil teology a hlasatele Božího slova, "aby se zdrželi ....nesprávného přepínání" (LG 67).
 • Mariiny vzpomínky (článek) - Maria žije s očima upřenýma na Krista a každé jeho slovo je pro ni pokladem: „Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk 2,19; srov. 2,51). Vzpomínky na Ježíše, pevně vtištěné do jejího ducha, ji provázely za všech okolností, když ve své mysli znovu prožívala rozličné okamžiky svého života po Synově boku. Právě tyto vzpomínky jsou v jistém smyslu podstatou „růžence“, který Maria během dnů svého pozemského života neustále recitovala.
 • Modlitba Jana Pavla II. za povolání /2002/ (tematický text)
 • Modlitba je duší ekumenického hnutí (Jan Pavel II.) (tematický text) - Koncil rozhodně doporučil modlitbu za jednotu křesťanů, jako duši celého ekumenického hnutí (srov. UR,8). Protože smíření křesťanů „přesahuje lidské síly a dary“ (ttž 24), modlitba dává výraz a naději, která nezklame a důvěru v Pána, který činí novou každou věc (srov. Řím 5,5; Zj 21,5). Avšak modlitbu musí doprovázet očištění mysli, citů a paměti. Tak se stane výrazem onoho „vnitřního obrácení“, bez něhož není pravý ekumenismus možný (srov. ttž,7). Koneckonců, jednota je dar Boha, dar, o který je nutno naléhavě a neúnavně prosit v pokoře a pravdě.
 • Modlitba papeže Jana Pavla II.za povolání (tematický text)
 • Modlitba představuje duši ekumenického hnutí (Jan Pavel II.) (článek) - 1. Včera začal „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. Jsou to dny reflexí a modliteb, více než kdy jindy vhodných na to, aby křesťanům připomínaly obnovení plné jednoty mezi nimi, jak si to přál Ježíš; zavazuje to každého pokřtěného, pastýře i všechny věřící (srov.Unitatis redintegratio, 5). Tento „Týden“ se koná jen několik měsíců od 40. výročí vyhlášení dekretu 2. Vatikánského koncilu Unitatis redintegratio, - klíčového textu, který postavil katolickou církev pevně a neodvolatelně na práh ekumenického hnutí.
 • Modlitba za rodiče (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Modlitba za rodiny (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Nebojme se ekumenismu (Jan Pavel II.) (článek) - Slibným impulzem k nové evangelizaci a zkrácením cesty k jednotě může být pouze odvážné přiznání vin a omylů, za které jsou křesťané nějakým způsobem zodpovědní, a také velkorysá nabídka, že je s pomocí Boží napraví. Aby byl ekumenismus plodný a autentický, vyžaduje od věrných katolíků některé základní dispozice.
 • Nebojte se ! Otevřete své životy Kristově spásné moci... (článek) - Když mi byla 16. října roku 1978 po volbě na Petrův stolec položena otázka: "Přijímáš?", odpověděl jsem: "Poslušen ve víře Krista, svého Pána, a s důvěrou v Matku Kristovu a Matku církve, přes všechny tak velké obtíže, přijímám." Svou službu římského biskupa a pastýře univerzální církve jsem začal slovy: "Nebojte se! Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu! Otevřete svá srdce, své životy, své pochybnosti, těžkosti, své radosti a city jeho spásné moci a dejte mu vstoupit do svých srdcí. Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. Jedině on to ví! Od té doby se snažím plnit svůj úkol, čerpaje každý den světlo a sílu z víry, která mě pojí s Kristem. (Jan Pavel II.)
 • NEBOJTE SE! (článek) - Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován!
 • Nemějte strach jít do ulic (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Novo millennio ineunte - Text dokumentu - 1. a 2. část (Jan Pavel II.) (tematický text) - Na počátku nového tisíciletí, při zakončení Velkého jubilea, v němž jsme slavili dva tisíce let od Ježíšova narození a v němž pro církev začíná nová etapa, znějí v našem srdci Ježíšova slova, kterými poté, co ze Šimonovy loďky hovořil k zástupům, vyzval apoštola k rybolovu: “Duc in altum” (Zajeď na hlubinu) (Lk 5,4). Petr a první společníci uvěřili Ježíšovu slovu a spustili sítě. “Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb” (Lk 5,6). Duc in altum! Toto slovo dnes zaznívá pro nás a vyzývá nás k tomu, abychom si s vděčností připomínali minulost, odhodlaně žili přítomnost a s důvěrou se otevřeli budoucnosti: “Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navěky!” (Žid 13,8).  
 • Obnovení jednoty je darem od Boha (Jan Pavel II.) (tematický text) - Když se křesťané setkávají, objeví, že jsou bratři, spolupracují, aby zmírnili utrpení, a modlí se za jednotu, přispívají k tomu, aby zazářila Kristova tvář a jeho sláva.
 • Pán života nezná zkázu smrti (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Papež František o modlitbě Jana Pavla II. (tematický text) - Osobní celistvost Jana Pavla II. vyplývala z každodenní mnohahodinové adorace, ve které se dával utvářet Boží silou. Tuto koherenci nelze koupit nebo nastudovat; je nutno ji pěstovat v srdci prostřednictvím adorace.
 • Papež Jan Pavel II. na téma rozvodů /leden 2002/ (tematický text)
 • Papež o Internetu (článek) - Učinit z Internetu nové fórum evangelizace "Miliardy obrázků procházejí Internetem na miliony obrazovek počítačů po celé planetě. Bude z této galaxie obrazů a tónů patrná tvář Krista, bude z ní slyšitelný jeho hlas", ptá se papež? Z poselství papeže Jana Pavla II. k 36. světovému dni komunikačních prostředků, k 12. květnu 2002
 • Poselství Jana Pavla II. ke světovému dni nemocných 11.2. 2002 (článek) - Je správné hledat nové a účinné způsoby sloužící ke zmírnění utrpení. Utrpení však přesto nadále zůstává základní skutečností lidského života. V určitém smyslu je stejně hluboké jako je hluboký člověk, dotýká se jeho vlastní podstaty (srov. Salvifici doloris, 3). Lékařské výzkumy a péče nedokáží utrpení zcela vysvětlit ani vymýtit. O jeho hloubce a různých podobách je zapotřebí uvažovat z hlediska přesahujícího pouhý fyzický aspekt.
 • Poselství Jana Pavla II. ke světovému dni nemocných 2002 (tematický text)
 • Poselství Jana Pavla II. mládeži k XVII. SDM v Torontu 2002 (článek) - „Vy jste sůl země…Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,13-14) Drazí mladí přátelé!... V této sekularizované době, kdy mnoho našich současníků myslí a žije, jako by žádný Bůh neexistoval, nebo jsou zlákáni takovými formami náboženství, které se vymykají zdravému rozumu, jste to právě vy, drazí mladí přátelé, kdo musíte znovu dát najevo, že víra je osobním rozhodnutím, které postihuje celý váš život. Ať je evangelium rádcem a kritériem všech vašich životních plánů a rozhodnutí! Pak se stanete misionáři vším, co děláte a říkáte, a ať pracujete a žijete kdekoli, budete znamením Boží lásky, důvěryhodnými svědky milující přítomnosti Krista. Vždy mějte na paměti: „Když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu,“ (Mt 5,15)!
 • Poselství Jana Pavla k postní době 1999 (tematický text)
 • Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni sdělovacích prostředků (článek) - U příležitosti svátku sv. Františka Saleského, patrona žurnalistů, bylo zveřejněno dnes (24.1.) ve Vatikánu poselství papeže Jana Pavla II. k 39. světovému dni sdělovacích prostředků.
 • Poselství papeže Jana Pavla k postní době 2003 (článek) - Drazí bratři a sestry! 1. Postní doba je obdobím zaměřeným na modlitbu, půst a pomoc potřebným. Poskytuje každému křesťanu příležitost připravit se na Velikonoce hlubokým zamyšlením nad vlastním životem a zvláště jeho konfrontací s Božím slovem, které vnáší světlo do každodenní pouti všech věřících.
 • Povolaný ke svatosti (Jan Pavel II.) (tematický text) - Kristus potřebuje svaté kněze!
 • Poznat význam utrpení /Z poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni nemocných 2002 (článek) - Abychom poznali zásadní a celkový význam utrpení, “musíme pohledět na zjevení Boží lásky, posledního pramene smyslu všech věcí, které existují”. Odpověď na otázku o smyslu utrpení “dal člověku Bůh skrze kříž Ježíše Krista”.
 • Přinášejte svým přátelům radost z následování Ježíše (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • r. 2012 Vánoce: Bůh chce být blízko i mně (tematický text) - "Vykoupení a záchrana, které zde v jeslích začínají, jsou určeny i pro mne" (Joachim kardinál Meisner).
 • Rogitum papeže Jana Pavla II. (článek) - "Petrův úřad vykonával s neúnavným misionářským úsilím a vynakládal všechny své síly na to, aby jeho láskyplnou péči pocítily všechny církve a všichni lidé." uvádí se v tzv. Rogitu, což je text o zesnulém papeži, který se vkládá do rakve. Jedná se o notářský akt, který obsahuje souhrnné informace o životě a díle zemřelého a je podepsán svědky uložení jeho ostatků do rakve. Přinášíme Vám oficiální překlad Rogita Jana Pavla II. z latinského originálu.
 • Salvifici doloris (tematický text) - Ze spásného Kristova díla vyplývá, že člověk žije na zemi s nadějí
 • Slova papeže Jana Pavla II. k tragickým událostem, aneb urážka lidské důstojnosti... (článek) - Generální audience 12.9.2001 ... Včerejšek byl temným dnem dějin lidstva, úděsnou urážkou důstojnosti člověka. Sotva jsem se dověděl tu zprávu, sledoval jsem vývoj situace s intenzivní účastí a vysílal k Pánu svou naléhavou modlitbu. ... ... I když se zdá, že převažují síly temnot, věřící ví, že zlo a smrt nemají poslední slovo. Na tom stojí křesťanská naděje. ... ... S účastnou láskou se obracím k milovanému lidu Spojených států v této hodině úzkosti a zděšení, v níž je vystavena tvrdé zkoušce odvaha tolika mužů a žen dobré vůle. Zvláště pak objímám příbuzné mrtvých a zraněných a ujišťuji je, že jsem jim duchovně blízko. ...
 • Služebník milosrdenství (Jan Pavel II.) (tematický text) - Kněz je svědkem a nástrojem Božího milosrdenství'! Jak je v jeho životě důležitá zpovědní služba!
 • Stejně jako učedníci v Emauzích i člověk dnešní doby má možnost poznat Krista při lámání chleba. (článek) - Aneb Mane nobiscum Domine – Apoštolský list Jana Pavla II. k roku eucharistie  
 • Sv. Josef - výběr z adhortace Redemptoris Custos (tematický text) - Osobnost Josefa z Nazareta nabývá pro církev naší doby ve vztahu k novému tisíciletí křesťanství zvláštní aktuálnosti. (Jan Pavel II.)
 • Svatodušní novéna - Jan Pavel II. (tematický text) - Myšlenky jsou vzaté z poselství Jana Pavla II. mládeži, u příležitosti VI. Světového setkání mládeže v Čenstochové, doplněny otázkami k osobnímu zamyšlení a modlitbě....   Ježíš se dnes obrací na každého z nás a říká: "Přijměte Ducha svatého a buďte silní ve víře." Novénou, kterou se začínáme modlit po slavnosti Nanebevstoupení Páně, si chceme uvědomit, čím jsme se, skrze Ježíše a Ducha svatého, stali. Chceme sobě i světu vyprosit milost prožívání tohoto obdarování.  
 • Světový den nemocných (Jan Pavel II.) (tematický text) - ... Světový den nemocných je připomínkou, abychom znovu objevili důležitou přítomnost trpících v křesťanském společenství a stále více hodnotili jejich cenný přínos. Obracím se nyní k těm, kteří na těle i na duchu zakoušejí tíži utrpení. Každému z nich znovu vyjadřuji svou lásku a svoji duchovní blízkost.
 • Tertio millennio adveniente (tematický text) -  Základní postoj naděje zároveň nutí křesťana, aby neztrácel ze zřetele poslední cíl, který dává smysl a hodnotu celému jeho životu a zároveň mu nabízí solidní a hluboké důvody ke každodennímu úsilí o proměnu skutečnosti k obrazu Božího záměru.
 • Titul král pro izraelity (podle Tertio millennio adveniente §13) (tematický text) - Jedním z mnoha obrazných označení pro Boha, je titul Král. Důležitým úkolem (světského) krále bylo vydávat zákony, sloužící všeobecnému blahu, dohlížet na jejich dodržování a případné porušování soudit.
 • Vyhýbejte se průměrnosti a konformismu (článek) - "Milí mladí lidé, ať vás neuspokojuje nic, co zaostává za nejvyššími ideály! Nenechte se odradit těmi, kteří se po zklamání životem stali hluchými k nejhlubším a opravdovým touhám svého srdce! Uděláte dobře, když ... si zachováte velkou touhu po Pánu, budete se tak moci vyhnout průměrnosti a konformismu, které jsou v naší společnosti tak rozšířeny."
 • Výraz ´pokoj vám´, v hebrejštině ´shalom´, shrnuje celé velikonoční poselství (Jan Pavel II.) (článek) - Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.
 • Vztah k Bohu se odráží ve vztahu k přírodě (citát) - Pokud člověk není v míru s Bohem, nemůže být v míru ani s přírodou, se zemí. (Jan Pavel II.)
 • Za co se modlí papež? Co je náplní jeho modlitby? (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Závěť Jana Pavla II. (článek) - Závěť Svatého Otce 6.3. 1979 (a následující dodatky) „Bděte, protože nevíte, kdy váš Pán přijde“ (srov. Mt 24,42). Tato slova mi připomínají poslední povolání, které nadejde až bude Pán chtít. Chci ho následovat a chci, aby mě všechno, co je součástí mého pozemského života, připravovalo na tu chvíli.
 • Žalm 96: Hospodin kraluje! (Jan Pavel II.) (tematický text) - Boží království je pramenem pokoje a vnitřní vyrovnanosti a ruší vládu temnot.

Sekce: Jmenný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat odkaz známému

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

 

 

Náhodný tip

Proč se zpovídáme? A proč j...
Pro člověka je  nesporně  užitečné, když se zamyslí nad kvalitami...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2017

© 2000 - 2016 Pastorace.cz