Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

Jmenný rejstřík

papež Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II., původním jménem Karol Wojtyla, * 18. května 1920, Wadowice, Polsko + 2. dubna 2005 Vatikán, papežem od 16. října 1978 do 2. dubna 2005. Svatořečen byl 27.4.2014. Více: Jan Pavel II.

 • Úvod (tematický text)
 • Beze strachu zajeďme na hlubinu internetu (Jan Pavel II., 12.5.2002) (tematický text)
 • Citáty Jana Pavla II. (tematický text)
 • Citáty z knihy: Dar a tajemství (Jan Pavel II.) (tematický text) - Slavení eucharistie je pro každého kněze nejvznešenějším a nejposvátnějším úkonem
 • Citáty z knihy: Nebojme se pravdy (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Cyril a Metoděj: kořeny Evropy (Jan Pavel II.) (článek) - Bratři Cyril a Metoděj, apoštolé Slovanů a spolupatronů Evropy se narodili v Tesalonice v první polovině IX. století a vyrůstali v byzantské kultuře a odvážně přijali úkol evangelizovat slovanské národy Velké Moravy, v srdci Evropy.
 • Čas se naplnil, neboť Bůh vstoupil do dějin; ve víře má čas rozhodující význam (Jan Pavel II.) (tematický text) - V křesťanské víře má čas rozhodující význam. V časových hranicích je stvořen svět, v čase kráčejí dějiny spásy, které dosahují svého vrcholu v "plnosti času" samotného vtělení a svého cíle ve slavném návratu Syna Božího na konci všech časů. V Ježíši Kristu, vtěleném Slovu, se čas stává jakousi dimenzí Boha, který sám o sobě je věčný. Kristovým příchodem začíná "poslední čas" (srov. Žid 1, 2), "poslední hodina" (srov. 1 Jan 2, 18), začíná čas církve, který potrvá až do parúsie.
 • Čest a sláva nesmrtelnému Králi (článek) - Pane Ježíši Kriste, Plnosti časů a Králi věků!  Dej nám  prosté srdce, abychom dokázali poznat, že ty, Syn Nejvyššího, ses stal naším bratrem...
 • Člověk neexistuje pro smrt (Jan Pavel II.) (článek) - Zmrtvýchvstání Ježíše Krista je tak klíčem k pochopení dějin světa i dějin celého stvoření a je hlavně klíčem k pochopení dějin člověka. Člověk, stejně jako celé stvoření, je podřízen zákonu smrti. V listu Židům čteme: "Je určeno, že lidé mají zemřít." (Žid 9,27) Avšak díky tomu, co Kristus učinil, byl onen zákon podřízen zákonu jinému - zákonu života.
 • Člověk neexistuje pro smrt (Jan Pavel II.) (tematický text) - Duch svatý dává křesťanovi chápavost, svobodu a věrnost. Duch svatý nás činí odvážnými.
 • Dar a tajemství (Jan Pavel II.) (tematický text) - Historie mého kněžského povolání? Tu zná především Bůh. Ve své nejhlubší podstatě je každé kněžské povolání velkým tajemstvím, je to dar, který člověka nekonečně přesahuje. Každý z nás kněží to zřetelně zakouší po celý život. Tváří v tvář velikosti tohoto daru cítíme, jak ho nejsme hodni.
 • Definice milosrdenství dle Starého zákona (článek) - Pro definici milosrdenství používají biblické texty Starého zákona především dva výrazy, z nichž každý má co do obsahu jiné zabarvení. Jde o slova  “hesed“  a “rahamim“ . V jazyce Starého zákona nacházíme ale i další výrazy.
 • Díky tobě, ženo! (článek) - Díky tobě, ženo, jen za to, že jsi žena! S vnímavostí, která je vlastní Tvé ženskosti, obohacuješ chápání světa a přispíváš k plné opravdovosti lidských vztahů.
 • Dives in misericordia - encyklika O Božím milosrdenství (kniha) - Jan Pavel II. / 1980
 • Dospělí se Božím cestám musejí učit od dětí: (citát) - z jejich schopnosti důvěřovat a odevzdat se.
 • Duch svatý (Tertio millennio adveniente) (tematický text)
 • ECCLESIA DE EUCHARISTIA (Encyklika Jana Pavla II.) 1.-3. kapitola (tematický text) - II. vatikánský koncil právem prohlásil, že eucharistická oběť je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“.
 • Eucharistie sytí putující církev (článek) - Když o Letnicích církev začala své putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. Kristus v nás darem svého těla a své krve také rozmnožuje dar svého Ducha, vylitého již při křtu a daného jako „pečeť“ ve svátosti biřmování.
 • Evangelní radost (Jan Pavel II.) (tematický text) - Vůbec se nejedná o prostoduchou radost ani o marnou naději.
 • Homilie jana Pavla II. 20.8.2000 k mládeži (tematický text) - postavte eucharistii do středu vašeho života osobního i ve společenství
 • Homilie kard. Ratzingera při pohřbu Jana Pavla II. 8.4. 2005 (tematický text) - „Následuj mě!“ – říká vzkříšený Pán Petrovi jako své poslední slovo, tomuto učedníkovi, vyvolenému, aby pásl jeho ovce. „Následuj mě!“ - tato lapidární Kristova slova lze považovat za klíč k pochopení poselství, jež pochází ze života zesnulého a milovaného Jana Pavla II., jehož tělesné pozůstatky ukládáme dnes do země jako semeno nesmrtelnosti – srdce plné smutku, ale také radostné naděje a hluboké vděčnosti.
 • Internet: nové fórum pro hlásání evangelia (článek) - POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K XXXVI. SVĚTOVÉMU DNI sdělovacích prostředků 12. května 2002 Drazí bratři a drahé sestry! 1. Církev v každé době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa, protože křesťanství zakořenilo na mnoha místech a naučilo se promlou-vat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20). Dějiny evangelizace však nejsou jen otázkou zeměpisného rozšíření; církev totiž musela překročit práh četných kultur, což pro hlásání jediného evangelia Ježíše Krista vyžadovalo novou energii a představivost. Doba velkých objevů, renesance a vynález knihtisku, průmyslová revoluce a zrod moderního světa: i to byly přechodné momenty, které vyžadovaly nové formy evangelizace. Nyní, v době komunikační a informační revoluce, se církev nepochybně ocitá na dalším rozhodujícím prahu. Je proto vhodné, abychom v roce 2002 při tomto Světovém dni sdělovacích prostředků uvažovali nad tématem: „Internet: nové fórum pro hlásání evangelia“.
 • Jan Pavel II. vyzval k modlitbě za odpuštění teroristům (článek) - Během generální audience 11.9. 2002 vyzýval papež věřící, aby se modlili nejen za oběti, ale aby se jako křesťané modlili také "o milosrdenství a odpuštění pro původce masakru z 11. září minulého roku". Ve spontánní prosbě na konci audience pak prosil o smilování za tolik nespravedlností, jež poskvrňují lidské pokolení:
 • Jan pavel II.: Ježíši, ty jsi zdroj jednoty a míru, upevni společenství své církve! (tematický text)
 • Ježíšovo srdce (Jan Pavel II.) (tematický text) - Toto Srdce ukazuje jedinou cestu, jak vyjít ze spirály násilí: cestu pacifikace (uklidnění) duší, vzájemného pochopení a smíření.
 • Každé ráno vzývejme Boha (Jan Pavel II.) (článek) - Otevřme každé ráno pohled na každodenní život, na jeho radosti a na jeho úzkosti tím, že budeme vzývat Boha, aby nám byl nablízku a aby nás vedl svým slovem, které vlévá klid a milost. (Komentář k Žl 118,19)
 • Každé ráno vzývejme Boha (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Koloseum - Jan Pavel II. 1987 (tematický text) - Skloň se Bože, laskavě s námi, kteří se chystáme projít zastavení křížové cesty.
 • Kontext a význam deklarace Dominus Iesus (Joseph Ratzinger) (tematický text) - Úcta a respekt k náboženstvím světa jakož i ke kulturám, které přinesly objektivní obohacení podpory lidské důstojnosti a rozvoj civilizace, neumenšuje originalitu a jedinečnost zjevení Ježíše Krista a žádným způsobem neomezuje misionářský úkol Církve.
 • Krátký komentář k Poselství papeže Jana Pavla II. k XIII. Dni nemocných 2005 (článek) - Den nemocných – 11.2. 2005 Tento Den nemocných je v pořadí třináctý. Papež Jan Pavel II. k němu vydává každoročně poselství, které se týká všeobecně nemocných a které také vždy obsahuje určité specifické téma. Toto specifické téma se letos týká problému Afriky, protože hlavní místo slavení letošního dne nemocných je v africkém Kamerunu.
 • Kristus je králem božské Lásky (Jan Pavel II.) (tematický text) - Slavnost Krista Krále vesmíru byla vhodně umístěna na poslední neděli liturgického roku, aby se dalo najevo, že Ježíš Kristus je Pánem času a že v Něm nachází naplnění celý plán stvoření a vykoupení.
 • List Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 2002 (článek) - Drazí kněží! 1. S dojetím v srdci se na vás již tradičně obracím o Zeleném čtvrtku, téměř jako bych spolu s vámi usedal okolo stolu ve večeřadle, v němž Pán Ježíš slavil s apoštoly první eucharistii – dar, který dal celé církvi, dar, který třebaže skryt pod svátostnými způsobami, jej „opravdu, sku-tečně a podstatně“ zpřítomňuje (Tridentský koncil, DS 1651) v každém svatostánku a ve všech zeměpisných šířkách. Před touto neobyčejnou přítomností se církev od svého počátku sklání s hlubokou úctou: „Adoro te devote, latens Deitas“. Od počátku se nechává nést duchovním vzepě-tím světců a jako nevěsta se usebírá k důvěrnému projevu víry a lásky. „Ave verum corpus natum de Maria Virgine“.
 • List Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 2002 (tematický text) - Pán nám svěřil, abychom jej představovali nejen v eucharistické oběti, ale také ve svátosti smíření.
 • Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.) (kniha) - O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve
 • Mane nobiscum Domine - apoštolský list Jana Pavla II. k Roku eucharistie (článek) - Apoštolský list "Mane nobiscum Domine" byl vydán u příležitosti Roku eucharistie, který právě začíná. Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo obsah listu v pátek 8.10.2004.
 • Maria, Matka jednoty křesťanů - Jan Pavel II. (tematický text) - Po nanebevstoupení Pána drželi se pohromadě, společně sdíleli radost, naději, smutek a obavy...
 • Mariánská úcta - vyváženě bez přehánění nebo ukracování (Jan Pavel II.) (tematický text) - S ohledem na potřebu zachovávat v učení o Marii a v jejím uctívání míru a vyváženost, vybízí Koncil teology a hlasatele Božího slova, "aby se zdrželi ....nesprávného přepínání" (LG 67).
 • Mariiny vzpomínky (článek) - Maria žije s očima upřenýma na Krista a každé jeho slovo je pro ni pokladem: „Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk 2,19; srov. 2,51). Vzpomínky na Ježíše, pevně vtištěné do jejího ducha, ji provázely za všech okolností, když ve své mysli znovu prožívala rozličné okamžiky svého života po Synově boku. Právě tyto vzpomínky jsou v jistém smyslu podstatou „růžence“, který Maria během dnů svého pozemského života neustále recitovala.
 • Modlitba Jana Pavla II. za povolání /2002/ (tematický text)
 • Modlitba je duší ekumenického hnutí (Jan Pavel II.) (tematický text) - Koncil rozhodně doporučil modlitbu za jednotu křesťanů, jako duši celého ekumenického hnutí (srov. UR,8). Protože smíření křesťanů „přesahuje lidské síly a dary“ (ttž 24), modlitba dává výraz a naději, která nezklame a důvěru v Pána, který činí novou každou věc (srov. Řím 5,5; Zj 21,5). Avšak modlitbu musí doprovázet očištění mysli, citů a paměti. Tak se stane výrazem onoho „vnitřního obrácení“, bez něhož není pravý ekumenismus možný (srov. ttž,7). Koneckonců, jednota je dar Boha, dar, o který je nutno naléhavě a neúnavně prosit v pokoře a pravdě.
 • Modlitba papeže Jana Pavla II.za povolání (tematický text)
 • Modlitba představuje duši ekumenického hnutí (Jan Pavel II.) (článek) - 1. Včera začal „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. Jsou to dny reflexí a modliteb, více než kdy jindy vhodných na to, aby křesťanům připomínaly obnovení plné jednoty mezi nimi, jak si to přál Ježíš; zavazuje to každého pokřtěného, pastýře i všechny věřící (srov.Unitatis redintegratio, 5). Tento „Týden“ se koná jen několik měsíců od 40. výročí vyhlášení dekretu 2. Vatikánského koncilu Unitatis redintegratio, - klíčového textu, který postavil katolickou církev pevně a neodvolatelně na práh ekumenického hnutí.
 • Modlitba za rodiče (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Modlitba za rodiny (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Nebojme se ekumenismu (Jan Pavel II.) (článek) - Slibným impulzem k nové evangelizaci a zkrácením cesty k jednotě může být pouze odvážné přiznání vin a omylů, za které jsou křesťané nějakým způsobem zodpovědní, a také velkorysá nabídka, že je s pomocí Boží napraví. Aby byl ekumenismus plodný a autentický, vyžaduje od věrných katolíků některé základní dispozice.
 • Nebojte se ! Otevřete své životy Kristově spásné moci... (článek) - Když mi byla 16. října roku 1978 po volbě na Petrův stolec položena otázka: "Přijímáš?", odpověděl jsem: "Poslušen ve víře Krista, svého Pána, a s důvěrou v Matku Kristovu a Matku církve, přes všechny tak velké obtíže, přijímám." Svou službu římského biskupa a pastýře univerzální církve jsem začal slovy: "Nebojte se! Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu! Otevřete svá srdce, své životy, své pochybnosti, těžkosti, své radosti a city jeho spásné moci a dejte mu vstoupit do svých srdcí. Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. Jedině on to ví! Od té doby se snažím plnit svůj úkol, čerpaje každý den světlo a sílu z víry, která mě pojí s Kristem. (Jan Pavel II.)
 • NEBOJTE SE! (článek) - Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován!
 • Nemějte strach jít do ulic (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Novo millennio ineunte - Text dokumentu - 1. a 2. část (Jan Pavel II.) (tematický text) - Na počátku nového tisíciletí, při zakončení Velkého jubilea, v němž jsme slavili dva tisíce let od Ježíšova narození a v němž pro církev začíná nová etapa, znějí v našem srdci Ježíšova slova, kterými poté, co ze Šimonovy loďky hovořil k zástupům, vyzval apoštola k rybolovu: “Duc in altum” (Zajeď na hlubinu) (Lk 5,4). Petr a první společníci uvěřili Ježíšovu slovu a spustili sítě. “Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb” (Lk 5,6). Duc in altum! Toto slovo dnes zaznívá pro nás a vyzývá nás k tomu, abychom si s vděčností připomínali minulost, odhodlaně žili přítomnost a s důvěrou se otevřeli budoucnosti: “Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navěky!” (Žid 13,8).  
 • Obnovení jednoty je darem od Boha (Jan Pavel II.) (tematický text) - Když se křesťané setkávají, objeví, že jsou bratři, spolupracují, aby zmírnili utrpení, a modlí se za jednotu, přispívají k tomu, aby zazářila Kristova tvář a jeho sláva.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid opravdu dramaticky! Předchůdce samotného Pána: narozený z dlouho neplodné matky, jehož otec samým údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy církve toto představuje povzbuzení…

Zdroj: Nedělní liturgie