Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

Jmenný rejstřík

papež Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II., původním jménem Karol Wojtyla, * 18. května 1920, Wadowice, Polsko + 2. dubna 2005 Vatikán, papežem od 16. října 1978 do 2. dubna 2005. Svatořečen byl 27.4.2014. Více: Jan Pavel II.

 • Úvod (tematický text)
 • Beze strachu zajeďme na hlubinu internetu (Jan Pavel II., 12.5.2002) (tematický text)
 • Citáty Jana Pavla II. (tematický text)
 • Citáty z knihy: Dar a tajemství (Jan Pavel II.) (tematický text) - Slavení eucharistie je pro každého kněze nejvznešenějším a nejposvátnějším úkonem
 • Citáty z knihy: Nebojme se pravdy (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Cyril a Metoděj: kořeny Evropy (Jan Pavel II.) (článek) - Bratři Cyril a Metoděj, apoštolé Slovanů a spolupatronů Evropy se narodili v Tesalonice v první polovině IX. století a vyrůstali v byzantské kultuře a odvážně přijali úkol evangelizovat slovanské národy Velké Moravy, v srdci Evropy.
 • Čas se naplnil, neboť Bůh vstoupil do dějin; ve víře má čas rozhodující význam (Jan Pavel II.) (tematický text) - V křesťanské víře má čas rozhodující význam. V časových hranicích je stvořen svět, v čase kráčejí dějiny spásy, které dosahují svého vrcholu v "plnosti času" samotného vtělení a svého cíle ve slavném návratu Syna Božího na konci všech časů. V Ježíši Kristu, vtěleném Slovu, se čas stává jakousi dimenzí Boha, který sám o sobě je věčný. Kristovým příchodem začíná "poslední čas" (srov. Žid 1, 2), "poslední hodina" (srov. 1 Jan 2, 18), začíná čas církve, který potrvá až do parúsie.
 • Čest a sláva nesmrtelnému Králi (článek) - Pane Ježíši Kriste, Plnosti časů a Králi věků!  Dej nám  prosté srdce, abychom dokázali poznat, že ty, Syn Nejvyššího, ses stal naším bratrem...
 • Člověk neexistuje pro smrt (Jan Pavel II.) (článek) - Zmrtvýchvstání Ježíše Krista je tak klíčem k pochopení dějin světa i dějin celého stvoření a je hlavně klíčem k pochopení dějin člověka. Člověk, stejně jako celé stvoření, je podřízen zákonu smrti. V listu Židům čteme: "Je určeno, že lidé mají zemřít." (Žid 9,27) Avšak díky tomu, co Kristus učinil, byl onen zákon podřízen zákonu jinému - zákonu života.
 • Člověk neexistuje pro smrt (Jan Pavel II.) (tematický text) - Duch svatý dává křesťanovi chápavost, svobodu a věrnost. Duch svatý nás činí odvážnými.
 • Dar a tajemství (Jan Pavel II.) (tematický text) - Historie mého kněžského povolání? Tu zná především Bůh. Ve své nejhlubší podstatě je každé kněžské povolání velkým tajemstvím, je to dar, který člověka nekonečně přesahuje. Každý z nás kněží to zřetelně zakouší po celý život. Tváří v tvář velikosti tohoto daru cítíme, jak ho nejsme hodni.
 • Definice milosrdenství dle Starého zákona (článek) - Pro definici milosrdenství používají biblické texty Starého zákona především dva výrazy, z nichž každý má co do obsahu jiné zabarvení. Jde o slova  “hesed“  a “rahamim“ . V jazyce Starého zákona nacházíme ale i další výrazy.
 • Díky tobě, ženo! (článek) - Díky tobě, ženo, jen za to, že jsi žena! S vnímavostí, která je vlastní Tvé ženskosti, obohacuješ chápání světa a přispíváš k plné opravdovosti lidských vztahů.
 • Dives in misericordia - encyklika O Božím milosrdenství (kniha) - Jan Pavel II. / 1980
 • Dospělí se Božím cestám musejí učit od dětí: (citát) - z jejich schopnosti důvěřovat a odevzdat se.
 • Duch svatý (Tertio millennio adveniente) (tematický text)
 • ECCLESIA DE EUCHARISTIA (Encyklika Jana Pavla II.) 1.-3. kapitola (tematický text) - II. vatikánský koncil právem prohlásil, že eucharistická oběť je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“.
 • Eucharistie sytí putující církev (článek) - Když o Letnicích církev začala své putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. Kristus v nás darem svého těla a své krve také rozmnožuje dar svého Ducha, vylitého již při křtu a daného jako „pečeť“ ve svátosti biřmování.
 • Evangelní radost (Jan Pavel II.) (tematický text) - Vůbec se nejedná o prostoduchou radost ani o marnou naději.
 • Homilie jana Pavla II. 20.8.2000 k mládeži (tematický text) - postavte eucharistii do středu vašeho života osobního i ve společenství
 • Homilie kard. Ratzingera při pohřbu Jana Pavla II. 8.4. 2005 (tematický text) - „Následuj mě!“ – říká vzkříšený Pán Petrovi jako své poslední slovo, tomuto učedníkovi, vyvolenému, aby pásl jeho ovce. „Následuj mě!“ - tato lapidární Kristova slova lze považovat za klíč k pochopení poselství, jež pochází ze života zesnulého a milovaného Jana Pavla II., jehož tělesné pozůstatky ukládáme dnes do země jako semeno nesmrtelnosti – srdce plné smutku, ale také radostné naděje a hluboké vděčnosti.
 • Internet: nové fórum pro hlásání evangelia (článek) - POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K XXXVI. SVĚTOVÉMU DNI sdělovacích prostředků 12. května 2002 Drazí bratři a drahé sestry! 1. Církev v každé době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa, protože křesťanství zakořenilo na mnoha místech a naučilo se promlou-vat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20). Dějiny evangelizace však nejsou jen otázkou zeměpisného rozšíření; církev totiž musela překročit práh četných kultur, což pro hlásání jediného evangelia Ježíše Krista vyžadovalo novou energii a představivost. Doba velkých objevů, renesance a vynález knihtisku, průmyslová revoluce a zrod moderního světa: i to byly přechodné momenty, které vyžadovaly nové formy evangelizace. Nyní, v době komunikační a informační revoluce, se církev nepochybně ocitá na dalším rozhodujícím prahu. Je proto vhodné, abychom v roce 2002 při tomto Světovém dni sdělovacích prostředků uvažovali nad tématem: „Internet: nové fórum pro hlásání evangelia“.
 • Jan Pavel II. vyzval k modlitbě za odpuštění teroristům (článek) - Během generální audience 11.9. 2002 vyzýval papež věřící, aby se modlili nejen za oběti, ale aby se jako křesťané modlili také "o milosrdenství a odpuštění pro původce masakru z 11. září minulého roku". Ve spontánní prosbě na konci audience pak prosil o smilování za tolik nespravedlností, jež poskvrňují lidské pokolení:
 • Jan pavel II.: Ježíši, ty jsi zdroj jednoty a míru, upevni společenství své církve! (tematický text)
 • Ježíšovo srdce (Jan Pavel II.) (tematický text) - Toto Srdce ukazuje jedinou cestu, jak vyjít ze spirály násilí: cestu pacifikace (uklidnění) duší, vzájemného pochopení a smíření.
 • Každé ráno vzývejme Boha (Jan Pavel II.) (článek) - Otevřme každé ráno pohled na každodenní život, na jeho radosti a na jeho úzkosti tím, že budeme vzývat Boha, aby nám byl nablízku a aby nás vedl svým slovem, které vlévá klid a milost. (Komentář k Žl 118,19)
 • Každé ráno vzývejme Boha (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Koloseum - Jan Pavel II. 1987 (tematický text) - Skloň se Bože, laskavě s námi, kteří se chystáme projít zastavení křížové cesty.
 • Kontext a význam deklarace Dominus Iesus (Joseph Ratzinger) (tematický text) - Úcta a respekt k náboženstvím světa jakož i ke kulturám, které přinesly objektivní obohacení podpory lidské důstojnosti a rozvoj civilizace, neumenšuje originalitu a jedinečnost zjevení Ježíše Krista a žádným způsobem neomezuje misionářský úkol Církve.
 • Krátký komentář k Poselství papeže Jana Pavla II. k XIII. Dni nemocných 2005 (článek) - Den nemocných – 11.2. 2005 Tento Den nemocných je v pořadí třináctý. Papež Jan Pavel II. k němu vydává každoročně poselství, které se týká všeobecně nemocných a které také vždy obsahuje určité specifické téma. Toto specifické téma se letos týká problému Afriky, protože hlavní místo slavení letošního dne nemocných je v africkém Kamerunu.
 • Kristus je králem božské Lásky (Jan Pavel II.) (tematický text) - Slavnost Krista Krále vesmíru byla vhodně umístěna na poslední neděli liturgického roku, aby se dalo najevo, že Ježíš Kristus je Pánem času a že v Něm nachází naplnění celý plán stvoření a vykoupení.
 • List Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 2002 (článek) - Drazí kněží! 1. S dojetím v srdci se na vás již tradičně obracím o Zeleném čtvrtku, téměř jako bych spolu s vámi usedal okolo stolu ve večeřadle, v němž Pán Ježíš slavil s apoštoly první eucharistii – dar, který dal celé církvi, dar, který třebaže skryt pod svátostnými způsobami, jej „opravdu, sku-tečně a podstatně“ zpřítomňuje (Tridentský koncil, DS 1651) v každém svatostánku a ve všech zeměpisných šířkách. Před touto neobyčejnou přítomností se církev od svého počátku sklání s hlubokou úctou: „Adoro te devote, latens Deitas“. Od počátku se nechává nést duchovním vzepě-tím světců a jako nevěsta se usebírá k důvěrnému projevu víry a lásky. „Ave verum corpus natum de Maria Virgine“.
 • List Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 2002 (tematický text) - Pán nám svěřil, abychom jej představovali nejen v eucharistické oběti, ale také ve svátosti smíření.
 • Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.) (kniha) - O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve
 • Mane nobiscum Domine - apoštolský list Jana Pavla II. k Roku eucharistie (článek) - Apoštolský list "Mane nobiscum Domine" byl vydán u příležitosti Roku eucharistie, který právě začíná. Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo obsah listu v pátek 8.10.2004.
 • Maria, Matka jednoty křesťanů - Jan Pavel II. (tematický text) - Po nanebevstoupení Pána drželi se pohromadě, společně sdíleli radost, naději, smutek a obavy...
 • Mariánská úcta - vyváženě bez přehánění nebo ukracování (Jan Pavel II.) (tematický text) - S ohledem na potřebu zachovávat v učení o Marii a v jejím uctívání míru a vyváženost, vybízí Koncil teology a hlasatele Božího slova, "aby se zdrželi ....nesprávného přepínání" (LG 67).
 • Mariiny vzpomínky (článek) - Maria žije s očima upřenýma na Krista a každé jeho slovo je pro ni pokladem: „Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk 2,19; srov. 2,51). Vzpomínky na Ježíše, pevně vtištěné do jejího ducha, ji provázely za všech okolností, když ve své mysli znovu prožívala rozličné okamžiky svého života po Synově boku. Právě tyto vzpomínky jsou v jistém smyslu podstatou „růžence“, který Maria během dnů svého pozemského života neustále recitovala.
 • Modlitba Jana Pavla II. za povolání /2002/ (tematický text)
 • Modlitba je duší ekumenického hnutí (Jan Pavel II.) (tematický text) - Koncil rozhodně doporučil modlitbu za jednotu křesťanů, jako duši celého ekumenického hnutí (srov. UR,8). Protože smíření křesťanů „přesahuje lidské síly a dary“ (ttž 24), modlitba dává výraz a naději, která nezklame a důvěru v Pána, který činí novou každou věc (srov. Řím 5,5; Zj 21,5). Avšak modlitbu musí doprovázet očištění mysli, citů a paměti. Tak se stane výrazem onoho „vnitřního obrácení“, bez něhož není pravý ekumenismus možný (srov. ttž,7). Koneckonců, jednota je dar Boha, dar, o který je nutno naléhavě a neúnavně prosit v pokoře a pravdě.
 • Modlitba papeže Jana Pavla II.za povolání (tematický text)
 • Modlitba představuje duši ekumenického hnutí (Jan Pavel II.) (článek) - 1. Včera začal „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. Jsou to dny reflexí a modliteb, více než kdy jindy vhodných na to, aby křesťanům připomínaly obnovení plné jednoty mezi nimi, jak si to přál Ježíš; zavazuje to každého pokřtěného, pastýře i všechny věřící (srov.Unitatis redintegratio, 5). Tento „Týden“ se koná jen několik měsíců od 40. výročí vyhlášení dekretu 2. Vatikánského koncilu Unitatis redintegratio, - klíčového textu, který postavil katolickou církev pevně a neodvolatelně na práh ekumenického hnutí.
 • Modlitba za rodiče (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Modlitba za rodiny (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Nebojme se ekumenismu (Jan Pavel II.) (článek) - Slibným impulzem k nové evangelizaci a zkrácením cesty k jednotě může být pouze odvážné přiznání vin a omylů, za které jsou křesťané nějakým způsobem zodpovědní, a také velkorysá nabídka, že je s pomocí Boží napraví. Aby byl ekumenismus plodný a autentický, vyžaduje od věrných katolíků některé základní dispozice.
 • Nebojte se ! Otevřete své životy Kristově spásné moci... (článek) - Když mi byla 16. října roku 1978 po volbě na Petrův stolec položena otázka: "Přijímáš?", odpověděl jsem: "Poslušen ve víře Krista, svého Pána, a s důvěrou v Matku Kristovu a Matku církve, přes všechny tak velké obtíže, přijímám." Svou službu římského biskupa a pastýře univerzální církve jsem začal slovy: "Nebojte se! Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu! Otevřete svá srdce, své životy, své pochybnosti, těžkosti, své radosti a city jeho spásné moci a dejte mu vstoupit do svých srdcí. Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. Jedině on to ví! Od té doby se snažím plnit svůj úkol, čerpaje každý den světlo a sílu z víry, která mě pojí s Kristem. (Jan Pavel II.)
 • NEBOJTE SE! (článek) - Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován!
 • Nemějte strach jít do ulic (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Novo millennio ineunte - Text dokumentu - 1. a 2. část (Jan Pavel II.) (tematický text) - Na počátku nového tisíciletí, při zakončení Velkého jubilea, v němž jsme slavili dva tisíce let od Ježíšova narození a v němž pro církev začíná nová etapa, znějí v našem srdci Ježíšova slova, kterými poté, co ze Šimonovy loďky hovořil k zástupům, vyzval apoštola k rybolovu: “Duc in altum” (Zajeď na hlubinu) (Lk 5,4). Petr a první společníci uvěřili Ježíšovu slovu a spustili sítě. “Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb” (Lk 5,6). Duc in altum! Toto slovo dnes zaznívá pro nás a vyzývá nás k tomu, abychom si s vděčností připomínali minulost, odhodlaně žili přítomnost a s důvěrou se otevřeli budoucnosti: “Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navěky!” (Žid 13,8).  
 • Obnovení jednoty je darem od Boha (Jan Pavel II.) (tematický text) - Když se křesťané setkávají, objeví, že jsou bratři, spolupracují, aby zmírnili utrpení, a modlí se za jednotu, přispívají k tomu, aby zazářila Kristova tvář a jeho sláva.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 24.8. svátek sv. Bartoloměje

Zj 21,9b-14; Jan 1,45-51

Komentář k Jan 1,45-51: Co může z Nazareta vzejít dobrého, ptají se i dnes mnozí s pohledem na instituci církve. Kdybychom byli přímí a nebylo v nás lsti, svět by byl také překvapen!

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...