Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Advent

 • Jak nerezignovat na jakékoli prožívání adventu? (článek) - Většina lidí žije úplně stejně, ať už je advent nebo není… Pro většinu lidí je období adventu jedním z nejhektičtějších v roce. N ikdo není zvědavý na další požadavky,  natož moralizování.  Musí ale přece existovat řešení, abychom i v této uspěchané době zcela nerezignovali na duchovní hodnoty spojené s adventem i  Vánocemi a neminuli to podstatné… 
 • Advent - svět konzumu neumí čekat / Aleš Opatrný (tematický text) - Svět konzumu není nemocný především tím, že nakupuje a spotřebovává, ale že neumí čekat, protože v mnohém nemá naději. Snaha mít, mít co nejvíc, opatřit si to, co ještě nemám, hned (třeba na půjčku), bez čekání, může být projevem chybějící naděje v životě lidí. Je to někdy pokus „zakrýt si oči a zacpat uši“ nakupovanými a konzumovanými věcmi, protože člověk nemá naději, a tak se nechce příliš dívat do budoucnosti.
 • Advent – převlek pro stres a kšeft?! (Benedikt XVI.) (tematický text) - Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří
 • Advent a Vánoce z různých úhlů pohledu (článek) - Adventní a vánoční čas je dobou zvláštní, v průběhu roku jedinečnou. Snad k tomu přispívá v našich zeměpisných šířkách i krátký den a dlouhá doba tmy, což může člověka v jeho aktivitě trochu tlumit a také někdy odkazuje k tomu, čím se běžně nezabývá. 
 • Advent v kriminále (článek) - Opět vánoce (1955), druhé v kriminále. Předcházelo jim předvánoční období smutku a depresí, nejkritičtější období lidí odloučených od domova. Začínalo listopadem a stupňovalo se úměrně se zkracujícími se dny, sílícími větry, mrazivými dešti a sněhovými závějemi. Přesto jsme intenzívně prožívali advent.
 • Advent víry /Karl Rahner/ (tematický text) - Po celou dobu života prožíváme advent, neboť my křesťané očekáváme toho, který má ještě přijít. Teprve pak nám bude dáno za pravdu. Předtím se však zdá, že má pravdu svět
 • Advent vyvolává protichůdné pocity (článek) - Ze zkušenosti víme, že advent a Vánoce mnohdy dopadnou jinak, než bychom chtěli. Jak tedy advent prožít „užitečně“ a v pokoji?  Několik praktických postřehů… 
 • Advent: chceme-li zakusit vánoční radost, musíme něco ´udělat´ (článek) - Chceme-li se podílet na velké vánoční radosti, musíme něco „udělat“: nikoli, žádné velké a senzační věci. Možná se rozhodneme vyhradit si každý den zvláštní chvilku na modlitbu anebo dáme najevo přátelství někomu ve svém okolí, kdo nám není nijak zvlášť sympatický. Podstatné je, že Mu dovolíme přijít k nám, že „otevřeme své brány dokořán“, jak zpíváme v adventu.
 • Bezduchých akcí a činů bylo již dost. Advent nebo aktivity? (článek) - Adventní příprava na Vánoce může být provázena množstvím aktivit. Nesmíme ale zapomenout, že v aktivitách samých není skryta podstata přípravy. Nikdo se nemůže připravit na setkání s Kristem jinak, než v Duchu svatém.
 • Požehnání adventního věnce... (článek) - Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další hlubší význam. Požehnání adventního věnce má vyzdvihnout právě tento jeho význam pro celou rodinu.
 • Přijď... (Sv. Šimon, Nový teolog) (tematický text) - Přijď, světlo pravé. Přijď, skryté tajemství. Přijď, nevýslovné bohatství. Přijď, blaženosti bez konce.
 • r. 2014 V adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje a proměňuje náš život (tematický text) - V adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje a proměňuje náš život, a který naplňuje naše nejhlubší touhy. Náš život se ale může zdařit jen tehdy, jestliže hledíme na něco většího, na Boha, který přebývá v nás a mezi námi a spojuje nás navzájem hlouběji, než to dokážou naše city.
 • Úvod do adventní doby / Dnešní člověk a očekávání Božího příchodu (kázání) - Advent není především dobou pokání, ale hlavně oslavnou památkou vtělení a teprve na tomto základě také radostným očekáváním parusie (druhého Kristova příchodu).
 • 1. neděle adventní B / Kdy přijdeš? (kázání) - . První křesťané uchovávali živou touhu po Kristově příchodu, proto volali "Maranatha", "Přijď, Pane Ježíši". Tato myšlenka na vytoužený Kristův příchod se časem stala spíš "strašákem" - Kristus přijde, bude soudit, potrestá.
 • Advent (soubor tematických textů) - Příchod; očekávání; touha  
 • Advent (cyklus C) (kategorie kázání)
 • Advent nám pomáhá (článek) - Adventem začínáme nový liturgický rok, tedy  novou cestu Božího lidu  s Ježíšem Kristem, naším Pastýřem, který nás vede dějinami k naplnění Božího království. Jako v životě každého z nás je třeba se neustále znovu vydávat na cestu, pozvedat se a opětovně nacházet smysl cíle vlastní existence, neustále obnovovat horizont, ke kterému se ubíráme.  Horizont naděje!  
 • Advent nás má obnovit a uzdravit! (Matka Tereza) (článek) - Adventní doba je jako jaro v přírodě, kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé. Tak v nás má advent také působit – obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista, ať k nám přijde v jakékoli podobě.
 • Advent: čekání na Godota? /A. Scarano/ (tematický text) - Mohlo by se zdát, že dnešní člověk je v podobné situaci, jakou vylíčil ve hře Čekání na Godota Samuel Beckett: stejně jako v minulém tisíciletí je i dnes člověk odsouzen čekat na setkání, k němuž nikdy nedojde.
 • Advent… (Benedikt XVI.) (článek) - Bůh chce přicházet na zemi i skrze nás
 • Adventní doba, čekání a prorok /P. Aleš Opatrný / (tematický text) - Čekání není důvodem k nečinnosti, k ne-žití. Čekat ve smyslu adventu, to znamená čekat na Pána teď, v tuto chvíli života, čekat od něho obšťastňující setkání v přítomnosti s perspektivou věčnosti.
 • Adventní písně mistrně vyjadřují podstatu adventu (P. Aleš Opatrný) (tematický text) - Adventní písně jsou z kancionálu zřejmě teologicky nejhodnotnější. Nejen v rorátech, ale i v písních "Ejhle, přijde Pán a Bůh náš" a "Vesele zpívejme" najdeme v mistrné zkratce jak obsah adventní doby, tak i osobní program k jejímu prožití.
 • Čeho jsme se už od Boha dočkali a co můžeme očekávat? (článek) - Advent je dobou očekávání. Čekat jen na Vánoce by ovšem bylo málo. Zamyslet se nad očekáváním a jeho naplněním v dějinách spásy a v našich životech může být užitečné. Jde o očekávání, směřované k Bohu. On není především plnitel našich přání. Je tím, kdo touží po člověku a je ochoten každého zachraňovat. Uvažujme tedy o tom, čeho jsme se už od Boha dočkali a o tom, co očekávat můžeme. (Podklady pro Adventní duchovní obnovu.)
 • Čekání patří k životu člověka (P. Aleš Opatrný) (tematický text) - Advent nás vede k očekáváním reálným, ne zdánlivým.
 • Jak jen toužím (Já, tvůj Bůh) (článek) - Jak jen toužím, abys prožil advent. Jak jen toužím, aby roztála tvá odmítavost i tvá chladná uzavřenost, a abys mi znovu pohlédl do očí. Vždyť ti jdu vstříc na všech tvých cestách. A přece ještě nikdy jsem k tobě nesměl přistoupit. Já, tvůj Bůh.  
 • Ježíš se rodí na svět i skrze nás (článek) - Obrátíme-li se stejně jako Maria a přikloníme-li se k Bohu, začneme žít život odvrácený od sebe a obrácený k Bohu. A tehdy dokážeme také my přinášet světu život. Dáme život Ježíši ve světě.
 • K adventu, zejména k esse a fieri /Jiří Skoblík/ (tematický text) -  Advent vzrušuje, a to na obě strany. Pozitivně, jde-li o něco nebo o někoho, po kom se touží. V opačném případě vzrušuje samozřejmě negativně.
 • Křesťanství je víra v budoucnost. (článek) - Křesťanství je víra v budoucnost, blaženou, nekonečnou budoucnost, jež je nezahalenou přítomností nekonečného Boha - našeho věčného života. Existují pochopitelně lidé, jimž je představa takovéto budoucnosti vzdálená, a proto jim víra v ni připadá příliš iluzorní.
 • Lekáme se rychlosti, jakou se blíží Vánoce (článek) - Moderní společnost, která má jistě mnoho kladů a krásných stránek, některé věci nespravedlivě opomíjí a jiné dokonce škrtá. Například očekávání, trpělivé čekání a těšení se nebývá považováno za žádnou hodnotu. Naopak, reklama nám znovu a znovu vnucuje, že to, co chceme, můžeme mít samozřejmě ihned.
 • Myšlenky kardinála Vlka (tematický text) - ... mocnosti tě mohou nechat ve štychu, ale On trvá jako jediný pevný bod: Advent a Vánoce znamenají, že Ježíš přišel, aby s námi zůstával ve všech /našich/ situacích. (Miloslav Kardinál Vlk)  
 • Průvodce adventem (P. Petr Karas) (tematický text) - Advent je doba očekávání a přípravy na Kristův příchod. Nejde pouze o přípravu na oslavu Ježíšova narození. Advent nám také připomíná důležitost přípravy na Kristův druhý příchod ve slávě (takto je zaměřena především první část tohoto období), ale také na naše setkání s ním na konci našeho pozemského života. V neposlední řadě chceme Pánu umožnit jeho co nejčastější a nejhlubší příchod do našeho srdce.
 • r, 1996 /advent, věnec.../ (tematický text) - Když slavíme advent, podílíme se na stesku lidstva po setkání s Bohem.
 • r. 2006 advent - stesk (tematický text) - Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl. Na konci zimy není zima, nýbrž jaro. Na konci noci není noc, ale svítání. Na konci adventu není advent, nýbrž Narození Páně. Na konci smrti není smrt, nýbrž život.
 • r. 2007 / BŮH NENÍ NĚKDE V NEBI (Benedikt XVI.) (tematický text) - Bůh přichází
 • r. 2008 / Advent ve zamtku (tematický text) - Přibývá tmy, den se zkracuje. Stmívá se stále dříve. Spousta lidí má pocit, že přibývá temnoty i v naší společnosti. A někdo prožívá temné období právě nyní i ve svém vlastním životě.
 • r. 2012 Co očekávat od adventu? (tematický text) - Jakou představu vlastně máme před očima dnes, v době adventu? Co očekáváme, že se posléze stane v posledních dnech před svátky? Tyto otázky jsou na místě. Bez nich se nám nepodaří dobře prožít letošní čas adventní, protože kdo nemá cíl a kdo se do cíle netěší, ten se asi sotva vydá na cestu.
 • Střídmá adventní duchovní příprava (nejen) pro manželské páry (Aleš Opatrný) (tematický text) - Ve svátek Svaté rodiny 28.prosince bude opět pravidelná příležitost k obnově manželského slibu. Aby to nebyla jen formální záležitost, je dobré se pokusit o nějakou (střídmou) duchovní přípravu.  Kostrou této přípravy bude liturgie adventních nedělí (cyklus C), která ovšem přináší témata v zásadě společná pro všechny. Manželům se navíc nabízí pro každý týden několik témat k úvahám a modlitbě.
 • Texty na nástěnky - Advent (tematický text) - Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde  
 • Vytoužený Kristův příchod se stal spíše strašákem: ´Kristus přijde a bude soudit´ (článek) - "Kdy přijdeš?" Tato otázka není převzata ze spisu nějakého mystika, ale z našich běžných hovorů. "Kdy se ukážeš? Kdy se uvidíme?" Jsou to otázky, které prozrazují touhu, očekávání. Někdy je to touha "zištná",  jindy určitého člověka chceme vidět, protože ho máme rádi. A pokud je to člověk vzácný, nám velmi blízký, pak se tato touha může proměnit v nedočkavost.
 • Základní informace o adventu (tematický text) - Název pochází z latinského slova "adventus" (příchod).
 • ´Vánoční mánie´zakrývající advent (článek) - Ačkoliv zanedlouho začne advent, sugerují nám prospekty vkládané do poštovních schránek, že už jsou téměř Vánoce. V obchodech se objevují vánoční nabídky, vánoční výzdoba, a dříve (v adventu) zakázané koledy budou dobré dva týdny před vánočními svátky znít ve městech ze všech koutů tak často, že se nám mohou až protivit jako odrhovačky.
 • 01. neděle adventní C / Petr Šabaka - Vzdálenost mezi „já“ a „jsem“ (kázání)
 • 02. neděle adventní C / Petr Šabaka - Cesta ke svobodě (kázání)
 • 1. neděle adventní - C / Stůl slova - Aleš Opatrný (kázání) - Nějaký den vesmírného Hospodinova soudu jsme sice ochotni připustit, ale zas tak moc s ním nepočítáme, máme po ruce mnohem obyčejnější a prozaičtější starosti.
 • 2. neděle adventní C / Hlas volajícího na poušti / Špidlík (kázání) - Výraz „hlas volající (nebo volajícího) na poušti“ se stal příslovečným. Znamená člověka, který něco hlásá, ale kterého společnost nepřijímá, kterého přestanou brát vážně. Zkušenost z dějin ukazuje, že to bývá osud velkých myslitelů, umělců, proroků po dobu jejich života. Dává se jim za pravdu až později. V době, kdy mluví, se jejich řeči nehodí do ostatních programů. Působí proto rušivě.
 • 3. neděle adventní / Lectio divina (kázání) - Vvydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu!
 • 3. neděle adventní / Raniero Cantalamessa (kázání) - Opětovně odkrýt sílu této zvěsti pro dnešního člověka, jenž po ní dychtí.
 • 4. adventní / C / Bůh Vánoc zamíchává lidem karty / papež František (kázání) - Bůh Vánoc je však Bohem, který „zamíchává karty“. A činí tak s oblibou. Jak to řekla Maria ve chvalozpěvu Magnificat: Pán mocné sesazuje z trůnu a povyšuje ponížené, hladové sytí dobrými věcmi a bohaté propouští s prázdnou (srov. Lk 1,52-53). To je druhý úžas: úžas nad dějinami.
 • Advent: Naše touha je přípravou (článek) - Spadne-li nám něco krásného „z čistého nebe“, nejsme často schopni plně to přijmout a docenit…
 • Adventní věnec (tematický text) - Historie adventního věnce.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 20. 8.

Iz 56,1.6-7; Žalm 67; Řím 11,13-15.29-32
Mt 15,21-28

Obvykle se při čtení dnešního evangelia lidé pozastavují nad podivným přístupem Ježíše, protože jedná jako člověk tvrdého srdce. A skutečně tak naoko jedná! Proč? Protože o chvíli dříve slyšeli apoštolové argumentaci farizejů a tvrdé odsouzení nedodržování Zákona (Tóry). Nikde nebyla ani stopa po milosrdenství, pochopení… Tak černobílý Boží zákon není! Na vyprávění o pokorné cizince je to zřejmé. Příběh je velmi aktuální i dnes, protože se v naší zemi a v Evropě setkáváme s cizinci, které snadno odsuzujeme. Ježíš nechválí lhostejnost či hloupost! Ale poukazuje na tvrdé srdce, které se neumí slitovat. Žádný předpis o morálce či liturgii nesmí pomíjet smysl normy a chápání širokého kontextu, pro který norma vznikla.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...