Modlitba mi pomáhá odhalit jedinečnou Boží lásku ke mně. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Chudoba

 • Naše náboženství nás učí nezajištěnosti a spoléhání na Boha (článek) - Naše náboženství nás učí nezajištěnosti, spoléhání na Boha. Je to náboženství, jehož základy byly položeny na cestách, v cizině, v nejistém putování. Spasitel světa se narodil nikoli v zařízené porodnici, nýbrž na cestách, improvizovaně, v jeskyni...
 • Osobnost, podle které si současný papež zvolil své jméno: sv. František z Assisi (článek) - Chudoba, k níž nás vábí František z Assisi, je chudoba milenců. Svatý František volí chudobu. Ne z toho důvodu jako například hinduističtí jogínové. Jde ve stopách Toho, který neměl ani kámen, na kterém by mohla spočinout jeho hlava, kráčel cestou ve stopách Ježíšových.
 • Co je na bohatství špatné? (Jiří Skoblík) (tematický text) - Na některých podobách chudoby není nic svatého, krásného a zbožného.
 • Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými… (papež František) (článek) - Moc peněz je tak velká,  že tě odvede od víry.
 • František nebo Dominik? (článek) - Někteří lidé uvažují o vstupu do řehole, ale nemohou se rozhodnout, zda jít k františkánům nebo k dominikánům. Nevidí mezi těmito řády žádný podstatný rozdíl. Na první pohled se zdají téměř stejné, když pomineme barvu hábitu. Čím se vlastně liší?
 • František z Assisi a několik podob chudoby (kapitola z knihy) - O chudobě lze mluvit z více hledisek, nejméně tak významných jako je chudoba materiální: o chudobě mysli, přirozenosti i o chudobě christologické.
 • Chudoba (soubor tematických textů) - Viz heslo: bohatství, mamon Teprve chudoba naučí člověka hospodařit s bohatstvím, kterým ho zahrnuje Bůh. (Pavel Kosorin) Chudoba není sama o sobě nic dobrého, naopak! Může ale být prostředkem - cestou k osvobození pro největší Bohatství - pro Boha.
 • Chudoba, k níž nás vábí František je chudoba milenců. (Stan Rougier) (tematický text) - Sv. František volí chudobu. Ne z toho důvodu jako hinduističtí jogínové, aby nepadl do léčky žádostí, tedy z jakési duševní hygieny. Jde ve stopách Toho, který neměl ani kámen, na kterém by mohla spočinout jeho hlava, kráčel cestou ve stopách Ježíšových.
 • Chudý je ten, kdo věci neproměnil v modlu (Carlo Carretto) (tematický text) - A co to znamená, že máme být chudí? Máme snad chodit v roztrhaných kalhotách a bydlet v ošklivé, polorozpadlé boudě?
 • Každý z nás je pokoušen korupcí (článek) - Korupce je hřích, který je na dosah a jehož se dopouští ten, kdo má ekonomickou, politickou či církevní pravomoc nad druhými. Všichni jsme pokoušeni korupcí. Tento hřích je na dosah, protože každý kdo má nějakou pravomoc, cítí se mocný, cítí se skoro Bohem.
 • Kdo dává, sám nakonec dostává víc... (článek) - Co je lepší: být štědrým dárcem nebo úzkostlivým strážným? Co je pro tebe lepší: když tě budou s uznáním nazývat otcem mnoha sirotků, nebo když budeš vlastníkem mnoha potvrzení opatřených pečetěmi dokládajícími tvou movitost? Peníze tu musíme nakonec zanechat druhým, ale dobrotivost a štědrost nás bude provázet, až budeme předstupovat před toho, jenž spravedlivě soudí.
 • Kocour na oltáři (článek) - Dlel jsem onehdá v jednom menším českém městě, a jsa žízniv, poněvadž bylo horko, navštívil jsem jednu ze zdejších kaváren, bych se v ní občerstviti mohl. Kavárna to byla velmi příjemná, zařízená tzv. rustikálně, ale prvotním impulsem k tomu, že jsem zavítal právě sem, byl její název: jmenovala se „U Kocoura“.
 • Najdou se i lidé zámožní, kterým jejich bohatství neslouží k pyšné nadutosti, ale ke skutkům lásky... (tematický text) - Není pochyby o tom, že pokory dosáhnou snáze chudí než bohatí. Chudým je totiž v jejich nouzi důvěrně blízká mírnost, zatímco bohatí se pro svůj majetek rádi naparují. Přesto se však najdou i lidé velmi zámožní, kterým jejich bohaté jmění neslouží k pyšné nadutosti, ale ke skutkům lásky, a v tomto duchu počítají za největší zisk to, že vynakládají námahu na odstranění bídy druhých.
 • Ne abys krášlil chrám, a přitom nedbal chudého a trpícího (Jan Zlatoústý) (tematický text) - Chceš prokazovat úctu Kristovu tělu? Ne abys mu tady v chrámě prokazoval úctu hedvábnými rouchy, a venku nepřehlížel, že jej deptá zima a nahota. ...
 • Neztratit podstatné kvůli věcičkám nulové hodnoty... (článek) - Je mnoho těch, kdo se sice zřekli nesmírného množství zlata, ale rozrušují se kvůli psacímu náčiní. Kvůli lásce ke Kristu dokázali opustit veliké věci, přesto se ale nechali spoutat těmi nejbanálnějšími záležitostmi.
 • Pohodlně žijící lidé často nevědí, co znamená být chudým (Matka Tereza) (článek) - S několika lidmi jsme pomohli jedné ženě se stěhováním. Tato matka od rodiny je nemocná, trpí vážnou chorobou, která ji ohrožuje na životě. Na sklonku dne byla všechna práce hotová a my se v dobré náladě rozešli, unavení, ale spokojení, že jsme mohli někomu pomoci. Nasedli jsme do svých pohodlných automobilů a rozjeli se po dobře osvětlených ulicích směrem k našim domovům.
 • POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2014 (tematický text) - Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby  (srov. 2 Kor 8,9)
 • Poslední soud ukáže dobro, které každý ne-vykonal (tematický text)
 • Postní doba je vhodnou dobou k dávání (papež František) (článek) - Udělá nám dobře,  když pomůžeme druhým.
 • V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat… (článek) - Bohu se nejvíce podobáme, když prokazujeme dobro těm, kteří nám to nemůžou oplatit...
 • Nevěřme strachu z Boha (článek) - Lidé někdy řeknou: „Víte, já mám strach, že když se Bohu cele odevzdám, všechno mi sebere.“ Někdo si myslí, že Bůh tak nějak žárlí na každou lidskou radost a libuje si v tom, když člověk trpí. Proto se někteří lidé bojí, pustit si Boha k sobě blíž... 
 • Řeč biskupa ThDr. Františka Tomáška na 139. generální kongregaci 2. vatikánského koncilu dne 30. září 1965 (tematický text) - Tísnivé poměry rodin plodí různá další sociální zla a ne všude jsou státy a dobročinné organizace samy s to zjednat nápravu.
 • 7. NEPOKRADEŠ - Chudý rolník a velký kus země (tematický text) - Lev Nikolajevič Tolstoj vypráví příběh o jednom chudém rolníkovi, kterému jakýsi bohatý statkář nabídne, že může dostat tolik půdy, kolik bude chtít, stačí jen, když obejde pozemek od východu do západu slunce...
 • Boháč neprochází (Chiara Lubichová) (tematický text)
 • Církev - svátost lásky a milosrdenství (tematický text) - Přikázání milosrdenství se netýká pouze křesťana jako jednotlivce, platí také pro církev jako takovou. Poselství církve se musí projevovat konkrétní praxí a kulturou milosrdenství v celkovém životě církve.
 • Církev chudých (Max Thurian) (tematický text)
 • Citáty z knihy: Duchovní texty Matky Terezy z Kalkaty (tematický text) - Kdybych se byla zahleděla na dav, nikdy bych nebyla začala s touto činnost
 • Citáty z knihy: Maria, Matka Pána (Max Thurian) (tematický text)
 • Citáty z knihy: Pomozme si navzájem (Reinhard Abeln, Anton Kner) (tematický text)
 • Duchovní chudoba (Ladislav Simajchl) (tematický text) - Náš Pán nežádá od každého člověka, aby rozdal vše, co má a zůstal chudý jako svatý František z Assisi.
 • I. Nezřízenost žádostivostí (tematický text) - Desáté přikázání vyžaduje, aby se z lidského srdce vyhostila závist. Když prorok Natan chtěl vzbudit v králi Davidovi lítost, vyprávěl mu příběh o chudákovi, který měl jen jednu ovečku, jež byla pro něho jako dcera, a o bohatci, který navzdory tomu, že měl mnoho dobytka, záviděl tomu chudákovi a nakonec mu jeho ovečku ukradl.
 • II. Touhy Ducha (tematický text)
 • III. Chudoba srdce (tematický text)
 • IV. "Chci vidět Boha" (tematický text)
 • Květná neděle (Promluva papeže Františka na Květnou neděli, 24.3.2013) (tematický text) - Jakým typem krále je Ježíš? Jede na oslátku, nemá dvořany, kteří jej následují, není obklopen šikem symbolizujícím moc.
 • Literatura k tématu (tematický text)
 • Maria (Max Thurian) (tematický text)
 • New York - pokuta za malou solidaritu (tematický text) - Obžaloba: odcizení bochníku chleba z jednoho pekařství.
 • Papež František vybídl k finanční reformě na etickém základě (tematický text) - „Finanční krize, kterou procházíme, nám dává zapomenout, jaká je její prvotní příčina – tedy hluboká antropologická krize. Zcela jsme popřeli prvenství člověka. Utvořili jsme si nové idoly. Starozákonní zbožňování zlatého telete (srov. Ex 32, 15-34) dnes ilustruje nový, nelítostný výjev – fetišismus peněz a diktatura ekonomie, která nemá lidskou tvář a nesleduje lidský účel.“
 • Různé (tematický text)
 • Různé (tematický text)
 • Různé (tematický text)
 • Slabost bereme jen jako nevýhodu. Pro člověka je ale i velkým dobrem… (článek) - Maria chválí mocného Boha, že shlédl na její nepatrnost. Podobně se apoštol Pavel chlubil svou slabostí, aby na něm spočinula Boží moc.
 • Svatý Josef ukazuje, v čem spočívá otcovství… (článek) - Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v tajemství vtělení je naprosto zásadní. Když si uvědomíme, jak se moderní psychologie dívá na význam otcovy role pro rozvoj osobnosti dítěte, zarazí nás, jak obrovský úkol na sebe vzal ten, jenž takto sloužil vtělenému Božímu Synu.
 • Šance (Jacques Philippe) (tematický text)
 • V. Souhrn (tematický text)
 • ´Církev má být především chudá´ (článek) - Kniha Páté evangelium je sbírkou komentovaných úryvků z fiktivního - pátého - evangelia. Kardinál Giacomo Biffi v ní ironicky naráží na některé tendence v církvi po II. vatikánském koncilu, které jsou ovšem aktuální i dnes.
 • Biblické texty (tematický text) - Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. (Mt 5)
 • Citáty z Katechismu katolické církve (tematický text) - Desáté přikázání "Nebudeš dychtit... po ničem, co patří tvému bližnímu" (Ex 20, 17). "Nebudeš toužit po domě svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu (Dt 5,21). "Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce" (Mt 6,21). 2534 Desáté přikázání zdvojuje a doplňuje deváté, které se týká tělesné žádostivosti. Desáté přikázání zakazuje chtivost majetku bližního, která je kořenem krádeže, loupeže a podvodu zakázaných sedmým přikázáním. "Žádost očí" (1 Jan 2,16) vede k násilí a nespravedlnosti zakázaným pátým přikázáním.254 Chtivost, stejně jako smilstvo, pramení z modloslužby, která je zakázána prvními třemi přikázáními zákona.255 Desáté přikázání se týká úmyslů srdce a spolu s devátým shrnuje všechna přikázání zákona.
 • Delší texty (tematický text) -

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 27.5.

Sk 18,23-28; Jan 16,23b-28

Komentář k Sk 18,23-28: Apollos, dobrý řečník, se výborně vyznal v Písmu, ačkoli znal jen křest Janův. Priscilla s Akvilou mu vykládají Boží nauku ještě dokonaleji! Věnuji trochu času, abych se sám zdokonalil ve víře? Přijímám druhé bez předsudků?