Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

František z Assisi

Svatý František z Assisi (původním jménem Giovanni Battista Bernardone), (* 5.7. 1182 Assisi, Itálie + 3.10. 1226 Assisi) zakladatel řádu františkánů, mnich a mystik. Současný papež František si zvolil své jméno právě podle tohoto světce.

 • Bratr František (Julien Green) (tematický text) - Patří celému světu jako láska, která je nám neustále dávána. V jeho době se říkávalo, že není možné ho vidět a nemilovat, a tato láska zůstává neměnná.
 • Celý život sv. Františka z Assisi byl jedním velkolepým zpěvem lásky (tematický text) - Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného.
 • Nechme na sebe hledět Ježíše (článek) - Papež František o Františku z Assisi
 • Osobnost, podle které si současný papež zvolil své jméno: sv. František z Assisi (článek) - Chudoba, k níž nás vábí František z Assisi, je chudoba milenců. Svatý František volí chudobu. Ne z toho důvodu jako například hinduističtí jogínové. Jde ve stopách Toho, který neměl ani kámen, na kterém by mohla spočinout jeho hlava, kráčel cestou ve stopách Ježíšových.
 • František nebo Dominik? (článek) - Někteří lidé uvažují o vstupu do řehole, ale nemohou se rozhodnout, zda jít k františkánům nebo k dominikánům. Nevidí mezi těmito řády žádný podstatný rozdíl. Na první pohled se zdají téměř stejné, když pomineme barvu hábitu. Čím se vlastně liší?
 • František z Assisi a několik podob chudoby (kapitola z knihy) - O chudobě lze mluvit z více hledisek, nejméně tak významných jako je chudoba materiální: o chudobě mysli, přirozenosti i o chudobě christologické.
 • Hra o životě sv. Františka z Assisi (tematický text) - Při pohledu do lidských dějin nacházíme postavy lidí, které nám pomáhají pochopit velikost a zároveň krásu chudoby. Jednou z postav, která pochopila skrze chudobu velikost Boha a jeho díla, je i sv. František.
 • Chudoba, k níž nás vábí František je chudoba milenců. (Stan Rougier) (tematický text) - Sv. František volí chudobu. Ne z toho důvodu jako hinduističtí jogínové, aby nepadl do léčky žádostí, tedy z jakési duševní hygieny. Jde ve stopách Toho, který neměl ani kámen, na kterém by mohla spočinout jeho hlava, kráčel cestou ve stopách Ježíšových.
 • Chvalozpěv stvoření (Sv. František z Assisi) (tematický text) - Ať tě chválí, můj Pane, všecho, co jsi stvořil, zvláště pak bratr slunce, neboť on je den a dává nám světlo, je krásný a září velkým leskem, vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.
 • Jak se sv. František nechal vést Bohem (Carlo Carretto) (tematický text) - Každý má svou cestu a jedná správně, když po ní kráčí podle svého nejlepšího svědomí.
 • Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla... (Sv. František z Assisi) (tematický text) - Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla, žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
 • Duchovní chudoba (Ladislav Simajchl) (tematický text) - Náš Pán nežádá od každého člověka, aby rozdal vše, co má a zůstal chudý jako svatý František z Assisi.
 • František z Assisi (tematický text)
 • Nemoc: špatný osud? texty na nástěnky r. 2013 (tematický text) - Jacques Verlinde (nar. 1947, řeholním jménem Joseph-Marie) je kněz a vysokoškolský pedagog. Původním povoláním nukleární chemik, v mládí strávil několik let v indickém ašramu, kde se intenzivně věnoval východní meditaci a askezi. Po nečekané konverzi ke Kristu se vrátil do Evropy. V roce 1983 přijal kněžské svěcení, poté získal doktorát z filosofie a nyní přednáší na katolické univerzitě v Lyonu.
 • r. 1996 (příroda a Bůh; veleb má duše Hospodina; chvalozpěv sv. Františka; modlitba motýla) (tematický text) - Z velikosti a krásy tvorů může být srovnáváním poznán původce jejich bytí. (Moudr 13,5)
 • Sv. František - divadelní hra o životě sv. Františka (tematický text) - VYPRAVĚČ 1: Při pohledu do lidských dějin nacházíme postavy lidí, které nám pomáhají pochopit velikost a zároveň krásu chudoby. Jednou z postav, která pochopila skrze chudobu velikost Boha a jeho díla, je i sv. František.  
 • Sv. František nevidí Boha skrze stvoření, on vidí stvořené věci přímo v srdci Boha (tematický text) - Tvorové, vy jste milostným dopisem mého Boha, který mi dnes píše a posílá. Můj milovaný, můj Pán, vkládá dnes do vás stopu svého génia, svůj podpis, svou signaturu...
 • Sv. František z Assisi (tematický text) - Ať tě chválí, můj Pane, ... ti, kdo odpouštějí
 • Veselí křesťané (kapitola z knihy) - Schopnost žertovat - příznak duševního zdraví
 • Veselý svatý (Josef P. Ondok) (tematický text) - Veselým světcem byl sv. František z Assisi. Avšak jeho veselost měla své specifické rysy,které nejsou tak úplně shodné s kategorií veselí jakožto smyslu pro žert a humor.
 • 4. Milostivý charakter charismat (kapitola z knihy) - Charismata nelze jednoduše odvodit od přirozených schopností, protože pramení ze svobodné milostivé volby Boha, který každému přiděluje zvláštní dary, jak sám chce
 • 40 let kněžství kaplana NY hasičů, který zahynul při útoku (článek) - Drazí přátelé, je téměř půlnoc a den je u konce. Dnes je čtyřicáté výročí mého kněžství (1961), studený den plný deště, přesně jako tenkrát ve Washingtonu, kdy papežský delegát arcibiskup Vagnozzi, vložil své ruce pevně na mou hlavu a obdaroval mně kněžstvím. Úžasné!
 • 47. Křesťanské dějiny (kapitola z knihy) - Křesťanství existuje již dvacet století. V průběhu let se prosadily různé křesťanské proudy - katolíci, protestanti a pravoslavní.
 • 7. Rozvedení, kteří uzavřeli druhé manželství (tematický text) - Co všechno smí člověk, který nesmí přistupovat ke svátostem, a jak může prožít co nejplnější křesťanský život?
 • Co vlastně znamená kříž? (článek) - Kříž je nejznámější symbol křesťanství. Co ale vlastně znamená kříž?
 • Dary Ducha svatého a postavy svatých (tematický text)
 • Chybí dobří zpovědníci nebo potřebná otevřenost? (článek) - „Otče, nemohl byste být mým duchovním vůdcem?“ ptala se jedna paní. To jsou silná slova. Jaké asi má představy o duchovním vedení?
 • Jak jsi pochybná, církvi, avšak jak tě přesto miluji! (tematický text) - „Jak jsi pochybná, církvi, avšak jak tě přesto miluji! Jak jsi mě nechala trpět, avšak tolik ti dlužím! Chtěl bych tě vidět zničenou, avšak potřebuji tvou přítomnost. Tolik skandálů jsi vyvolala, avšak tys mi umožnila pochopit svatost! Neviděl jsem na světě nic temnějšího, tolik zkompromitovaného, falešnějšího, ale na druhou stranu jsem se nedotkl ničeho čistšího, velkorysejšího, krásnějšího.“
 • Judge Mychal OFM, kaplan NY hasičů (tematický text) - Františkán a kaplan hasičů města New York, který zahynul při teroristickém útoku 11.září 2001.
 • Mravní učení evangelia – šílená ideologie? (článek) - Evangelium se dá žít pouze v živém spojení s živým Kristem, a ne jenom jako moralistická příručka, jak to předkládal Tolstoj a jak to parodizuje Dostojevskij v postavě Myškina, který se nakonec zblázní. Jak by mohl být blaženým například chudý, když po boku nemá Krista, který mu nabízí svou blaženost i uprostřed bídy.
 • Mychal Judge - seznam článků (tematický text) - Mychal Judge - františkán a kaplan hasičů města New York, který zahynul při teroristickém útoku 11.září 2001.
 • Na jeho úmrtním listu bylo číslo: 1 (článek) - Kaplan NY hasičů P. M. Judge se nebál být v první linii Otec Mychal Judge rád říkával: „Můj Bůh je Bůh překvapení.“ Jakmile se o. Judge dozvěděl , že do Severní věže narazilo letadlo, převlékl si svůj františkánský hábit, vzal na sebe kaplanskou hasičskou uniformu a šel na důvěrně známou požární stanici Engine 1 Ladder 24, kam často chodíval na oběd. Přidal se ke dvěma hasičům, kteří ten samý den později též zahynuli, a společně jeli k Severní věži. Někdo poté řekl, když viděl jejich auto, že doslova letělo ulicemi. Dorazili na místo v několika minutách a zanedlouho již stál o. Judge před druhou věží.
 • Pohřbíváme jeho srdce, ale ne jeho lásku. (článek) - Vzpomínka na osobní setkání s kaplanem NY hasičů, který zahynul 11.9. při teroristickém útoku… Je krásné potkávat v životě lidi, ze kterých vyzařuje dobro a ušlechtilost. Vzpomínám si přesně na první setkání s františkánským knězem br. Mychalem Judgem, na jaře 1997, kdy přijel poprvé navštívit Prahu a své spolubratry františkány, na jeho přátelský úsměv a pevný stisk ruky.
 • Poselství daru šťastné smrti (článek) - Dne 11.9.2001, krátce po útoku na Newyorské obchodní centrum, vběhl otec Mychal Judge, kaplan newyorských hasičů, do hořící budovy, aby sloužil potřebným. Ve chvíli, kdy byl s jedním z umírajících hasičů a uděloval mu poslední pomazání, ukončil jeho život padající trám. Otec Mike byl na místě mrtev. (Článek z časopisu Effatha )
 • Praví reformátoři (Joseph kardinál Ratzinger) (tematický text) - Co skutečně potřebujeme, jsou lidé, kteří jsou křesťanstvím vnitřně uchváceni, kteří je prožívají jako štěstí a naději, kteří se proto stávají těmi, kdo milují. A takovým pak říkáme světci.
 • Rozlišuj duchy - Úvod (kapitola z knihy) - Jsme-li zasaženi Božím voláním a naplněni jeho Duchem, dá se v nás všechno do pohybu. Tím se mění mnoho způsobů chování, které nám dosud byly samozřejmé, a my přechodně upadneme do velké nejistoty...
 • Slavnost Nejsvětější Trojice / Sláva Bohu (kázání) - Kolikrát se modlíme „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému“! Duchovní autoři nás povzbuzují, abychom své skutky dělali ke slávě Boží. Uvědomujeme si, co to má znamenat?
 • Sv. Ignác - divadelní hra o Ignáci z Loyoly (tematický text) - Zkuste se společně s námi přenést na chvíli do Španělska, do doby před více než 500 lety. V malém zámku Loyola se narodil roku 1491 chlapec, kterého jeho rodiče pokřtili jménem Inigo. Dnes ho znají křesťané na celém světě jako svatého Ignáce z Loyoly. Snad vám ho trochu přiblíží naše malé představení.
 • Svatý František - pracovní listy pro děti (4.10.) (aktualita) -
 • Světci jsou pravými reformátory církve (článek) - Světci jsou pravými reformátory církve, skrze něž se církev vracela k prostotě a zároveň otevírala nový přístup k víře  
 • Terorismus a odpuštění, aneb křesťanský a islámský pohled (článek) - Neděle 16.9.01 Texty evangelia o odpuštění (Lk 15) nám kladou neúprosné otázky pro všední život. Teď zvlášť. Shrneme-li reakce lidí na tragédie v USA zachycené sdělovacími prostředky, najdeme kromě mnoha projevů smutku, zděšení, obav nemálo tvrdých slov o pomstě a odvetě. Prastará touha po vykořenění zla v úplnosti a třeba tou nejbrutálnější silou se zcela pochopitelně dostává u mnohých na pořad dne.
 • Zamyšlení o smrti od kaplana newyorských hasičů M. Judgeho, který zahynul při teroristickém útoku 11.9.2001 (článek) - Modlitba, která stojí za to... V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás Sestry Charity jako malé chlapce učily a připomínaly nám modlitbu za milost šťastné smrti. To pro nás tehdy byla nepochybně divná modlitba. Vždyť jsme byli tak mladí a tak daleko od všeho "smrtelného" v životě. Ale léta přešla a sestry už tu nejsou. Během svých 40 let kněžství jsem byl u smrti tolika lidí, kdy se mísil smutek, štěstí i tragedie.
 • Žehnám tě, tvore vodo (článek) - Bílá sobota, jediný den bez liturgie, kříže zakryty, tma prvopočátečního chaosu. Dnes bude znovu stvořen svět. Hluboko po západu slunce se zapaluje před kostelem oheň, zapalujeme ho posvátným křesáním nebo třením dřev, je posvěcen paškál a modlitba přináší první temně opojný závan tajemna.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.9.

Ezd 1,1-6; Lk 8,16-18

Komentář k Ezd 1,1-6: Těžko soudit, nakolik byl výnos perského krále Kýra veden zbožností a nakolik vypočítavostí. V 80. letech minulého století jsme byli svědky podobně osvobozujícího procesu z rozhodnutí představitele jisté velmoci. Dovedeme si představit jásot Izraele ze získané svobody.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku