Jsem ten, koho miluje Kristus - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Koncil - II. vatikánský sněm

 • První křesťané neutíkali ze světa kvůli jeho ´zkaženosti´ (článek) - Druhý vatikánský koncil nalezl odvahu a ukončil podivné a úzkostné stahování se do obranných postojů vůči světu. Člověk totiž ve světě musí žít, jednat a uskutečnit své poslání...
 • Řeč biskupa ThDr. Františka Tomáška na 139. generální kongregaci 2. vatikánského koncilu dne 30. září 1965 (tematický text) - Tísnivé poměry rodin plodí různá další sociální zla a ne všude jsou státy a dobročinné organizace samy s to zjednat nápravu.
 • Církev má tři rozměry (Lumen gentium) Aleš Opatrný (tematický text) - Církev má - obrazně řečeno - tři rozměry: výšku: historii – dnes dvoutisíciletou;  šířku: znamená mnohostrannou mnohovrstevnou skutečnost co do složení, významu, úkolů; hloubku: je Božím tajemstvím  v lidských dějinách. Koncil měl k dispozici velkou teologickou práci mnoha vynikajících teologů, kteří objevovali mimo jiné velké poklady dávné minulosti v díle církevních otců.
 • Dei verbum - text k přednášce 13.10.2012 (doc. Aleš Opatrný, Th.D.) (tematický text) -  Zásadním tématem konstituce je Boží zjevení jakožto sebe-odhalení, sebe –představení Boha v lidských dějinách, které je fixováno v Písmu a posvátné tradici. (Pozor! Slovo „tradice“ v tomto teologickém významu znamená to, co je od počátku ve víře předkládáno, ne to, nač jsme třeba zvyklí za posledních padesát nebi sto padesát let!)  .
 • Koncil - II. vatikánský sněm (soubor tematických textů) - II. Vatikánský koncil je velká milost, kterou církev ve 20. století obdržela. Je pro nás bezpečným kompasem který nám umožňuje, abychom se dobře orientovali ve století, které se před námi otevírá. (Benedikt XVI.) Naši cestu musí určovat to, co koncil skutečně řekl, ne to, co bychom rádi, aby řekl. (Jean Marie Lustiger)
 • Koncil je pro nás bezpečným kompasem (Benedikt XVI.) (článek) - II. Vatikánský koncil je velká milost, kterou církev ve 20. století obdržela. Je pro nás bezpečným kompasem který nám umožňuje, abychom se dobře orientovali ve století, které se před námi otevírá.
 • Koncil pro naši dobu - základní informace o II. Vatikánském koncilu (Miloslav Kněz) (tematický text) - Před 50 lety, dne 11. října 1962, byl v bazilice sv. Petra v Římě zahájen druhý vatikánský koncil. Stalo se tak za účasti 2600 biskupů a pozorovatelů ze 116 zemí světa. Z jeho závěrů dosud žijeme a budeme žít. Svým významem překročil hranice katolické církve. Zasedal v dramatické  době, kdy byl svět rozdělen na Východ a Západ a vrcholila studená válka, která hrozila přerůst ve válku horkou – atomovou.
 • Poselství k zakončení II. Vatikánského koncilu (František Tomášek, listopad 1965) (článek) - Práce, která čeká na Církev po zakončení koncilu, je tak těžká a rozsáhlá, že je nemožné zvládnouti ji pouhou lidskou silou. Spasitel to připomíná slovy: „Beze mne nemůžete ničeho učiniti“ (Jan 15,5). Je proto potřebí, aby Duch Svatý, který tento koncil vnukl a který se nad ním vznáší, doprovázel práci Církve i při provádění koncilních usnesení.
 • Projev biskupa Tomáška na 79. generální kongregaci 2. vatikánského koncilu dne 2. prosince 1963. (tematický text) - Ctihodní otcové, bratři pozorovatelé, budu mluvit k čl. 7. kap. II. O společné modlitbě a ke kapitole IX. O ekumenických instrukcích .
 • 3. Eklesiologická a liturgická východiska II. vatikánského koncilu. (kapitola z knihy) - Tři základní stavební prvky poslání církve: liturgia, martyria a diakonia.
 • Apoštolát laiků: právo i úkol (článek) - Když mluví koncil o apoštolské činnosti laiků mluví o ní jako o jejich vlastním úkolu, nikoliv o nějakém náhradním nebo nouzovém řešení. Tyto myšlenky jsou jen logickým vyústěním ekleziologických myšlenek, obsažených zejména v konstituci o církvi Lumen gentium, které představují církev jako lid Boží, jako tajemné tělo Kristovo a rozhodně neomezují chápání církve pouze na klérus.
 • Církev nežije ze sebe samé (článek) - Církev nežije ze sebe samé, nýbrž z evangelia a z evangelia stále čerpá orientaci pro svou cestu.
 • Citáty z knihy: Zvolil som si Boha (Jean Marie Lustiger) (tematický text)
 • Dnešní svět je zároveň mocný i slabý, schopný nejlepšího i nejhoršího... (tematický text) -  Dnešní svět se jeví zároveň jako mocný i slabý, schopný nejlepšího i nejhoršího, neboť se mu otvírá cesta k svobodě nebo otroctví, k pokroku nebo úpadku, k bratrství nebo nenávisti. Mimoto si člověk uvědomuje, že je na něm, aby správně usměrňoval síly, které sám vyvolal a které ho mohou buď rozdrtit, anebo mu sloužit.  Mezi mnoha věcmi, které ho lákají, je nucen neustále volit a některých se zříkat.  Proto si klade některé otázky.   
 • Ekumenismus: zklamání, rezignace, pesimismus? (článek) - Ve 21. století budou vedle sebe žít nejrůznější náboženské a etnické skupiny. II. Vatikánksý Koncil ukázal, jak v této situaci žít. Není to lhostejnost k víře druhého ani zapomenutí vlastní víry ani zdůrazňování protichůdných odlišností nebo sektářství osob roztroušených v příliš velkém světě.  
 • Konstituce Gaudium et spes jako inspirace pro současnou pastorální teologii (Aleš Opatrný) (tematický text) -  Pro odchovance koncilu, mezi něž se počítám, je asi nesporným faktem, že konstituce Gaudium et spes je inspirací i v současnosti. Jinak tomu může být u těch, kteří se narodili později a jako dospělí křesťané vstoupili už do pokoncilní situace. Pro ně je koncil v tom dobrém slova smyslu věcí historie, ne přímou součástí jejich života. 
 • Literatura k tématu (tematický text)
 • Modlitba je duší ekumenického hnutí (Jan Pavel II.) (tematický text) - Koncil rozhodně doporučil modlitbu za jednotu křesťanů, jako duši celého ekumenického hnutí (srov. UR,8). Protože smíření křesťanů „přesahuje lidské síly a dary“ (ttž 24), modlitba dává výraz a naději, která nezklame a důvěru v Pána, který činí novou každou věc (srov. Řím 5,5; Zj 21,5). Avšak modlitbu musí doprovázet očištění mysli, citů a paměti. Tak se stane výrazem onoho „vnitřního obrácení“, bez něhož není pravý ekumenismus možný (srov. ttž,7). Koneckonců, jednota je dar Boha, dar, o který je nutno naléhavě a neúnavně prosit v pokoře a pravdě.
 • Změny vyvolané koncilem (Aleš Opatrný) (tematický text)
 • Delší texty (tematický text) -
 • Duch svatý v dokumentech 2. vatikánského koncilu (kniha) - Nauka o Duchu svatém prolíná celé koncilové učení
 • Krátké texty, citáty (tematický text) -
 • Poselství k zakončení koncilu (listopad 1965) Dr. František Tomášek (tematický text) - ... To, co udivovalo svět v prvních stoletích Církve, udivuje svět i dnes. Kolik různých národů, ras a jazyků bylo zastoupeno na právě se končícím koncilu. Biskupové z celého světa, i z nejodlehlejších ostrovů, kteří se před tím nikdy neviděli a nepoznali ...
 • Profil osobnosti kněze po Druhém vatikánském koncilu (kniha)
 • Závěrečné poznámky, literatura, odkazy (tematický text) -

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.8.

Joz 24,1-13; Mt 19,3-12

Komentář k Joz 24,1-13: Příběh, ve kterém se Hospodin projevoval jako ochránce, má oslovit i nás. Uvědomuji si, jak Bůh vedl statečné lidi v době nesvobody a pronásledování. Kéž se jejich odkazu nezpronevěříme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20.7.2017) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z...