Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

22. 2. 2001 , Petr Kolář

Kardinálové

Kardinálové byli původně duchovní, pečující o některý z hlavních kostelů v Římě a okolí. Výraz "kardinál" je odvozen od latinského cardo neboli čep dveří, kolem kterého se všechno otáčí. V přeneseném významu se tak označuje stěžejní bod a také mužové na důležitém místě.
Ve 12. století jich bylo 47, z toho 7 biskupů, 28 kněží a 12 jáhnů a byli to papežovi rádci a spolupracovníci. Papež Alexander III. jim tehdy přiřknul výlučné právo volit papeže a od té doby je jejich význam v církvi spojován především s touto funkcí. Prvním logickým důsledkem bylo rozšíření kardinálského kolegia o biskupy, kněze a jáhny z jiných zemí, potom byli postupně pověřováni vedením římské církevní administrativy, pozdějších kongregací a tyto úkoly nabyly časem větší váhy, než jejich biskupská, kněžská nebo jáhenská svěcení. Počet kardinálů byl ke konci středověku omezen na 52, často ale klesal na méně než polovinu tohoto počtu. Od 16. století byl zvýšen na 70 a teprve Jan XXIII. tento počet překročil. Po jmenování nových 44 kardinálů je dosaženo historicky nejvyššího počtu a také nebývale mezinárodního charakteru kardinálského kolegia. Nepřímo tu působí také kvalita a rychlost dnešních prostředků společenské komunikace: Před vynálezem telegrafu by nebylo mělo valného smyslu jmenovat kardinály někde v Indii nebo v rovníkové Africe, protože jejich svolání k volbě bylo z čistě technických důvodů prakticky neproveditelné.

Jan Pavel II. si je jistě dobře vědom toho, že právě jmenoval řadu volitelů svého nástupce, byla to pro něj osobně jistě pohnutá chvíle. Nemohl přitom nemyslet na profil budoucího papeže, na svou odpovědnost za jeho volbu a jistě jmenoval do sboru kardinálů muže, o nichž je přesvědčen, že ji zajistí. Novináři právem berou pod lupu jejich životopisy a důležité momenty z jejich života. Mnozí uvažují dokonce už i nad jménem budoucího papeže, které jistě napoví něco o jeho programu. Jan Pavel II. se svým jménem přihlásil jak ke koncilnímu dílu Jana XXIII., tak k apoštolátu Pavla VI. za hranicemi katolické církve.

Při všech spekulacích i úvahách je nicméně dobré nezapomínat, že současným papežem je nadále Jan Pavel II. a že plánuje na letošní rok řadu cest, například na Ukrajinu a do Arménie. A je docela dobře možné, že než dojde k novému konkláve a volbě nového papeže, zažijeme ještě lecjaké překvapení, na která je pontifikát polského papeže tak bohatý.


Pro RaVat/ceco Petr Kolář SJ
Praha, 21. února 2001

Autor: Petr Kolář

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...