Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

15. 6. 2003

Kdo se skrývá pod názvem Komunita Chemin Neuf?

Komunita Chemin Neuf (Nová cesta) vznikla v r.1973 v Lyonu z modlitební skupiny kněží a laiků. Je katolickou komunitou s ekumenickým posláním, čerpající ze spirituality sv.Ignáce z Loyoly a ze zkušeností Charizmatické obnovy. Dnes působí asi ve čtyřiceti zemích světa, má více než 1000 členů a další skupiny spolupracovníků.
Jaký je původ komunity ?

Komunita Chemin Neuf (Nová cesta) vznikla v r.1973 v Lyonu z modlitební skupiny kněží a laiků. Je katolickou komunitou s ekumenickým posláním, čerpající ze spirituality sv.Ignáce z Loyoly a ze zkušeností Charizmatické obnovy. Dnes působí asi ve čtyřiceti zemích světa, má více než 1000 členů a další skupiny spolupracovníků.Co je hlavním posláním komunity ?

Komuinita je povolána do služby pro jednotu (jednotu lidské osobnosti, manželského páru, církve, národů). Shromažďuje z různých národů muže a ženy, svobodné i manžele, kněze, katolíky i příslušníky jiných křesťanských církví. Někteří žijí pod jednou střechou (fraternita života), jiní ve svých domovech blízko sebe (fraternita čtvrti). Obě fraternity svědčí svými závazky o jednotě v rozdílnosti, žijí, modlí se a evangelizují společně. Většina členů má své civilní zaměstnání, někteří jsou plně ve službě misii komunity. Toto svědectví ukazuje rozdílné prožívání jedné víry v rozličných situacích a umožňuje tak oslovení lidí přicházejících z různých prostředí.Od kdy je komunita v České republice a co nabízí ?

V České republice probíhá již 10 let apoštolát manželů (Kána) a 8 let práce s mládeží. V dubnu 1998 uznal kardinál Vlk Institut Chemin Neuf a svěřil komunitě bývalý jezuitský klášter v Tuchoměřicích u Prahy. Od července 2001 byla komunitě svěřena farnost v Tuchoměřicích a od září 2001 Misijní centrum při Arcibiskupství pražském v Praze 2, u kostela sv. Apolináře.

Komunita se snaží svědčit skrze bratrský a komunitní život. Je to svědectví o živém Ježíši, který žije uprostřed nás a o to se snaží rozdělit se všemi, kteří přicházejí. I vyučování, jež probíhají, zahrnují osobní svědectví (?Náš svět poslouchá raději svědky než učitele.? Pavel VI.).A co tedy konkrétně organizujete ?

Komunita organizuje víkendová či několikadenní duchovní cvičení pro manžele i s dětským programem, programy pro snoubence, pro mládež různých věkových kategorií, pro širší veřejnost (Emauzy), pro lidi vzdálené od církve (kurzy Alfa). Z další nabídky jde o nejrůznější duchovní formace, biblické nebo teologické, pro laiky v rozličných formách, ignaciánská duchovní cvičení, duchovní cvičení, jako cestu k vnitřnímu uzdravení aj.

Na každém setkání je čas pro vyučování, osobní svědectví, osobní i společnou modlitbu, sdílení se v malých skupinkách, služby ostatním. Modlitba je pestrá od společných chval přes modlitbu hodinek, adoraci, meditaci nad Písmem sv. až po slavení eucharistie.

V naší farnosti pořádáme navíc vánoční a velikonoční představení pro děti, rodiče a přátele, ?Povídání o víře? ? katecheze pro děti. V programu Misijního centra jsou pak otevřená večerní modlitební setkání, modlitby za jednotu křesťanů, večerní setkání nad filmem, setkání mládeže, týden evangelizace s koncertem v kostele (vyučování, svědectví a modlitby), představení v ulicích (pantomima, hudba). Též pořádáme duchovní obnovy i pro jiné farnosti.Povězte nám prosím něco i o vašich prázdninových aktivitách

Každý rok v létě ve Francii probíhá týdenní ?Mezinárodní festival mládeže?, stejně i v Tuchoměřicích. Ve Francii též nabízíme účast v Mezinárodním ekumenickém sboru a různé duchovní formace. Komunita dále využívá i dům v Bartošovicích v Orlických horách, kde bývají letní evangelizační kurzy (?Kury základů víry?), víkend s Country a na kolech, v zimě lyžařské kurzy, společné oslavy Silvestra a pod.? duchovní formace spojené s časem odpočinku.Co byste řekli závěrem?

V samotném srdci naší spirituality stojí víra v moc Božího slova, které umí najít cestu k srdci lidí a proměnit je. Jako podstatné vidíme: osobní čas v Boží blízkosti, vzájemné materiální dělení, zjednodušování života a vzájemné smíření. Těšíme se na všechny, kteří mají zájem o komunitní život nebo se chtějí jako laici duchovně formovat či jen sdílet svůj život s Bohem s ostatními v lásce a radosti.Jak vás lze kontaktovat, kde jste k nalezení ?

Kontaktovat nás lze samozřejmě jak telefonicky, tak emailem, faxem, dopisem, či osobně.
- Komunita Chemin Neuf, Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel. 220 199 441-2, fax 220 950 023, email: sekretariat@chemin-neuf.cz, web: www.chemin-neuf.cz
- Misijní centrum, Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00, Praha 2, tel.224 920 598, fax 224 921 314, email: michael@misie.cz, web: www.misie.cz.

Děkujeme za rozhovor

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.11.

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lk 18,35-43

Komentář k 1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64: Spolu s novým stylem, vynuceným řeckou nadvládou, přichází: porušení zákona, oddání se modloslužbě. Nepřipadá ti, že jsou lidé stále stejní? Chci jít proti proudu!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...