Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

1. 6. 2007 , Ondřej Luštinec

Odráží Celostátní setkání mládeže potřeby mladých?

Ve dnech 10. - 13. května 2007 proběhlo v Táboře Národní fórum mládeže ? diskusní setkání mladých katolíků s biskupy, kněžími, řeholníky a dalšími. Společně hovořili o solidaritě nebo o postavení mladých lidí v katolické církvi a možnosti evangelizace v současném světě. Fórum pravidelně předchází Celostátnímu setkání mládeže (CSM) ? to se letos uskuteční v Táboře Klokotech od 13. do 19. srpna.
Je srpnové CSM skutečně reakcí na potřeby mladých? Podívejme se na několik podnětů a závěrů, ke kterým delegáti Národního fóra mládeže dospěli, a zkusme je vztáhnout právě k připravovanému letnímu setkání.?Chtěli bychom se podílet na životě farnosti a nabízíme svou službu v konkrétních situacích a úkolech, ve kterých na nás můžou (myšleno kněží) přenést část své odpovědnosti.?

CSM připravují a zabezpečují především mladí lidé sami. Stovky dobrovolníků jsou rozděleny do 25 pracovních skupin (hudba, režie, animátoři seminářů, sport, ubytování, stravování atd.). Každá skupina má zodpovědného vedoucího (zpravidla pracovník církve nebo kněz), přesto je na její členy převedena značná odpovědnost.?Má cenu tvořit i malá společenství. Nechceme spoléhat na kněze, ale víme, že je nutná spolupráce s ním. Přejeme si, aby nás motivoval k životu ve společenství, v němž nesmí chybět podstatné prvky, zejména modlitba, osobní svědectví a vzájemné sdílení. Naše společenství často trpí těmito neduhy: těžko přijímáme nové členy, program vytváří stále stejní lidé, neumíme vychovávat nástupce, kteří by byli ochotni převzít zodpovědnost.?

Táborské setkání k vytvoření společenství jistě povede. Semináře s odborníky, společné diskuse nebo pracovní dílny pak mohou přinést řadu inspirujících nápadů i pro domovskou farnost. Řada zajímavých osobností a jejich svědectví může být bezesporu povzbuzením a posilou pro práci ve vlastním malém společenství. Stovky nových tváří ? ubytování na školách ? to člověka ?nutí? k ochotě přijímat nové a neznámé tváře.?K osobnímu růstu nás mladých je třeba na prvním místě prostředí dobré rodiny a farnosti, ale také podpora skrze kurzy vedené odborníky a prohlubující chápání různých oblastí (např. liturgie). Poznávání obsahu víry umožní dobré ekumenické vztahy a pomůže vzdorovat nebezpečí okultismu nebo sekt.?

Právě k poznání a pochopení různých témat povedou jak pravidelné katecheze biskupů, tak i semináře s odborníky (o okultismu, o různých pohledech na sexualitu, o nových duchovních směrech a sektách, o hledání vědomého pohledu na církev...).?Mrzí nás, že se ve farnostech a mezi farnostmi objevuje rivalita namísto spolupráce. Nechceme porušovat nutnou diskrétnost, ale vadí nám obcházení a tutlání problémů v církvi. Přímé jednání považujeme za efektivnější a křesťanské.?

Spolupráce nejen farností, ale i celých diecézí je naprosto nutným prvkem setkání, jakým bude CSM v Táboře. Přítomnost biskupů a odborníků, jejich otevřený přístup k dotazům mladých a pro některé tazatele příjemný pocit jisté anonymity vede k otevřené diskusi.?Co nám chybí je pravidelný prostor pro mládež v Katolickém týdeníku a v jiných celostátních médiích.?

Média již před začátkem CSM prostor této akci mládeže dávají (a to včetně Katolického týdeníku). Přenosy ze setkání budou zajišťovat mediální partneři - například TV Noe a Rádio Proglas, dokument odvysílá také Česká televize. O setkání informuje i řada webů (vira.cz, pastorace.cz) a další média. Je na iniciativě mladých katolíků, jestli si i po skončení setkání pozornost médií udrží.Všechna přání mládeže jistě nemůže vyplnit jedno velké setkání. Řada návrhů a proseb s ním ostatně ani nesouvisí. Přesto se však právě s ohledem na výše uvedené příklady CSM jeví jako inspirující odpověď i na čerstvě vyslovené požadavky mladých během Národního fóra mládeže.


Ondřej Luštinec
tiskový mluvčí setkání


***

Zveřejněno na základě dohody o mediální spolupráci mezi www.pastorace.cz a CSM Tábor 2007.

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...