Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí,  - archív citátů

6. 2. 2007 , Benedikt XVI.

Poselství ke Světovému dni nemocných

V neděli 11. února 2007 si připomeneme XV. světový den nemocných. Papež Benedikt XVI. při této příležitosti vydal poselství, ve kterém obrací pozornost zvláště na péči o nevyléčitelně nemocné. "Povzbuzuji vás nazírat na utrpení ukřižovaného Krista a ve spojení s ním se obracet k Otci v naprosté důvěře, že veškerý život, a zvláště ten váš, je v jeho rukou." vybízí papež nemocné.
 
Drazí bratři a sestry,
11.2.2007, v den, kdy církev slaví liturgickou památku Panny Marie Lurdské, se bude v Soulu v Koreji konat XV. Světový den nemocných. Některá shromáždění, konference, pastorační setkání a liturgické oslavy budou probíhat za účasti zástupců korejské církve, zdravotnického personálu, nemocných a jejich rodin. Církev se znovu dívá na ty, kdo trpí, a obrací svou pozornost na nevyléčitelně nemocné, z nichž se mnozí nacházejí v terminální fázi nemoci. Nacházejí se na každém kontinentu a zvláště na místech, kde jsou chudoba a různé těžkosti příčinou nesmírné bídy a utrpení. Vědom si tohoto utrpení budu duchovně přítomen na Světovém dni nemocných, spojen s těmi, kdo se setkají, aby diskutovali o ranách, kterými jsou nevyléčitelné nemoci v našem světě, a povzbuzovali křesťanská společenství v jejich úsilí a svědectví o Pánově soucitu a milosrdenství.

Nemoc s sebou nutně přináší okamžik krize a závažné konfrontace s osobní situací člověka. Pokrok lékařské vědy často poskytuje potřebné nástroje, jimiž lze čelit alespoň fyzickým aspektům této problematiky. Lidský život však má svá vnitřní omezení a dříve či později skončí smrtí. Je to zkušenost, k níž je povolána každá lidská bytost a na niž se musí připravovat. Navzdory pokrokům vědy však nelze najít lék na každou nemoc a v nemocnicích, v hospicích i v domovech na celém světě se setkáváme s utrpením mnoha našich nevyléčitelně nemocných bratří a sester, kteří jsou často v terminální fázi své nemoci. Kromě toho mnoho milionů lidí na světě stále ještě žije v podmínkách zdraví škodlivých, bez přístupu k nezbytné základní lékařské péči. Důsledkem toho je, že počet lidských bytostí považovaných za "nevyléčitelně nemocné" se velmi zvýšil.

Církev touží podpořit nevyléčitelně nemocné a lidi v terminální fázi jejich choroby, a proto vybízí k sociální politice stejné pro všechny, která by přispěla k odstranění příčin mnoha nemocí. Naléhavě žádá zlepšení pomoci pro umírající a pro ty, kdo nemohou počítat s žádnou lékařskou péčí. Je nutné prosazovat politiku vytvářející takové podmínky, za nichž by lidské bytosti dokázaly snášet i nevyléčitelné nemoci a čelit smrti důstojným způsobem. V této souvislosti je třeba znovu zdůraznit nezbytnost většího počtu center paliativní péče, která by poskytla integrální opatrování a nabízela nemocným lidskou pomoc i potřebný duchovní doprovod.

To je právo každé lidské bytosti, o jehož obranu se všichni máme zasazovat.

Chci povzbudit úsilí těch, kdo každodenně pracují při zajištění odpovídající a láskyplné asistence u nevyléčitelně nemocných, lidem v terminální fázi nemoci i jejich rodinám.

Církev následuje příklad dobrého Samaritána, a proto vždy projevovala mimořádnou starost o nemocné. Prostřednictvím svých jednotlivých členů i institucí stále stojí nablízku trpícím a umírajícím a snaží se zachovat v tak důležitých momentech lidského života jejich důstojnost. Mnozí z členů zdravotnického personálu, pastorační pracovníci, dobrovolníci i instituce na celém světě slouží neúnavně nemocným v nemocnicích, v jednotkách paliativní péče, na ulicích měst, v rámci projektů domácí péče i ve farnostech.

Nyní se obracím na vás, drazí bratři a sestry, kteří trpíte nevyléčitelnými nemocemi a dospěli jste až do terminální fáze své choroby. Povzbuzuji vás nazírat na utrpení ukřižovaného Krista a ve spojení s ním se obracet k Otci v naprosté důvěře, že veškerý život, a zvláště ten váš, je v jeho rukou. Uvědomte si, že všechna vaše utrpení ve spojení s Kristem se ukáží jako plodná pro potřeby církve a světa. Prosím Pána, aby posilnil vaši víru v jeho lásku zvláště během zkoušek, jimž čelíte. Doufám, že všude tam, kde jste, vždy nacházíte povzbuzení a duchovní posilu potřebnou pro vaši víru a pro cestu vedoucí blíže k Pánu života. Prostřednictvím kněží a pastoračních spolupracovníků vám chce církev pomáhat a být po vašem boku ve chvíli, kdy to potřebujete, a tak zpřítomňovat Kristův láskyplný soucit s těmi, kdo trpí.

A nakonec prosím všechna církevní společenství po celém světě, zvláště ta, která se věnují službě nemocným, aby i nadále – s pomocí Panny Marie, Uzdravení nemocných – vydávala účinné svědectví o láskyplné péči Boha, našeho Otce. Kéž Blahoslavená Panna, naše Matka, potěší nemocné a podpoří ty, kdo jako milosrdní Samaritáni věnují svůj život léčení fyzických a duchovních ran trpících. Spojen s vámi v myšlenkách a v modlitbě vám uděluji své apoštolské požehnání na znamení síly a pokoje v Pánu.

Vatikán, 8.12.2006

***

Další texty k tématu nemoc naleznete zde
Témata: Nemoc

Čtení z dnešního dne: Neděle 18. 3.

Jer 31,31-34; Žalm 51; Žid 5,7-9
Jan 12,20-33

Poutníci – pohané – byli zvědaví a chtěli se setkat s kontroverzní osobností. Jejich zvědavost se chce pobavit na dramatu člověka ohroženého smrtí. Tohle Kristus naprosto nepřijímá. Proto Pán odpoví: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ Tato odpověď však platí i dnes. Setkat se s Kristem lze! Ale nikoli jen pro zvědavost. Je třeba se nejprve rozhodnout, zda ho chceme následovat. Pak se s ním setkáme.

Zdroj: Nedělní liturgie

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2018) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz