Bůh sleduje naše dobro a naše štěstí nikoliv chvilkové, ale trvalé, - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Ježíš

 • Chceme-li pevným krokem následovat svého Pána... (článek) - Chceme-li  pevným krokem následovat  svého Pána, ať už v hojnosti nebo v protivenstvích, Mějme na něj upřený svůj pohled,  neboť on dává klidnému svědomí radost, uzdravuje svědomí zraněné hříchem a všem dává jistotu naděje ve spásu...
 • Ježíš - Boží Syn - učení - smrt - zmrtvýchvstání (KGI) (tematický text)
 • Ježíš Kristus je pro mnoho lidí anemickým dlouhovlasým dobrodincem s jistými humanistickými idejemi. (tematický text) - Bible ale naznačuje nejen jeho umírněnost, ale i jeho majestát.
 • Pán Ježíš (kniha) - Různé aspekty Ježíšova života.
 • 11. Ježíšova láska (kapitola z knihy) - V 1. listě sv. Jana je věta: Bůh je láska. Tato slova platí o Ježíšovi - Ježíš je láska.
 • 31. Proč se říká, že Ježíš je Bůh (kapitola z knihy)
 • Boží tvář jsme ochudili svým šťouráním (článek) - Bůh nás nepřitahuje, protože je mocný, věčný či dokonalý, nýbrž nás láká Kristovou tváří a jeho příběhem pravé svobody a lásky. Možná jsme zvěstovali Boha hodného úcty a klanění, avšak nikoli Boha, který se směje a hraje si se svými dětmi. Bůh tak v našich kostelech umírá nudou.
 • Církev nikdy nebude tak lákavá, jako Bůh sám... (článek) - Východiskem všech snah o živější církev, která by byla schopna lépe oslovit lidi, není pohled na církev samotnou se všemi jejími strukturami a úřady, akcemi a prohlášeními, strategiemi a metodami, nýbrž pohled na Boha, jak nám jej umožnil Ježíš.
 • Dnešní svět je zároveň mocný i slabý, schopný nejlepšího i nejhoršího... (tematický text) -  Dnešní svět se jeví zároveň jako mocný i slabý, schopný nejlepšího i nejhoršího, neboť se mu otvírá cesta k svobodě nebo otroctví, k pokroku nebo úpadku, k bratrství nebo nenávisti. Mimoto si člověk uvědomuje, že je na něm, aby správně usměrňoval síly, které sám vyvolal a které ho mohou buď rozdrtit, anebo mu sloužit.  Mezi mnoha věcmi, které ho lákají, je nucen neustále volit a některých se zříkat.  Proto si klade některé otázky.   
 • Dodržujete pitný režim? (článek) - Tato otázka je relevantní i na webu pastorace.cz,..
 • Jedině Bůh dokáže ukojit naši žízeň po lásce, ať je jakkoli veliká (článek) - Najednou začínám chápat, že mé setkání s Ježíšem, i když bylo trochu ubohé, trochu nevydařené, trochu zmatené, mi dává najednou nečekanou sílu.
 • Ježíš (soubor tematických textů) - Ježíš, nejkrásnější z jmen (ze stejnojmenné písně) Ježíš "Bůh je spása"(srv. Mt 1,21) je Immanuel "Bůh je s námi“. (srv. Mt 1,23)
 • Ježíš – cesta, pravda a život (tematický text) - „Já jsem ta cesta, pravda i život“ (Jan 14,6). Jak porozumět této větě?
 • Ježíš (Anselm Grün) (tematický text) - Na "Lazarově vzkříšení je dobře patrné, že ten, kdo uvěřil Kristu, bude žít i kdyby umřel.
 • Ježíš ve světle kumránských textů (Kurt Schubert) (tematický text) - Nejzřetelnější rozdíl mezi Kumránem a Ježíšem spočíval v tom, že zatímco u esejců vedlo očekávání eschatologického Božího království k radikálnímu vyostření Zákona, takže např. i záchrana života v sobotu znamenala nedovolenou práci, vedl u Ježíše tentýž eschatologický postoj k silné relativizaci významu Zákona.
 • Když mi smrt všechno vezme, Ježíš mi zůstane. (P. Tomislav Ivančič) (tematický text)
 • Kocour na oltáři (článek) - Dlel jsem onehdá v jednom menším českém městě, a jsa žízniv, poněvadž bylo horko, navštívil jsem jednu ze zdejších kaváren, bych se v ní občerstviti mohl. Kavárna to byla velmi příjemná, zařízená tzv. rustikálně, ale prvotním impulsem k tomu, že jsem zavítal právě sem, byl její název: jmenovala se „U Kocoura“.
 • Kristova smrt nás zachraňuje z naší smrti (papež František) (tematický text) - Ježíš nám ukazuje zcela skromné vítězství. Vyvýšen na kříž, dovoluje zlu a smrti, aby se proti Němu rozlítily, a nadále miluje. Nám je zatěžko přijmout tuto realitu. Je to tajemství, avšak znamení tohoto tajemství, této mimořádné pokory cele spočívá v síle lásky. Ježíšova Pascha nám dává uzřít zároveň smrt i její protilék. Umožňuje to obrovská láska, kterou nás Bůh miloval, láska, která se snižuje službou a umí na sebe brát služebné postavení. Ježíš takto zlo nejen odstranil, nýbrž proměnil jej v dobro. Neproměnil věci slovem, nýbrž skutkem; nikoli zdánlivě, nýbrž podstatně; nikoli na povrchu, nýbrž v kořeni. Učinil z kříže most k životu.
 • Kristus porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi (tematický text) - Kříž je znamení triumfu nad démony. Kříž je meč tasený proti hříchu, meč, kterým Kristus probodl Hada. Kříž je ozdoba andělů, bezpečí církve, pýcha Pavlova, opevnění svatých. Kříž je světlo celého světa.
 • Mějme se na pozoru před ďáblem, který nás balamutí (papež František) (tematický text) - Máme se mít na pozoru před Zlem, které nás balamutí, aby způsobilo naši zkázu.
 • Milí kněží, kteří procházíte zkouškami (článek) - Pouze Kristova láska  činí apoštolské působení účinným, především v těžkých okamžicích zkoušek.  Hlásejte ji, milí kněží,  tím, že zůstanete  niterně sjednoceni s Ježíšem  a budete konat s nadšením svou službu s  jistotou, že nebude mít nedostatku ten,  kdo mu důvěřuje.
 • Nám je dnes pojem mesiáš velice vzdálený (tematický text) - Když se Ježíš obrátil na své učedníky s otázkou, za koho ho považují, Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého“ (Mt 16,16). Ježíš Petra pochválil: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích“ (Mt 16,17).
 • O člověku - Ecce homo–rám obrazu z války (tematický text) - Během války našel jeden voják na bojištích Francie rozbitý rám, který kdysi obsahoval obraz Ježíše. Obraz byl pryč, ale na rámu stále ještě zůstala slova Ecce homo... 
 • Pavlova kristologie / Benedikt XVI. (tematický text) - Kristus je pravý most, který vede do nebes, do společenství s Bohem.
 • Pořád vadí (tematický text) - Jako mladý kaplan jsem pomáhal jednomu vesničanovi s opravou kříže, který opilí výrostci cestou z hospody vyvrátili z podstavce.  
 • Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (aktualita) - Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis).
 • 4. neděle mezidobí C / Petr Šabaka (kázání)
 • Nejde o usmíření mstivé spravedlnosti Otcovy (Bernardin Schellenberger) (tematický text)
 • Snáším neomalené chování druhých (Řehoř Veliký) (článek) - Ve stavbě nese jeden kámen druhý. Každý kámen spočívá na nějakém jiném. Právě tomu tak je i v církvi, kde každý někoho nese a zároveň je nesen někým jiným.
 • Úvod (kapitola z knihy)
 • 01. Matka (kapitola z knihy) - Maria
 • 02. Projití (kapitola z knihy) - Ježíš žil jako pocestný učitel. Bez vlastního domu procházel z místa na místo, učil, rozmlouval s lidmi a bydlel tam, kde jej přijali. Zakoušel to bolestně a hluboce.
 • 03. Nezdar (kapitola z knihy)
 • 04. Svatá moc (kapitola z knihy)
 • 05. Ježíš uzdravuje (kapitola z knihy)
 • 06. Ježíš a víra (kapitola z knihy)
 • 07. Otcova vůle (kapitola z knihy) - Můj pokrm je, abych konal vůli toho, který mě poslal... (J 4,34)
 • 08. Ježíšova samota (kapitola z knihy)
 • 09. Otcova blízkost (kapitola z knihy)
 • 10. Dříve než byl Abrahám, já jsem (J 8,58) (kapitola z knihy) - Já a Otec jsme jedno. Tato slova jsou pro Židy něčím nepochopitelným. Evangelista dodává: Židé se chápali kamenů, aby jej kamenovali.
 • 12. Zmrtvýchvstalý (kapitola z knihy)
 • 13. Nebe (kapitola z knihy)
 • 31. neděle v mezidobí B / Petr Šabaka (kázání) - Zbožní židé se snažili dodržovat více jak šest set různých přikázání vyplývajících z Tóry. A předmětem mnoha každodenních sporů byla hierarchie těchto přikázání. Zcela nepochybně se vytvářely školy, proudy, trendy, uskupení, která mezi sebou disputovala či soupeřila. Zákoník chtěl po Ježíši, aby se profiloval, chtěl, aby ho mohl zařadit do nějaké škatulky. Ježíš však proklouzl.
 • 34. neděle v mezidobí B - Slavnost Krista Krále / Petr Šabaka (kázání)
 • A na té skále ... (Christoph kardinál Schönborn) (tematický text)
 • Boží jméno (tematický text)
 • Bůh je ´rodina´ tří Osob (tematický text) -  Bůh je „rodina“ tří Osob, které se mají tolik rády, že tvoří jednotu. Tato „božská rodina“ není do sebe uzavřená, nýbrž otevřená, sdílí se ve stvoření a v dějinách, vstoupila do světa lidí a povolává všechny, aby se stali její součástí.
 • Bůh je nablízku (Otto Hermann Pesch) (tematický text)
 • Bůh s námi (KGI) (tematický text) - Jak „různorodá“ je Boží skutečnost! Trojjedinost Boha není žádná lidská spekulace – koho by napadlo si takto představovat Boha! Ale právě takto se Bůh zvěstoval. Křesťané věří, že Bůh nepoužil Ježíše jen jako nějakou masku, jako by se prostě převlékl za tuto lidskou postavu. Jádrem víry je, že Ježíš je tímto Bohem. Duch svatý není podle křesťanského přesvědčení jen „síla vycházející od Boha“, nýbrž on je Bůh sám.
 • Církev - svátost lásky a milosrdenství (tematický text) - Přikázání milosrdenství se netýká pouze křesťana jako jednotlivce, platí také pro církev jako takovou. Poselství církve se musí projevovat konkrétní praxí a kulturou milosrdenství v celkovém životě církve.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 28.3.

Ez 47,1-9.12; Jan 5,1-3a.5-16

Komentář k Jan 5,1-3a.5-16: Ježíš se dává do hovoru s tím, který ani nemá sílu přiblížit se k léčivé vodě. Kéž mě to „nakopne“ k větší ochotě. Nezazlívám však někdy představitelům církve přílišnou vstřícnost?