Největší zbraní, která vám byla dána, je Otcova láska - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Vánoce

 • 4. adventní / C / Bůh Vánoc zamíchává lidem karty / papež František (kázání) - Bůh Vánoc je však Bohem, který „zamíchává karty“. A činí tak s oblibou. Jak to řekla Maria ve chvalozpěvu Magnificat: Pán mocné sesazuje z trůnu a povyšuje ponížené, hladové sytí dobrými věcmi a bohaté propouští s prázdnou (srov. Lk 1,52-53). To je druhý úžas: úžas nad dějinami.
 • Betlémská hvězda je hvězdou temné noci (Edita Steinová) (článek) - Betlémská hvězda je hvězdou temné noci – tak je tomu i dnes. Tajemství vtělení a tajemství zla spolu úzce souvisejí.
 • Je vánoční radost a vánoční pokoj pouze náladou, do níž se s iluzemi utíkáme? (Karl Rahner) (článek) - Slavíme vánoce. Ach, Bože, je to takový zbožný zvyk. Vánoční stromek se svíčkami a několika hezkými dárky, očekávání dětí a trochu vánoční hudby je vždy hezké a dojímavé. A když k povznesení nálady přistoupí náboženská stránka, pak je to zvláště hezké a dojímavé. ... Je to všechno, co se týká vánoc? Je to hlavní věc?
 • Nedělat z Vánoc hezkou pohádku (papež František) (tematický text) - Narození Páně doprovází proti naší vůli také pláč. Evangelisté si nedovolili maskovat realitu, aby ji učinili více věrohodnou a žádoucí. Nepustili se do realizace prohlášení, které by bylo „hezké“, leč nerealistické. Vánoce pro ně nebyly imaginárním útočištěm před výzvami a nespravedlnostmi jejich doby. Naopak, zvěstují nám, že Narození Páně bylo obestřeno také bolestnou tragédií.
 • Nepředstihujme se v nestřídmosti, ale radujme se jinak (článek) - To, co dnes slavíme, je náš svátek. Je to oslava příchodu Boha k člověku, aby člověk mohl přijít k Bohu, lépe řečeno vrátit se k němu…
 • Nezůstat jen u ´hezkých pocitů´ a ´romantické nálady´ Vánoc (článek) - Malé dítě v jeslích patří neodmyslitelně k poezii Vánoc: pohled na Ježíška v nás vyvolává pocity něžnosti a dojetí. Bylo by možné zůstat u těchto „hezkých pocitů“, u „romantické nálady“: koneckonců mnoho lidí se spokojuje jen s navozením této sváteční atmosféry. I to má svůj smysl a odpovídá určité lidské potřebě po krásném prožití svátku, ale je to málo: jesle nám říkají něco víc.
 • Sdílet vánoční radosti s druhými, i když jsme sami zklamaní (článek) - Svátky však mohou člověku přinést i zklamání z nenaplněných očekávání.
 • To Světlo svítí stále, zejména tehdy, když procházíme nejistotou a nesnázemi (článek) - Kdykoliv se člověk v dějinách pokoušel zhasit Boží světlo, nastala tragická údobí poznamenaná násilím. Pokud nejsou pojmy „svoboda“, „společné dobro“, „spravedlnost“ pevně zakotveny v Bohu a v jeho lásce – onom Bohu, který ukázal svou tvář v Ježíši Kristu – zůstávají velmi často v moci lidských zájmů.
 • Vyhostili Ježíše z Vánoc (Chiara Lubichová) (tematický text) - Náš bohatý svět si přivlastnil Vánoce a všechno, co k nim patří, ale vyhostil z nich Ježíše! Tento svět miluje poezii Vánoc. Miluje atmosféru přátelství, kterou vyvolávají, dárky, které přinášejí, světla, hvězdy a vánoční koledy. Zaměřuje se na Vánoce jako na okamžik největších výdělků v roce. Ale na Ježíše nemyslí. „Přišel mezi své a oni ho nepřijali…“ „Nenašlo se pro něj místo pod střechou…“ ani na Vánoce.
 • Slavnost Narození Páně /ve dne/ - Stůl slova – Aleš Opatrný (kázání) - "To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila". Proto slavíme Vánoce i dnes, po tolika a tolika pronásledováních křesťanů, po všem boji proti Bohu a jeho dílu. Pokud jsme Božími dětmi, pokud jsme se jimi stali, pokud jsme to pochopili a vzali za své, potud slavíme Vánoce opravdově. A naši radost nám nikdo a nic nevezme.
 • ´Recept´ na Vánoce: měj odvahu být i jen sám se sebou (Karl Rahner) (článek) - Vánoce? Toto slovo se říká skoro trochu rozpačitě, protože lze dnes někomu skutečně srozumitelně objasnit, co se míní tím slavit vánoce? Je jasné, že se jejich slavení nevyčerpává stromečkem, dárky, vyzdobenou domácností a podobnými dojemnými, ale přece jen s umírněnou skepsí dále dodržovanými zvyky. Co však nadto? Budiž mi proto dovoleno poskytnout ti na to něco jako recept.
 • 12. Úvaha XI - Kristovo narození a křesťanské chápání Vánoc (kapitola z knihy)
 • Advent a Vánoce z různých úhlů pohledu (článek) - Adventní a vánoční čas je dobou zvláštní, v průběhu roku jedinečnou. Snad k tomu přispívá v našich zeměpisných šířkách i krátký den a dlouhá doba tmy, což může člověka v jeho aktivitě trochu tlumit a také někdy odkazuje k tomu, čím se běžně nezabývá. 
 • Betlémská hvězda a Johannes Kepler (Jiří Grygar) (článek) - Některé významné události vylíčené v Bibli však lze docela dobře konfrontovat s astronomickými výpočty a poznatky. Mám na mysli zejména populární betlémskou hvězdu, popisovanou na počátku 2. kap. Matoušova evangelia. V zásadě by mohlo jít o kometu, novou hvězdu (novu či supernovu), anebo o konjunkci (úhlové přiblížení) planet.
 • Boží milost může nalézt východiska ze situací, které jsou neřešitelné (papež František) (článek) - Jedině Boží Milosrdenství může vysvobodit lidstvo z tolika – někdy monstrózních - forem zla, které v něm plodí egoismus. Boží milost může obrátit srdce a nalézt východiska ze situací, které jsou lidsky neřešitelné. (Z poselství Urbi et Orbi papeže Františka 25.12.2015)
 • Bůh je větší než jakýkoliv hřích - text i video (článek) - Zeptám se: kdo je větší? Bůh nebo hřích? Bůh! A kdo nakonec zvítězí? Bůh nebo hřích? Bůh. Toto se musíme naučit! (papež František)
 • Cesta mudrců symbolizuje každého člověka. Náš život je poutí. (článek) - Cesta mudrců („Tří králů“) symbolizuje úděl každého člověka. Náš život je poutí. Cestou jsme osvěcováni světly, abychom nalezli plnost pravdy a lásky, kterou my křesťané rozpoznáváme v Ježíši, Světlu světa. Důležité je bdít a naslouchat Bohu, který k nám neustále mluví. Zvláště naslouchání evangeliu, nám umožňuje setkat se s živým Ježíšem a učinit zkušenost s Ním a Jeho láskou. (Papež František)
 • Čtvrtý král (tematický text) - Před téměř 2000 lety žil v Anatolii (Turecko) mladý král, který měl zdědit malou říši. Jednou měl podi vuhodný sen. V tmavé krajině spatřil mnoho bědných postav: žebráky a mrzáky, zajatce a hladové, osamělé a nemocné...
 • Genealogie Ježíšova (Tomáš Špidlík) (článek) - Když čteme Ježíšovu genealogii, dlouhou řadu Spasitelových předků, přijde nám snadno pochybnost: jaký smysl má tato série hebrejských jmen, která nám už nic neříká a která těžko vyslovujeme? Víme, že genealogická řada má velký smysl pro šlechtice, aby dokázali, jak daleko do minulosti sahají kořeny jejich rodiny. Faraónové a jiní teokratičtí vládcové šli v dokazování svého původu ještě dál. Ukazovali, že jejich kmen pochází od bohů, a že tedy mají právo vládnout ostatním.
 • Informace o Vánocích - původ, stromek, pečivo ... (tematický text)
 • Jak dobře prožít Vánoce s malými dětmi (odpovídá MUDr. Alexandra Havlicová, psychiatr) (tematický text)
 • Jak nerezignovat na jakékoli prožívání adventu? (článek) - Většina lidí žije úplně stejně, ať už je advent nebo není… Pro většinu lidí je období adventu jedním z nejhektičtějších v roce. N ikdo není zvědavý na další požadavky,  natož moralizování.  Musí ale přece existovat řešení, abychom i v této uspěchané době zcela nerezignovali na duchovní hodnoty spojené s adventem i  Vánocemi a neminuli to podstatné… 
 • Ježíš se rodí na svět i skrze nás (článek) - Obrátíme-li se stejně jako Maria a přikloníme-li se k Bohu, začneme žít život odvrácený od sebe a obrácený k Bohu. A tehdy dokážeme také my přinášet světu život. Dáme život Ježíši ve světě.
 • Ježíš už od narození nepatří k mocným tohoto světa (Benedikt XVI.) (článek) - Když byli v Betlémě, naplnil se Marii čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.“ (Lk 2,6n)
 • Kocour na oltáři (článek) - Dlel jsem onehdá v jednom menším českém městě, a jsa žízniv, poněvadž bylo horko, navštívil jsem jednu ze zdejších kaváren, bych se v ní občerstviti mohl. Kavárna to byla velmi příjemná, zařízená tzv. rustikálně, ale prvotním impulsem k tomu, že jsem zavítal právě sem, byl její název: jmenovala se „U Kocoura“.
 • Mudrc a studna (tematický text) - Mudrc kráčel vánoční nocí, když spatřil pastýře radostně spěchající k jeskyni. S odstupem je důstojně následoval. Nešel tam ze zvědavosti, tu zcela umrtvil. Věděl přece, že ho na konci žádné cesty nečeká nic nového... 
 • Pastýř a bodlák (tematický text) - Pastýři, kteří spatřili nebeské znamení, se radostně rozběhli k Betlému. Všichni až na jednoho...
 • Slavnost Narození Páně C - ve dne / Petr Šabaka (kázání)
 • Útočiště pro krále (tematický text) - Zem byla té noci rozechvělá očekáváním. Maličká planeta jedné ze slunečních soustav v miliardě galaxií, k terých je ve vesmíru jak naseto, byla vyvolena, aby se na ní zjevilo tajemství...
 • Vánoce (soubor tematických textů) - Bůh přichází do našeho ztemnělého světa, do temnoty a chladu stáje, do temnoty a chladu našeho života... www.vira.cz/vanoce
 • Vánoce /Karl Rahner/ (tematický text)
 • Vánoce bolí i hojí (článek) - Jeskyně, jesle, zvířátka v naší kultuře možná až příliš zmalebněly, staly se samozřejmou dekorací. Jak je číst?
 • Vánoce musí odejít (Gilbert K. Chesterton) (tematický text) - Vánoce se naprosto nehodí do moderního světa. 
 • Vánoce nám nabízejí něhu Boží lásky (článek) - Jak nás nemá vyvést z míry tajemství Vánoc, kde se nám dává najevo nejen láska Boha, ale něha jeho lásky.
 • Vánoce v komunistickém kriminále (článek) - Večer pomalu klesá na unavené postavy vězňů. Dnešní zážitek se liší od toho každodenního, je Svatvečer vánoc. Všichni budou vzpomínat na své rodiny, kněží také na farnosti nebo klášterní komunity, rozehnané po zemi, na zkonfiskované kláštery proměněné na věznice, muzea, skladiště či policejní kasárna.
 • Vánoce v komunistickém kriminále (Anastáz Opasek) (článek) - Večer pomalu klesá na unavené postavy vězňů. Dnešní zážitek se liší od toho každodenního, je Svatvečer vánoc. Všichni budou vzpomínat na své rodiny, kněží také na farnosti nebo klášterní komunity, rozehnané po zemi, na zkonfiskované kláštery proměněné na věznice, muzea, skladiště či policejní kasárna.
 • Vánoční mše v kriminále padesátých let (tematický text) - Opět vánoce (1955), druhé v kriminále. Předcházelo jim předvánoční období smutku a depresí, nejkritičtější období lidí odloučených od domova.
 • Vánoční pohádka (tematický text) - Nedaleko od Betléma žili pastýři se svými ovečkami, ale v jejich blízkosti žil také zlý vlk, který byl nejen zlý, ale i úskočný...
 • ´... Protože se pro něho nenašlo místo...´ (Brněnská tisková misie) (tematický text)
 • 2. neděle po Narození Páně A / Zvláštní dárek (kázání)
 • 24.12.2001 Slavnost Narození Páně /v noci/ cyklus A (tematický text)
 • 25.12.2001 Slavnost narození Páně /ve dne/ cyklus A (tematický text)
 • 30.12.2001 Svátek Svaté Rodiny cyklus A (tematický text)
 • A - ŽIVÝ BETLÉM a jeho smysl (tematický text)
 • Advent nás má obnovit a uzdravit! (Matka Tereza) (článek) - Adventní doba je jako jaro v přírodě, kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé. Tak v nás má advent také působit – obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista, ať k nám přijde v jakékoli podobě.
 • Advent vyvolává protichůdné pocity (článek) - Ze zkušenosti víme, že advent a Vánoce mnohdy dopadnou jinak, než bychom chtěli. Jak tedy advent prožít „užitečně“ a v pokoji?  Několik praktických postřehů… 
 • Advent: chceme-li zakusit vánoční radost, musíme něco ´udělat´ (článek) - Chceme-li se podílet na velké vánoční radosti, musíme něco „udělat“: nikoli, žádné velké a senzační věci. Možná se rozhodneme vyhradit si každý den zvláštní chvilku na modlitbu anebo dáme najevo přátelství někomu ve svém okolí, kdo nám není nijak zvlášť sympatický. Podstatné je, že Mu dovolíme přijít k nám, že „otevřeme své brány dokořán“, jak zpíváme v adventu.
 • B celkový scénář 99 (tematický text)
 • B osnova 99 (tematický text)
 • B scénář herci 99 (tematický text)

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Jediný Lukáš, „milý lékař“, je v těžké chvíli s Pavlem. Ať je nám vzorem ve stálosti a spolupráci v Církvi. Jeho evangeliu vděčíme mj. za vyobrazení Mariiny osobnosti a za zprávy o Ježíšově dětství.

Zdroj: Nedělní liturgie

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16.10.2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce...

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15.10.2017) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan...

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14.10.2017) ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na...

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13.10.2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13.10.2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se...

Modlete se i za chybující politiky

(9.10.2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7.10.2017) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře)....

Panna Maria Růžencová

(6.10.2017) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.