Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Biblické texty, Boží slovo - komentáře

 • Ježíš neřekl: ´Poznej mne!´, nýbrž: ´Následuj mne!´ (článek) - Spíše učedník než učenec pozná, kým je Ježíš...
 • Ježíš už od narození nepatří k mocným tohoto světa (Benedikt XVI.) (článek) - Když byli v Betlémě, naplnil se Marii čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.“ (Lk 2,6n)
 • Nám je dnes pojem mesiáš velice vzdálený (tematický text) - Když se Ježíš obrátil na své učedníky s otázkou, za koho ho považují, Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého“ (Mt 16,16). Ježíš Petra pochválil: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích“ (Mt 16,17).
 • Zmrtvýchvstání Páně - vigilie / myšlenky k biblickým textům Stůl slova (AO) (kázání) - Jediným symbolem vzkříšeného Krista ve velikonoční liturgii (srovnatelný s křížem jako symbolem utrpení) je velikonoční svíce.
 • Čím mi hrozí tento svět, je mi k smíchu (článek) - Mám to od Ježíše černé na bílém. O to se mohu opřít, na to se mohu spolehnout. Byť se otřásá celý svět, já vlastním jeho přípis, v něm mám své hradby a svou stráž. Jaká že jsou to slova?
 • Ježíš oceňuje práci. Ale ví také o nebezpečích, která ji provázejí (tematický text) - Ježíš oceňuje práci. Ale ví také o nebezpečí poměřovat svůj život pouze prací nebo vidět pouze úspěch.
 • Ježíšova slova přesahují náš rozum (Benedikt XVI.) (článek) - Znovu a znovu jsou Ježíšova slova větší než náš rozum. Znovu a znovu přesahují náš vhled.
 • Poselství papeže Františka k postní době 2017 (tematický text) - V poselství papež předkládá k zamyšlení  podobenství o boháči a chudém Lazarovi   (srov. Lk 16,19-31)  a vyzývá k naslouchání Božímu slovu.
 • Práce a služba se mohou stát falešným cílem (článek) - Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém kroku. 
 • Proměnění Páně (R. Cantalamessa) (tematický text) - Odborníci  zvažují,  jak  správně  proměnění  vysvětlovat,  zda z  hlediska  historického,  jako  symbolické  vyprávění,  nebo  jako vnitřní vizionářskou zkušenost.
 • Překvapení Ducha svatého vedou církev kupředu (papež František) (tematický text) - Bůh je Bohem novostí. »Všechno tvořím nové« (Zj 21,5), říká nám. A Duch svatý přišel právě proto, aby nás obnovil, a nepřetržitě pracuje na naší obnově. Trochu to působí obavy. V dějinách církve, počínaje tímto momentem až dodnes, můžeme najít mnoho takových obav z překvapení Ducha svatého. Je to Bůh překvapení. Existují však různé novosti!
 • V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat… (článek) - Bohu se nejvíce podobáme, když prokazujeme dobro těm, kteří nám to nemůžou oplatit...
 • Vinař (tematický text) - Když jsem přišel na své nové působiště do Velkých Němčic na jižní Moravě, ukázal mi pan kostelník vinohrad na farní zahradě... 
 • Zacheus v překladu znamená čistý, nevinný… (článek) - Ježíš neříká: "Zachee, ty jeden zloději, hříšníku, jsi podvodník, nedá se ti nic svěřit"...
 • Zelený čtvrtek - biblická čtení s komentářem (kázání)
 • Zelený čtvrtek / Stůl slova / Rozbor biblických textů - Aleš Opatrný (kázání) - Eucharistie má být večeří, kterou, obrazně řečeno, také máme jíst s přepásanými bedry a holí v ruce: jíst totiž připraveni na cestu.
 • Biblický průvodce postními nedělemi cyklu C (kázání) - Malý biblický průvodce postními nedělemi cyklu C. P. Petr Hruška (1998)
 • 15. nvlm / mikrokázání (kázání) - V Evangeliu se ukazuje, co se děje se zrnem Božího slova, což souvisí s tajemstvím lidské svobody.
 • 2 Manželství ve Zjevení (kapitola z knihy) - Pro získání rozhodující orientace, pevné základny a jistého východiska našich úvah je třeba postavit se na Boží slovo a autentickou Tradici církve.
 • 27. Ježíšova poslední večeře - v co věří křesťané (kapitola z knihy) - eucharistie (= poděkování adresované Bohu)
 • 33. neděle v l m / Bůh do nás vkládá naději (papež František) (kázání) - Zatímco v běžné mluvě „hřivna“ označuje výjimečnou individuální vlastnost – například hudební či sportovní talent apod. – v podobenství jsou hřivny Pánovým majetkem, který nám svěřuje, abychom jej zužitkovali.
 • Biblický rozjímavý růženec (P. Jan Peňáz) (tematický text) - Biblický rozjímavý růženec - každé tajemství včetně tajemství světla je v něm připomenuto deseti citáty, které se k němu vztahují na různých místech Písma svatého. Je to vlastně růženec s deseti podobami téhož tajemství v každém desátku. Zvláště pro děti je přidána ještě zkrácená podoba s pěti stručnými větami.
 • Biblista, kterému rozuměli jak bezdomovci, tak i … všichni ostatní (článek) - Silvano Fausti (1940 -2015) byl italský jezuita a doktor teologie, který žil v komunitě působící mezi lidmi na okraji. Jeho výklad Božího slova tedy nevznikal někde u „zeleného stolu“, ale v praktickém životě z víry „na dřeň“. Proto mohl být pochopitelný. Z tohoto jeho působení pak vznikla i řada biblických komentářů, které se staly bestsellerem…
 • Dei verbum - text k přednášce 13.10.2012 (doc. Aleš Opatrný, Th.D.) (tematický text) -  Zásadním tématem konstituce je Boží zjevení jakožto sebe-odhalení, sebe –představení Boha v lidských dějinách, které je fixováno v Písmu a posvátné tradici. (Pozor! Slovo „tradice“ v tomto teologickém významu znamená to, co je od počátku ve víře předkládáno, ne to, nač jsme třeba zvyklí za posledních padesát nebi sto padesát let!)  .
 • Chcete zkusit přečíst celou Bibli? Pomůžeme vám! (aktualita) - Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a neměli jste zatím na to čas nebo dostatek elánu? Můžete se nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible. V neděli 6. října 2013 bude slavnostně zahájen dvouletý program "Vezmi a čti celou Bibli". Prakticky si můžete vybrat z několika možností jak číst. (odkaz na vezmiacti.cz)
 • Kristus je náš pokoj / Velký pátek / Raniero Cantalamessa (kázání) - "Představ si, že není ráj, je to snadné, zkus to. Žádné peklo pod námi, nic jiného než nebe nad námi. / Představ si, že všichni lidé žijí jen pro dnešek, představ si, že nejsou vlasti, není to těžké, uvidíš. Nic, kvůli čemu by se mělo zabíjet nebo umírat, a žádné náboženství," zpíval kdysi John Lennon. (John Lennon - Imagine) Proč se máme snažit "představovat si" něco, co jsme měli do nedávna na očích? Svět bez ráje a pekla, bez náboženství a bez vlasti, bez soukromého vlastnictví, kde se vtloukalo lidem do hlavy, aby žili jen pro to, co je zde na zemi. Což to nejsou společnosti, jaké všemožně uskutečňovaly totalitní řežimy? Sen tedy není nový, ale probuzení z něho bylo otřesné.
 • Některé části evangelia nás odpuzují (článek) - Když čteme Ježíšovo evangelium, můžeme připustit, že některé části pro nás mnoho neznamenají, nedotýkají se nás osobně, protože ještě nevidíme konkrétní nároky na naši osobu. Jsme připraveni s Bohem souhlasit, protože nemáme důvod s Ním nesouhlasit. Jiné části nás možná ale přímo odpuzují.
 • Nová řada krátkých videoúvodů do nedělních evangelií (článek) - Na webu vojtechkodet.cz byla k 1. adventní neděli 2016 spuštěna nová řada krátkých videoúvodů do nedělních evangelií . " Povzbuzuji k návratu ke staré tradici, kdy se rodiny v sobotu večer scházeli k modlitbě nad nedělním evangeliem. K této příležitosti jsem připravil krátká zamyšlení nad nedělními evangelii, která budou na webu zveřejněnována každou sobotu ráno", píše autor projektu P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm
 • O Bibli (tematický text)
 • Podobenství o boháči a Lazarovi (Lk 16,19-31) (tematický text) - Ježíš řekl farizeům: "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák - jmenoval se Lazar - plný vředů, a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu.
 • Sami jsme bezmocní (článek) - "Beze mne nemůžete činit nic", prohlašuje Ježíš (Jan 15,5). Chce tím říct, že bez něj nelze vykonat nic podstatného, co by mělo trvalejší charakter. Vnější a povrchní věci zvládáme poměrně snadno: pracujeme, jíme a spíme, aniž potřebujeme nějakou zvláštní pomoc od Boha. 
 • Smrt nemůže mít poslední slovo ! (článek) - aneb O vzkříšení i o duši podle Bible K tomu, abychom porozuměli vývoji představ o vzkříšení v bibli, musíme vzít nejprve v úvahu staroorientální a biblický obraz o světě a člověku. Zprvu nebyl znám pojem duše, oddělitelné od těla; člověk byl chápán jako psychofyzická jednota.
 • Věčné pokušení - dělat ze sebe šéfa (článek) - V každém způsobu života se nevyhnutelně objevuje pokušení k tomu, aby člověk ze sebe dělal „šéfa“. V Ježíši Kristu ale získáváme svobodou od našeho chtění...
 • Velký pátek / komentář biblických textů Stůl slova / Aleš Opatrný (kázání) - Skutečným centrem dnešní liturgie je kříž (nikoli Boží hrob). Kříž je totiž symbolem zástupného utrpení, viditelné znamení smrti, která byla za nás. V Ježíši jsou tedy ukřižovány naše hříchy a jím jsou převzaty naše bolesti.
 • Velký pátek / komentář biblických textů Stůl slova / Aleš Opatrný (kázání) - Touha Ježíšových současníků po Mesiáši byla veliká. Touha dnešních lidí po záchraně, po jistotě, po odstranění smyslu postrádajích neštěstí je stejná.
 • Velký pátek C / komentář biblických textů Stůl slova / Aleš Opatrný (kázání) - Zlo zničilo Ježíšův pozemský život, ale nezničilo ani jeho lásku k nám, ani lásku mezi Ježíšem a Otcem - a tak tedy nezničilo naši věčnou budoucnost.
 • Velký pátek, biblické texty a body k zamyšlení ev. promluvě (AS) (kázání) - Ježíš má na kříži žízeň po naplnění Otcovy vůle. Otcova vůle pak je, aby všichni měli život (Jan 3,16). Jeho žízeň tedy vyjadřuje hlubokou touhu vylévat život na všechny lidi...
 • Velký pátek, body k zamyšlení ev. promluvě /Jan 18,1-19,42/ (kázání)
 • Vincent Zapletal - biblista, ktery uměl najít východisko... (článek) - Vincent Zapletal (1867-1938) byl zřejmě nejproslulejším českým katolickým biblistou. Když se ale v době (anti-)modernistické krize stále zužoval prostor pro jeho bádání, zaměřil svou energii a své schopnosti na psaní biblických románů.
 • Zelený čtvrtek - večerní mše - Stůl slova - rozbor biblických textů / Aleš Opatrný (kázání)
 • Zelený čtvrtek - večerní mše/ Lectio divina - rozbor biblických textů (kázání)

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 20.9.

1 Tim 3,14-16; Lk 7,31-35

Komentář k Lk 7,31-35: Opravdu, dodnes se lidem nezavděčíte. Jednoho kněze kritizují, že je příliš upjatý, další se zas může jevit příliš „světský“. I dnes by se náš Pán setkal s odsuzováním.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.