Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rodina

 • Bůh dokáže proměnit těžkosti v rodině na zázrak (papež František) (tematický text) - Během pondělní (6. července 2015) mše svaté v ekvádorském Guayaquilu hovořil papež František k více než milionu přítomných o rodinách. Současně vyzval k intenzivnějším modlitbám za biskupskou synodu.
 • Duch svatý nám dodává odvahu nepřestat sázet na rodinu (papež František) (tematický text) - Dnes vidíme a prožíváme na různých frontách, že rodina je oslabována a zpochybňována. Má se za to, že jde o model už překonaný, pro nějž není místo v naší společnosti, která pod záminkou modernosti stále více upřednostňuje systém založený na izolovanosti. 
 • Jak dnes žijeme rodinu (článek) - Budeme o rodině uvažovat z různých stran. Vyhneme v mediích často opakovaným a mnohdy řádně nedoloženým tvrzením... Konc pekt přednášky na  vikariátním dni. 
 • Krize svaté rodiny (Karl Rahner) (článek) - "Krize" svaté rodiny, o níž vypráví evangelium je obrazem pozemského ohrožení rodiny. Současně však ukazuje tento obraz i spásnou sílu, která může přemoci všechna tato ohrožení.
 • Rodina nazaretská: nenechali se omezovat nesnázemi a problémy... (článek) - Je asi dost běžné považovat za ideál rodiny pokojný, vydařený život nerušený nenadálými událostmi. Vždyť přece “pokojný život” je znamením Božího požehnání. Rodina nazaretská nám ale ukazuje trochu jiný “ideál”: její život nebyl vůbec jednoduchý, bez problémů. Ba naopak.
 • Rodina se skládá z lidí, tedy z hříšníků (článek) - Na adresu rodiny bývá v církevním prostředí řečena řada vznešených slov a položena bývá řada oprávněných, ale obtížných požadavků. Rodina je prostředí, které může být a mnohdy bývá krásné, které ale nikdy není ideální.
 • Rodina, která se modlí, je nezničitelná (článek) - Samozřejmě že to nefunguje jako nějaký kouzelný lektvar, svátost manželství není pojištění proti rozvodům. Skrze víru však víme, že i když my Boha opustíme, Bůh nikdy neopustí manžele, s nimiž uzavřel smlouvu. Bůh je věrný, nikdy nebere své slovo zpět. Tato jistota ať je nám oporou v obtížích.
 • Svatá rodina /Karl Rahner/ (tematický text) - Všechna neštěstí a všechny problémy rodiny pocházejí nakonec z nesprávně pojatého nebeského povolání lidí, kteří vytvářejí rodinu. Neboť veškerá tragika a vina lidí je možná pouze proto, že člověk žízní po nekonečnu a nekonečném povolání a tak je zde věčně nespokojený.
 • Hodina společného času (tematický text) - Už nastala noc. Jeden malý chlapec se však ze všech sil snažil neusnout. Měl k tomu dobrý důvod – čekal na tatínka.  
 • Jak moc lze předat víru v rodině? (článek) - Jak víme, moc ne. Nebo: mnohdy ne. Protože víra není něco jako předávaná znalost nebo  nacvičená dovednost. Setkání s Bohem můžeme sice podporovat, ale nemůžeme ho za druhého člověka uskutečnit, i kdybychom chtěli sebevíc.  Je tedy toto téma nadějné, nebo beznadějné?
 • Láska a manželství z pohledu křesťanství (KGI) (tematický text) - Přes stále stoupající počet lidí, kteří žijí „single“, je pro většinu lidí manželství a rodina formou života, o kterou usilují. Představy o manželství a rodině se ovšem velmi proměnily a změnily. Katolická církev má pověst, že toto přeorientování „propásla“ a že se jako dříve oddává starým, dávno překonaným hodnotám a normám. U některých lidí vyvolávají tyto požadavky církve blahosklonnou podporu a souhlas, jiní ale reagují agresivně a zlostně, protože neumějí a nechtějí zavést poměry církve do svého života.
 • Lidská sexualita - první škola náboženství (Raniero Cantalamessa) (tematický text) - „Takže je tedy vzájemná láska stvoření dovolená? Což Bůh nežárlí?“ „Jak by mohl žárlit na to, co sám stvořil?“ „Ale vždyť muž v náručí ženy zapomíná na Boha...“ „Což mohou zapomenout na toho, u kterého přebývají a na jehož tajemství stvoření mají podíl?“
 • Manželé v různých etapách života (článek) - Text přednášky Mons. Ing. Aleše Opatrného ThD. pořádané Rodinným centrem v Plzni 15.2.2006 V pastorační praxi se nejčastěji mluví o přípravě na manželství nebo o obtížných a krizových situacích, které v manželství nastávají. Církevní texty o manželství často mluví buď jen o ideálním stavu, jakého má manželství nabývat, nebo naopak o krizi manželství v současné společnosti a o všem, co správné chápání manželství ohrožuje. Málokdy najdeme v pastorační literatuře pojednání o různých etapách, které život v manželství charakterizují, o jejich projevech a o požadavcích, které na manželství kladou.
 • Manželé v různých etapách života (Aleš Opatrný) (tematický text) - Člověk vstupující do manželství si do jisté míry bere svou představu, které konkrétní partner nebo partnerka do jisté míry odpovídá. V průběhu let dochází k poznání reálné podoby životního partnera, která se od představy přece jen poněkud liší.
 • Nejdůležitější vztah v rodině (Ross Campbell) (tematický text) - Nejdůležitějším vztahem v rodině je vztah mezi manželi. Je nadřazen všem ostatním vztahům, vztah mezi rodičem a dítětem nevyjímaje.
 • Obyčejný život Svaté rodiny (Sv. Terezie z Lisieux) (tematický text) - Když myslím na Svatou rodinu, dělá mi dobře, když si představím jejich obyčejný život.
 • Odpouštění nejenom chrání rodiny před rozpadem, ale zušlechťuje společnost (papež František) (tematický text) - Každé odpuštění zaceluje trhliny domu a upevňuje jeho zdi. 
 • Osudy Svaté rodiny nejsou tak idylické, jak se mohou na první pohled jevit... (tematický text) - Rodina je něco mnohem víc než pouhá sociálně-ekonomická jednotka. Je to místo, kde se vzájemnou láskou mezi jednotlivými členy formuje člověk, anebo deformuje v případě, že tam z nějakého důvodu chybí láska.
 • Pán nám vrátí všechny drahé, kteří od nás odešli (Papež František) (tematický text) - V Božím lidu je mnoho rodin, které dokazují, že smrt nemá poslední slovo. To je opravdový úkon víry! Pokaždé když rodina, která má zármutek, nachází sílu k zachování víry a lásky, jež nás sjednocují s těmi, které máme rádi, už nyní brání smrti v tom, aby si vzala všechno. Temnotě smrti je třeba čelit intenzivnější prací lásky. Ve světle vzkříšeného Pána, který neopouští nikoho z těch, které mu Otec svěřil, můžeme odejmout smrti její „bodec“, jak řekl apoštol Pavel (1 Kor 15,55); můžeme jí zabránit, aby otrávila náš život, zmařila naše city a uvrhla nás do nejtemnější prázdnoty. V této víře se můžeme těšit navzájem a vědět, že Pán přemohl smrt jednou provždy. Naši drazí nezmizeli do temnot nicoty: naděje nás ujišťuje, že jsou v dobrých a mocných rukou Božích. Láska je silnější než smrt.
 • Papež František: Nabízet buzolu srdce, které se orientuje smyslem pro Boha (tematický text) - Člověku hrozí, že zbloudí, ztratí schopnost vzhlížet k horizontu a vnímat přítomnost Boha. Opravdová buzola je srdce jež se orientuje smyslem pro Boha.
 • r. 2012 Nelehký život nazaretské rodiny (Angelo Scarano) (tematický text) - Je běžné považovat za ideál křesťanské rodiny pokojný a vydařený život nerušený nenadálými událostmi. Vždyť také “pokojný život” je znamením Božího požehnání, ne? Rodina nazaretská nám ukazuje trochu jiný “ideál”.
 • Radost, kterou lze zakoušet v rodině, není něco nahodilého a nenadálého (citát) - Základem radosti je však vždycky přítomnost Boha
 • Rodina (soubor tematických textů) - Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. (Jan Pavel II.)  
 • Rodina vychovává k odpouštění (citát) - Odpuštění je podstatou lásky, která dovede chápat pochybení a zjednávat nápravu.
 • Svátek Svaté rodiny - C / Stůl slova - Aleš Opatrný (kázání) - Je nazaretská rodina příkladem pro dnešní křesťanské rodiny? Často se říkává, že ano, ale mnohdy se také zdá, že je to příklad poněkud nereálný.
 • Svátek svaté Rodiny / Stůl slova - Aleš Opatrný (kázání) - Co můžeme vidět na nazaretské rodině? Jistě ne jen to, co nám říkají legendy: jak svatý Josef jen mlčel, Panna Maria líbezně všechno vedla a Ježíšek poslouchal, i když to tak samozřejmě mohlo být. Naše vidění má jít hlouběji: uprostřed této rodiny byl Bůh, přítomný plně, skutečně v Ježíši.
 • Svátek Svaté Rodiny /Rodina nazaretská: skutečně naším ideálem?/ (kázání) - Je asi dost běžné považovat za ideál křesťanské rodiny pokojný, vydařený život nerušený nenadálými událostmi. Vždyť “pokojný život” je znamením Božího požehnání, ne? Rodina nazaretská nám ukazuje trochu jiný “ideál”: její život nebyl vůbec jednoduchý, bez problémů. Ba naopak. Od začátku do konce problémy byly … a jaké.
 • Vzájemné vztahy rodičů jsou rozhodující pro vývoj dětí (Józef Augustyn) (tematický text) - Citový kontakt dítěte s rodiči do velké míry závisí na vzájemném citovém kontaktu rodičů. Jestliže rodiče nemají mezi sebou hlubší citové vazby, zpravidla vždy bývá jistou měrou zasažen také vztah jejich dítěte k nim. Nedostatek vzájemné lásky rodičů vyvolává obvykle u dítěte citovou zátěž.
 • Žehnat má každý z nás (článek) - Když Maria s Josefem přinesli své dítě do chrámu, setkali se tam se starcem Simeonem. Ten vzal dítě do náručí, aby je požehnal. A vyslovil i podivuhodná slova o tomto dítěti. Nejhlubším určením každého člověka je to, že slouží druhým ke spáse, aby tak skrze něho mohli dojít uzdravení a dospět k celistvosti.
 • Řeč biskupa ThDr. Františka Tomáška na 139. generální kongregaci 2. vatikánského koncilu dne 30. září 1965 (tematický text) - Tísnivé poměry rodin plodí různá další sociální zla a ne všude jsou státy a dobročinné organizace samy s to zjednat nápravu.
 • „Důvěřuj Ježíši Kristu!“ - slova matky ve vězení (tematický text) - „Umučeni pro Krista“ - tak se jmenuje kniha baptistického faráře Richarda Wurmbranda. Pochází z Rumunska.  Vypráví, jak ho v roce 1948 přepadli na ulici komunisté. Zavřeli ho, protože všem, kdo ho chtěli poslouchat, ukazoval víru v Boha.  
 • 4 Manželství v současném světě (kapitola z knihy) - Manželství je třeba vnímat v kontextu s ostatními jevy a vývojem světa. Svět se mění, s ním se mění i situace rodiny a manželství. Autority dokonce mluví o tom, že rodina a resp. manželství je ovlivňováno změnami jako žádná jiná instituce.[
 • Ať si mě raději odnesou čerti (než být doma)... (tematický text)
 • Bible není k tomu, aby se uložila do skříně (citát) - Bible není k tomu, aby se uložila do skříně, ale aby byla po ruce, a často se z ní četlo, každý den,
 • Bílé kapesníky (tematický text) - „Jeden muž měl dva syny a mladší z nich…“ (Lk 15,11-32) začal brát drogy, stal se závislým a nakonec odešel z domova s tím, co mu nepatřilo: všechno utratil a onemocněl AIDS.  
 • Bůh je ´rodina´ tří Osob (tematický text) -  Bůh je „rodina“ tří Osob, které se mají tolik rády, že tvoří jednotu. Tato „božská rodina“ není do sebe uzavřená, nýbrž otevřená, sdílí se ve stvoření a v dějinách, vstoupila do světa lidí a povolává všechny, aby se stali její součástí.
 • Cíl sexuální výchovy (Józef Augustyn) (tematický text)
 • Citáty z katechismu na téma rodina (tematický text) - Kristus se chtěl narodit a růst v lůně ...rodiny.
 • Hudba pro pláč (tematický text) - K jedné ženě doléhaly každý večer od sousedů přes tenké stěny bytu pláč maličké holčičky. Rodiče vždycky zhasl i světlo a nechávali dítě usínat v pokoji samotné. 
 • Chlapec a transfuze krve (tematický text) - Pětiletá sestřička malého chlapce měla vzácnou chorobu krve a potřebovala transfuzi.  Krev měla pocházet od příbuzného se stejnou krevní skupinou, a tak byl chlapec logicky ideálním dárcem.
 • Jak moc lze předat víru v rodině? (P. Aleš Opatrný) (tematický text) - Jak víme, moc ne. Nebo: mnohdy ne. Protože víra není něco jako předávaná znalost nebo  nacvičená dovednost. Setkání s Bohem můžeme sice podporovat, ale nemůžeme ho za druhého člověka uskutečnit, i kdybychom chtěli sebevíc.  Je tedy téma naší úvahy nadějné nebo beznadějné?
 • Krátký komentář k: Mt 2,13-15.19-23 (tematický text)
 • Literatura k tématu rodina (tematický text)
 • Lumen Fidei, komentáře a zamyšlení k některým paragrafům (40 - 60) Aleš Opatrný (tematický text) - Lumen fidei - komemtář § 40 - 60
 • Manželství se přežilo? Aneb Nemanželské děti a statistiky (článek) - Leckdo si všiml v Lidových novinách z pátku 9. září titulku „Už každé druhé dítě je nemanželské“. Přesněji je dále uvedeno, že se v roce 2015 narodilo 47,8 procent dětí nesezdaným rodičům.  Statistika říká i další zajímavé věci...  Jak se na tato neutěšená, až alarmující skutečnosti dívat? 
 • Matka a syn - chlapec s těžkým postižením (tematický text) - Bernadettě Nolanové se zhroutil svět, když zjistila, že se její chlapec narodil s těžkým poškozením mozku. Věděla, že zůstane-li naživu, bude němý, nepohyblivý a do smrti odkázaný na invalidní vozík. 
 • Méně sňatků, ale více daní pro rodiny (aktualita) - Počet sňatků, uzavíraných v Itálii, poklesl za posledních pět let o téměř dvacet procent. Souběžně s poklesem uzavíraných sňatků roste daňové zatížení rodin....
 • Modlitba rodin - příprava na pouť rodin do Jablonného v Podještědí /11.5.2002/ (tematický text)
 • Modlitba za biskupskou synodu (aktualita) - Během své cesty do Latinské Ameriky vyzval papež František k intenzivnějším modlitbám za biskupskou synodu, která se bude ve dnech 4. – 25. října 2015 věnovat rodině. Nabízíme text modlitby, kterou papež sám napsal.
 • Modlitba za rodiče (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Modlitba za rodiny (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Nora a Teoroi - příběh lásky (tematický text) - Jmenovali se Nora a Teoroi. Byli to mladí lidé plní života...  Dny na rajsky krásném ostrově rychle ubíhaly. Protože jim zůstalo odepřeno štěstí mít děti, v roce 1945  si jedno adoptovali.  Ještě téhož roku se na Nořině noze objevuje první podezřelá skvrna...
 • Od společné dovolené očekávají členové rodiny každý něco jiného (článek) - Od společné dovolené si členové rodiny často slibují odlišné zážitky, a proto by měli o svých přáních všichni zavčas hovořit. Cílem dovolené není zruinovat rodinnou pokladnu a neznamená to ani, že se rodiče nechají manipulovat někdy až nereálnými přáními dětí.
 • Oslavy v rodině (papež František) (tematický text) - Slavení svátků je Božím vynálezem. Vzpomeňme si na závěr vyprávění o stvoření světa z 1. knihy Mojžíšovy, který jsme si vyslechli: „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo ( Gn  2,2–3).“ Bůh sám nás učí, že je důležité věnovat čas spokojenému pohledu na to, co se nám podařilo vykonat v naší práci. Hovořím samozřejmě o práci nejen ve smyslu řemesla nebo zaměstnání, ale v širším smyslu slova, totiž činnosti, kterou my lidé, muži a ženy, můžeme spolupracovat na stvořitelském Božím díle.   Oslavy tedy nejsou lenošným vysedáváním v křesle nebo opojením z naivního úniku před realitou … Nikoliv, každá oslava je především zamilovaným pohledem plným vděčnosti za práci, která byla dobře vykonána; oslavujeme práci. 
 • Povolání sv. Josefa se týká i každého z nás (papež František) (článek) - Péče a ochrana vyžaduje dobrotu, je třeba žít ji s něhou. V evangeliích se svatý Josef jeví jako silný, odvážný a pracovitý muž, ale z jeho duše vysvítá velká něha, která není ctností slabocha, ba naopak, pojí se k síle ducha a všímavosti, k soucitu a opravdové otevřenosti vůči druhému, ke schopnosti milovat. Nesmíme se obávat dobroty, něhy!
 • Pro Svatou rodinu neplatí žádná privilegia. (citát) - Ježíš je sice vtělený Bůh, ale jeho sláva se skrývá pod rouškou neúspěchu.
 • Představy o manželství pocházejí z rodiny, v níž člověk vyrůstá. (článek) - Základním a rozhodujícím místem, kde se vytváří představa o hodnotě a vlastnostech manželství, je rodina, v níž člověk vyrůstá. Je to opravdu první místo, kde se člověk s hodnotami rodiny a manželství prakticky setká a kde si může začít vytvářet svou představu. Zde se také ukazuje, že formace a vytváření představy není pouze věcí rozumovou, tedy pouze záležitostí poučení a získávání informací.
 • r. 2013 Rodina potřebuje trávit čas spolu / Některé lidi nemůžu vystát… (tematický text) - Chcete-li vytvořit rodinu, musíte spolu trávit čas, musíte společně jíst, hrát hry a hovořit spolu. Pokud toto nebudete mít na zřeteli, nedivte se, že vaše děti nebudou stát o to, aby byly spolu, jakmile odrostou. Chcete-li život svého syna skutečně ovlivnit, musíte s ním trávit čas. Jiné cesty není.
 • Rodina představuje jeden z nejpalčivějších problémů dneška. (článek) - Rodina představuje jeden z nejpalčivějších problémů dneška. Zejména křesťanská společenství proto hledají cesty, jak tuto základní buňku společnosti zachránit. Současné společenské a kulturní trendy jí nejsou příliš nakloněny. Akceptují nemanželské soužití a tím snižují důležitost manželství. Její význam se však nezměnil ani pro jednotlivce, ani pro společnost. Rodina zůstává místem, kde se z dítěte nejspolehlivěji stává tvořivý a společenský člověk, kde se učí nesobecké lásce a spolupráci.
 • Různé (tematický text)
 • Sexuální výchova v rodině a ve škole (Józef Augustyn) (tematický text) - Sexuální výchova v rodině a ve škole je dnes zbytečně často spojována především s informací o lidské sexualitě. Skutečnou podstatou sexuální výchovy dětí je však být svědkem vzájemné manželské lásky rodičů, která má také svůj sexuální rozměr.
 • Slavnost svatého Josefa 19. 3. / Petr Šabaka (kázání) - Velice mne skličují příklady mužů, kteří jsou zženštělí, nebo naopak hrubiáni, lenoši, neomalenci, sobci, křupani bez taktu, úcty.
 • Smysl celibátu (Joseph kardinál Ratzinger) (tematický text)
 • Svátek Svaté rodiny / Petr Šabaka (kázání) - Všichni zemřeme. A stejně jako jsme se nazí narodili, nazí zemřeme (srov. Job 1, 21). Do hrobu si s sebou nic nevezmeme. Celý život však shromažďujeme, a jak se praví v knize Kazatel, nastane den, ve kterém všeho pozbydeme: „Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat“ (Kaz 3,2.6). Je čas dědictví přijímat a čas dědictví předávat. Neshromažďujeme jen majetek, věci, ale i vztahy, myšlenkové bohatství (řekněme moudrost) a duchovní bohatství. To vše je předmětem dědictví.
 • Svatý Josef je pro nás všechny naléhavou výzvou (článek) - Příklad svatého Josefa je pro nás všechny naléhavou výzvou, abychom s věrností, prostotou a skromností plnili úkol, který nám svěřila Boží prozřetelnost.
 • Svatý Josef ukazuje, v čem spočívá otcovství… (článek) - Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v tajemství vtělení je naprosto zásadní. Když si uvědomíme, jak se moderní psychologie dívá na význam otcovy role pro rozvoj osobnosti dítěte, zarazí nás, jak obrovský úkol na sebe vzal ten, jenž takto sloužil vtělenému Božímu Synu.
 • Synoda o rodině - hlásat zásadu, nebo pomáhat lidem na cestě? (článek) - Témata synody o rodině vzbuzují obavy, očekávání a zdá se, že mnohdy i vášně. Došlo totiž k situaci, kdy diskuse působí dojmem, jako by tématem synody byla a měla být pouze otázka rozvedených a znovu (občansky) sezdaných a jejich přístup ke svátostem. Případně otázka homosexuálních vztahů – a nic víc.
 • Tertio millennio adveniente (tematický text)
 • To nejcennější bývá vetkáno do životů rodin (P. Tomáš Halík) (tematický text) - Tolik toužíme po pokoji. Tolik si přejeme mír: mezi národy i uvnitř nich, mír mezi etniky a sociální smír, mír mezi lidmi, mezi lidmi a přírodou i mír v lidských srdcích.
 • Uzdravení rodových kořenů - co je na tom tak objevného? (článek) - Uzdravení rodu či rodových kořenů. To je termín, který se u nás vyskytl poměrně nedávno, přesto už stihl vyvolat řadu diskusí. O tomto tématu hovoříme s představeným karmelitánů v ČR P. Vojtěchem Kodetem.
 • Zasedání biskupské synody neslouží k tomu, aby se ukázalo, kdo je nejvíce inteligentní... (citát) - Zasedání biskupské synody neslouží k diskusi o krásných a originálních idejích nebo k tomu, aby se ukázalo, kdo je nejvíce inteligentní.
 • Ze vzájemné lásky (Louis Evely) (tematický text)
 • 15. květen - Mezinárodní den rodiny (aktualita) - Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství .
 • 4. ÚCTA k rodičům - Všechno zdarma (tematický text) - Malý Fanda sedí u kuchyňského stolu a s vystrčenou špičkou jazyka něco pilně zapisuje do sešitku.  „Copak to píšeš?“ ptá se ho maminka od sporáku.  „Účet pro tebe!“ odpovídá chlapec a nedá se rušit.
 • 5. NEZABIJEŠ - Vražda, Marie Goretti (tematický text) - Bylo to v roce 1902 v Itálii. Dvě rodiny bydlely vedle sebe: rodina Gorettiů a Serenelliů.
 • Ať si mě raději odnesou čerti (než být doma s rodinou)... (článek) - Asi do svých 16 let jsem chodil za čerta. Bylo to v bývalých Sudetech a bylo nás dobře přes deset. Onehdy jsme vešli do domácnosti, která už od prvního pohledu patřila k těm, jak se dnes říká, sociálně slabším. Vše probíhalo podle běžného scénáře. Pak nastala chvíle, kdy Mikuláš pohrozil asi šestileté holčičce, že pokud bude zlobit, odnesou ji čerti. Tehdy dítě vstalo, rozpačitě vykročilo k Mikulášovi a rázně prohlásilo: "Tak ať mě odnesou hned. Mně je to jedno. Tatínek bumbá a maminka mě bije."
 • Biblické texty (tematický text) -
 • Bůh po nás žádá, abychom ctili otce a matku: (citát) - máme si připomínat vše, co nám dali a přinesli, a děkovat jim za to.
 • Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (aktualita) - Homilie papeže Františka při zahájení Synody o rodině v říjnu 2015. (odkaz na vojtechkodet.cz)
 • Církevní dokumenty (tematický text) -
 • Citáty z Katechismu katolické církve (tematický text) -
 • Děda - volání o pomoc (tematický text) - Jakmile jsem přišel ze školy, taška letěla do kouta a vzápětí jsem tahal na zahradu krabici se svými oblíbenými hračkami...
 • Delší texty (tematický text) -
 • Exploze letadla a tři opuštěné děti (tematický text) - Před několika lety v oblacích nad Coloradem explodovalo letadlo společnosti United Airlines.  Někdo v něm ukryl bombu a všichni, kteří byli na jeho palubě, zahynuli.
 • Hra lásky – já půl, ty půl (tematický text) - Ve Švýcarsku jsem ve vlaku pozoroval maminku s malým chlapcem. Jmenoval se Jonathan.
 • Konference o rodině (aktualita) - na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 4. a 5. listopadu 2015
 • Krátké texty, citáty (tematický text) -
 • Malý kurz pastorace (05): Prostory pastorace (článek) - Prostředí, v nichž se pastorace děje, mají a mohou plnit v oblasti pastorace určité specifické úkoly. Základní úkol všech prostředí je ale stejný: růst a zrání víry!
 • Maminka a návrat z války (tematický text) - Válkou zničené město bylo pokryto závojem noci. Ulicí kráčel jediný člověk. Po letech se vracel zase domů. Došel až k domu, v němž před válkou s maminkou bydlel, ale bál se jít dál.
 • Modleme se za synodu o rodině (aktualita) - V neděli 4.10.2015 začala synoda o rodině.
 • Modlitba rodičů, kteří čekají postižené dítě (tematický text)
 • Nejbláznivější jízda mého života - závod s časem (tematický text) - Chtěl jsem jet na závody do Cuena v Itálii. Můj mechanik a já jsme jeli mým soukromým autem alpskou silnicí ze švýcarského Montreux do Svatého Mořice. 
 • O japonské rodině a kultuře (kapitola z knihy)
 • Osamocené umírání otců (tematický text) - V jednom starém příběhu se píše, že kdysi v Makedonii bývalo zvykem, že děti odnášeli své příbuzné, kteří už byli staří a nemocní, do hor a tam je ponechávali svému osudu.
 • Praktické podklady a pomůcky pro práci (tematický text) -
 • Rodina byla stvořena k obrazu jiné rodiny, jiné trojice osob. ... (Louis Evely) (tematický text)
 • Slavnost Narození Páně C - v noci / Petr Šabaka (kázání)
 • Svátek Sv. Rodiny / Rodina nazaretská: skutečně ideálem? (kázání)
 • SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA / PŘÍMLUVY (kázání) - Jako Boží vyvolení, svatí a milovaní (1) přednesme nebeskému Otci své pokorné prosby:
 • Syn - nejcennější obraz (tematický text) - Jeden bohatý muž a jeho syn měli společnou vášeň pro umění. Ve sbírce měli všechny druhy děl – od Picassa po Rafaela.  Často vedle sebe sedávali a obdivovali velká umělecká díla.
 • Texty na nástěnky (tematický text) - Rozcestník k dalším textům na nástěnky  naleznete zde
 • V otcově náručí (tematický text)
 • Vybízím rodiče, aby se modlili za své děti (článek) - Vybízím rodiče k modlitbě za to, aby bylo srdce jejich dětí otevřeno k naslouchání Dobrému Pastýři....
 • Výjimečná publikace: pohledy na manželství z různých úhlů (aktualita) - Evangelium pro rodinu dnešní doby Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace (knižní tip)
 • Vyšel nový ´benedikcionál´ - Obřady žehnání (článek) - V češtině vyšel nový, rozšířený a dlouho očekávaný "benedikcionál" - Obřady žehnání . Jde o překlad římského rituálu, do kterého byly na doporučení České biskupské konference vloženy další texty. Kniha je vhodná jak pro farnosti, tak i pro použití v rodinách apod. "Bůh je pramenem a počátkem všeho požehnání.  On jediný je dobrý a své tvorstvo naplňuje požehnáním. Církev má účast na kalichu požehnání. A v síle Ducha Svatého koná svou službu také tím, že ustanovila různé druhy žehnání, kterými volá lidi ke chvále Boha, k prosbě o jeho ochranu.  Služba žehnání je spojena s vykonáváním Kristova kněžství, toto poslání mají ale také laici, muži i ženy." (Ze Všeobecných pokynů)
 • Závěrečné poznámky, literatura, odkazy (tematický text) -
 • Zcela jistě bychom toužili po dokonalých rodičích, avšak neměli jsme je z jednoduchého a prostého důvodu (citát) - – ideální rodiče neexistují.

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat odkaz známému

[nahoru]

NAVRCHOLU.czMapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2017

© 2000 - 2016 Pastorace.cz