Víra je jako pochodeň, kterou je potřeba často přikládat k plameni Ducha svatého, - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Bible, Boží slovo, Písmo svaté

 • Bible není vrcholným dílem literatury, nýbrž ohnivou knihou (papež František) (článek) - Mohli byste mi darovat novou Bibli, ale nechtěl bych ji. Miluji svou starou Bibli, tu, která mě provázela polovinu mého života. Zná mou radost, byla smáčená mými slzami. Žiji z ní, píše papež František.
 • Boží Slovo je některým vždycky protivné (papež František) (tematický text) - Čtení ze Skutků apoštolů (7,51-8,1) podává rozsudek velerady proti Štěpánovi a jeho ukamenování.
 • CO JE BIBLE - první orientace (Prof. Dr. Jan Heller) (tematický text) - Je to svědectví, vyznání, poselství. Je to bohatý a rozmanitý soubor vnitřních zkušeností oslovených, kteří v konkrétních událostech svého života i života společenství, v němž stáli, rozpoznali Boží zásahy, Boží soudy i Boží opatrování, Boží vedení. Bible je tedy kniha vysoce tendenční. Není nezaujatá, protože ji psali ti, kdo byli zaujati - Bohem a jeho dílem. Není nestranná. Straní Bohu na každé stránce.
 • Četba Božího slova nás provádí mezi léčkami zoufalství a pýchy (článek) - Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy.
 • Dodržujete pitný režim? (článek) - Tato otázka je relevantní i na webu pastorace.cz,..
 • Jak číst Bibli? Prostý a účinný recept (článek) - Existuje velmi prostý, avšak zároveň účinný recept: jednoduše vzít a číst. Číst tak, jak umím, a časem se to bude postupně zlepšovat a zdokonalovat.
 • Jsi-li na dně, chop se Božího Slova (článek) - Život nás někdy zraní a my přicházíme smutní do svých „Emauz“ a obracíme se zády k Božímu plánu. 
 • Metoda sedmi kroků modlitby společenství nad Biblí (článek) - Jaké je místo Písma svatého ve společenství? Tato otázka samozřejmě úzce souvisí s tím, proč je vůbec Bible důležitá v životě křesťana. Právě proto, že Písmo svaté má být základem nejen naší víry, ale i skálou, na které stavíme svůj každodenní život, měla by modlitba související s Božím slovem patřit ke každému modlitebnímu setkání křesťanů. Jak se tedy modlit nad Biblí ve společenství? Velmi rozšířená a praktická je tzv. „Metoda sedmi kroků“.
 • Neúnavný kontakt s Božím slovem upevňuje naši víru (tematický text) - Má-li křesťanská víra zakořenit v hlubinách naší duše a odolat všem bouřím, které se odehrávají na povrchu, musí být pevně zakotvena v Písmu svatém...
 • Než Boží slovo zvěstujeme, musíme ho sníst (článek) - Při zvěstování Božího slova se vystavuješ velkému riziku vnitřního vyčerpání. Vládnout slovem patřilo odpradávna k nejdůležitějším nástrojům okouzlení a podřizování si druhých. Jde ale i o cestu k pokoře, protože Boží slovo tě neustále soudí. 
 • Pokušení nás bude pronásledovat neustále. Měli bychom s tím počítat. (článek) - Pokušení nás bude pronásledovat neustále. Měli bychom s tím počítat a nesnažit se nad ně povyšovat a domnívat se, že jsme ve svém duchovním životě dospěli už tak daleko, že pro nás negativní vzorce myšlení nepředstavují už vůbec žádný problém.
 • Ty potřebuješ Bibli více než mniši! (článek) - Slyším někdy lidi říkat: „Proč já bych měl číst Bibli? To ať dělají ti, kdo jsou v klášteře.“
 • Zapiš si má slova do srdce. V době krize ti budou velmi potřebná. (článek) - Uprostřed noci utrpení a zkoušky je Boží slovo světlem na naší cestě. Toto slovo se současně stává modlitbou, kterou je třeba neúnavně opakovat.
 • Autonomie člověka nebo povolání? (tematický text)
 • Bez Ducha svatého ... (patriarcha Ignatios IV.) (tematický text) - je evangelium mrtvou literou...
 • Bible, Boží slovo, Písmo svaté (soubor tematických textů) - Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce. (Žl 119,105) Co je dílem Ducha, nelze plně chápat leč pod vlivem Ducha. (Katechismus, §137)
 • C.S. Lewis a biblická textová kritika (článek) - Tato přednáška byla proslovena ke studentům anglikánské teologické koleje v Cambridge 11. května 1959, později vyšla pod názvem „Moderní teologie a biblická kritika“. Ačkoli dnes jsou biblické vědy o pár let dál,  text stojí za přečtení i dnes.
 • Cesta mudrců symbolizuje každého člověka. Náš život je poutí. (článek) - Cesta mudrců („Tří králů“) symbolizuje úděl každého člověka. Náš život je poutí. Cestou jsme osvěcováni světly, abychom nalezli plnost pravdy a lásky, kterou my křesťané rozpoznáváme v Ježíši, Světlu světa. Důležité je bdít a naslouchat Bohu, který k nám neustále mluví. Zvláště naslouchání evangeliu, nám umožňuje setkat se s živým Ježíšem a učinit zkušenost s Ním a Jeho láskou. (Papež František)
 • Církev a Bible (Michael Špilar) (tematický text) -  Odkud církev získala Bibli? Spadla z nebe, nebo má nějakou zvláštní cestu vzniku, nebo ji napsal nějaký moudrý spisovatel?
 • Církev nežije ze sebe samé (článek) - Církev nežije ze sebe samé, nýbrž z evangelia a z evangelia stále čerpá orientaci pro svou cestu.
 • Čím mi hrozí tento svět, je mi k smíchu (článek) - Mám to od Ježíše černé na bílém. O to se mohu opřít, na to se mohu spolehnout. Byť se otřásá celý svět, já vlastním jeho přípis, v něm mám své hradby a svou stráž. Jaká že jsou to slova?
 • Gándí a návštěva kostela (tematický text) - Gándhí se jako student v Jižní Africe intenzivně zabýval četbou Bible. Velmi mu učarovalo Ježíšovo horské kázání.  Měl zato, že by křesťanství mohlo být řešením obtížného problému indického kastovnictví. 
 • Gina - s Biblí ve vězení (tematický text) - Nicola Valéryová je rumunská novinářka. Když se komunisté v roce 1948 chopili moci, byla tato hluboce věřící křesťanka, která nikdy neskrývá svoje přesvědčení, vsazena do vězení. 
 • Ježíš Kristus se stal člověkem, protože jinak bychom ho nepochopili (Sv. Cyril Jeruzalémský) (tematický text) - Věříme v Ježíše Krista, který se zjevil v těle a stal se člověkem, poněvadž bychom ho jinak nepochopili. Poněvadž bychom totiž nemohli hledět na něj tak, jak byl, stal se takovým jako my, abychom tímto způsobem měli štěstí jej požívat.
 • Ježíšova slova přesahují náš rozum (Benedikt XVI.) (článek) - Znovu a znovu jsou Ježíšova slova větší než náš rozum. Znovu a znovu přesahují náš vhled.
 • Kardinál Martini: tři nástroje proti únavě církve (článek) - 31. srpna 2012 zemřel jeden z největších mužů pokoncilní církve - kardinál Carlo Maria Martini.
 • Laik a biblické vědy (C.S. Lewis) (článek) - Jak dlouho vydrží „zaručené výsledky moderní vědy“  nejen v oblasti biblické exegeze? A stojí zato jim bezpochybně věřit? (Pokračování článku " C.S. Lewis a biblická textová kritika ")
 • Lectio divina – metoda četby Bible a modlitby (tematický text) - Praktická a jednoduchá cestu duchovního života, založená na Božím slově. Lectio divina není určena pouze pro elitu, ale pro všechny křesťany a pro celou církev. Jedná se o osobní setkání mezi tebou a Bohem, o naplnění života Božím slovem. Své každodenní povinnosti tak můžeme lépe naplnit Boží přítomností.  
 • Lze bibli věřit? (Otto Hermann Pesch) (tematický text) - Bible obsahuje Boží slovo, avšak skryté ve slovu lidském.
 • Máme sílu i v situacích, které jsou očividně bezvýchodné (článek) - Evangelium je jako otvor,  kterým proudí do hlubin naší duše světlo  a působí, že máme sílu i v situacích,  které jsou očividně bezvýchodné.
 • Maria mluví a myslí na základě Božího slova (článek) - Maria mluví a myslí na základě Božího slova. Boží slovo se stává jejím slovem a její slovo se zase rodí ze slova Božího. Tak se mimo jiné projevuje, že její myšlenky jsou v harmonii s Božím myšlením, že její vůle je v jednotě s vůlí Boží.
 • Metoda sedmi kroků / Modlitba nad Biblí ve společenství... (tematický text) - Jak se modlit nad Biblí ve společenství? Velmi rozšířená a praktická je tzv. „Metoda sedmi kroků“.
 • Milosrdenstvím se nedokazuje, jak se kdo cítí, ale jak se rozhodne (tematický text) - Co je podmínkou Božího milosrdenství ve Starém i Novém zákoně? Je to vztah. Bůh je milosrdný, soucitný, miluje člověka. Ale zároveň je na člověka náročný. Přeje si, abychom jeho milosrdenství přijali jako „pevné milosrdenství“ a sami projevili na oplátku chesed – oddanou zbožnost, věrnost i v okamžicích, kdy se zbožně necítíme. 
 • Náměty pro práci s Písmem (nejen) v Roku sv. Pavla / Aleš Opatrný (tematický text) - Svatý Pavel z pohledu Bible
 • Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller) (tematický text) - Boble není ani historická reportáž, ani soubor výmyslů, ale záznam zkušeností, které učinili lidé s Bohem – přímo i nepřímo.
 • Některé části evangelia nás odpuzují (článek) - Když čteme Ježíšovo evangelium, můžeme připustit, že některé části pro nás mnoho neznamenají, nedotýkají se nás osobně, protože ještě nevidíme konkrétní nároky na naši osobu. Jsme připraveni s Bohem souhlasit, protože nemáme důvod s Ním nesouhlasit. Jiné části nás možná ale přímo odpuzují.
 • Od Marie se učíme, kde nalézat radost (článek) - Od Marie se učíme, kde lze nalézt pravou radost. Ta její pramení z toho, že klidně a tiše naslouchá slovu Božímu. Je tichá, protože naslouchá. Jak bychom mohli naslouchat, kdybychom bez přestání mluvili? Jak bychom vůbec mohli Bohu rozumět, kdybychom bez ustání hlučeli? Důležitá slova se vždycky rodí z ticha.
 • Odkud pochází slovo Bible ? (tematický text) - Historie tohoto slova je mimořádně zajímavá. Že jde v češtině o slovo cizí, to netřeba připomínat. A snad ani to, že dnes jde už o slovo celosvětové. Ale odkud se k nám dostalo?
 • Práce a služba se mohou stát falešným cílem (článek) - Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém kroku. 
 • Praktický návod: tvořivá práce s Biblí (tematický text) - Pro práci s biblickým vyprávěním z výzkumů vyplývá, že čistě rozumový rozbor textu oslovuje člověka jen částečně a pouze zřídka vede k existenciálnímu setkání, protože proniká jen část mého Já. Každá práce s biblickým textem nicméně směřuje k proměně. K proměně, k "inkarnaci" textu do našeho života, však může dojít jen tehdy, jsou-li aktivizovány všechny duševní síly, je-li do výkladu zapojen cit i fantazie, tělo i tvořivost.
 • První skotský misionář (tematický text) - První skotský misionář , který byl vyslán do Indie, byl Alexander Duff.  V Indii, kde byla stará kulturní tradice, chtěl zřídit semináře a školy, a vést tak lidi k Bohu. Dlouho tedy sbíral knihy pro velkou knihovnu, kterou s sebou vezl na lodi.
 • r. 2003 / Jak číst Bibli? (tematický text) - Bůh není schovaný v popsaných stránkách nebo kdesi mezi nimi. Nevypadne, když Bibli obrátíš a zatřepeš s ní.
 • S ďáblem nelze vést dialog (papež František) (tematický text) - Ďábel okouzluje a dobře se prodává, avšak na konci špatně platí. 
 • Souřadnice k biblickým textům pro různé životní situace (tematický text) - Různé biblické texty pro různé životní příležitosti.
 • Svatý Jeroným a víno z Kány Galilejské (tematický text) - Jeden posměváček si tropil smích ze svatého Jeronýma, který byl velkým znalcem Písma, a vypočítal mu, že Ježíš na svatbě v Káně proměnil přes tři sta litrů vody ve víno, třebaže svatební společnost už byla řádně podnapilá.
 • Symbolika čísel v Bibli (kniha) - Jakou roli hrála čísla v myšlení a životě starověkých lidí, na jejichž odkaz v mnoha ohledech navazujeme?
 • Šimbakuku - bible a dva obrácení (tematický text) - Bez jakýchkoli dalších křesťanských kontaktů a vedeni pouze textem Písma, proměnili tihle dva muži celou svou komunitu. Nebyla tam šatlava ani nevěstinec, žádní opilci, žádné rozvody. 
 • Vinař (tematický text) - Když jsem přišel na své nové působiště do Velkých Němčic na jižní Moravě, ukázal mi pan kostelník vinohrad na farní zahradě... 
 • Zjevení, Písmo a podání - podrobnější vysvětlení souvislůostí ohledně bible (KGI) (tematický text) - „Víra, náboženství, Bůh – to si lidé přece všechno jen vymysleli!“ říká mnoho lidí, kteří nemají o Bohu žádné mínění. „Právě naopak,“ odpovídají přesvědčení křesťané. „Bůh je všechno ostatní než lidský výmysl. Sám se zjevil. Promluvil k nám. A jeho slova jsou zapsána v nejstarší a nejvíce tištěné knize světa, Knize knih: v Bibli.“ (řec. biblos = kniha). Ale je na tuto knihu také spolehnutí?
 • Předmluva (kapitola z knihy)

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.9.

1 Tim 3,1-13; Lk 7,11-17

Komentář k Lk 7,11-17: Radost maminky z uzdravení jejího jediného syna musela být nepředstavitelná. Kéž se i já dovedu radovat z Ježíšových mocných činů, které nejsou třeba tak nápadné…

Zdroj: Nedělní liturgie

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.

Modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii

(5.9.2017) "Fatimské" zasvěcení Panně Marii, které sv. Jan Pavel II. pronesl v roce 1984