Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Milosrdenství

 • Boží jméno je milosrdenství (papež František) (tematický text) - V Písmu svatém je Hospodin prezentován jako „Bůh milosrdný“. Je to Jeho jméno, kterým nám takříkajíc zjevuje svoji tvář a svoje srdce. On sám, jak vypráví kniha Exodus, se zjevil Mojžíšovi a takto se definoval: „Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný“ (Ex 34,6). 
 • Co znamená být milosrdní? (tematický text) - Páté Ježíšovo blahoslavenství "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" bychom dnes mohli opsat následovně: "Blahoslavení ti, kteří mají soucit s druhými: Bůh bude mít soucit s nimi", nebo "blahoslavení ti, jejichž pohnutkou je soucit, a nikoliv touha ovládat – i od Boha se jim dostane soucitu".
 • Definice milosrdenství dle Starého zákona (článek) - Pro definici milosrdenství používají biblické texty Starého zákona především dva výrazy, z nichž každý má co do obsahu jiné zabarvení. Jde o slova  “hesed“  a “rahamim“ . V jazyce Starého zákona nacházíme ale i další výrazy.
 • Dives in misericordia - encyklika O Božím milosrdenství (kniha) - Jan Pavel II. / 1980
 • Elejson – co to znamená? (článek) - Při každé mši svaté se modlíme „Kyrie eleison“. Co to znamená?
 • Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment. Je to síla. (papež František) (článek) - Bůh na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; nezapomínejme na to. Stále nás milosrdně očekává. Nemějme strach se k Němu přiblížit! Má milosrdné srdce. Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy, On nám vždycky odpustí. Je čirým milosrdenstvím. Jděme za Ježíšem!
 • Kdo očekává milosrdenství, musí se sám milosrdně chovat (článek) - Lukáš v evangeliu používá termín milosrdenství tam, kde  Matouš používá slovo dokonalost.  Jaký důvod má tato odlišnost? Jedná se o protiklad?
 • Milosrdenství Boží a milosrdenství i nemilosrdenství lidské (kniha) - Úvahy a podněty k zamyšlení
 • Milosrdenství v Bibli není prázdným citem, ale hlubokým postojem (článek) - V Bibli není milosrdenství prázdým citem, ale skutečně hlubokým postojem, vědomým hledáním dobra vůči druhému.  Překlad dvou hebrejských biblických slov používaných pro milosrdenství  je obtížný, protože oba výrazy mají širší význam než naše milosrdenství, které hrozí sklouznout do pouhé citovosti.
 • Slovo milosrdenství – misericordia - se skládá ze dvou slov: bídy (miseria) a srdce (cor) (papež František) (tematický text) - Slovo „milosrdenství“ –  misericordia  - se skládá ze dvou slov: bídy ( miseria ) a srdce ( cor ). Srdce označuje schopnost milovat; milosrdenství je láska objímající lidskou bídu. Láska, která „vnímá“ naši nouzi jako svoji, s cílem osvobodit nás od ní. 
 • Učiňme si štít z milosrdenství (článek) - Všichni chtějí, aby se s nimi nakládalo podle milosrdenství, je však jen málo těch, kdo se sami k druhým chovají milosrdně.
 • 2. Skutky milosrdenství dnes (kapitola z knihy) - Konat skutky milosrdenství znamená dělit se o to, co díky Bohu máme a odpovídat tak na nouzi druhých
 • 3. Bůh vychovává k milosrdenství (kapitola z knihy) - Všechny úvahy o milosrdenství mají začínat poznáním milosrdného Boha
 • Boží milost může nalézt východiska ze situací, které jsou neřešitelné (papež František) (článek) - Jedině Boží Milosrdenství může vysvobodit lidstvo z tolika – někdy monstrózních - forem zla, které v něm plodí egoismus. Boží milost může obrátit srdce a nalézt východiska ze situací, které jsou lidsky neřešitelné. (Z poselství Urbi et Orbi papeže Františka 25.12.2015)
 • Církev - svátost lásky a milosrdenství (tematický text) - Přikázání milosrdenství se netýká pouze křesťana jako jednotlivce, platí také pro církev jako takovou. Poselství církve se musí projevovat konkrétní praxí a kulturou milosrdenství v celkovém životě církve.
 • Co je to milosrdenství? Asi tušíme, ale běda, kdyby se nás někdo zeptal (článek) - Zkusme si více všímat projevů Božího milosrdenství v Písmu, v církvi, ve společnosti i v našem osobním životě... 
 • Dary Vzkříšeného nám pomáhají... (článek) - Když po Velikonocích přišel vzkříšený Ježíš mezi vyděšené apoštoly, přinesl jim pět velkých darů.  Ježíšovy velikonoční dary ukazují cestu k tomu,  jak se stát člověkem podle Božího obrazu.   
 • Den co den nás provází milosrdenství Boží... (článek) - Den co den nás provází Boží milosrdenství.  Tuto skutečnost můžeme vnímat,  jen máme-li bdělé srdce.  Každému z nás totiž hrozí nebezpečí,  že budeme prožívat pouze své každodenní těžkosti.
 • Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství (aktualita) - Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000.
 • Ir u božího soudu - rozveselil smutné (tematický text) - Jednou docela nenadále zemřel jeden Ir a stanul před božským soudcem. Měl hrozný strach, protože v životě neudělal příliš mnoho dobrého. Před ním stála ještě dlouhá řada; všichni museli skládat účty.
 • Kdo z mnichů má pravdu (tematický text) - Jedna stará pověst vypráví o dvou mniších, kteří se dostali do sporu kvůli nějaké pravdě. Nedokázali se shodnout a každý prosazoval svou.
 • Květná neděle C / Petr Šabaka - Hříšník má mít naději (kázání)
 • Milosrdenství (soubor tematických textů) - Přítomnost milujícího mírní mé strasti... (Ladislav Boros)
 • Milosrdenství je skutečným požehnáním (tematický text) - Milosrdenství je velké tajemství. Přesahuje rozum, přesahuje spravedlnost, přesahuje právo, přesahuje zákon. Kde spravedlnost říká „potrestej“, milosrdenství říká „odpusť“. Kde spravedlnost říká „je to dluh“, milosrdenství odpouští, i když neříká, že to dluh není. 
 • Milosrdenství k sobě samému (Anselm Grün) (tematický text) - Zacházet se sebou dobře odpovídá tomu, co Bible popisuje jako milosrdenství. Být k sobě milosrdný znamená neuzavírat srdce před tím, co je ve mně nešťastného a osamělého, před ubožákem ve mně, před nešťastníkem a trosečníkem v mém nitru, před pocity opuštěnosti a osamělosti.
 • Milosrdenství se mísí do zla, aby jej proměnilo (papež František) (tematický text) - Milosrdenství vždycky zahání špatnost a bere člověka naprosto vážně. Stále poukazuje na utišenou a umrtvenou dobrotu každého člověka. Nemá v úmyslu zdeptat, jak si nezřídka myslíme či přejeme my; milosrdenství se přibližuje každé situaci, aby ji zevnitř proměnilo.
 • Milosrdenství začíná (tematický text) - Nakolik přijímám Boží milosrdenství, natolik je mohu dávat dál. 
 • Milosrdenstvím se nedokazuje, jak se kdo cítí, ale jak se rozhodne (tematický text) - Co je podmínkou Božího milosrdenství ve Starém i Novém zákoně? Je to vztah. Bůh je milosrdný, soucitný, miluje člověka. Ale zároveň je na člověka náročný. Přeje si, abychom jeho milosrdenství přijali jako „pevné milosrdenství“ a sami projevili na oplátku chesed – oddanou zbožnost, věrnost i v okamžicích, kdy se zbožně necítíme. 
 • Odpuštění – setkání s milosrdným Bohem (tematický text) - Odpuštění je léčivá Boží odpověď na lidskou bezmoc vůči hříchu. 
 • Proč Svatý rok milosrdenství? Co je jeho smyslem? (papež František) (článek) - V naší době hlubokých změn je potřeba zviditelnit znamení přítomnosti a blízkosti Boží. Slavit Svatý rok milosrdenství znamená učinit znovu středem našeho osobního života a našich komunit Ježíše Krista, milosrdného Boha. Nic není důležitější než volit Jeho milosrdenství, Jeho lásku, Jeho jemnocit, Jeho objetí, Jeho pohlazení!
 • Umět vyjít ze zaběhlých kolejí - apoštol Filip (článek) - V květnu si připomínáme jednoho z apoštolů – svatého Filipa. Učedník Jana Křtitele poznal Ježíše. Bez váhání odešel za ním. Neotálel a vydal se na cestu plnou nechápavosti a dotazů, zkoušek věrnosti a nároků na vytrvalost.
 • V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat… (článek) - Bohu se nejvíce podobáme, když prokazujeme dobro těm, kteří nám to nemůžou oplatit...
 • Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává (sv. Bernard) (článek) - Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt i odpočinek pro slabé než ve Spasitelových ranách?   Svět kolem nás hlučí, tělo nás svírá, ďábel klade nástrahy. Já však neklesám, neboť mé základy stojí na pevné skále.
 • 1. Boží otcovství a milosrdenství v patrististice (Giovanni Coppa) (kapitola z knihy)
 • 2. neděle velikonoční - C / Přímluvy (kázání) - Své prosby a naděje vložme do rukou vzkříšeného Pána, v němž se nejdokonaleji zjevila Boží láska a milosrdenství.
 • Bělogvardějec a kněz (tematický text) - Po ruské revoluci roku 1917 zuřila po několik let v Rusku občanská válka. Po pusté krajině se tehdy toulal jeden pravoslavný pop a narazil na skupinu bělogvardějců, kteří se chystali zastřelit jednoho bolševika.
 • Biskup a marnotratný kněz (tematický text) - Sestra Briege McKenna vypráví:  Jednou během kněžských rekolekcí, které vedla, ji jeden z kněží poprosil o modlitbu...
 • Boží milosrdenství je účinný lék (Jan Pavel II. 2003) (tematický text)
 • Bůh nás dnes posílá pomáhat tam... kde právě teď jsme (článek) - K tomu, abychom mohli konat skutky lásky, nepotřebujeme žádné zvláštní schopnosti či zdroje. Musíme „jenom začít “,třebas aspoň něčím malým. Matka Tereza věděla, že i to nejmenší semínko lásky může přinést bohatou a trvalou sklizeň.
 • Cítit se sebou (Anselm Grün) (tematický text)
 • I každému z nás chce Ježíš mýt nohy (sv. Ambrož) (článek) - Jako služebník umýváš nohy svým sluhům. I nám chceš umýt nohy. Nejen Petrovi, ale každému.
 • Jak správně porozumět odpustkům? (tematický text) - Zvláště začátkem listopadu povzbuzujeme věřící, aby se modlili za zemřelé a tím jim také získávali odpustky. Mnoho z nich chápe důležitost této modlitby, ale nauka o odpustcích je pro ně dnes těžko srozumitelná a někdy i my samotní s tím můžeme mít problémy.
 • Kus křídy - o ctnosti (tematický text) - ​ Pamatuji se na jedno nádherné ráno o letní dovolené, celé modré a stříbrné, kdy jsem se násilím odtrhl od svého úkolu nedělat v podstatě nic, nasadil si obstarožní klobouk, vzal hůl a strčil do kapsy šest velice pestrých barevných kříd.
 • Literatura k tématu (tematický text)
 • Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství (tematický text) - Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
 • Ne abys krášlil chrám, a přitom nedbal chudého a trpícího (Jan Zlatoústý) (tematický text) - Chceš prokazovat úctu Kristovu tělu? Ne abys mu tady v chrámě prokazoval úctu hedvábnými rouchy, a venku nepřehlížel, že jej deptá zima a nahota. ...
 • Nekorektní poselství Fatimy (Vittorio Messori) (tematický text) - Všechna mariánská zjevení jsou stejná, jejich jádrem je výzva k modlitbě a pokání, ale zároveň se každé liší svým důrazem na určitý aspekt víry. V Lurdech vládne pohoda, dokonce bylo zaznamenáno, že se zde Maria smála, celkem třikrát. Bernadetta o ní prohlásila: „Smála se jako holčička.“ Malá světice z Lurd netušila, že právě toto sdělení vzbudilo největší podezření u komise „inkvizitorů“, kteří měli posoudit pravost zjevení. „Naše Paní, že se smála! To snad ne, trochu úcty k nebeské Královně!“ Nakonec jí však museli dát za pravdu.  Atmosféra ve Fatimě má ale především eschatologický, apokalyptický nádech, byť vrcholí útěšně a klidně. Je zřejmé, že hlavním důvodem portugalského zjevení bylo ukázat lidem úděsnou vážnost pozemského života, který není ničím jiným, než krátkou přípravou na opravdový život, na věčnost, která může být radostná, ale také tragická. Je to poukaz na milosrdenství a zároveň spravedlnost Boží.
 • Odpověď víry (Otto Hermann Pesch) (tematický text)
 • Pavel se zrodil ze Štěpánova odpuštění (papež František) (tematický text) - Mohli bychom se ptát: k čemu je odpuštění? Je to jen dobrý skutek anebo něco přináší? Odpověď nacházíme například ve Štěpánově mučednictví.
 • Pozdní příchody – otcovské řešení (tematický text) - Jeden chlapec chodil soustavně pozdě ze školy a nikdy přitom nebyl s to rodičům své zpoždění jakkoli vysvětlit či omluvit. 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 26.9.

Ezd 6,7-8.12b.14-20; Lk 8,19-21

Komentář k Ezd 6,7-8.12b.14-20: Nabytou svobodu vyjadřují izraelité stavbou chrámu. Ten přetrvá pět století. Okolní národy je v tom podporují. Izraelité tak před nimi svědčí o jediném, pravém Bohu! Čím jsme my naplnili svobodu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26.9.2017) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

(26.9.2017) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území....

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)