Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Nemoc

"Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..." (Benedikt XVI.)

 • 02. Pohled na nemoc z hlediska víry (kapitola z knihy) - Pro některé lidi je nemoc a smrt hlavním argumentem pro odmítání Boha
 • Bolest doháněla papeže Františka k šílenství... (článek) - Jorge Bergoglio jako mladý onemocněl a ocitl se na prahu smrti. Začalo to v srpnu 1957 rozsáhlým zánětem pohrudnice, který odolával antibiotikům. Jorge se téměř nedokázal nadechnout a jeho život visel na vlásku. Okamžitě byl převezen do nemocnice, kde mu chirurgicky odstranili tři plicní cysty a malou část horního hrotu pravé plíce. 
 • Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností… (článek) - Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností. Bez přestání mě souží velká slabost žaludku, zatímco horečka, byť i lehká, mě neopouští nikdy. Čím jsem skleslejší pro závažnost časných obtíží, tím lépe se mi dýchá v naději na budoucí dobra. (Řehoř Veliký)
 • Když jsme doslova zavaleni trápením nebo nemocí (článek) - Když jsme zavaleni utrpením a bolestí , těžko budeme jasně myslet nebo se horlivě modlit. Ale přesto můžeme důvěřovat a tiše spočinout v Boží lásce k nám.
 • Ležel jsem několik dní v nemocnici (článek) - Poležel jsem si několik dní v nemocnici. Každý, kdo tam alespoň pár dní pobýval, ví, že nemocnice je tak trochu jiná realita. Svět ve světě. Platí tam trochu jiné zákonitosti, než „venku“. I čas tam plyne jinak.
 • Nebojte se nemocných! Potřebují vás! (článek) - Je hodně nemocných, kteří zůstávají osamoceni ‒ jejich přátelé je opustí, protože se nemocných bojí. Nebojte se jich! Právě toto vzdálení v nás nemocných probouzí obavy. Ale když jsou ostatní nablízku, stojí po našem boku, kladou nám ruku na rameno a říkají: „Uvidíš, že to zvládneš!“, pak vám to dává sílu žít. 
 • Nemoc člověku připomíná, že život není v jeho moci (článek) - Při četbě evangelií nás zaujme velký počet nemocných, s nimiž se Ježíš při svém působení setkával. Vidíme, že Ježíš se k potřebnému člověku sklání s pochopením a soucitem. Své poslání vyjadřuje slovy: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní“ (Mk 2,17).
 • Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady (Benedikt XVI.) (tematický text) - Mnozí zdraví lidé mají často tendenci vytlačovat nemocné osoby ze středu pozornosti a považovat je za obtíž a problém pro společnost.
 • Nemoc nás posvěcuje (tematický text) - Přinejmenším třetina evangelia vypráví o tom, jak Ježíš uzdravuje nemocné...  Nemoc nás spojuje s Ježíšem, posvěcuje a zjemňuje duši a připravuje nás na okamžik, kdy Bůh osuší každou slzu a kdy už nebude ani nemoc, ani pláč, ani bolest. 
 • Pastorační péče o nemocné (kniha) - Malá příručka pastorační péče o nemocné / P. ing. Aleš Opatrný / Tyto stránky jsou tedy určeny všem, kdo pomáhají nemocným křesťanům na jejich cestě nemocí a na jejich cestě k Bohu. Jsou psány spíš pro laiky, tedy neobsahují to, co se specifickým způsobem
 • Péče o existenciální a spirituální potřeby pacienta (Aleš Opatrný) (tematický text) - Obecná představa příbuzných těžce nemocného bývá: nemocný potřebuje především lékařskou péči - a to i v situacích, kdy už léčit prakticky nelze (postava lékaře v bílém plášti je i dnes mnohdy vnímána téměř kulticky). Dále buď rozptýlení ("aby na to všechno nemyslel"), nebo klid až izolaci. Okolí nemocného zpravidla nevnímá, že by nemocný měl v závěru svého života ještě nějaké úkoly, které má naplnit.
 • Pohled na nemoc z hlediska křesťanské víry (článek) - Postoj k nemoci je u jednotlivých lidí, ať věřících nebo nevěřících, velmi rozličný. Pro některé je nemoc a smrt posledním vrcholným argumentem pro jejich odmítání Boha. Pro jiné lidi je utrpení a nemoc skutečností, o které si myslí, že se Bohu líbí, a že je tedy třeba utrpení doporučovat a glorifikovat. A konečně jsou takoví, kteří trvající nemoc považují za defekt víry.
 • Bolest, nemoc a tíže stáří jsou předstupně smrti... (tematický text) - Pro věřícího člověka není smrt nesmyslný, neodvolatelný konec, ale nový začátek. Tak jako se Kristus "vrátil" ze smrti, tak také my s ním budeme nadále žít (srv. 1 Tes 4,13-18). V nemoci je člověk vytržen ze zaběhnutého životního stylu a je závislý na pomoci druhých. Tak zakouší svou bezmoc a ohraničenost, které vrcholí právě ve smrti.
 • Církev má modlitbu a obřad s prosbou za uzdravení nemocných (článek) - Ve světě probíhají četná setkání, jež si kladou za cíl uzdravovat, a lidé se jich účastní ve velkém množství, protože každý chce být uzdraven. Často však zapomínáme na to, že církev má vlastní modlitbu a obřad s prosbou za uzdravení nemocných...
 • Co potřebuje nemocný? (Aleš Opatrný) (tematický text) - Proč o tomto máme uvažovat, pokud nejsme vážně nemocní? Jistě také proto, poněvadž se nás to bude dříve nebo později osobně týkat. Ale nejen proto. Také pro naši starost o nemocné, tedy pro starost o jejich naději.
 • Dát nemocným pocítit duchovní blízkost církve (článek) - „Život člověka není manipulovatelná hodnota. V Kristu je odpověď na záhadu utrpení“ – řekl Benedikt XVI. v den památky Panny Marie Lurdské v bazilice sv. Petra na závěr mše svaté, kterou slavil kardinál Javier Lozano Barragan u příležitosti Světového dne nemocných (v roce 2009).
 • Etika (kapitola z knihy) - Co v charitní práci vyžaduje etické jednání?
 • I v temnotách života přinesl skvělé plody: Georg Friedrich Händel (článek) - Po prodělané mrtvici se opětovně dostal na pokraj zhroucení, a tenkrát ochrnula i jeho tvůrčí síla. Jednoho dne mu však přišla nabídka oratoria s titulem The Messiah - Mesiáš. Už úvodní slova Comfort me („Posilni mě, utěš mě“) zněla Händelovi jako Boží hlas vstupující do temnoty jeho života.
 • Jak mluví křesťan s lidmi křesťanství neznalými (kapitola z knihy) - Podělit se o svou víru - ale jak?
 • Ježíš se k nemocným nikdy nechová jako k pasivním objektům (tematický text) - Předložme své malomocenství, ochrnutí, slepotu a vyčerpání Pánu a hovořme s ním o svých nemocech.
 • Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu (článek) - Hrdá, poněkud bouřlivá a cholerická dívka Alžběta Catezová vstoupila ve věku 21 let do karmelitánského kláštera. Pro její život bylo klíčové setkání s  P. Valléem, který ji pomohl pochopit vazbu mezi  vírem lásky, který zakoušela ve své duši, a tajemstvím Trojice: „Celá Nejsvětější Trojice je ve tvé duši.“
 • Kdo je připraven (tematický text) - Obcházel jsem nemocné a jeden stařík mi řekl: "Dejte mi dnes prosím vás také pomazání."
 • Komentář k Poselství Jana Pavla II. k XIII. Dni nemocných 2005 (P. Aleš Opatrný, Th.D.) (tematický text) - Pomoc v dnešním světě není tolik limitována fyzickou vzdáleností, ale spíš schopnostmi a ochotou poznat situaci těch, kterým je třeba pomoci, „vynalézavostí lásky“...
 • Křížová cesta o nemoci (tematický text) - Nemoc přichází jako zloděj. Často znamená změnu života. Krátkodobě, dlouhodobě i trvale. Nemoc nečeká na naše dobrovolné ano. Svobodně můžeme volit jen svůj vnitřní postoj. Jak reagujeme? Dokážeme kříž nemoci přijmout?
 • Má nemoc a utrpení nějaký smysl? Nemá! (tematický text) - Jeví se mi jako vhodné, že za datum světového dne nemocných byl zvolen právě 11. únor. Tedy období vrcholící zimy, kdy je organismus po zimě vyčerpaný a více zranitelný (alespoň na severní polokouli). Zároveň je 11. únor svátkem „Panny Marie z Lurd“, kde se setkávají nemocní z celého světa.
 • Malý kurz duchovní péče o nemocné (kniha) - Nejen teorie, nejen praxe...
 • Matka a syn - chlapec s těžkým postižením (tematický text) - Bernadettě Nolanové se zhroutil svět, když zjistila, že se její chlapec narodil s těžkým poškozením mozku. Věděla, že zůstane-li naživu, bude němý, nepohyblivý a do smrti odkázaný na invalidní vozík. 
 • Modlitba za uzdravení (článek) - Každý křesťan smí a má k Bohu přinést každou nemoc, i zdánlivé maličkosti, ať už formou, že naříká nebo že se ptá v dětské bezprostřednosti.
 • Neboj se věřit, že Bůh uzdravuje (článek) - Když jsem vstoupil do dominikánského řádu a se zápalem četl životopisy světců, připadalo mi divné, proč bylo uzdravování v jejich životech běžnou věcí, ale v semináři nás nikdo k modlitbě za nemocné nevedl.
 • Nemoc (soubor tematických textů) - "Modlitba mě spojuje s Bohem, pravým lékařem, který zná mé rány mnohem lépe než já. Vydat se mu v modlitbě je proto nejlepší terapeutický prostředek" (Anselm Grün)  
 • Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady (článek) - Závažná onemocnění vyvolávají u nemocných momenty krize, opuštěnosti a vážné konfrontace s jejich osobní situací. Nemocnice a zdravotnická zařízení celého světa se tak potýkají s utrpením mnoha nevyléčitelně nemocných bratří a sester, kteří se již ocitli v konečném stádiu svého života.
 • Nemoc: špatný osud? texty na nástěnky r. 2013 (tematický text) - Jacques Verlinde (nar. 1947, řeholním jménem Joseph-Marie) je kněz a vysokoškolský pedagog. Původním povoláním nukleární chemik, v mládí strávil několik let v indickém ašramu, kde se intenzivně věnoval východní meditaci a askezi. Po nečekané konverzi ke Kristu se vrátil do Evropy. V roce 1983 přijal kněžské svěcení, poté získal doktorát z filosofie a nyní přednáší na katolické univerzitě v Lyonu.
 • Otec Pio a péče o nemocné (Terezie Olivová) (tematický text)
 • Péče o existenciální a spirituální potřeby pacienta (kapitola z knihy) - Okolí nemocného zpravidla nevnímá, že by nemocný měl v závěru svého života ještě nějaké úkoly, které má naplnit.
 • Pohled na nemoc z hlediska víry (a z hlediska nemocného) (článek) - (Myšlenky u příležitosti Světového dne nemocných 11.2.) Postoj k nemoci je u jednotlivých lidí, ať věřících nebo nevěřících, velmi rozličný. Pro některé lidi je nemoc a smrt posledním vrcholným argumentem pro jejich odmítání Boha.
 • POSELSTVÍ BENEDIKTA xvi. U PŘÍLEŽITOSTI 21. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH 11. ÚNORA 2013 (tematický text) - „Jdi a stejně jednej i ty“  ( Lk 10,37) Uveřejňujeme Poselství Svatého otce Benedikta XVI. u příležitosti 21. Světového dne nemocných, který jako obvykle připadá na 11. února, den liturgické památky Panny Marie Lurdské
 • Role víry v nemoci a léčbě (článek) - Onemocnění, zvláště takové, které ohrožuje život pacienta, se samozřejmě neprojevuje jen v tělesné složce člověka. Nemoc a vyhlídky na její další průběh mnohdy silně zatěžují psychiku nemocného, otřásají v jeho očích autoritou těch, na které s důvěrou spoléhal (to může být stejně Bůh jako lékař), a nezřídka vedou u výslovně věřících lidí ke krizi víry.
 • Role víry v nemoci (kapitola z knihy) - Jakou roli hraje víra u nemocných?
 • Role víry v nemoci a léčbě (Ing. Aleš Opatrný, Th.D.) (tematický text) - Jakou roli hraje dle zkušenosti duchovního víra u nemocných v jejich vztahu k léčbě a ke smrti v život ohrožujících situacích?
 • Světový den nemocných (Jan Pavel II.) (tematický text) - ... Světový den nemocných je připomínkou, abychom znovu objevili důležitou přítomnost trpících v křesťanském společenství a stále více hodnotili jejich cenný přínos. Obracím se nyní k těm, kteří na těle i na duchu zakoušejí tíži utrpení. Každému z nich znovu vyjadřuji svou lásku a svoji duchovní blízkost.
 • Těžce nemocný člověk v domácím prostředí (kapitola z knihy)
 • To může jen kněz (tematický text) - Ptal jsem se kněze-jubilanta, co ho přivedlo ke kněžství.  Začal vyprávět: "Pocházím z hospody a odmalička jsem se chtěl věnovat hudbě. Asi v devíti letech mi  vážně onemocněl tatínek...
 • Už mě na tomto světě nic netěší... (článek) - Když se blížil den, kdy měla  [sv. Monika] odejít z tohoto světa, stalo se tvým skrytým řízením, že jsme já a ona byli sami, opřeni o okno. Bylo to v Ostii, kde jsme se, vzdáleni vší vřavy, po dlouhé namáhavé cestě zotavovali před odplutím. Rozmlouvali jsme tehdy velmi srdečně.
 • Už vím, proč jsem se stal knězem (článek) - V poutním chrámu Panny Marie v Malých Svatoňovicích působil za mého kněžského mládí P. Jan Nádvorník. Obdivoval jsem jeho horlivost. Byl pro mě velkým vzorem. Později jsem se s ním setkal v Jičíně. To jej už hlodala nevyléčitelná nemoc. Hořel v něm sice stále vřelý duch víry a lásky, ale jeho tělo bylo zcela zesláblé.
 • 5. Vážně nebo nevyléčitelně nemocní (tematický text) - Jedná se zde především o onemocnění, která mají špatnou prognózu nebo přímo směřují v kratší době ke smrti. Pokud jde o pastorační péči, máme na mysli spíš doprovázení nemocného v celé této situaci tak, aby se s ní vyrovnal, nejde zde o problematiku udílení svátostí.
 • 6. Psychické obtíže, duševní nemoc (tematický text)
 • 00-úvod ke knize Pastorační péče o nemocné (kapitola z knihy)
 • 01. Co se rozumí pastorační péčí (kapitola z knihy)
 • 03. Pohled na smrt z hlediska víry (kapitola z knihy) - Nemoc je upozorněním na smrt
 • 04. Pohled na nemoc z hlediska nemocného (kapitola z knihy)
 • 05. Pohled na nevyléčitelnou nemoc, směřující ke smrti (kapitola z knihy) - I mezi věřícími najdeme lidi, kteří se smrti bojí a nechtějí o ní slyšet
 • 06. Co potřebuje nemocný (kapitola z knihy) - Každá nemoc znamená větší či menší izolaci
 • 06. neděle v mezidobí B / Petr Šabaka (kázání) - Pro izraelity byla nemoc projevem Božího trestu.
 • 07. Má naše péče nějaké meze? (kapitola z knihy)
 • 08. Nemocný a jeho nejbližší příbuzní (kapitola z knihy)
 • 09. Rozhovor jako základní prostředek pastorační péče (kapitola z knihy)
 • 10. Cíl pastorační péče (kapitola z knihy)
 • 11. Duchovenská péče (kapitola z knihy)
 • 12. Svátostná péče o nemocného (kapitola z knihy) - stručně o svátostné péči o nemocného
 • 13. Svátostná služba laiků (kapitola z knihy)
 • 14. I pohřeb patří k životu - mluvit o něm? (kapitola z knihy)
 • 2. Uzdravení pro každého? (kapitola z knihy) - Mnozí se domnívají, že skrze modlitbou lze uzdravit každou nemoc
 • 51. Utrpení (kapitola z knihy) - Utrpení není právě tou nejpříjemnější stránkou života! Ale přesto existuje.
 • 7. Uzdravení skrze modlitbu a uzdravení přirozenými silami (kapitola z knihy) - Pro křesťana mají být všechny životní procesy integrovány do jeho osobního vztahu k Bohu
 • 8. NEPROMLUVÍŠ křivé svědectví - Jste podvodník! (tematický text) - Bylo to v létě roku 1956. Sloužil jsem v severní Africe jako voják. Francie tehdy vedla koloniální válku.
 • Citáty z knihy: Lékařská péče o duši (Viktor E. Frankl) (tematický text)
 • Dítě Thomas – uzdravený ze zranění (tematický text) - Byl to tělesně velmi postižený muž, malé postavy, který jen s obtížemi chodil. Když jsem ho uviděl, pocítil jsem k němu soucit. Současně jsem byl na svého společníka trochu nazlobený, protože se mi zdálo, jako by chtěl tohoto muže ostatním předvádět a dělat show.
 • Dobré zaopatření nebo láskyplné bezpečí? (tematický text) - Před několika lety udělali v Americe jeden hrozný pokus.  Bylo to v kojeneckém ústavu pro sirotky. V jedné místnosti bylo šest kojenců, bylo o ně sice velmi dobře postaráno, co se týče stravy a péče, ale bez lásky.
 • Duchovní rozhovor s pacientem (kapitola z knihy) - Je duchovní rozhovor s pacientem útěcha nebo cesta k pravdě?
 • Duchovní vnitřní uzdravení (P. Raniero Cantalamessa, OFM Cap, papežský kazatel) (tematický text) - Duchovní uzdravení, to znamená především uzdravení ze hříchu. Hřích sám je považován za nemoc svého druhu, za ránu (vulnus) v duši, a často je také chápán jako příčina nemocí těla.
 • Jak dlouho být u lůžka nemocného? (článek) - Jeden kněz se zeptal otce Avellina: „Jak dlouho máme hovořit s nemocnými?“ „Buďte vždycky stručný!“ odpověděl otec Ondřej. „Má to dvě výhody:
 • Jdi a stejně jednej i ty (článek) - Z poselství Benedikta XVI. ke dni nemocných Každý křesťan je volán k tomu, aby, následováním jeho příkladu v různých a stále nových souvislostech, znovu prožíval podobenství o milosrdném Samaritánovi, který šel okolo člověka, jehož zanechali lupiči polomrtvého na okraji cesty, "viděl ho a bylo mu ho líto.
 • Je opravdu překvapivé, jak nás umí zaskočit trápení, (citát) - když nám vstoupí do života.
 • Ježíš není jen lékař, který léčí jen tělo, on zná i naši duši. (citát)
 • Jsem stále na ošetřovně, přibitá na lůžko (citát) - a bez jiného zaměstnání než milování.
 • Literatura (tematický text)
 • Mám postižení, kterému se říká Aspergerův syndrom (článek) - Mám postižení, kterému se říká Aspergerův syndrom. Jeho výhodou je skvělý mozek a nadprůměrná paměť. Nevýhodou je všechno ostatní.  Tváříme se pitomě, takže nás pak lidé mají za pitomce. Někdy si myslím, že údělem autistů je být ukřižován jako Kristus za hříchy, které nespáchali. Málokdo na světě zažije tolik odmítání, odsuzování a šikanování jako autisti.
 • Meditace pro bohoslužbu s pomazáním nemocných (Jozef Nagy) (tematický text) - Dej mi poznat cestu, po níž mám jít 
 • Modlitba rodičů, kteří čekají postižené dítě (tematický text)
 • Může mít život smysl i v nemoci a umírání? Internetový rozhovor s Marií Svatošovou (článek) - při příležitosti Světového dne nemocných
 • Nabízí nám Ježíš něco jiného, než chceme? (článek) - Otázku, v jaké oblasti člověk potřebuje vykoupení především, zodpovídá sám Ježíš, a to ve chvíli, kdy mu čtyři muži spustili ze střechy k nohám chromého, kterého kvůli davu lidí nemohli pronést dveřmi.
 • Nemoc se může stát duchovní výzvou (citát) - k tomu, abychom se osvobodili od iluze, že stačí jen se dost modlit nebo žít zdravě, a pak se nám nemůže nic stát.
 • Nemocný je víc než pacient ! (článek) - Euthanasie je jeden ze způsobů, jak přistupovat k člověku, který stojí před skutečností smrti. Uvědomuje si bolest a utrpení umírajícího člověka. Její přístup má však jednu slabinu, že se totiž dívá na člověka jen pod zorným úhlem léčby.
 • O křtu - Křest jako zrození, Helena Kellerová (tematický text) - Helena Kellerová ztratila v jednom a půl roce zrak a sluch. Byla tedy hluchá, němá a slepá. Jak se z tohoto ubohého dítěte, vlastně zaživa pohřbeného, mohla stát velká, světu otevřená žena?  
 • O příbězích - Vypravěč příběhů (tematický text) - Můj dědeček byl chromý.  Jednou ho požádali, aby vyprávěl příběh o svém učiteli.
 • O svatých a svatosti - Mary Ryanová – dvacet pět let na lůžku (tematický text) - Mary Ryanová - dvacet pět let ji upoutala rakovina na nemocniční lůžko...  Když jsem ji pozdravil: "Tak jak se dnes máte, Mary?" už jsem věděl, co mi odpoví: "Skvěle, otče, díky Bohu a Panně Marii." 
 • O vděčnosti - Fric vám chce poděkovat! (tematický text) - Poprvé ve svém životě jsem ráno v šest hodin vkročil do nemocničního stacionáře. Staniční bratr Hollan  stáhl pokrývku z první postele u dveří a řekl: "Můžete začít hned a vykoupat našeho Frice!"  
 • Obejmout malomocného - Raoul Follereau (tematický text) - V mnoha zemích Asie a Afriky jsou malomocní ještě i dnes oddělováni od ostatních lidí. Dokonce jsou někde zavíráni do táborů za ostnatý drát.
 • Péče o existenciální a spirituální potřeby pacienta (článek) - Obecná představa příbuzných těžce nemocného bývá: nemocný potřebuje především lékařskou péči - a to i v situacích, kdy už léčit prakticky nelze. Dále buď rozptýlení ("aby na to všechno nemyslel"), nebo klid až izolaci. Okolí nemocného zpravidla nevnímá, že by nemocný měl v závěru svého života ještě nějaké úkoly, které má naplnit.
 • Pohled na utrpení a nemoc. Chiara Lubichová (tematický text) - Také Ježíš na kříži vypadal, jako by v opuštěnosti téměř zmalomyslněl. Obejmi tedy v této své bolesti jeho, opuštěného. Ať se již bolest ukáže v jakékoli formě, byť i sebestrašnější, víme, že Ježíš vzal bolest na sebe, byl ukřižován a na vrcholu této bolesti zakusil opuštěnost od Boha, on, který byl Bůh.
 • Poselství Jana Pavla II. ke světovému dni nemocných 11.2. 2002 (článek) - Je správné hledat nové a účinné způsoby sloužící ke zmírnění utrpení. Utrpení však přesto nadále zůstává základní skutečností lidského života. V určitém smyslu je stejně hluboké jako je hluboký člověk, dotýká se jeho vlastní podstaty (srov. Salvifici doloris, 3). Lékařské výzkumy a péče nedokáží utrpení zcela vysvětlit ani vymýtit. O jeho hloubce a různých podobách je zapotřebí uvažovat z hlediska přesahujícího pouhý fyzický aspekt.
 • Poselství Jana Pavla II. ke světovému dni nemocných 2002 (tematický text)
 • r. 2012 Nemoc (tematický text)
 • Různé (tematický text)
 • Satanova moc (Tomáš Špidlík) (tematický text)
 • Sedmdesát let užitečného života na lůžku (tematický text) - Znal jsem na Sicílii sestru, která před několika roky zemřela. Jako nemocná strávila v posteli asi sedmdesát let. Byla ale tak vyrovnaná a klidná, že za ní přicházelo mnoho lidí, aby se za ně modlila.
 • Situace moderního života (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Smrt – a potom? Proč? Život po smrti. Konec světa. (KGI) (tematický text) - Někdo řekl, že umírání začíná narozením.
 • Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.) (aktualita) - Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster
 • Terry Fox a Donal Marrs běží (tematický text) - Terry Fox byl vysokoškolský student z Kanady. Bylo mu právě dvaadvacet let. Rád sportoval, byl v univerzitním basketbalovém týmu. V roce 1977 se u něho náhle projevila rakovina kostí...
 • Úsměv za svítání v táboře malomocných (tematický text) - Raoul Follereau pracoval v táboře malomocných na ostrově v Pacifiku a podal o tamějších poměrech velice burcující svědectví.  Bylo to něco nepředstavitelného. Hrozné rány, strašlivě znetvoření lidé, vlastně už jen chodící mrtvoly, všude beznaděj, zlost, zuřivost.  A přece si uprostřed tohoto zmrzačeného světa uchoval jeden nemocný stařec překvapivě zářivé a usmívající se oči.
 • Uzdravení a pověření uzdravovat podle Nového zákona (Norbert Baumert) (kniha) - Pověření církve uzdravovat?
 • Že mám zhoubný nádor, který už se nedá léčit, beru vážně (článek) - František Lízna v rozhovoru s Janem Mazancem Františku Líznovi voláte na mobil, jehož číslo vám dal před půl rokem, ale ozve se zastavárna. Není to první aparát, který mu někdo ukradl.
 • Bachova nejmilejší píseň - buď vůle tvá (tematický text) - Johann Sebastian Bach ve stáří oslepl.  Jednou mu jeden z jeho přátel sdělil, že má do jejich města přijít slavný oční lékař a že by byl ochoten zkusit na něm své umění, kdyby se chtěl podrobit operaci.  
 • Co (také) nemocný potřebuje (kapitola z knihy) - Zdraví není všechno?
 • Co nabízí náboženství nemocnému (kapitola z knihy) - Pastorační péče, čili co nabízí náboženství (církve) nemocnému
 • Co potřebuje nemocný (Aleš Opatrný) (tematický text) - Nemocný potřebuje i lásku, naději a vědomí smyslu...
 • Co znamená být milosrdní? (tematický text) - Páté Ježíšovo blahoslavenství "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" bychom dnes mohli opsat následovně: "Blahoslavení ti, kteří mají soucit s druhými: Bůh bude mít soucit s nimi", nebo "blahoslavení ti, jejichž pohnutkou je soucit, a nikoliv touha ovládat – i od Boha se jim dostane soucitu".
 • Čtvrt století od úmrtí apoštola malomocných – R. Follereaua (tematický text)
 • Delší texty (tematický text) -
 • Doufám, že… (Anselm Grün) (tematický text) - Z naděje postupně vyrůstá tušení hlubšího uzdravení, jež nemůže být zdoláno žádnou chorobou. Komu se podaří překročit své konkrétní představy a oprostit své doufání od jakýchkoli mezí, ten zakusí jistotu a pokoj "čelící zásadní nejistotě plynoucí z touhy vlastnit". Předpokladem absolutní naděje je tedy víra. Bez ní nelze pomyslet ani na jakoukoli naději přesahující tento svět.
 • Jak pracovat a odpočívat (Stanislav Kratochvíl) (tematický text)
 • Ježíš neuzdravuje, on sám je uzdravení. (citát)
 • Již řadu let mě trápí časté bolesti. (Řehoř Veliký) (citát) - Čím jsem skleslejší pro závažnost časných obtíží, tím lépe se mi dýchá v naději na budoucí dobra.
 • Kardinál Vlk nemocen (aktualita) - Na webu kardinála Vlka vyšla zpráva o jeho vážném zdravotním stavu. Připojujeme se k mnohým dalším a vyprošujeme mu Boží milost a posilu do jeho nemoci!
 • Kněz s úsměvem a humorem (článek) - 29. ledna 2007 večer vysílala Česká televize dokumentární film o knězi Františku Kohlíčkovi. A aniž to kdo tušil, dokument by vysílán právě v hodinu, kdy P. Kohlíček odcházel z tohoto světa. 
 • Krátké texty, citáty (tematický text) -
 • Krátký komentář k Poselství papeže Jana Pavla II. k XIII. Dni nemocných 2005 (článek) - Den nemocných – 11.2. 2005 Tento Den nemocných je v pořadí třináctý. Papež Jan Pavel II. k němu vydává každoročně poselství, které se týká všeobecně nemocných a které také vždy obsahuje určité specifické téma. Toto specifické téma se letos týká problému Afriky, protože hlavní místo slavení letošního dne nemocných je v africkém Kamerunu.
 • Kristus na židli (tematický text) - Když jednou jeden kněz odcházel od lůžka umírajícího, ukázal na židli, ze které právě vstal, a řekl: "Pokaždé, když se na tu prázdnou židli podíváte, pokuste se vidět, že na ní sedí Kristus. 
 • Křesťanská naděje není optimismus, ale mnohem víc (papež František) (tematický text) - Křesťanskou naději nelze zaměňovat s lidským optimismem, který je spíše výrazem nálady.
 • Malý kurz duchovní péče o nemocné - na pokračování (článek) - Při příležitosti světového dne nemocných (11.2.) začneme na tomto webu zveřejňovat malý kurz pastorační péče o nemocné.  Autorem kurzu je pastoralista - tělem i duší - praktik i teoretik - Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD.  Každé jednotlivé pokračování bude avizováno buď jako článek, anebo jako aktualita...
 • Nechtěné dítě (tematický text) - "Mému bratranci se narodila dcerka... a když se narodila, uvažoval, je-li to vůbec ještě dítě. Byla naprostý mrzáček... 
 • O svátosti nemocných (tematický text)
 • Odvolávám - svátost nemocných a svobodní zednáři (tematický text) - Velmistr belgických zednářů Verhaegen vymyslel nový zákon - do budoucna žádného nemocného svobodného zednáře nemohl navštívit kněz a u jeho postele měli držet stráž tři jiní zednáři.
 • Panna Maria Lurdská a Světový den nemocných (11.2.) (aktualita) - 11.2. se slaví svátek Panny Marie lurdské a Světový den nemocných.
 • Papežovo auto pro Matku Terezu - přijď království tvé (tematický text) - V Indii jsou asi čtyři miliony malomocných. Malomocný je vyhnanec, v mnoha případech ho prostě vyženou z domu. Proto se nakažení všemožným způsobem snaží svou strašnou nemoc zatajit.  
 • Poselství ke Světovému dni nemocných (článek) - V neděli 11. února 2007 si připomeneme XV. světový den nemocných. Papež Benedikt XVI. při této příležitosti vydal poselství, ve kterém obrací pozornost zvláště na péči o nevyléčitelně nemocné. "Povzbuzuji vás nazírat na utrpení ukřižovaného Krista a ve spojení s ním se obracet k Otci v naprosté důvěře, že veškerý život, a zvláště ten váš, je v jeho rukou." vybízí papež nemocné.
 • Poselství papeže ke Světovému dni nemocných 2006 (článek) - Poselství Svatého otce Benedikta XVI. u příležitosti XIV. světového dne nemocných 11.2.2006.
 • Poznat význam utrpení /Z poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni nemocných 2002 (článek) - Abychom poznali zásadní a celkový význam utrpení, “musíme pohledět na zjevení Boží lásky, posledního pramene smyslu všech věcí, které existují”. Odpověď na otázku o smyslu utrpení “dal člověku Bůh skrze kříž Ježíše Krista”.
 • Proč nás dobrý Bůh nechává trpět? (J. B. Brantschen) (tematický text)
 • Přes leukémii ke kněžství - strhující svědectví (aktualita) - V krvi je život (odkaz na ikarmel.cz)
 • Příběh sebeodmítnutí mladé ženy (tematický text) - Jednou za mnou přišla šestadvacetiletá žena a svěřila se mi s tím, že cítí bolest v některých částech těla. Když mi řekla, co ji bolí, hned jsem pochopil, že se jedná o emocionální problémy.   
 • Pýcha předchází pád - nebezpečná nákaza (tematický text) - Začátkem května propukla v té oblasti velmi zhoubná forma epidemie spály. Napadala hlavně vesnické děti a nechtěla obvyklým způsobem odeznít, naopak se šířila.
 • r. 2016 Vánoce nejsou o 'idylce' (tematický text) - Je Štědrý den.  Odpoledne jdu do nemocnice na LDN  navštívit jednoho známého. Beru s sebou kytaru.  Na pokoji leží čtyři víceméně staří smutní muži.  Můj známý mi šeptá do ucha:  „Nemáš něco, čím bych se mohl zabít!?“  S bázní se jich zeptám:  „Mohu vám tady na kytaru zahrát nějakou koledu?“ 
 • r. 2017 Když jsme zavaleni nemocí a utrpením (tematický text) - „Nemůžu číst, nemůžu myslet, nemůžu se ani modlit. Můžu ale důvěřovat.“
 • Různé (tematický text)
 • Světový den nemocných a udílení svátosti nemocných (aktualita) - Ve Světový den nemocných 11.2.2015 v kostele sv. Karla Boromejského v Praze nabízíme přijetí svátosti nemocných a to v kontextu přímluvné modlitby a naslouchání při svátosti smíření.
 • Také křížová cesta (tematický text)
 • Takové odpuštění nestojí za nic (tematický text) - Dvě sestry se před mnoha lety rozkmotřily.  Když se Aleně blížila osmdesátka, začalo Martě vyčítat svědomí.  
 • Technika uzdravování - podstata je v lásce (tematický text) - Představte si, že by se setkali všichni lidé z Palestiny, které Ježíš vyléčil ze slepoty, a rozhodli by se napsat knihu. Chtěli by v ní vydat svědectví o tom, jak je Ježíš uzdravil. 
 • Texty na nástěnky - Nemoc (tematický text) - Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde
 • Transplantace (tematický text) - ...měla krásný přátelský vztah se svou dcerou Sárou, která už byla dospělá a žila se svou rodinou v sousedním  městečku.
 • Trpí-li druhý člověk, (citát) - to nejlepší, co pro něj můžeme udělat, je být mu nablízku a láskyplně naslouchat.
 • Úsměv v táboře malomocných (r. 2016) (tematický text) - Raoul Follereau (*1903 †1977) pracoval v táboře malomocných na jednom ostrově v Pacifiku a podal o tamějších poměrech velice burcující svědectví. Bylo to něco nepředstavitelného. Hrozné rány, strašlivě znetvoření lidé, vlastně už jen chodící mrtvoly, všude beznaděj, zlost, zuřivost.  A přece si uprostřed tohoto zmrzačeného světa uchoval jeden nemocný stařec překvapivě zářivé a usmívající se oči. 
 • Vyšel nový ´benedikcionál´ - Obřady žehnání (článek) - V češtině vyšel nový, rozšířený a dlouho očekávaný "benedikcionál" - Obřady žehnání . Jde o překlad římského rituálu, do kterého byly na doporučení České biskupské konference vloženy další texty. Kniha je vhodná jak pro farnosti, tak i pro použití v rodinách apod. "Bůh je pramenem a počátkem všeho požehnání.  On jediný je dobrý a své tvorstvo naplňuje požehnáním. Církev má účast na kalichu požehnání. A v síle Ducha Svatého koná svou službu také tím, že ustanovila různé druhy žehnání, kterými volá lidi ke chvále Boha, k prosbě o jeho ochranu.  Služba žehnání je spojena s vykonáváním Kristova kněžství, toto poslání mají ale také laici, muži i ženy." (Ze Všeobecných pokynů)
 • Závěrečné poznámky, literatura, odkazy (tematický text) -
 • Žena se zlomenou nohou - Bůh o nás pečuje (tematický text) - Na modlitebním setkání nám jedna šedesátiletá žena vyprávěla, že jednou s padla na schodech a zlomila si nohu. Měla velké bolesti a nedokázala v té chvíli nic dělat. Na chvíli se jí zmocnila panika, protože nebyla schopna nikoho zavolat, nemohla se postavit.   

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat odkaz známému

[nahoru]

NAVRCHOLU.czMapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2017

© 2000 - 2016 Pastorace.cz