Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Pavel apoštol národů

Svatý Pavel - Pavel z Tarsu - apoštol národů - hebrejsky Šavel, je jedna z nejdůležitějších postav Bible (Nového Zákona). Byl původně horlivým pronásledovatelem křesťanů. Ale na jedné své cestě proti křesťanům do Damašku prožil mystické setkání s Kristem a sám se obrátil na křesťanskou víru. Stal se pak naopak horlivým zvěstovatelem křesťanství a je označován jako "apoštol národů". Je počítán i mezi apoštoly, ačkoliv mezi původních dvanáct apoštolů nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal. Díky jeho službě se křesťanství rozšířilo mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím.

 • Apoštol Pavel pochopil, že křesťané nejsou zrádci (článek) - Pavel byl v mládí zapřisáhlým nepřítelem nového hnutí založeného jako Kristova církev. Byl jejím nepřítelem, protože v ní viděl ohrožení věrnosti (židovské) tradici Božího lidu, vedeného vírou v jediného Boha. Izraelité platili tuto věrnost krví...
 • Církev potřebuje pyšné lidi… (článek) - Apoštol Petr byl velmi namyšlený a pyšný muž.
 • Listy apoštola Pavla jsou aplikací evangelia na běžný život … (článek) - „Za evangelium se nestydím  Jím se přece projevuje Boží moc a přináší záchranu každému,  kdo věří …" (apoštol Pavel, Řím 1,16)
 • Obrácení svatého Pavla (Benedikt XVI.) (článek) - Na cestě do Damašku nastal u Pavla zlom, či dokonce převrácení perspektivy. Tehdy náhle začal považovat za „škodu“ a „brak“, “, co pro něj dosud bylo nejvyšším ideálem… Co z toho vyplývá pro nás?
 • Svatý Pavel (tematický text) - Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem jeho existence a nejhlubším motivem celé jeho apoštolské práce. Je tedy důležité uvědomit si, nakolik může Ježíš Kristus utvářet život člověka a tedy i náš vlastní život. (Benedikt XVI.) Tato rubrika byla zřízena při příležitosti Roku svatého Pavla (29.6.2008 - 29.6.2009)
 • Štěpán a Šavel byli spolužáci, kolegové a ideoví protivníci... (článek) - Štěpán nepocházel z Palestiny. V Jeruzalémě ale s ohromným nadšením studoval  u starého pana profesora, který se jmenoval Gamaliel.  U Gamaliela se ale také učil velmi renomovaný Šavel z Tarsu z kmene Benjamínova, který měl jméno prvního židovského krále Saula. Štěpán byl Šavlův spolužák, kolega a ideový sok. 
 • Apoštol Pavel a Duch svatý /Benedikt XVI. (článek) - Máme před sebou skutečně velkého světce, nejen pokud jde o konkrétní apoštolát, ale také s ohledem na jeho mimořádně hlubokou a podnětnou teologickou nauku. Co říká o Duchu svatém a jeho přítomnosti v nás? I zde nás apoštol učí něco velmi důležitého.
 • Apoštol Pavel byl prvním feministou (článek) - Kdo čte pozorně listy apoštola Pavla a dostane se především k jeho prvnímu listu Korintským, musí být upřímně zděšen. Apoštol národů, první velký evangelizátor Evropy a pilíř církve byl nepřítelem žen.
 • Církev a svatý Pavel / Benedikt XVI. (tematický text) - Důležité je povšimnout si, že slovo „Církev“ se téměř vždy u Pavla objevuje s přívlastkem „Boží“. Není to lidské sdružení, které by povstalo ze společných idejí nebo zájmů, nýbrž vzniká jako společenství svolané Bohem.
 • Ježíš Kristus a Pavel / Benedikt XVI. (tematický text) - S poukazem na Pavla bychom zásadní otázku mohli formulovat takto: Jak vlastně dochází k setkání člověka s Kristem? A v čem spočívá vztah, který z něho vyrůstá? V Pavlově odpovědi si můžeme povšimnout dvou různých momentů.
 • Ježíš Kristus, který přetvořil život apoštola Pavla, může utvářet i náš vlastní život (článek) - Před svým obrácením nebyl Pavel v žádném případě vzdálen Bohu a jeho Zákonu. Naopak, byl pravověrným Židem, až fanaticky věrným předpisům Zákona. Ale...
 • Kdo byl apoštol Pavel? / Benedikt XVI./ (tematický text) - Pro nás Pavel není postavou minulosti, na níž s úctou vzpomínáme. Je i naším učitelem. Je apoštolem a hlasatelem Ježíše Krista i pro nás.
 • Kdo to byl Pavel? (článek) - Z papežovy homilie při zahájení roku sv. Pavla v basilice sv. Pavla za hradbami. Sešli jsme se u hrobu svatého Pavla, který se narodil před dvěma tisíci lety v Kilikijském Tarsu, v dnešním Turecku. Kdo to byl Pavel?
 • Křížová cesta s apoštolem Pavlem (tematický text) - Tato křížová cesta by mohla nést i jiný název: Křížová cesta apoštola Pavla. Původní název je však vhodnější, protože naznačuje, že Pavel je “pouze” jakýmsi průvodcem: ve světle jeho slov se pokusíme nově objevit tajemství Kristova kříže. Pavel přijal Krista se všemi důsledky, a tak se stal privilegovaným svědkem nejen vzkříšeného Krista, ale i Krista trpícího: vždyť on nesl na svém těle Ježíšovy jizvy (Gal 6,17).
 • Listy svatého Pavla jsou aplikací evangelia na běžný život … (tematický text) - Listy svatého Pavla jsou základním zdrojem informací o životě prvotní církve a přes staletí měly silný vliv na církevní myšlení. Pavlovy listy jsou v mnohém aplikací evangelia na běžný život.
 • Malý kurz pastorace (20): Pavlovská spiritualita - vzor pro pastoraci (článek) - Pavel se ve svém působení setkával s lidmi, kteří znali židovství a měli za to, že se už nic nového nemohou dozvědět a také s těmi, kteří vyrostli v pohanství a nedostalo se jim starozákonní přípravy na přijetí evangelia. V tom se tehdejší situace podobá té dnešní, zejména v naší zemi.
 • Pavel se zrodil ze Štěpánova odpuštění (papež František) (tematický text) - Mohli bychom se ptát: k čemu je odpuštění? Je to jen dobrý skutek anebo něco přináší? Odpověď nacházíme například ve Štěpánově mučednictví.
 • Pavlova kristologie / Benedikt XVI. (tematický text) - Kristus je pravý most, který vede do nebes, do společenství s Bohem.
 • Petr a Pavel (svátek 29.6.) (aktualita) - Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým životem
 • Sv. Pavel otcem a učitelem zasvěceného života (Benedikt XVI.) (tematický text) - Svatý Pavel byl v tradici církve vždycky považován za otce a učitele těch, které povolal Pán a kteří se rozhodli bezpodmínečně se oddat Jemu a Jeho evangeliu. Různé řeholní instituty nesou jméno sv. Pavla a čerpají z něho specifickou charismatickou inspiraci.
 • Svátek svatého Štěpána 26. 12. / Petr Šabaka (kázání) - Jáhen a mučedník Štěpán je nám zrcadlem, výzvou, provokací a vzorem.
 • Zbraně lásky (tematický text) - Teď se Pavel raduje se Štěpánem, se Štěpánem se kochá jasem Kristovy slávy, se Štěpánem plesá, se Štěpánem kraluje. Neboť tam, kam Štěpán Pavla předešel, protože ho zabily Pavlovy kameny, dostal se i Pavel, protože mu pomohly Štěpánovy modlitby. Láska je vskutku pramenem a počátkem každého dobra, znamenitou záštitou a také cestou vedoucí do nebe. Kdo chodí v lásce, nemůže ani zabloudit, ani propadnout strachu. Neboť láska ukazuje směr, láska ochraňuje, láska vede k cíli. 
 • 46. Skutky apoštolů a svatý Pavel (kapitola z knihy) - . Pavel byl, stejně jako Ježíš, Žid. Křesťanem se stal asi ve třiceti letech a dalších třicet let cestoval okolo Středozemního moře a hlásal evangelium.
 • Apoštol Pavel známý – neznámý / Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. (tematický text) - Rozhovor o sv. Pavlovi.
 • Dary Ducha svatého a postavy svatých (pro děti) (tematický text)
 • Jak vlastně dochází k setkání člověka s Kristem? (článek) - Pavel a ústřední význam Ježíše Krista Milovaní bratři a sestry, v poslední katechezi před dvěma týdny jsem se pokusil načrtnout podstatné rysy životopisu apoštola Pavla. Viděli jsme, jak setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem jeho existence a nejhlubším motivem celé jeho apoštolské práce. Kristovo jméno se v jeho listech po jménu Bůh, zmiňovaném více než 500krát, vyskytuje nejčastěji (380krát). Je tedy důležité uvědomit si, nakolik může Ježíš Kristus utvářet život člověka a tedy i náš vlastní život. V Ježíši Kristu vrcholí dějiny spásy, proto je také skutečným rozhodujícím bodem v dialogu s jinými náboženstvími.
 • Jistota vyvolení /P. Aleš Opatrný/ (tematický text) - Velké téma apoštola Pavla: kým je křesťan.
 • Mnohé mocnosti se snažili a snaží církev zničit, ale budou zničeny (papež František) (tematický text) - Kolik jen mocností se v průběhu dějin snažilo – a snaží – zničit církev jak zvnějšku, tak zvnitřku, ale všechny budou zničeny a církev zůstane naživu a bude přinášet plody, zůstane nevysvětlitelně pevnou, aby - jak říká sv. Pavel - mohla provolávat: „Jemu buď sláva na věčné věky!“ (2 Tim 4,18). Všechno pomíjí, Bůh trvá. Vskutku, pominula království, pominuly národy, kultury, ideologie a mocnosti, avšak církev založená na Kristu navzdory tolika bouřím a mnoha našim hříchům zůstává věrna pokladu víry ve službě, protože církev není papežů, biskupů, kněží a ani věřících, nýbrž je jedině Kristova. Jedině ten, kdo žije v Kristu, zakládá a hájí církev svatostí života podle Petrova a Pavlova příkladu.
 • Modlitba a svatý Pavel (článek) - Co učí o modlitbě a jak se sám modlí svatý Pavel V těchto úvahách nepůjde o nějakou úplnou nauku o modlitbě ani o úplné pojednání o modlitbě u svatého Pavla. Chtěl bych prostě z jeho a jemu připisovaných listů vyzvednout některé podněty, které by nám mohly být užitečné a které, popravdě řečeno, považuji pro kultivaci a rozvoj křesťanské modlitby za nepominutelné.
 • Náměty pro práci s Písmem (nejen) v Roku sv. Pavla / Aleš Opatrný (tematický text) - Svatý Pavel z pohledu Bible
 • Nezdržoval se vyprávěním jednotlivých událostí Ježíšova života (článek) - aneb: Pavlova kristologie Drazí bratři a sestry, v minulých týdnech jsme v katechezích uvažovali o „obrácení“ sv. Pavla, které nastalo po jeho osobním setkání s Ježíšem Ukřižovaným a Zmrtvýchvstalým, a ptali jsme se po tom, jaký byl vztah Apoštola národů k pozemskému Ježíši. Dnes bych chtěl mluvit o Pavlově učení, které nám zanechal, o ústředním postavení zmrtvýchvstalého Krista v tajemství spásy, o jeho kristologii.
 • Tajenka - adventní přání sv. Pavla (obrázek) (tematický text) - Rébus, kvíz
 • Vzkaz apoštola Pavla internetovým tvůrcům a správcům, (článek) - aneb setkání o tom, jak ne/vytvářet farní a církevní www stránky V sobotu 17.1.2004 uspořádalo Pastorační středisko pražského arcibiskupství (první) setkání pro ty, kteří tvoří, či chtějí tvořit křesťanské www stránky. V multimediální učebně Katolické teologické fakulty se sešlo cca 30 účastníků nejen z různých koutů pražské arcidiecéze, ale i z Východních Čech a z Moravy. Setkání bylo první (a pokusnou) vlaštovkou, které by mělo sloužit vzájemné inspiraci a koordinaci na poli „elektronické pastorace“ v pražské diecézi.
 • Vzkříšení je klíčem pavlovské kristologie (článek) - Drazí bratři a sestry, „Jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra,… protože jste ještě ve svých hříších“ (1 Kor 15,14.17). Těmito silnými slovy z prvního listu Korinťanům, dává svatý Pavel na srozuměnou, jak rozhodující důležitost přikládá Ježíšově vzkříšení.
 • Vzkříšení je klíčem pavlovské kristologie /Benedikt XVI./ (tematický text) - Jaký je pro svatého Pavla nejhlubší smysl události Ježíšova vzkříšení? Co říká ze vzdálenosti dvou tisíc let nám? Je tvrzení „Kristus byl vzkříšen“ aktuální i pro nás? Proč je vzkříšení pro něho i dnes pro nás tématem tak rozhodujícím? Pavel dává na tuto otázku slavnostní odpověď.
 • Vztah Apoštola Pavla k židovskému zákonu (článek) - Apoštol Pavel se ve svém listu Galaťanům snaží přesvědčit galatské křesťany o jedné věci. A to je otázka správného vztahu k židovskému zákonu. Zatímco adresáti listu jsou v nebezpečí, že uvěří těm, kteří jim namlouvají, že je třeba zachovávat také aspoň některé předpisy židovského zákona, apoštol Pavel jasným způsobem zdůrazňuje, že k ospravedlnění před Bohem vede jediná cesta, a to je cesta víry v Ježíše Krista.
 • Zajímavá knížka: Apoštol Pavel s Alešem Opatrným (článek) - Rok svatého Pavla, vyhlášený v červnu 2008 papežem Benediktem XVI., není jen příležitostí k poutním oslavám a úvahám o životě a díle apoštola národů. Pozornost bychom měli trvale zaměřit především na obsah a styl Pavlova působení. K tomu nám slouží novozákonní listy, spjaté s Pavlovým jménem, s jeho osobou a učením. Aleš Opatrný chce, abychom se ponořili do čtení apoštolových listů, protože jsou v mnohém ohledu aplikací evangelia na náš každodenní život.
 • 2. neděle v mezidobí/ Kristus - Beránek a dárce Ducha (kázání)
 • 04. Vzkříšení, nanebevstoupení, seslání Ducha svatého (kapitola z knihy) - Skupinová práce s Katechismem katolické církve
 • 13. neděle v mezidobí - slavnost sv. Petra a Pavla / Životní zápas o Krista (kázání)
 • Benedikt XVI. vyhlásil Rok svatého Pavla ( 29.6.2008 do 29.6.09) (tematický text) - Při příležitosti dvoutisícího výročí narození svatého Pavla se bude od 29.6.2008 do 29.6.2009 konat speciální jubilejní rok, věnovaný tomuto apoštolovi národů. Rok svatého Pavla vyhlásil v Římě v předvečer slavnosti sv. Petra a Pavla (29.6.) papež Benedikt XVI.
 • Církev - svátost lásky a milosrdenství (tematický text) - Přikázání milosrdenství se netýká pouze křesťana jako jednotlivce, platí také pro církev jako takovou. Poselství církve se musí projevovat konkrétní praxí a kulturou milosrdenství v celkovém životě církve.
 • Co učí o modlitbě a jak se sám modlí svatý Pavel / Aleš Opatrný (tematický text) - Některé podněty, které považuji za nepominutelné pro kultivaci a rozvoj křesťanské modlitby.  
 • Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.) (aktualita) - Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem jeho existence a nejhlubším motivem celé jeho apoštolské práce. Ježíš Kristus může utvářet i náš vlastní život. (Benedikt XVI.)
 • Rok sv. Pavla - představení (tematický text)
 • Všední dny se svatým Pavlem - biblický úryvek s komentářem na každý všední den / Angelo Scarano (tematický text)
 • Život z Ducha, dary Ducha, ovoce Ducha /P. Aleš Opatrný/ (tematický text)

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 23.8.

Sd 9,6-15; Mt 20,1-16

Komentář k Sd 9,6-15: Neužitečný bodlák že má vládnout nad stromy? Ale neověnčí jednou jeho pichlavé roští tvář Božího Syna?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...