Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
14. neděle v mezidobí - A / Angelus - papež František (Kdo se považují za velké, nikdy nepochopí Boží lásku)

Dnešní evangelium přináší velmi krásnou modlitbu Ježíše, který se obrací k Otci slovy: "Vzdávám ti chválu, Otče, Pane nebe i země, neboť jsi tyto věci skryl před moudrými a učenými a zjevil jsi je malým" (Mt 11,25). O jakých věcech však Ježíš mluví? A kdo jsou tedy ti malí, maličcí, kterým jsou tyto věci zjeveny? Zastavme se u toho: u věcí, za které Ježíš chválí Otce, a u maličkých, kteří je umějí přijmout. Ony dvě věci.

Věci, za které Ježíš chválí Otce. O něco dříve Kristus připomněl některé své skutky: "Slepí znovu vidí [...] malomocní jsou očišťováni, [...] chudým se hlásá evangelium" (Mt 11,5), a odhalil jejich význam, když řekl, že jsou znamením Božího působení ve světě. Poselství je tedy jasné: Bůh se zjevuje tím, že osvobozuje a uzdravuje člověka - nezapomínejme na to: Bůh se zjevuje tím, že osvobozuje a uzdravuje člověka - a činí tak s bezplatnou láskou, láskou, která zachraňuje. Proto Ježíš chválí Otce, protože jeho velikost spočívá v lásce a on nikdy nejedná mimo lásku. Tuto velikost v lásce však nechápou ti, kdo si dělají nárok na velikost a vyrábějí si boha k obrazu svému: mocného, neústupného, pomstychtivého Boha. Jinými slovy, tito domýšliví lidé nemohou přijmout Boha jako Otce; ti, kdo jsou plní sebe sama, pyšní, starají se jen o své zájmy - to jsou ti domýšliví -, přesvědčení, že nikoho nepotřebují. Ježíš v této souvislosti jmenuje obyvatele tří bohatých měst té doby, Korazína, Betsaidy a Kafarnaum, kde vykonal mnoho uzdravení, ale jejichž obyvatelé zůstali k jeho kázání lhostejní. Zázraky pro ně byly jen spektakulárními událostmi, které se hodily pro titulky novin a pro podněcování pomluv: když se vyčerpal jejich pomíjivý zájem, odložili je, aby se věnovali jiným novinkám. Neuměli přijímat velké Boží věci.

Za druhé, ti nejmenší je naopak umí přijmout a Ježíš za ně Otce chválí: "Dobrořečím ti" - říká -, protože jsi zjevil nebeské království maličkým. Chválí ho za prosté, kteří mají srdce zbavené domýšlivosti a sebelásky. Maličcí jsou ti, kdo se jako děti cítí potřební a nejsou soběstační, jsou otevření Bohu a žasnou nad jeho skutky. Dokážou číst jeho znamení, žasnout nad zázraky jeho lásky! Ptám se každého z vás, i mě: umíme žasnout nad Božími věcmi, nebo je bereme jako samozřejmost?

Bratři a sestry, náš život, když se nad ním zamyslíme, je plný zázraků: je plný skutků lásky, znamení Boží dobroty. Tváří v tvář jim však i naše srdce může zůstat lhostejné a stát se zvykovým, zvědavým a neschopným žasnout, nechat se "ohromit". Uzavřené srdce, obrněné srdce, nemá schopnost být ohromeno. Nechat na sebe zapůsobit: je to krásné sloveso, které připomíná film fotografa, vtisknutí obrazu. Zde je správný postoj před Božími skutky: vyfotografovat jeho skutky v mysli, aby se otiskly do srdce, a pak je v životě rozvíjet mnoha dobrými skutky, aby se "fotografie" Boží lásky v nás a skrze nás stávala stále jasnější.

A nyní se ptejme sami sebe, každý z nás: umím se v záplavě zpráv, které nás zahlcují, tak jako nám to dnes ukazuje Ježíš, zastavit u velkých Božích věcí, u věcí, které Bůh koná? Dovolím si žasnout jako dítě nad dobrem, které tiše mění svět? Ztratil jsem schopnost žasnout? A žehnám Otci každý den za jeho skutky? Kéž nám Maria, která se radovala v Hospodinu, umožní žasnout nad jeho láskou a s prostotou ho chválit.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...