Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
6. neděle velikonoční - C / Regina coeli - papež František (Boží Duch vede nás a církev)

Evangelium této 6. neděle velikonoční nám prezentuje úryvek z promluvy, kterou pronesl Ježíš k apoštolům při Poslední večeři (srov. Jan 14,23-29). Mluví o působení Ducha svatého a slibuje: »Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já« (v.26). Před blížícím se  ukřižováním Ježíš ujišťuje apoštoly, že nezůstanou sami. Bude s nimi navždy Duch svatý, Přímluvce, který jim bude oporou v poslání šířit evangelium do celého světa. V původním řeckém jazyce označuje termín „Přímluvce“ Toho, kdo je po boku, aby podporoval a těšil. Ježíš se vrací k Otci, avšak nadále učí a proniká učedníky působením Ducha svatého.

V čem spočívá poslání Ducha svatého, kterého slibuje Ježíš? Říká to On sám: »Naučí vás všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já«. Během svého pozemského života předal Ježíš všechno to, co chtěl apoštolům svěřit: dovršil Zjevení Boží, tedy všechno to, co chtěl Otec říci lidstvu Synovým vtělením. Úkolem Ducha svatého je připomínat, dávat plné porozumění a vést ke konkrétnímu uskutečňování Ježíšova učení. A právě to je posláním církve, jež se uskutečňuje určitým životním stylem, vyznačujícím se těmito požadavky: vírou v Pána a zachováváním Jeho Slova; poddajností Duchu svatému, který nepřetržitě oživuje a zpřítomňuje Zmrtvýchvstalého Pána; přijetím a dosvědčováním Jeho pokoje v otevřenosti a setkávání s druhými.

Aby toto všechno církev uskutečnila, nemůže zůstat statickou, nýbrž je povolána jednat za aktivní účasti každého pokřtěného jako putující společenství, oživované a nesené světlem a silou Ducha svatého, který obnovuje všechno. Jde o osvobození ze světských pout, jimiž jsou naše mínění, naše strategie a naše cíle, které víru zatěžují, abychom poddajně naslouchali Pánovu Slovu. Takto Boží Duch vede nás a církev, aby se autenticky zaskvěla její krásná a zářivá tvář, jak si přeje Kristus.

Pán nás dnes vybízí, ať otevřeme srdce daru Ducha svatého, který nás vede stezkami dějin. On nás den po dni vychovává k logice evangelia, logice přívětivé lásky, »učí nás všemu« a »připomíná všechno, co nám řekl« Pán.

Kéž Maria, kterou tento měsíc květen ctíme a se zvláštní úctou vzýváme jako svoji nebeskou matku, vždycky chrání církev a celé lidstvo. Ona, která svojí pokornou a odvážnou vírou plně spolupracovala s Duchem svatým na Vtělení Božího Syna, ať pomáhá také nám nechat se poučovat a vést Přímluvcem, abychom Boží Slovo přijali a dosvědčovali svým životem.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Témata: osvobození

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)