V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
03. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, nyní, když jsme vyznali víru v našeho Pána Ježíše Krista, smíme mu s důvěrou přednést i svoje prosby. [1] Budeme volat: Pane, smiluj se.

 

  1. Prosme Pána za jeho putující lid, ať věří evangeliu a jde cestou obrácení vstříc přicházejícímu Božímu království. [2]
  2. Prosme Pána za všechny pokřtěné, ať je pro ně tento čas dobou setkání a obnovení jednoty. [3]
  3. Prosme Pána, aby v celém světě, v naší vlasti i z naší farnosti povolal nové rybáře lidí. [4]
  4. Prosme Pána za každého z nás, ať dobře nakládáme se svým časem; neničí nás spěch ani honba za tím, co pomíjí. [5]
  5. Prosme Pána za ty, jež ovládá zášť a touha se mstít, ať je odvede od zlých úmyslů na svou cestu pokoje. [6]
  6. Prosme Pána za ty, kdo cestu k němu ztratili, aby jim ukázal, kudy nazpět. [7]
  7. Prosme Pána za ty, kdo chtějí změnit svůj život, aby rozpoznali a nepromarnili příhodný okamžik. [8]
  8. Prosme Pána za mladé lidi, aby své mládí, krásu a síly dávali do služeb dobra. [9]
  9. Prosme Pána za nevyléčitelně nemocné a umírající, aby v čase, který jim je dán, nalezli klid a smíření. [10]
  10. Prosme Pána za ty, kdo své pozemské putování završili, aby po časných starostech dosáhli věčné radosti. [11]

 

Pane, v tvých rukou je všechen čas i všechny naše cesty.

Pamatuj na nás ve svém milosrdenství,

pro svou dobrotivost nás vyslyš. [12]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Mk 1,14-20.

[2] Srov. tamtéž, 15; Ž 25,5.9. Viz Církev jako Boží lid, in: II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, kapitola 2.

[3] Srov. 1 Kor 7,29.

[4] Srov. Mk 1,16-20.

[5] Srov. 1 Kor 7,29-31.

[6] Srov. Ž 25,8; Jon 3,10.

[7] Srov. Ž 25,4b.

[8] Srov. Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29nn; 2 Kor 6,2.

[9] Srov. Ž 25,4.8a.

[10] Srov. 1 Kor 7,29.

[11] Srov. tamtéž, 31.

[12] Srov. Ž 25,4-5.8-9. Viz Český misál: Preface 5. pro neděle v mezidobí.

Čtení z dnešního dne: Sobota slavnost Nanebevzetí Panny Marie

1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Komentář k 1 Kor 15,20-27a: Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého odchodu z tohoto světa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…