V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
11. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, k chválám a díkům, které vzdáváme Pánu, připojme nyní svoje prosby a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za jeho lid, ať slovem i životem ohlašuje, že Boží království už přišlo na zem. [2]
  2. Prosme za všechny křesťany, ať nade vše usilují o to, aby se líbili Pánu. [3]
  3. Prosme Pána za nepočetná společenství a mladé místní církve, ať v sobě objeví sílu hořčičného zrnka. [4]
  4. Prosme Pána za děti a mládež, ať jednou zúročí to dobré, co do nich bylo zaseto. [5]
  5. Prosme Pána za všechny dospělé, ať neztratí schopnost hrát si, těšit se z maličkostí a žít z mála. [6]
  6. Prosme Pána za veliké v očích světa, ať nežijí na úkor těch, kteří jsou pro svět bezvýznamní. [7]
  7. Prosme Pána za ty, kdo jsou v očích světa nepatrní, ať nahlédnou, kým jsou v očích Božích. [8]
  8. Prosme Pána za ty, kdo se stali psanci pro svůj etnický původ, barvu pleti či náboženské vyznání. [9]
  9. Prosme Pána za naši farnost, ať je dobrým místem k žití na cestě k nebeské vlasti. [10]
  10. Prosme Pána za ty, kteří zesnuli, aby obstáli před jeho soudem. [11]

 

Plni důvěry tě prosíme, náš Pane,

a opěvujeme tvoje Jméno, kterému patří

čest a sláva na věčné věky. [12] Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Ž 92,2.16.

[2]   Srov. Mk 4,26-34; Ž 92,16. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 5.

[3]   Srov. 2 Kor 5,9 (Český ekumenický překlad).

[4]   Srov. Ez 17,22-23; Mk 4,30-32.

[5]   Srov. Mk 4,26-29.

[6]   Srov. tamtéž.

[7]   Srov. Ez 17,24; Př 28,8.

[8]   Srov. Ez 17,24.

[9]   Srov. 2 Kor 5,6.

[10] Srov. tamtéž, 6-10.

[11] Srov. tamtéž, 10.

[12] Srov. Ž 92,2.16; 2 Kor 5,6.8; 1 Tim 1,17; Flp 2,9-11.

Čtení z dnešního dne: Sobota slavnost Nanebevzetí Panny Marie

1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Komentář k 1 Kor 15,20-27a: Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého odchodu z tohoto světa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…