Duch svatý uzdravuje ze stresu a z rutiny  Stres a nuda jsou v podstatě rezignací.  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
14. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, v tomto radostném dni vzkříšení společně prosme a volejme k Pánu: Pane, smiluj se.
  1. Prosme Pána žně za mladé lidi: kéž v hluku světa nepřeslechnou jeho hlas, jenž je volá k služebnému kněžství nebo k panenství pro Boží království. [1]
  2. Prosme Pána za věřící ženy, muže a děti, ať evangelium nesou před brány kostelů: na svá pracoviště, do škol, mezi přátele i lidi v ulicích. [2]
  3. Prosme Pána za lidi nevěřící: kéž postřehnou jeho úžasná díla a skutky ve svých životech a dospějí k chvále jeho jména. [3]
  4. Prosme Pána za země světa a jejich obyvatele: nechť na ně přijde jeho pokoj a milosrdenství. [4]
  5. Prosme Pána za lidi nešťastné a osamělé, ať je skrze své služebníky a služebnice navštíví a naplní radostí. [5]
  6. Prosme Pána za kněze, kteří působí a působili v naší farnosti (našem společenství): kéž jim žehná, popřeje zdraví a síly k horlivé službě, statečnost a vytrvalost až do konce.
  7. Prosme Pána za všechny zemřelé: ať je zachrání a přijme do své radosti v nebeském Jeruzalémě. [6]  

 

 

Přijmi, Pane, milostivě  všechny naše prosby

a zachovej nám svou přízeň. Neboť ty žiješ

a svou mocí vládneš na věky věků. [7] Amen.

 

 

 

________________________

[1] Srov. Lk 10,2. Srov. Mt 19,12. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1551–1552, 1618–1620.

[2] Srov. Lk 10,3nn. Srov. DELBRÊLOVÁ Madeleine: Misionáři bez lodi, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 35–40.

[3] Viz Ž 66,2.3a.5.

[4] Srov. tamtéž, v. 1-3a.4.6; Gal 6,16.

[5] Srov. Iz 66,10nn; Ž 66,6.

[6] Viz Iz 66,10-14c. Srov. Zj 21,10–22,14.

[7] Srov. Ž 66,7a.20.

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22. 5.

1. čtení Jak 4,13-17; Evangelium Mk 9,38-40

Komentář k Jak 4,13-17 : Při jakémkoli plánování si chci připustit vlastní omezenost. Ono to prospěje i těm, se kterými spolupracuji. Budu totiž pokornější…

Zdroj: Nedělní liturgie

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

22. května 1942 byl uvězněn německý kněz z Francie, který sloužil na Domažlicku

(19. 5. 2024) Nacistům se nelíbilo, že P. Ernst Lohner má „neblahý“ vliv na členy Hitlerjugend.