Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
28. neděle v mezidobí - C / přímluvy

K Ježíši Kristu, Davidovu potomku, který byl vzkříšen z mrtvých, společně volejme: Pane, smiluj se.

[1]

 

  1. Ježíši, Světlo národů, učiň Církev svým věrným odleskem, aby lidem všech končin země donesla zvěst o tvé spáse. [2] 
  2. Kéž i náš národ, který tě po staletí vyznával, znovu pozná tvou spravedlnost a navrátí se k tobě. [3]   
  3. Očisť pokřtěné od duchovního malomocenství, zejména pýchy, povrchnosti víry a dvojakosti života. [4]
  4. Mír, bezpečí a blahobyt popřej obyvatelům zemí Blízkého východu a všem tamějším křesťanským církvím. [5]
  5. Žehnej institucím a jednotlivcům ujímacím se cizinců, běženců, přistěhovalců a jinověrců. [6]
  6. Vážně a dlouhodobě nemocným dej pocítit účinky své uzdravující lásky. [7]
  7. Pomáhej naší farní rodině, ať se neuzavíráme do sebe, nýbrž jsme otevřeni pro každého, kdo hledá tebe a společenství lásky. [8] 
  8. Zemřelí kéž jsou pro tvé milosrdenství zachráněni, dojdou věčného života a slávy v tobě. [9]  

 

Pane Ježíši Kriste, slyš a přijmi prosby poutníků

k nebeské vlasti, kde ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen. [10]

 

 

________________________

[1] Srov. 2 Tim 2,2; Lk 17,13.

[2] Srov. Ž 98,2.3a. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 1.

[3] Srov. Ž 98,2.

[4] Srov. Lk 17,11-19; 2 Král 5,1.14.

[5] Srov. 2 Král 5,14-17; Lk 4,27.

[6] Srov. Ž 146,7-9ab; Lk 17,18.

[7] Srov. Lk 17,12-14.

[8] Srov. tamtéž, vv. 11-14.

[9] Srov. tamtéž, v. 19; 2 Tim 2,10.

[10] Srov. 2 Tim 2,11-12a. Viz LG, čl. 48.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.