Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
29. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Pán Ježíš nás vybízí k ustavičné, vytrvalé modlitbě. Modleme se proto k jeho i našemu nebeskému Otci:

[1]

 

  1. Misijní dílo tvého lidu kéž přispívá k posvěcování světa, aby lidstvo došlo spásy vírou v Krista Ježíše. [2] 
  2. Pomáhej našim pastýřům statečně hlásat tvoje slovo, přicházet s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčovat, napomínat, povzbuzovat s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. [3]
  3. Četba a rozjímání Písma svatého ať je denní potravou, pramenem víry, poznání a svatosti tvých dětí. [4]  
  4. Nade všemi válkami a zbraněmi světa dej vítězit síle modlitby a poctivé práce. [5]
  5. Neprodlévej s pomocí týraným dětem, opuštěným ženám, bezmocným starým lidem a všem, jejichž soužení k tobě doléhají dnem i nocí. [6]
  6. Žehnej tomuto společenství i každému jednotlivě, ať o tobě svou vírou, modlitbou a službou lásky pravdivě svědčíme a stáváme se darem pro své okolí. [7]
  7. Zemřelým hlasatelům evangelia a služebníkům nejpotřebnějších buď ty sám odměnou a nekonečnou radostí.

 

Zvedáme oči k tobě, Bože, od něhož přichází
požehnání a pomoc Církvi, světu i každému z lidí
v Kristu Ježíši, našem Pánu. [8] Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Lk 18,1-8; Jan 20,17b.

[2] Srov. 2 Tim 3,15. K Světovému dni modliteb za misie, připadajícímu každoročně na předposlední říjnovou neděli: Mt 28,18-20.  II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 17.

[3] Srov. 2 Tim 4,2. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[4] Srov. tamtéž 3,15-17.

[5] Srov. Ex 17,8-13; Jak 5,16. Srov. POSÁD Pavel: Slovo na cestu 2013, Brno: Vydavatelství Sypták, 2012, 42. týden.  

[6] Srov. Lk 18,7-8a (ČEP); Ž 121,1nn.

[7] Viz základní úkoly farnosti: kérygma, leiturgia, martyria, diaconia, communio. In: OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, s. 58.

[8] Srov. Ž 121,1-2; 2 Tim 3,15.

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 2. 3.

1. čtení - Mich 7,14-15.18-20; Evangelium - Lk 15,1-3.11-32

Komentář k Lk 15,1-3.11-32: Odvážně se zamyslím nad tímto úryvkem. Nevystupuji někdy jako poslušný, věrný syn církve, který je pohoršen dobrotou Otce, která nezná hranic?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.