Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus C)
3. NEDĚLE ADVENTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Povzbuzeni výzvou apoštola Pavla: „Radujte se stále v Pánu“ (1), přistupme k Prameni této radosti a pokorně prosme za potřeby církve, světa i každého z nás slovy: Pane, smiluj se.

1. Pane Ježíši, který křtíš Duchem svatým a ohněm (2), zapal srdce mladých lidí v církvi, aby svým mládím, nadšením a čistotou přispívali k jejímu růstu a obnově.

2. Ty, který přicházíš a jsi už blízko (3), přiveď k sobě nazpět ty, kdo se ti svým smýšlením a životem vzdálili.

3. Svatý králi Izraele (4), spoj srdce a ruce lidí mocných a vlivných k úsilí o zmírňování všech podob násilí, útlaku a chudoby (5) ve světě.

4. Kéž skrze naši blízkost a laskavost zakoušejí lidé osamělí, smutní a zoufalí, jak nablízku (6) jim stojíš ty, milující Pán a Spasitel.

5. Pane, dej, ať se v našem (farním) společenství umíme radovat celým srdcem, že ty jsi uprostřed nás (7) a my smíme být tvými přáteli, služebníky a svědky.

6. Ty, jehož jméno je „Bůh zachraňuje“ (8), buď našim zesnulým věčnou radostí, pokojem a spásou. (9)
Pane Ježíši Kriste, své potřeby ti předkládáme v modlitbě a prosbě s děkováním (10), neboť bez obav můžeme doufat v tebe (11), který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 


(1) Flp 4,4.
(2) Srov. Lk 3,16.
(3) Srov. Flp 4,5.
(4) Srov. Sof 3,15; Iz 12,6.
(5) Srov. Lk 3,11-14.
(6) Srov. Flp 4,5.
(7) Srov. Sof 3,14.15; Iz 12,6. 
(8) Srov. Iz 12,2. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 430.
(9) Srov. Flp 4,7.
(10) Srov. tamtéž, v. 6.
(11) Srov. Iz 12,2.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 20,1-17; Žalm 19; 1 Kor 1,22-25
Jan 2,13-25

Jan ve svém evangeliu hned na začátku dává najevo, že Kristus musí zemřít. Evangelista nepostupuje pedagogicky s vysvětlováním jednotlivých pojmů, souvislostí atd. Naopak rozehrává od prvních veršů bohatou symboliku svého vyprávění. Ježíš jako nový chrám, nový oltář, ale i jediná oběť. Už nebude třeba kupovat zástupné zvíře pro smíření za vlastní hřích. To všechno nyní končí. Kristova oběť bude jednou provždy, stále živá. „On ví, co je v člověku,“ proto jeho oběť plně nahradí všechny do té doby přinášené typy obětí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.