Ukázaly se jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden (Sk 2,3). Jak vyložit symbol ohnivých jazyků? Podle jedné židovské tradice se oheň zjevoval nad hlavami těch, kdo studovali Zákon, podobně jako při vyhlášení zákona na Sínaji: "každé slovo z úst Nejvyššího se rozdělilo do 70 jazyků". Tato tradice napovídá, že je kontinuita mezi "sdělením Božího slova na Sínaji a o letnicích".
- Jedná se o oheň přinášející slovo - učedníci posléze vydají svědectví o Božích činech.

Jiná židovská pozdní tradice navíc dosvědčovala, že letnice byly vzpomínkou na předání Zákona na hoře Sínaj. Sestoupení Ducha svatého totiž silně připomíná Boží zjevení na té hoře: zemětřesení a oheň doprovázely také odevzdání Zákona. Duch svatý sestoupil právě o letnicích, aby ukázal, že on je nový, duchovní zákon. Tento zákon není vepsán na kamenné desky, ale do srdce. Není to zákon vnější, ale vnitřní. Tak se naplnila slova: "Svůj zákon jim dám do nitra" (Jer 31,33), "dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha" (Ez 36,26).

Symbol jazyků naznačuje nový jazyk darovaný učedníkům, jazyk oslavující velké Boží činy, včetně spásu uskutečněnou Kristem, jak to potvrzuje následná Petrova řeč.

Duch, jeden a týž, je dán každému jednotlivci - jazyky se rozdělily. Učedníci pak hlásali velké Boží činy. (Už Maria, plná Ducha, zvěstovala v Magnifikatu velké Boží skutky - Lk 1,46-49). Duch sestoupil v podobě ohnivých jazyků a apoštolové roznícení tímto ohněm začali v nových jazycích chválit Boha. Jejich mlčení se stalo slovem, jejich strach se stal odvážným svědectvím o Bohu, jejich chlad se proměnil v horlivost.

V moci Ducha se zvěst o Bohu šíří mezi všechny lidi - proto mluvení cizími jazyky! Nejedná se o glosolalii, ale xenolalii - mluvení existující cizí řečí.

Toto hlásání "lidem všech jazyků" předjímá budoucí misijní působení prvotní církve až do končin země. Mezi přítomnými jsou lidé ze všech národů, jak proselyté, tak i židé žijící mimo izraelskou zemi. Přiložený seznam národů postupuje od těch žijících na východ od Tigridu, až na západ, po pouštní oblasti Arábie. Nepochopitelná událost letnic vyvolává údiv přítomných, údiv disponující k vyslechnutí Petrovy řeči (2,14n.).


Celý text této exegeze naleznete zde.

***

Další texty k tématu naleznete zde, v hesle "Letnice, Duch svatý".

a zde, v hesle "Osobnost, sebepřijetí, láska k sobě...".